Перевод: с русского на персидский

knock over

 • 1 опрокидывать (I) > опрокинуть (I)

  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (vt. & n.) واژگونی، واژگون کردن، برانداختن، مضمحل کردن، چپه کردن یا شدن
  ............................................................
  (vt.) (نظ.) واژگون کردن کشتی، واژگون شدن
  ............................................................
  ............................................................
  5. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: overthrew ; past participle: overthrown
  (vt. & n.) بر انداختن، بهم زدن، سرنگون کردن، منقرض کردن، مضمحل کردن، موقوف کردن، انقراض
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محترق شدن، منفجر شدن، ترکیدن، منبسط کردن، گسترده کردن

  Русско-персидский словарь > опрокидывать (I) > опрокинуть (I)

 • 2 подбивать (I) > подбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. line
  (n.) خط، سطر، بند، ریسمان، رسن، طناب، سیم، جاده، دهنه، لجام
  (vt. & vi.) خط کشیدن، خط انداختن در، خط دار کردن، (نظ.) بخط کردن (با up)، آراستن، تراز کردن، آستر کردن، پوشاندن، ردیف، رشته
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) انگیختن، باصرار وادار کردن، تحریک کردن
  ............................................................
  6. trip
  (vt. & n.) سبک رفتن، پشت پا خوردن یازدن، لغزش خوردن، سکندری خوردن، سفر کردن، گردش کردن، گردش، سفر، لغزش، سکندری
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب

  Русско-персидский словарь > подбивать (I) > подбить (II)

 • 3 задавить (II) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  (v.) باضربت بزمین کوبیدن، گیج کردن، مجزا، مجزا کردن

  Русско-персидский словарь > задавить (II) (св)

 • 4 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 5 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 6 биться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  3. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt. & n.) خوی، عرق کردن، عرق، عرق ریزی، مشقت کشیدن

  Русско-персидский словарь > биться (I) (нсв)

 • 7 больше

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  4. more
  (adv. & adj.) بیشتر، زیادتر، بیش

  Русско-персидский словарь > больше

 • 8 вбивать (I) > вбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی

  Русско-персидский словарь > вбивать (I) > вбить (II)

 • 9 вгонять (I) > вогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی

  Русско-персидский словарь > вгонять (I) > вогнать (II)

 • 10 вдумываться (I) > вдуматься (I)

  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вдумываться (I) > вдуматься (I)

 • 11 вербовать (I) > завербовать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) تازه سرباز، کارمند تازه، نو آموز استخدام کردن، نیروی تازه گرفتن، حال آمدن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вербовать (I) > завербовать (I)

 • 12 вертеть (II) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  2. spin
  (past: spun, span ; past participle: spun
  (vt. & vi. & n.) فرفره، چرخش (بدور خود)، (دور خود) چرخیدن، ریسیدن، رشتن، تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخش، گردش، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вертеть (II) (нсв)

 • 13 внеплановый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) زیادی، زائد، فوق العاده، اضافی، بزرگ، یدکی، (پیشوند) خارجی، بسیار، خیلی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > внеплановый (-ая, -ое, -ые)

 • 14 возглавить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > возглавить (II) (св)

 • 15 вон II

  ............................................................
  آنجا، درآنجا، به آنجا، بدانجا، در این جا، دراین موضوع، آن مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вон II

 • 16 вульгаризация

  ............................................................
  ............................................................
  عوام پسند سازی، تعمیم چیزی بزبان ساده

  Русско-персидский словарь > вульгаризация

 • 17 вульгаризировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) عوامانه کردن، پست کردن، مبتذل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вульгаризировать (I) (нсв и св)

 • 18 выбивать (I) > выбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از جای خود بیرون کردن، راندن
  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  4. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбивать (I) > выбить (II)

 • 19 выдавать (I) > выдать (I)

  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تسلیم دشمن کردن، خیانت کردن به، فاش کردن
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) مقصرین را پس دادن، مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдавать (I) > выдать (I)

 • 20 выкарабкиваться (I) > выкарабкаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) رها کردن، خلاصی بخشیدن، آزاد کردن
  ............................................................
  (v.) در تنگنا کمک یافتن، در سختی به کسی کمک کردن، در وضع خطرناکی انجام وظیفه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкарабкиваться (I) > выкарабкаться (I)

См. также в других словарях:

 • knock over — verb cause to overturn from an upright or normal position (Freq. 2) The cat knocked over the flower vase the clumsy customer turned over the vase he tumped over his beer • Syn: ↑overturn, ↑tip over, ↑turn over, ↑ …   Useful english dictionary

 • knock over — phrasal verb [transitive] Word forms knock over : present tense I/you/we/they knock over he/she/it knocks over present participle knocking over past tense knocked over past participle knocked over 1) British same as knock down 1) Over 100 people… …   English dictionary

 • knock over — phr verb Knock over is used with these nouns as the subject: ↑blow …   Collocations dictionary

 • knock over — verb a) To bump or strike something in such a way as to tip it I knocked over a can of paint and spent the next hour cleaning up. b) To rob; to stage a heist The bandits knocked over another bank, making three this week. See Also …   Wiktionary

 • knock over — Synonyms and related words: beat down, blow down, bowl over, break down, bring down, bulldoze, burn down, cast down, chop down, commit robbery, cut down, down, drop, fell, flatten, floor, ground, heist, hijack, hold up, knock, knock down, level,… …   Moby Thesaurus

 • knock over — (Roget s Thesaurus II) I verb To turn or cause to turn from a vertical or horizontal position: capsize, overthrow, overturn, topple, turn over, upset. See CHANGE, HORIZONTAL, MOVE. II verb See knock …   English dictionary for students

 • knock over — vb to rob. A racier euphemism than knock off, this American underworld expression was picked up by British speakers in the early 1980s. ► Willis is suspected of knocking over a bank in Oregon …   Contemporary slang

 • knock over — transitive verb Date: circa 1814 1. a. (1) to strike to the ground ; fell (2) overwhelm < was knocked over by the news > b. eliminate < knocked over every difficulty > 2 …   New Collegiate Dictionary

 • knock over — see knock down 1) …   English dictionary

 • knock over — {v. phr.} To overturn; upset. * /I accidentally knocked over the Chinese lamp that fell on size floor and broke./ …   Dictionary of American idioms

 • knock over — {v. phr.} To overturn; upset. * /I accidentally knocked over the Chinese lamp that fell on size floor and broke./ …   Dictionary of American idioms

Книги

Другие книги по запросу «knock over» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»