Перевод: с испанского на болгарский

la+situación+no+ha+cambiado+mucho

 • 21 importar

  1. tr 1) струвам; 2) включвам, съдържам; водя (нося) след себе си; 3) внасям; 2. intr 1) имам значение; eso importa mucho това е много важно; 2) отнася се, касае се до; 3) подхождам, интересувам.

  Diccionario español-búlgaro > importar

 • 22 latín

  m 1) латински език; latín vulgar, latín rústico латинския език на простолюдието; bajo latín латинския през Средновековието; 2) латинска дума или израз, употребени в испанския; coger a uno en mal latín прен., разг. улавям някого в грешка, вина, престъпление; decirle (echarle) a uno los latínes прен., разг. а) женя някого; б) благославям; jurar en latín показвам голям яд; saber latín, saber mucho latín прен., разг. много хитър, ловък; съобразителен, осведомен съм.

  Diccionario español-búlgaro > latín

 • 23 llover

  (-ue-) 1. impers вали дъжд; 2. tr прен. изсипва се, излива се, пада в изобилие; a secas y sin llover прен., разг. без предупреждение, без подготовка; como llovido прен. неочаквано; como quien oye llover прен., разг. без да обръщам внимание; haber llovido mucho después de (desde) cierto hecho прен., разг. много вода е изтекла оттогава; llover sobre mojado а) прен. едно върху друго се трупат задължения; б) прен. струпват се неприятности, грижи; в) прен. непрекъснато и излишно напомняне на нещо неприятно; como llovido del cielo прен. като паднал от небето; llover a càntaros вали като из ведро.

  Diccionario español-búlgaro > llover

 • 24 menos

  1. adv 1) по-малко; el menos най-малко; en menos, menos de по-малко; по-малко, отколкото, от; lo menos posible възможно най-малко; mucho menos много по-малко; no menos не по-малко, толкова; ni màs ni menos ни повече, ни по-малко; nada menos que не по-малко от, не кой да е; 2) пред числително име: "около" poco màs o menos приблизително; poco menos que едва ли не; почти; ir (venir a) menos а) намалявам се; б) западам, влошавам се; в) разрушавам се; lo menos поне, най-малко; al menos, a lo menos, por lo menos освен ако, поне, най-малко, може би; a menos que освен ако; en menos de за по-малко от; no ser para menos не е за пренебрегване, голяма работа е; cosa de menos малоценен предмет; echar de menos тъгувам по някого; 2. m 1) мат. минус; 2) полигр. тире; 3. prep без, минус, освен, с изключение; todo menos eso всичко, само не това.

  Diccionario español-búlgaro > menos

 • 25 miedo

  m страх, боязън, уплаха; tener miedo страх ме е; dar miedo плаша; miedo cerval прен. ужас, огромен страх; cagarse (ciscarse) uno de miedo прен., разг. насирам се от страх; dar un susto al miedo прен., разг. грозен съм като смъртта; de miedo разг. (с гл. estar) а) страхотен; б) ужасен, за страх; в) много голям, ужасен; г) от страх; morirse uno de miedo разг. умирам от страх; mucho miedo y poca vergüenza за човек, който се страхува от наказанието за нещо, но не се срамува да го направи; no haya(s) miedo не бой се.

  Diccionario español-búlgaro > miedo

 • 26 muncho,

  a adj прост. вж. mucho.

