Перевод: с английского на финский

с финского на английский

laittaa

 • 1 arrange

  • panna järjestykseen
  • panna toimeen
  • ryhmittää
  • toimeenpanna
  • ideoida
  • järjestää
  • järjestellä
  • hommata
  • aakkostaa
  • asettaa paikoilleen
  • asetella
  • asettaa
  • välittää
  • tehdä (ryhtyä)
  • harmonisoida
  • sopia
  • sovittaa
  • laittaa
  • laatia
  • latoa
  • ladella
  • luokitella
  * * *
  ə'rein‹
  1) (to put in some sort of order: Arrange these books in alphabetical order; She arranged the flowers in a vase.) järjestää
  2) (to plan or make decisions (about future events): We have arranged a meeting for next week; I have arranged to meet him tomorrow.) sopia, järjestää
  3) (to make (a piece of music) suitable for particular voices or instruments: music arranged for choir and orchestra.) sovittaa
  - arrangements

  English-Finnish dictionary > arrange

 • 2 build

  • ruumiinrakenne
  • ideoida
  • järjestää
  • pystyttää
  • rakentaa
  • rakenne
  • muodostaa
  • muurata
  • perustaa
  • laatia
  • laittaa
  • pituus
  * * *
  bild 1. past tense, past participle - built; verb
  (to form or construct from parts: build a house/railway/bookcase.) rakentaa
  2. noun
  (physical form: a man of heavy build.) ruumiinrakenne
  - building
  - building society
  - built-in
  - built-up
  - build up

  English-Finnish dictionary > build

 • 3 construct

  • rustata
  • ideoida
  • tuottaa
  • valmistaa
  • väsätä
  • produsoida
  • rakentaa suunnitellen
  • rakentaa
  • tehdä
  • tekaista
  • kasata
  • muodostaa
  • sommitella
  • suunnitella
  • kyhätä
  • käsite
  • laatia
  • laittaa
  • konstruoida
  * * *
  (to build; to put together: They are planning to construct a new supermarket near our house; Construct a sentence containing `although'.) rakentaa, muodostaa
  - constructive
  - constructively
  - constructor
  - construction site
  - construction worker

  English-Finnish dictionary > construct

 • 4 cook

  • ruoanlaittaja
  • valmistaa ruokaa
  • keittäjä
  • keittää
  • keittäminen
  • kokkailla
  • kokki
  • kokata
  • kypsyä
  • kypsetä
  • kypsentää
  • laittaa ruokaa
  * * *
  kuk 1. verb
  (to prepare (food) or become ready by heating: She cooked the chicken; The chicken is cooking in the oven.) valmistaa, keittää, kypsyä
  2. noun
  (a person who cooks, especially for a living: She was employed as a cook at the embassy.) kokki, keittäjä
  - cookery
  - cookery-book
  - cook up

  English-Finnish dictionary > cook

 • 5 dish

  • ruoka
  • ruoka-astia
  • ruokalaji
  • tuhota
  • nujertaa
  • jälkiruoka
  • vati
  • astia
  • asetti
  • upokas
  • vuoka
  • ravinto
  finance, business, economy
  • tarjota
  • tarjoiluvati
  • kuppi
  • kulho
  radio / television
  • lautasantenni
  • lautanen
  • laittaa tarjolle
  * * *
  diʃ
  1) (a plate, bowl etc in which food is brought to the table: a large shallow dish.) vati, kulho
  2) (food mixed and prepared for the table: She served us an interesting dish containing chicken and almonds.) ruoka, ruokalaji
  - dish-washing
  - dishwater
  - dish out

