Перевод: с испанского на болгарский

la+casa+tiene+piscina+y+todo

 • 1 casa

  f 1) къща, дом (здание, помещение); casa de Dios църква; casa de campo вила; casa de vecindad жилищна сграда; casa de huéspedes пансион; casa de labor (de labranza) малко имение, чифлик; 2) дом (учреждение, заведение); casa de beneficencia (de caridad) приют; casa de comidas гостилница; casa cuna детски ясли; casa de descanso (de reposo) почивен дом; casa de empeños (de préstamos) заложна (ломбардна) къща; casa de juego игрален дом; casa de locos лудница; casa de maternidad (или само maternidad) родилен дом; casa pública (de citas, de lenocinio, de mancebía, de trato) публичен дом; 3) дом (жилище, квартира); llovérsele a uno la casa прен., разг. започва да запада; ir (volver) a casa отивам (връщам се) у дома; estar de casa облечен съм по домашному; ser muy de casa много близък съм на дадено семейство; mudarse de casa премествам се от една къща в друга; de casa en casa от къща в къща; los de casa домашните; asentar casa играждам си дом; 4) домакинство; домашен начин на живот; ama de casa домакиня; 5) дома, в който работи някой (прислуга); 6) семейство, род; casa solar (solariega) родово имение; 7) фирма; casa de comercio търговска къща; casa editorial издателска къща; casa de exportación износна фирма; casa expedidora експедиторска къща (фирма); 8) квадратче на шахматна дъска.

  Diccionario español-búlgaro > casa

 • 2 todo,

  a 1. adj 1) цял; 2) всеки; всички (със съществително в ед. ч., без определителен член); todo, delito всички престъпления; 3) целият (за подчертаване на качество); 2. m 1) цялото, всичкото; en un todo, въобще; 2) pl всички, целият свят; 3. adv изцяло, съвсем; ante todo, преди всичко; a todo, с всички сили; a todo, màs, con todo, въпреки всичко; del (de, en) todo,, en todo, y por todo, без изключение, изцяло; sobre todo, особено, преди всичко; a todo, esto adv докато; así y todo, conj въпреки това; de todo,as todo,as adv сигурно, необратимо; jugar (jugarse) el todo, por el todo, залагам всичко на карта; ser todo, uno разг. като едно цяло; todo, lo màs adv всичко възможно; y todo, adv дори, даже, също, заедно с.

  Diccionario español-búlgaro > todo,

 • 3 piscina

  f 1) малко рибно езеро, рибарник; 2) плувен басейн.

  Diccionario español-búlgaro > piscina

 • 4 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 5 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 6 adarme

  m 1) адарме (мярка за тежест); 2) прен. малко количество от нещо; no tiene un adarme de corazón прен. безсърдечен е; por adarmes прен. скъпернически, по малко.

  Diccionario español-búlgaro > adarme

 • 7 ahorcado,

  a adj, m обесен; no hay que mentar la soga en casa del ahorcado, proverb в дома на обесения не се говори за въже.

  Diccionario español-búlgaro > ahorcado,

 • 8 alto1,

  a 1. adj 1) висок (за местност); 2) висок, голям; hombre alto1, висок човек; alto1,a tensión а) ел. високо напрежение; б) високо кръвно; 3) горен (етаж); 4) намиращ се на по-високо, по-висок; 5) горен (за течение на река); 6) представителен, възвишен (личност); 7) пълноводен (река); бурен (море); 8) прен. висок, рязък (звук, глас); 9) прен. тежък (престъпление); alto1,a traición държавна измяна; 10) висок, превъзходен (за качество); 11) късен (за час); 12) далечен, древен; 13) разгонен (за самка); 14) важен, от висока категория; 15) прен. мъчен, труден (за разбиране или изпълнение); 16) прен. дълбок, солиден, здрав; 17) прен. прекален, много висок (за цена); 2. m 1) височина; 2) възвишение, хълм; 3) етаж; 4) муз. алт (за глас); 3. adv 1) отгоре; 2) високо; силно; pasar por alto1, пропускам, премълчавам, незачитам; por todo lo alto1, adv прен., разг. много добре, отлично.

  Diccionario español-búlgaro > alto1,

 • 9 ama

  f 1) домакиня; ama de casa домакиня; 2) господарка; 3) собственица, стопанка, хазяйка; 4): ama de llaves икономка; ama de cría дойка.