  Diccionario español-búlgaro > muncho,

 • 27 mundo

  m 1) свят, мир, вселена; venir al mundo раждам се, появявам се на света; todo el mundo; el mundo entero цял свят; desde que el mundo es mundo от как свят светува, от незапомнени времена; 2) земята; 3) всяка една от планетите; 4) светски живот, свят; 5) глобус; 6) човешкият род; 7) социален кръг; 8) определена среда (социална); Mundo Antiguo а) Старият свят; б) Античен свят; mundo mayor макрокосмос; mundo menor микрокосмос; el Nuevo Mundo Новият свят; el otro mundo отвъдният живот; este mundo y el otro прен., разг. изобилие, богатство; medio mundo прен., разг. много хора, половината свят; Tercer Mundo Третият свят; todo el mundo прен. всички; andar (estar) el mundo al revés светът се е обърнал, върви нагоре с краката; caérsele a uno el mundo encima прен., разг. пропаднали са гемиите някому; echar al mundo раждам; echar del mundo отхвърлям от обществото; echarse al mundo прен. отдавам се на пропаднал живот; проституирам; este mundo es un pañuelo прен., разг. светът е малък; entrar uno en el mundo влизам в обществото; hacer un mundo de una cosa прен., разг. придавам на нещо прекалено голямо значение; hundirse el mundo прен. светът потъва; irse (salir) uno de este mundo умирам; morir al mundo мъртъв съм за света; no ser uno de este mundo прен. прекалено добър, различен съм, не съм от (за) този свят; no ser una cosa nada del otro mundo прен., разг. не е нещо изключително; ponerse uno el mundo por montera прен., разг. не ме интересува общественото мнение, не ми пука от хората; por esos mundos прен., разг. по широкия свят (с гл. andar, irse); por nada del mundo прен., разг. за нищо на света; їqué mundo corre? какво ново?; rodar (por el) mundo прен., разг. обикалям света; tener (mucho) mundo разг. много свят съм видял, не съм вчерашен; valer un mundo прен., разг. струвам много скъпо; ver mundo прен. пътувам, виждам свят.

  Diccionario español-búlgaro > mundo

 • 28 no

  adv не; no bien веднага, едва щом; щом като; no ha mucho неотдавна; no màs само; стига; no tal съвсем не; no ya не само; por sí o por no за всеки случай; como no Амер. разбира се, естествено; Ўno que no! не и не!; їa que no? Ўa que no! ами!; no, sino не, ами; не само това.

  Diccionario español-búlgaro > no

 • 29 nuez

  f 1) орех (плод); 2) анат. адамова ябълка; apretar la nuez прен. удушвам; mucho ruido y pocas nueces погов. много шум за нищо; nuez moscada, nuez de especia индийско орехче; nuez de coco кокосов орех; nuez de ciprés кедрова шишарка; nuez póntica лешник; rebanar a uno la nuez прен., вулг. прерязвам гърлото някому; volver las nueces al càntaro а) прен., разг. възбуждам наново много дискутиран и приключен въпрос; б) прен. връщам нещата към предишното им състояние.

  Diccionario español-búlgaro > nuez

 • 30 ojo

  m 1) око; 2) ухо (на игла); 3) отвор, дупка (за дръжка на инструмент); 4) поглед, наблюдение; ten el ojo sobre él не го изпускай от очи; 5) дупка (на брава); 6) оченце (на паунова опашка); 7) арка, свод на мост, стълба; 8) шлюз (на мелница); 9) шупла (на сирене, хляб); 10) сапунисване; dar un ojo a la ropa сапунисвам дрехите; 11) закръгленост на буква; 12) извор в равнина; 13) мазни капки, плуващи в течност; 14) петно, фигура, подобна на око; 15) бележка, нота бене към текст; 16) прен. внимание, обръщане на внимание на нещо; 17) дупка в мрежа; 18) прен. способност бързо да се преценят обстоятелствата; ojo clínico прен. око на доктор, на познавач; 19) мор. отвор за кабел, въже; 20) pl като израз на голяма обич; ojo de agua извор; ojo del culo анус; ojos blandos (tiernos) прен., разг. меки, кротки, като насълзени очи; ojo de carnero moribundo прен., разг. изпъкнали и тъжни очи; ojos de gato разг. очи с неопределен, сивкав цвят; ojos de lince прен., разг. много остро зрение; ojos de sapo разг. много изпъкнали, кротки очи; ojos vivos блестящи, оживени очи; cuatro ojos разг. човек с очила; abrir uno el ojo прен. отварям си очите, внимавам; a ojo de buen cubero прен., разг. без мерене, на око; arrasàrsele a uno los ojos de (en) agua (làgrimas) прен. насълзяват ми се очите, изпълват се със сълзи; bailarle a uno los ojos прен. играят му очите; bajar uno los ojos прен. изчервявам се, унижавам се, подчинявам се; cerrar uno el (los) ojo(s) прен., разг. умирам; costar una cosa los ojos (un ojo) de la cara прен., разг. струвам много скъпо; írsele a uno los ojos por (tras) una cosa прен. очите ми изтичат по (след) нещо; Ўmucho ojo! Ўojo! внимание!; no saber uno dónde tiene los ojos прен., разг. голям невежа; ojo alerta разг. нащрек; Ўojo con...! внимавай с...! ojo por ojo око за око (за отмъщение); tener entre (sobre) ojo(s) a uno прен., разг. мразя някого, мисля му лошото; torcer (volver) los ojos извръщам очи; vidriarse los ojos изцъклям се (за очи); volver los ojos a uno прен. обръщам очи към някого, интересувам се от него; a ojo на око, приблизително; a cierra ojos, a ojos cerrados; а) в полусън; б) слепешком, слепешката; в) набързо, без да се мисли; ojos reventones изцъклени очи; clavar los ojos прен. втренчвам се; en un abrir y cerrar los ojos разг. за миг; no pegar los ojos не мога да мигна, да спя; saltar a los ojos прен. бия на очи; ojo de buey мор. кръгло прозорче, капандура; илюминатор; ojo de pollo мазол; pasar los ojos por un escrito прен. преглеждам, хвърлям поглед на текст.