  English-Finnish dictionary > dish

 • 6 do

  • riittää
  • tulla toimeen
  • toimia
  finance, business, economy
  • toimittaa
  • näytellä osaa
  • järjestää
  • hommailla
  • huijaus
  • voida
  • siistiä
  • ajaa
  • askarrella
  • askaroida
  • valmistaa
  • välttää
  • tehdä
  • kelvata
  • kemut
  • kammata
  • harjoittaa
  • mennä
  • petkuttaa
  • matkustaa
  • menestyä
  • menetellä
  • suorittaa
  • sopia
  automatic data processing
  • suorittaa(haku)
  • laittaa
  • pirskeet
  * * *
  du: 1. 3rd person singular present tense - does; verb
  1) (used with a more important verb in questions and negative statements: Do you smoke?)
  2) (used with a more important verb for emphasis; ; ðo sit down)
  3) (used to avoid repeating a verb which comes immediately before: I thought she wouldn't come, but she did.)
  4) (used with a more important verb after seldom, rarely and little: Little did he know what was in store for him.)
  5) (to carry out or perform: What shall I do?; That was a terrible thing to do.) tehdä
  6) (to manage to finish or complete: When you've done that, you can start on this; We did a hundred kilometres in an hour.)
  7) (to perform an activity concerning something: to do the washing; to do the garden / the windows.)
  8) (to be enough or suitable for a purpose: Will this piece of fish do two of us?; That'll do nicely; Do you want me to look for a blue one or will a pink one do?; Will next Saturday do for our next meeting?)
  9) (to work at or study: She's doing sums; He's at university doing science.)
  10) (to manage or prosper: How's your wife doing?; My son is doing well at school.) voida, pärjätä
  11) (to put in order or arrange: She's doing her hair.) asetella, järjestää
  12) (to act or behave: Why don't you do as we do?) toimia
  13) (to give or show: The whole town gathered to do him honour.) osoittaa
  14) (to cause: What damage did the storm do?; It won't do him any harm.) aiheuttaa
  15) (to see everything and visit everything in: They tried to do London in four days.) nähdä, kiertää nähtävyydet
  2. noun
  (an affair or a festivity, especially a party: The school is having a do for Christmas.) juhlat
  - doings
  - done
  - do-it-yourself
  - to-do
  - I
  - he could be doing with / could do with
  - do away with
  - do for
  - done for
  - done in
  - do out
  - do out of
  - do's and don'ts
  - do without
  - to do with
  - what are you doing with

  English-Finnish dictionary > do

 • 7 fix

  marine
  • paikanmääritys
  • panna kuntoon
  • paikata
  • panna
  • istuttaa
  • järkätä
  • järjestää
  • voidella
  • entistää
  • fiksoida
  • ankkuroida
  • asettaa
  • pula
  transport
  • rahdata
  • tilapäinen korjaus
  • kiinnittäytyä
  • keskittää
  • kiinnittyä
  • kiintyä
  • kohdistaa
  • kiipeli
  • kiinnittää
  • liittää
  • määritellä
  • määrätä
  • parsia
  • peitata
  marine
  • peilata
  • saattaa jähmeään muotoon
  • majoittaa
  • sopuottelu
  • sopia
  • tarttua
  • tarttua kiinni
  • kunnostaa
  • käydä jähmeäksi
  • laittaa
  • korjata
  automatic data processing
  • korjaus (ohjelma)
  * * *
  fiks 1. verb
  1) (to make firm or steady: He fixed the post firmly in the ground; He fixed his eyes on the door.) kiinnittää
  2) (to attach; to join: He fixed the shelf to the wall.) kiinnittää
  3) (to mend or repair: He has succeeded in fixing my watch.) korjata
  4) (to direct (attention, a look etc) at: She fixed all her attention on me.) suunnata
  5) ((often with up) to arrange; to settle: to fix a price; We fixed (up) a meeting.) sopia
  6) (to make (something) permanent by the use of certain chemicals: to fix a photgraphic print.) kiinnittää
  7) (to prepare; to get ready: I'll fix dinner tonight.) valmistaa
  2. noun
  (trouble; a difficulty: I'm in a terrible fix!) kiipeli
  - fixed
  - fixedly
  - fixture
  - fix on
  - fix someone up with something
  - fix up with something
  - fix someone up with
  - fix up with