  Diccionario español-búlgaro > ama

 • 10 andar1

  1. intr 1) вървя; 2) движа се; 3) работя, функционирам; 4) прен. има; 5) прен. разбирам от нещо, вещ съм; 6) с предл. con, sin + същ. имам или не това, което изразява съществителното; andar1 con cuidado внимавам; 7) с предл. a + същ. pl раздавам (получавам) това, което означава съществителното (обикн. шамари, ритници и др.); 8) разг. отивам; 9) съм, намирам се; 10) прен. намирам се в дадено състояние; andar1 ocupado зает съм; andar1 bueno чувствам се добре; andar1 malo болен съм; andar1 con fiebre втриса ме; 11) минавам (за времето); 12) с gerundio означава действие; andar1 corriendo бягам; andar1 cazando ходя на лов; 2. tr изминавам, обикалям; 3. prnl 1) с предл. a + inf занимавам се с, отдавам се на, започвам да + значението на гл. в inf; 2) с предл. con, en използвам; andarse con bromas шегувам се; 4. interj Ўanda! 1) разг. я виж ти! брей! (радост, изненада и др.); 2) за окуражаване, молба и настояване да се направи нещо: ЎAnda, acompбсame! - Хайде, придружи ме! andar1 derecho разг. държа се, както трябва; andar1se por las ramas прен. заобикалям, усуквам, увъртам; не отивам директно към главното, основното; todo se andarà разг. ще му дойде времето ( за извършване или последване на нещо).

  Diccionario español-búlgaro > andar1

 • 11 andar2

  m 1) ход; 2) скорост (на кораб); 3) начин на действие; 4) pl походка (особено лека и грациозна); a largo andar2 ост. с течение на времето, в края на краищата; a màs andar2, a todo andar2 много бързо.

  Diccionario español-búlgaro > andar2

 • 12 así

  1. adv така, по този начин; así así adv средно, горе-долу (за състояние, положение); así como así adv както и да е; 2. conj 1): así que а) така че; б) веднага щом, когато; 2): así como щом като; 3): así pues тъй като; así y todo въпреки това, във всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > así

 • 13 caber

  1. intr 1) вмествам се, побирам се; 2) съдържам се в; 3) имам място в; 4) възможен, естествен съм; 5) принадлежи ми, пада ми се (нещо); 2. tr 1) вмествам, помествам, побирам; 2) допускам, одобрявам; tú y yo no cabemos juntos не сме един за друг; no cabe duda няма съмнение; todo cabe en alguien прен., разг. всичко може да се очаква от него; no cabe perdón няма извинение; no cabe màs няма накъде повече.

  Diccionario español-búlgaro > caber

 • 14 cambio

  m 1) обмен, замяна, размяна, смяна; libre cambio свободен обмен (търговия); letra de cambio пҐлица; 2) изменение; cambios cuantitativos (calificativos) количествени (качествени) изменения; cambio de dirección промяна на адрес; cambio de domicilio промяна на жилище; 3) обменяне (пари); casa de cambio обменно бюро; 4) курс (валутен); cambio del día курс на деня; 5) дребни пари; dar el cambio връщам дребни пари, развалям; a cambio de loc prep в замяна на, вместо, за, срещу; a la(s) primera(s) de cambio loc adv прен. в първия удобен случай; en cambio loc adv напротив, за сметка на това, докато.

  Diccionario español-búlgaro > cambio

 • 15 campo

  m 1) поле, нива; 2) pl посеви, насаждения; 3) село; casa de campo селска къща, лятна къща (вила); 4) открито равно място, плац; 5) игрище; campo de fútbol футболно игрище; 6) лагер; campo de concentración концентрационен лагер; 7) прен. сфера, поле на дейност, идеи, знание; 8) прен. място без фигури върху картината, фон на картина; 9) физ. поле на действие; 10) воен. завзета и окупирана вражеска територия; 11) воен. войската, извършваща окупация; campo del honor прен. място на диспут, двубой; campo raso равно, без растителност; campo santo католическо гробище; campo semàntico семантично поле; poner puertas al campo прен. напразно се опитвам да удържа, да овладея нещо; campo de Agramante прен. много объркано положение, неразбория.

  Diccionario español-búlgaro > campo

 • 16 capa

  f 1) мантия, плащ, пелерина; gente de capa negra заможни хора; gente de capa parda селяни; 2) слой, пласт; capa social социален слой; 3) прен. предлог, повод; под предлог; 4) прен. укривател; 5) прен. богатство; 6) лист тютюн за външна обвивка на пура; 7) покривка; 8) цвят на животно; 9) прен. повърхностно притежавано качество; capa aguadera мушама; capa del cielo прен. небе, небеса; capa manga мантия на архиепископ, епископ; capa torera плащ на тореадор; andar de capa caída прен., разг. западам (за имот, здраве); a so capa loc adv тайно, съблазнително; defender a capa y espada прен. защитавам с всички сили; de capa y espada loc adv с всички сили (средства); so capa (de) loc prep под претескт; echar uno la capa al toro прен., разг. намесвам се в нечия полза; dejar la capa al toro прен., разг. жертвам нещо, за да се спася от по-голяма опасност; una buena capa todo lo tapa разг. хубавата външност скрива всичко.