  Diccionario español-búlgaro > ojo

 • 31 oropel

  m 1) медна пластинка; сърмена шевица; 2) златен варак; 3) прен. фалшив блясък; gastar uno mucho oropel прен., разг. много съм суетен, демонстрирам бляскавост без да разполагам със средства.

  Diccionario español-búlgaro > oropel

 • 32 parecer2

  (-zc-) 1. intr 1) явявам се; 2) появявам се, показвам се; 3) изглеждам, приличам; 4) смятам, мисля; 5) излизам наяве, намирам се (за изгубено нещо); 2. impers изглежда; quien no parece, perece proverb губи отсъстващият; parecer2 en juicio, parecer2 ante el juez явявам се в съд; al parecer2, a lo que parece както изглежда; me parece que струва ми се, че; їqué te parece? какво мислиш?; 3. prnl (a) приличам на; se parece mucho a su hermano прилича много на брат си.

  Diccionario español-búlgaro > parecer2

 • 33 pico1

  m 1) човка, клюн; 2) прен., разг. уста; pico1 de oro прекрасен оратор; 3) връх; 4) връх (на планина); 5) кирка; 6) придатък, остатък над кръгла сума, цифра; 7) съвсем малко; 8) доза дрога за инжектиране; 9) разг. Кол. целувка; darse el pico1 а) разг. целувам се; б) много добре се разбирам с някого; de pico1 разг. устно, на думи; echar mucho pico1 разг. дрънкам много; perder (se) uno por su pico1 прен., разг. от устата (езика) си патя; Ўcierra el pico1! разг., вулг. затваряй си устата!; tiene 40 y pico1 той е на 40 и кусур години; mil pesetas y pico1 хиляда и нещо песети; cortado a pico1 стръмен, отвесен; hacer el pico1 разг. плащам остатъка; hincar el pico1 разг. умирам; lo tengo en el pico1 de la lengua на устата ми е (на езика ми е); andar (irse) de (a, con) pico1s pardos разг. пропилявам си времето.

  Diccionario español-búlgaro > pico1

 • 34 poco,

  a 1. adj 1) малък; 2) прен. оскъден, ограничен; 2. m 1) дреболия, дребна работа; 2) pl малцина; 3) с предл. de малко, малка част от; 3. adv малко; a poco, de малко след това; poco, a poco, малко по малко; dentro de poco, след малко; poco, después малко след това; servir para poco, разг. за нищо не става; un poco, малко; hace poco, преди малко; tener en poco, прен. подценявам; de poco, маловажно; cosa de poco, дреболия; en (por) poco, за малко да; muchos poco,s hacen un mucho proverb капка по капка вир става; poco, màs o menos горе-долу, около.