  English-Finnish dictionary > fix

 • 8 get up

  • panna toimeen
  • nousta ylös
  • nousta pystyyn
  • nousta
  • järjestää
  • laittaa koreaksi
  * * *
  1) (to (cause to) get out of bed: I got up at seven o'clock; Get John up at seven o'clock.) nousta
  2) (to stand up.) nousta seisomaan
  3) (to increase (usually speed).) kiihdyttää
  4) (to arrange, organize or prepare (something): We must get up some sort of celebration for him when he leaves.) järjestää

  English-Finnish dictionary > get up

 • 9 install

  • installoida
  • vihkiä virkaan
  automatic data processing
  • asentaa (ATK)
  • asentaa(tietotekn)
  • asettaa virkaan
  • asentaa
  • asettaa
  • asentaa paikoilleen
  • asentaa paikalleen
  • laittaa paikalleen
  * * *
  in'sto:l
  1) (to put in place ready for use: When was the telephone/electricity installed (in this house)?) asentaa
  2) (to put (a thing, oneself or another person) in a place or position: He was installed as president yesterday; They soon installed themselves in the new house.) asettaa virkaan, asettua
  - instalment

  English-Finnish dictionary > install

 • 10 lay

  • painaa
  • panna
  • saada asettumaan
  • hiljentää
  • vetää
  • virittää
  • balladi
  • sijoittaa
  • asettaa
  • kattaa
  • kaataa lakoon
  • munia
  • peittää
  • maallikko
  • laulu
  • laittaa
  • laskea
  • laaka
  • pistää
  • lyödä
  * * *
  I 1. lei past tense, past participle - laid; verb
  1) (to place, set or put (down), often carefully: She laid the clothes in a drawer / on a chair; He laid down his pencil; She laid her report before the committee.) panna
  2) (to place in a lying position: She laid the baby on his back.) asettaa
  3) (to put in order or arrange: She went to lay the table for dinner; to lay one's plans / a trap.) kattaa, asettaa
  4) (to flatten: The animal laid back its ears; The wind laid the corn flat.) litistää, luimistaa
  5) (to cause to disappear or become quiet: to lay a ghost / doubts.) karkottaa
  6) ((of a bird) to produce (eggs): The hen laid four eggs; My hens are laying well.) munia
  7) (to bet: I'll lay five pounds that you don't succeed.) lyödä vetoa
  2. verb
  (to put, cut or arrange in layers: She had her hair layered by the hairdresser.) leikata kerroksittain
  - lay-by
  - layout
  - laid up
  - lay aside
  - lay bare
  - lay by
  - lay down
  - lay one's hands on
  - lay hands on
  - lay in
  - lay low
  - lay off
  - lay on
  - lay out
  - lay up
  - lay waste
  II see lie II III lei adjective
  1) (not a member of the clergy: lay preachers.) maallikko-
  2) (not an expert or a professional (in a particular subject): Doctors tend to use words that lay people don't understand.) maallikko-
  IV lei noun
  (an epic poem.)

  English-Finnish dictionary > lay

 • 11 make

  • ommella
  • pakottaa
  • panna
  • saada aikaan
  • saada
  • toimeenpanna
  • työ
  • tuote
  • tunnusmerkki
  • tuottaa
  • automerkki
  • ehtiä
  • erehtyä
  • solmia
  • ansaita rahaa
  • ansaita
  • valmiste
  • valmistaa
  • punoa
  • produsoida
  • rakentaa
  finance, business, economy
  • tavaramerkki
  • tehdä
  • tienata
  • keittää
  • leipoa
  • hankkia
  • merkki
  • muodostaa
  • sepittää
  • suorittaa
  • suoriutua
  • laji
  • laittaa
  • laatia
  • piirtää
  • pitää
  * * *
  meik 1. past tense, past participle - made; verb
  1) (to create, form or produce: God made the Earth; She makes all her own clothes; He made it out of paper; to make a muddle/mess of the job; to make lunch/coffee; We made an arrangement/agreement/deal/bargain.) tehdä
  2) (to compel, force or cause (a person or thing to do something): They made her do it; He made me laugh.) saada tekemään
  3) (to cause to be: I made it clear; You've made me very unhappy.) tehdä joksikin
  4) (to gain or earn: He makes $100 a week; to make a profit.) tienata
  5) ((of numbers etc) to add up to; to amount to: 2 and 2 make(s) 4.) olla yhteensä
  6) (to become, turn into, or be: He'll make an excellent teacher.) tulla joksikin
  7) (to estimate as: I make the total 483.) arvioida
  8) (to appoint, or choose, as: He was made manager.) nimittää, valita
  9) (used with many nouns to give a similar meaning to that of the verb from which the noun is formed: He made several attempts (= attempted several times); They made a left turn (= turned left); He made (= offered) a suggestion/proposal; Have you any comments to make?) tehdä
  2. noun
  (a (usually manufacturer's) brand: What make is your new car?) merkki
  - making
  - make-believe
  - make-over
  - makeshift
  - make-up
  - have the makings of
  - in the making
  - make a/one's bed
  - make believe
  - make do
  - make for
  - make it
  - make it up
  - make something of something
  - make of something
  - make something of
  - make of
  - make out
  - make over
  - make up
  - make up for
  - make up one's mind
  - make up to