  Diccionario español-búlgaro > capa

 • 17 caso

  m 1) случай; повод; 2) случка, събитие, епизод; 3) дело, въпрос; 4) случайност; 5) юр. казус; 6): caso clínico клиничен случай; 7) грам. падеж; caso de conciencia въпрос на съвест; caso de honra въпрос на чест; caso fortuito нещастен случай; caso perdido прен. а) частен случай; б) бита карта; en el peor de los casos loc adv в най-лошия случай; de caso pensado loc adv нарочно, обмислено; en caso de que loc adv в случай, че; en todo caso loc adv във всеки случай; hablar al caso говоря уместно, вярно; hacer caso обръщам внимание; слушам, съобразявам се; ser caso negado разг. почти невъзможно да се случи; ser del caso, hacer (venir) al caso разг. уместен, подходящ, на място; vamos al caso разг. да минем по същество; caso apretado заплетен случай; hacer caso omiso пропускам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > caso

 • 18 chiste

  m 1) духовитост, остроумие, виц, шега; 2) карикатура; 3) приятно, весело преживяване; 4) трудност, пречка; no tiene ningún chiste разг. не е голяма философЈя; dar uno en el chiste прен., разг. схващам, улучвам; tener chiste una cosa разг. приятно е; con chiste духовито; sin chiste елементарно, глупаво.

  Diccionario español-búlgaro > chiste

 • 19 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 20 contra

  1. m 1) противоположност; el pro y el contra за и против; 2) противна страна, противник (в игра); 3) pl муз. педали на орган; 2. f 1) разг. трудност, препятствие; 2) фехт. ответ; 3) опозиция; 3. prep против, срещу, на, о, въпреки, независимо от; 1) противоположност, съпротива: contra la corriente срещу течението; contra mi voluntad против волята ми; 2) разположение: se colocó contra la luz застана срещу светлината; se apoyó contra la pared подпря се на стената; 3) посока, положение: le estrechó contra su pecho притисна го към гърдите си; esta casa està contra el Oriente тази къща има източно изложение; 4) размяна: pagar contra recibo плащам срещу разписка; 5) адвербиални изрази: en contra против; ir en contra опълчвам се срещу.

  Diccionario español-búlgaro > contra

См. также в других словарях:

 • Casa de Campo — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Casa de campo. Casa de Campo El lago de la Casa de Campo. Al fondo el núcleo urbano, con la Torre de Madrid y el …   Wikipedia Español

 • Casa — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Casa (desambiguación). Una casa (del latín casa, ‘cabaña’) es una edificación construida para ser habitada por una persona o un grupo de personas; suele organizarse en una o… …   Wikipedia Español

 • a todo chancho — 1. rápidamente; aceleradamente; veloz; cf. a toda máquina, soplado, rajado, a toda raja, a todo cachete, a mil, a todo ful, chancho, a todo; nos vinimos por la Norte Sur a todo chancho …   Diccionario de chileno actual

 • Anexo:Episodios de Crayon Shin-chan — Ésta es la lista de episodios de la serie de dibujos basada en el manga Shin Chan. Esta serie se emite actualmente en España, en Neox y Cartoon Network. Lleva desde 1992 emitiéndose en Japón de forma continua, realizando un capítulo por semana… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Beverly Hills, 90210 — Artículo principal: Beverly Hills, 90210 Contenido 1 Temporada 1 (1990 1991) 2 Temporada 2 (1991 1992) 3 Temporada 3 (1992 1993) …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Wagamama Fairy Mirmo de Pon! — Esta es la lista de episodios del anime Mirmo! creado por Hiromu Shinozuka. En España se han emitido todas las temporadas y en México sólo la primera. En total consta de cuatro temporadas que suman 172 episodios. Los títulos aparecen en negrita a …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Weeds — Esta es una lista de episodios de la serie E.U.A. Weeds de la cadena Showtime. La serie está creada por Jenji Kohan, colaboradora de Las chicas Gilmore. La serie en EEUU se emitió por la cadena de pago Showtime durante sus siete temporadas,… …   Wikipedia Español

 • Episodios de Mirmo Zibang — Anexo:Episodios de Mirmo Zibang Saltar a navegación, búsqueda Esta es la lista de episodios del anime Mirmo! creado por Hiromu Shinozuka. En España se han emitido todas las temporadas y en México sólo la primera. En total consta de cuatro… …   Wikipedia Español

 • Episodios de Ranma ½ — Anexo:Episodios de Ranma ½ Saltar a navegación, búsqueda Ranma ½ es un manga creado por Rumiko Takahashi, que ha sido adaptado al anime en una serie de TV dividida en dos partes, Ranma Nibun no Ichi (del episodio 1 al 18) y Ranma Nettohen (del 18 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Ranma ½ — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Buffy the Vampire Slayer (temporada 3) — Anexo:Buffy the Vampire Slayer (temporada 3) Saltar a navegación, búsqueda A continuación se detallan los datos más relevantes y un resumen de la trama de los episodios de la 3ª temporada de Buffy la cazavampiros. Contenido 1 3x01 Anne 2 3x02 La… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.