  Diccionario español-búlgaro > poco,

 • 35 por

  prep за, през, чрез, от, из, на, по, като, защото; 1) за средство, посредничество (особено при глагол в страдателен залог): escrito por написано от; 2) за повод, причина, цел: eso le pasa por tonto това му се случва, защото е глупав; 3) за начин: por escrito писмено; por dicha за щастие; 4) за цена: lo comprè por 100 pesetas купих го за 100 песети; 5) за посока: partir por (para) Sofía заминавам за София; 6) за място: por aquí оттук; 7) за време: por febrero през февруари; 8) за интерес, пожертване, привързаност: por ella lo daría todo за нея всичко бих дал; 9) за заменяне, съпоставяне, определение: la tengo por mabre тя ми е като майка; 10) за мнение, оценка: pasar por listo минавам за хитър; 11) за делба, разпределение: dos veces por año два пъти годишно; 12) за умножение: dos por dos две по две; 13) за съотношение: el cinco por ciento пет на сто; 14) за сравнение: libro por libro, prefiero el mío ако става дума да избирам между двете книги, предпочитам моята; 15) що се отнася: por una y otra proposición относно двете предложения; 16) за търсене: ir por agua отивам за вода; 17) с inf: за бъдеще, отсъствие, неизпълнение: està por llegar още не е дошъл; 18) por = para: por decirlo así тъй да се каже; 19) употреба като съюз: а) за цел: por que (= porque) понеже, тъй като; б) като въпрос: їpor qué no viene? защо не идва?; 20) между два еднакви инфинитива, означава: безсмисленост, безполезност; hablar por hablar говори само за да се намира в работа, ей така си говори; 21) с отрицателната частица no, означава: отстъпване; no por mucho madrugar, amanece màs temprano от ранното ставане не съмва по-рано (разг. от бързане голяма файда няма); 22): por + прилагателно + que sea колкото и да е..., въпреки че е; por donde от което; їpor qué? защо?; por si, por si acaso за всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > por

 • 36 precario,

  a adj 1) несигурен; нестабилен; 2) нетраен, непостоянен; situación precario,a критично положение; salud precario,a разклатено здраве.

  Diccionario español-búlgaro > precario,

 • 37 precio

  m 1) цена, стойност; 2) прен. почит, уважение; 3) прен. усилие, страдание, цена; precio contable икон. разчетна цена; precio de entrega икон. доставна цена; precio de mercado икон. пазарна цена; precio de venta икон. продажна цена; precio reducido икон. номинална цена; precio de compra покупна цена; precio de coste (costo) себестойност; precio efectivo действителна цена; precio elevado висока цена; precio de(l) mercado пазарна цена; precio mínimo най-ниска цена; precio razonable умерена цена; precio al pormenor цена на дребно; precio irrisorio смешно ниска цена; a buen precio на добра цена; a (al) precio de на цената на; a todo precio на всяка цена; alzar (aumentar, elevar, subir) el precio увеличавам, повишавам цената; fijar el precio определям цената; valer su precio струвам си парите; vender a bajo precio продавам на ниски цени; tener a precio, tener en mucho precio ценя високо, уважавам; abrir precio пръв определям цената на вид стока.

  Diccionario español-búlgaro > precio

 • 38 quedar

  1. intr 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) оставам (в същото състояние или положение); 3) оставам, оказвам се; 4) (por + inf) остава още за правене, дооправяне; me queda aún mucho por hacer имам още много неща за правене; 5) (por) ставам нещо; 6) (en) решавам, уговарям се, договарям се; їen qué quedamos? какво решаваме, какво се разбираме?; 7) (a) определям среща; 8) правя, оставам (като резултат от аритметично действие); 9) (para) остава... още, за да; le quedan dos años para terminar la carrera остават му две години, за да завърши следването (образованието) си; 10) прочувам се, добивам репутация; 11) спирам, прекъсвам, завършвам; 12) намирам се; esta calle queda un poco lejos тази улица се намира малко далече; 2. prnl 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) (con) запазвам за себе си; 3) (con) присвоявам, придобивам; 4) (con) измамвам, излъгвам някого; 5) избирам, спирам се на; 6) отслабвам, стихвам (за вятър); утихвам (за морско вълнение); 7) умирам; quedar uno limpio разг. оставам съвсем без пари (особено при залагания); quedarse uno tieso прен., разг. а) умирам; б) много ми е студено; quedarse a oscuras; quedarse en blanco, quedarse con un palmo de narices прен. оставам с празни ръце.