  English-Finnish dictionary > make

 • 12 mend

  • paikata
  • paikka
  • toipua
  • hoitaa
  • huoltaa
  • auttaa
  • entistää
  • uudistaa
  • remontoida
  • tervehtyä
  • kohentaa
  • muuttaa
  • parantua
  • parsia
  • parsima
  • parantaa
  • saneerata
  • kunnostaa
  • laittaa
  • korjata
  • korjata paikata
  • korjaus
  * * *
  mend 1. verb
  1) (to put (something broken, torn etc) into good condition again; to repair: Can you mend this broken chair?) korjata
  2) (to grow better, especially in health: My broken leg is mending very well.) parantua
  2. noun
  (a repaired place: This shirt has a mend in the sleeve.) paikka, parsima

  English-Finnish dictionary > mend

 • 13 place

  • oppilaspaikka
  • palveluspaikka
  • paikkakunta
  • panna
  • paikka
  • toimi
  • järjestää
  • hoitopaikka
  • aukio
  • asuinpaikka
  • sija (paikka)
  • sijainti
  • sijoittaa
  • sija
  • sijoittua
  • seutu
  • asettaa (sijoittaa)
  • alue
  • asettaa
  • asettaa paikoilleen
  • asettaa paikalleen
  • asettaa esille
  • asemoida
  • asema
  • tila
  • tienoo
  • kohta
  • liittää
  • sovittaa
  • talo
  • kämppä
  • laittaa
  • pitopaikka
  • piste
  • koti
  * * *
  pleis 1. noun
  1) (a particular spot or area: a quiet place in the country; I spent my holiday in various different places.) paikka
  2) (an empty space: There's a place for your books on this shelf.) paikka
  3) (an area or building with a particular purpose: a market-place.) paikka
  4) (a seat (in a theatre, train, at a table etc): He went to his place and sat down.) paikka
  5) (a position in an order, series, queue etc: She got the first place in the competition; I lost my place in the queue.) sija, paikka
  6) (a person's position or level of importance in society etc: You must keep your secretary in her place.) asema
  7) (a point in the text of a book etc: The wind was blowing the pages of my book and I kept losing my place.) kohta
  8) (duty or right: It's not my place to tell him he's wrong.) tehtävä
  9) (a job or position in a team, organization etc: He's got a place in the team; He's hoping for a place on the staff.) paikka
  10) (house; home: Come over to my place.) koti, luona
  11) ((often abbreviated to Pl. when written) a word used in the names of certain roads, streets or squares.) katu
  12) (a number or one of a series of numbers following a decimal point: Make the answer correct to four decimal places.) desimaali
  2. verb
  1) (to put: He placed it on the table; He was placed in command of the army.) asettaa
  2) (to remember who a person is: I know I've seen her before, but I can't quite place her.) sijoittaa oikeaan kontekstiin
  - go places
  - in the first
  - second place
  - in place
  - in place of
  - out of place
  - put oneself in someone else's place
  - put someone in his place
  - put in his place
  - take place
  - take the place of

  English-Finnish dictionary > place

 • 14 pocket

  • niellä
  • pussi
  • tienata
  medicine, veterinary
  • pesäke
  • tasku
  • kukkaro
  • pistää taskuunsa
  • pitää hyvänään
  * * *
  'pokit 1. noun
  1) (a small bag sewn into or on to clothes, for carrying things in: He stood with his hands in his pockets; a coat-pocket; ( also adjective) a pocket-handkerchief, a pocket-knife.) tasku
  2) (a small bag attached to the corners and sides of a billiard-table etc to catch the balls.) pussi
  3) (a small isolated area or group: a pocket of warm air.) pesäke
  4) ((a person's) income or amount of money available for spending: a range of prices to suit every pocket.) kukkaro
  2. verb
  1) (to put in a pocket: He pocketed his wallet; He pocketed the red ball.) laittaa taskuun, lyödä pussiin
  2) (to steal: Be careful he doesn't pocket the silver.) pihistää
  - pocket-book
  - pocket-money
  - pocket-sized
  - pocket-size

  English-Finnish dictionary > pocket

 • 15 prepare

  • järjestää
  • varautua
  • varustautua
  • varustaa
  • esikäsitellä
  • alustaa
  • valmentaa
  • valmistella
  • valmentautua
  • valmistaa
  • valmistautua
  • preparoida
  • kelpuuttaa
  • hankkiutua
  • hankkia
  • muokata
  • laittaa
  • laittautua
  • laatia
  • pohjustaa
  * * *
  pri'peə
  (to make or get ready: Have you prepared your speech for Thursday?; My mother prepared a meal; He prepared to go out; Prepare yourself for a shock.) valmistaa
  - preparatory
  - prepared
  - preparatory school
  - be prepared

  English-Finnish dictionary > prepare

 • 16 put

  • panna
  • painaa
  • ilmaista
  • työntö
  • tuottaa
  • esittää
  • sijoittaa
  • arvioida
  • asetella
  • asettaa
  • yhteensä
  • pukkaus
  • sanoa
  • saattaa
  • sovittaa
  • laittaa
  • laskea
  • latoa
  • ladella
  • lausua
  • pistäytyä
  • pistää
  • pistellä
  * * *
  put
  present participle - putting; verb
  1) (to place in a certain position or situation: He put the plate in the cupboard; Did you put any sugar in my coffee?; He put his arm round her; I'm putting a new lock on the door; You're putting too much strain on that rope; When did the Russians first put a man into space?; You've put me in a bad temper; Can you put (=translate) this sentence into French?) panna
  2) (to submit or present (a proposal, question etc): I put several questions to him; She put her ideas before the committee.) esittää
  3) (to express in words: He put his refusal very politely; Children sometimes have such a funny way of putting things!) muotoilla
  4) (to write down: I'm trying to write a letter to her, but I don't know what to put.) kirjoittaa
  5) (to sail in a particular direction: We put out to sea; The ship put into harbour for repairs.) suunnata
  - a put-up job
  - put about
  - put across/over
  - put aside
  - put away
  - put back
  - put by
  - put down
  - put down for
  - put one's feet up
  - put forth
  - put in
  - put in for
  - put off
  - put on
  - put out
  - put through
  - put together
  - put up
  - put up to
  - put up with

  English-Finnish dictionary > put

 • 17 put up

  • panna pakettiin
  • nostaa
  • julkipanna
  • esittää
  • sijoittaa
  • asettaa ehdokkaaksi
  • pystyttää
  finance, business, economy
  • pantata
  • majoittaa
  • suvaita
  finance, business, economy
  • tarjota
  • kyhätä
  • laittaa
  • ladella
  • laatia
  * * *
  1) (to raise (a hand etc).) nostaa
  2) (to build; to erect: They're putting up some new houses.) rakentaa
  3) (to fix on a wall etc: He put the poster up.) kiinnittää seinään
  4) (to increase (a price etc): They're putting up the fees again.) nostaa
  5) (to offer or show (resistance etc): He's putting up a brave fight.) tarjota
  6) (to provide (money) for a purpose: He promised to put up the money for the scheme.) rahoittaa
  7) (to provide a bed etc for (a person) in one's home: Can you put us up next Thursday night?) majoittaa