  Diccionario español-búlgaro > quedar

 • 39 recado

  m 1) съобщение, послание, известие; 2) мил, скъп спомен за някого; 3) подарък; 4) провизии (за един ден); 5) прибори; комплект; пособия; 6) разписка, оправдателен документ; 7) предпазливост; подсигуряване; 8) безопасност; сигурност; 9) Амер. луксозна конска амуниция; 10) поръчка, поръчение (задължение, посещение, покупка; дейност, която извършваме, когато излизаме от къщи); 11) полигр. набор от знаци, тип букви и др.; dar recado para una cosa снабдявам с необходимото за изпълнението на нещо; llevar recado uno прен., разг. строго съм смъмрен или наказан; coger (tomar) un recado прен., разг. отбелязвам си наум или писмено за съобщение, което трябва да предам някому; a buen (mucho) recado сигурно; mal recado грешка, недоглеждане.

  Diccionario español-búlgaro > recado

 • 40 reputar

  tr 1) съдя, преценявам; 2) ценя, признавам заслуги; reputar posible смятам за възможно; reputar en mucho високо ценя.

  Diccionario español-búlgaro > reputar

См. также в других словарях:

 • Situación de compromiso espacio-tiempo — En Informática, el compromiso espacio tiempo o tiempo memoria es una situación en la que la memoria puede reducirse a costa de la ejecución más lenta de los programas, o viceversa, el tiempo de ejecución puede reducirse a costa de incrementar el… …   Wikipedia Español

 • Candidatos a artículos destacados — Wikipedia:Candidatos a artículos destacados Saltar a navegación, búsqueda Ir a la tabla de contenidos Atajo WP:CADWP:CAD …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Grand Theft Auto IV — Los personajes que aparecen en Grand Theft Auto IV son relativamente variados y están relacionados con los respectivos distritos de Liberty City, y son, además, pertenecientes a distintas pandillas y grupos étnicos. El jugador controla a Niko… …   Wikipedia Español

 • Personajes de Grand Theft Auto IV — Anexo:Personajes de Grand Theft Auto IV Saltar a navegación, búsqueda Los personajes que aparecen en Grand Theft Auto IV son relativamente variados y están relacionados con los respectivos distritos de Liberty City, y son, además, pertenecientes… …   Wikipedia Español

 • Episodios de Charmed — Anexo:Episodios de Charmed Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de episodios de la serie Charmed. La serie comenzó el 7 de octubre de 1998 y acabó el 1 de mayo de 2006, con 178 capítulos emitidos Contenido 1 Primera Temporada 2 …   Wikipedia Español

 • hombre — (Del lat. homo, inis.) ► sustantivo masculino 1 ZOOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA Denominación genérica y arbitraria, sin distinción de sexo, de cada uno de los individuos de la especie humana, clasificados como mamíferos primates, que se caracterizan por… …   Enciclopedia Universal

 • Argumento de Naruto — Anexo:Argumento de Naruto Saltar a navegación, búsqueda Naruto es originalmente un manga, obra de Masashi Kishimoto, cuyo éxito le permitió ser llevado al anime. La historia publicada hasta el momento puede separarse en dos temporadas: la primera …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Charmed — La siguiente es una lista de episodios de la serie Charmed. La serie comenzó el 7 de octubre de 1998 y terminó el 21 de mayo de 2006, con 178 episodios emitidos hasta la octava temporada. Contenido 1 Temporadas 1.1 Lista de Episodios 2 Primera… …   Wikipedia Español

 • Gothic saga — Saltar a navegación, búsqueda La historia se basa en un mundo fantástico. Los humanos son reinados por Rhobar II que en su reinado pudo aplacar a todos sus enemigos, excepto a uno, los orcos . El juego comienza con nuestro héroe, que casualmente… …   Wikipedia Español

 • Bustarviejo — Saltar a navegación, búsqueda Bustarviejo Bandera …   Wikipedia Español

 • Tácticas romanas de infantería — Escultura de Johann Baptist Moroder Lusenberg (1870 – 1932) situada en la Villa Venecia en Ortisei, Italia. Las tácticas romanas de infantería hacen referencia a la colocación, formaciones y maniobras teóricas e históricas de la infantería romana …   Wikipedia Español


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.