  English-Finnish dictionary > put up

 • 18 repair

  • panna kuntoon
  • paikata
  • hyvittää
  • huoltaa
  • uudistaminen
  • remontti
  • remontoida
  • kohentaa
  • parsia
  • parannella
  • parantaa
  • saneerata
  • saneeraus
  • kunto
  • kuntoonpano
  • kunnossapito
  • kunnostus
  • kunnostaa
  • kunnostaminen
  • laittaa
  • korjaaminen
  • korvata
  • korjaus (esineen)
  • korjaus
  • korjata
  * * *
  ri'peə 1. verb
  1) (to mend; to make (something) that is damaged or has broken down work again; to restore to good condition: to repair a broken lock / torn jacket.) korjata
  2) (to put right or make up for: Nothing can repair the harm done by your foolish remarks.) korjata
  2. noun
  1) ((often in plural) the act of repairing something damaged or broken down: I put my car into the garage for repairs; The bridge is under repair.) korjaus
  2) (a condition or state: The road is in bad repair; The house is in a good state of repair.) kunto
  - reparable
  - reparation
  - repairman

  English-Finnish dictionary > repair

 • 19 send

  • panna
  • toimittaa
  • lennättää
  • passittaa
  • suoda
  • laittaa
  • lähettää
  * * *
  send
  past tense, past participle - sent; verb
  1) (to cause or order to go or be taken: The teacher sent the disobedient boy to the headmaster; She sent me this book.) lähettää
  2) (to move rapidly or with force: He sent the ball right into the goal.) toimittaa
  3) (to cause to go into a certain, usually bad, state: The news sent them into a panic.) saattaa johonkin tilaan
  - send away for
  - send down
  - send for
  - send in
  - send off
  - send off for
  - send out
  - send someone packing / send someone about his business
  - send packing / send someone about his business
  - send someone packing / send about his business
  - send packing / send about his business

  English-Finnish dictionary > send

 • 20 set

  • paikoilleen asetettu
  • panna kuntoon
  • panos
  • panna tekemään jotakin
  • painaa
  • panna
  • ryhmäkunta
  • ryhmä
  • tuijottava
  • nurkkakunta
  • nupukivi
  • normaali
  • hyytyä
  • hyydyttää
  • hyytelöityä
  • istukas
  • jakso
  • istuttaa
  • joukko
  • joukko (mat.)
  automatic data processing
  • joukko (ATK)
  • jähmettynyt
  • järkkymätön
  • joukko(tietotekn)
  • varma
  technology
  • vastaanotin
  • varusteet
  • virittää
  • vesa
  • astiasto
  • erä
  • sijoittaa
  • seurue
  • asetettu
  • asento
  • asettua
  • asettaa
  • asettaa sijoilleen
  • asettaa arvo
  • upottaa
  • usuttaa
  • vakiintunut
  • vakiintua
  • valmius
  • yhdistelmä
  • yhde
  • porukka
  • tehdä hedelmää
  • tasokurssi
  • teroittaa
  • kattaa
  • kattaa (pöytä)
  • kehystää
  • kiinnitetty
  • kerta
  • kohdistaa
  • kiinteä
  • kokoelma
  • kiintiö
  finance, business, economy
  • kiinnittää
  • liikkumaton
  • kaavamainen
  finance, business, economy
  • kalusto
  • jäykkä
  • jäykistyä
  forest and paper industry
  • haritus
  • harittaa
  • mennä mailleen
  • määrätä
  • määrätty
  • muodollinen
  • saattaa kovettumaan
  • sarja
  • setti
  • sovittaa
  • säädetty
  • säännellä
  • suuntaus
  • suunta
  • kovettua
  • kuvauspaikka
  • latoa
  automatic data processing
  • laitteisto
  • laittautua
  • ladella
  • lajitelma
  • laittaa
  • laite
  • lavasteet
  • lavastus
  • laskea
  electricity
  • piiri
  • pino
  • piintynyt
  • piimiä
  • pistää
  • koneikko
  • kopiosarja
  • koristaa
  • lujittua
  * * *
  set 1. present participle - setting; verb
  1) (to put or place: She set the tray down on the table.) asettaa, panna
  2) (to put plates, knives, forks etc on (a table) for a meal: Please would you set the table for me?) kattaa pöytä
  3) (to settle or arrange (a date, limit, price etc): It's difficult to set a price on a book when you don't know its value.) määrätä
  4) (to give a person (a task etc) to do: The witch set the prince three tasks; The teacher set a test for her pupils; He should set the others a good example.) antaa
  5) (to cause to start doing something: His behaviour set people talking.) saada tekemään
  6) ((of the sun etc) to disappear below the horizon: It gets cooler when the sun sets.) laskea
  7) (to become firm or solid: Has the concrete set?) jähmettyä
  8) (to adjust (eg a clock or its alarm) so that it is ready to perform its function: He set the alarm for 7.00 a.m.) säätää
  9) (to arrange (hair) in waves or curls.) laittaa (tukka)
  10) (to fix in the surface of something, eg jewels in a ring.) upottaa
  11) (to put (broken bones) into the correct position for healing: They set his broken arm.) panna kohdalleen
  2. adjective
  1) (fixed or arranged previously: There is a set procedure for doing this.) vakio
  2) ((often with on) ready, intending or determined (to do something): He is set on going.) valmis
  3) (deliberate: He had the set intention of hurting her.) harkittu
  4) (stiff; fixed: He had a set smile on his face.) jäykkä
  5) (not changing or developing: set ideas.) muuttumaton
  6) ((with with) having something set in it: a gold ring set with diamonds.) koristeltu
  3. noun
  1) (a group of things used or belonging together: a set of carving tools; a complete set of (the novels of) Jane Austen.) sarja
  2) (an apparatus for receiving radio or television signals: a television/radio set.) vastaanotin
  3) (a group of people: the musical set.) ryhmä
  4) (the process of setting hair: a shampoo and set.) hiusten laitto
  5) (scenery for a play or film: There was a very impressive set in the final act.) lavastus
  6) (a group of six or more games in tennis: She won the first set and lost the next two.) erä
  - setback
  - set phrase
  - set-square
  - setting-lotion
  - set-to
  - set-up
  - all set
  - set about
  - set someone against someone
  - set against someone
  - set someone against
  - set against
  - set aside
  - set back
  - set down
  - set in
  - set off
  - set something or someone on someone
  - set on someone
  - set something or someone on
  - set on
  - set out
  - set to
  - set up
  - set up camp
  - set up house
  - set up shop
  - set upon

  English-Finnish dictionary > set

См. также в других словарях:

 • laittaa — • asettaa, laittaa, panna, pistää, sijoittaa, sovittaa • panna, asettaa, pistää • sijoittaa, asettaa, järjestää, laittaa, panna, sovittaa …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • laittaa järjestykseen — • järjestellä …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • panna päälle — • laittaa päälle, pistää päälle …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • pistää — • laittaa, panna, asettaa • pistää, iskeä, painaa, puhkaista, survaista, tuikata, työntäistä …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • pistää päälle — • laittaa päälle, panna päälle …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • tehdä ruokaa — • laittaa ruokaa …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • kokkaa — laittaa ruokaa   …   Suomen slangisanakirjaa

 • smoglaa — laittaa make up   …   Suomen slangisanakirjaa

 • tokkaa\ 2 — laittaa / työntää   …   Suomen slangisanakirjaa

 • panna — • asettaa, laittaa, panna, pistää, sijoittaa, sovittaa obsc. • naida, nussia, hässiä, lemmiskellä, lempiä, olla sukupuoliyhteydessä, olla yhdynnässä, rakastella, paritella • sijoittaa, asettaa, järjestää, laittaa, panna, sovittaa • laittaa,… …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • Finnois — Cet article concerne la langue finnoise. Pour le peuple finnois, voir Finnois (peuple). Finnois Suomi Parlée en  Finlande …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»