Перевод: с русского на персидский

knock out

 • 1 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 2 биться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  3. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt. & n.) خوی، عرق کردن، عرق، عرق ریزی، مشقت کشیدن

  Русско-персидский словарь > биться (I) (нсв)

 • 3 вбивать (I) > вбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی

  Русско-персидский словарь > вбивать (I) > вбить (II)

 • 4 вгонять (I) > вогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی

  Русско-персидский словарь > вгонять (I) > вогнать (II)

 • 5 выбивать (I) > выбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از جای خود بیرون کردن، راندن
  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  4. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбивать (I) > выбить (II)

 • 6 выколачивать (I) > выколотить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش

  Русско-персидский словарь > выколачивать (I) > выколотить (II)

 • 7 достучаться (I) (св)

  فعل knock till one is heard

  Русско-персидский словарь > достучаться (I) (св)

 • 8 дубасить (II) > отдубасить (II)

  ............................................................
  (v.) (انگلیس) خمیر یاچسب سیاه رنگی که با آن ترک و شکاف های کفش را پر می کنند، دنده (ماشین)، لباس، جامه، وصله کردن، بهم پیوستن، زدن، کتک زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дубасить (II) > отдубасить (II)

 • 9 загонять (I) > загнать (II) I

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (v.) جمع آوری (کردن) اشیا یا اشخاص پراکنده، گرد کردن افزایشی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  5. flog
  (vt.) شلاق زدن، تازیانه زدن، تنبیه کردن، انتقاد سخت کردن

  Русско-персидский словарь > загонять (I) > загнать (II) I

 • 10 задавить (II) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  (v.) باضربت بزمین کوبیدن، گیج کردن، مجزا، مجزا کردن

  Русско-персидский словарь > задавить (II) (св)

 • 11 застукать (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > застукать (I) (св) I

 • 12 накрывать (I) > накрыть (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > накрывать (I) > накрыть (I)

 • 13 наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

 • 14 нокаут

  مذکر knock-out

  Русско-персидский словарь > нокаут

 • 15 нокаутировать (I) (нсв и св)

  فعل knock out

  Русско-персидский словарь > нокаутировать (I) (нсв и св)

 • 16 нокдаун

  مذکر knock-down

  Русско-персидский словарь > нокдаун

 • 17 опрокидывать (I) > опрокинуть (I)

  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (vt. & n.) واژگونی، واژگون کردن، برانداختن، مضمحل کردن، چپه کردن یا شدن
  ............................................................
  (vt.) (نظ.) واژگون کردن کشتی، واژگون شدن
  ............................................................
  ............................................................
  5. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: overthrew ; past participle: overthrown
  (vt. & n.) بر انداختن، بهم زدن، سرنگون کردن، منقرض کردن، مضمحل کردن، موقوف کردن، انقراض
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محترق شدن، منفجر شدن، ترکیدن، منبسط کردن، گسترده کردن

  Русско-персидский словарь > опрокидывать (I) > опрокинуть (I)

 • 18 отшибать (I) > отшибить (II)

  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن
  ............................................................
  2. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  (v.) بی زحمت ایجاد شدن، بی زحمت درست کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшибать (I) > отшибить (II)

 • 19 перестукиваться (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. tap
  (v.) شیر آب، ضربت آهسته، ضربات آهسته و پیوسته زدن، شیر آب زدن به، از شیر آب جاری کردن، بهره برداری کردن از، سوراخ چیزی را بند آوردن
  ............................................................
  3. communicate by rapping/tapping

  Русско-персидский словарь > перестукиваться (I) (нсв)

 • 20 побить (II) (св)

  ............................................................
  1. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > побить (II) (св)

См. также в других словарях:

 • knock-out — [ (k)nɔkaut ] n. m. inv. et adj. inv. • 1899; loc. angl., de to knock « frapper » et out « dehors » I ♦ 1 ♦ N. m. Mise hors de combat du boxeur resté à terre plus de dix secondes. Battu par knock out à la cinquième reprise. Adj. (1905) Mettre… …   Encyclopédie Universelle

 • knock-out — agg.inv., s.m.inv. ES ingl. {{wmetafile0}} TS sport 1. agg.inv., di pugile che, dopo essere stato atterrato dall avversario, non riesce a rialzarsi entro dieci secondi, perdendo l incontro; anche avv.: finire, mandare, mettere knock out Sinonimi …   Dizionario italiano

 • Knock-out — a. That knocks out; characterized by knocking out; as, a knock out blow; a knock out key for knocking out a drill from a collet. [Webster 1913 Suppl.] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • knock out — / nɒkaʊt/, it. /nɔ kaut/ locuz. ingl. [abbrev. di knock out of time abbattere fuori del tempo ], usata in ital. come avv. e s.m. ■ avv. [in condizione di non poter proseguire un combattimento (spec. nel pugilato), anche fig.: finire knock out ]… …   Enciclopedia Italiana

 • knock-out — auch: knock|out 〈[nɔkaʊt] Adj.; Abk.: k. o.; Sport; Boxen〉 niedergeschlagen, kampfunfähig; den Gegner knock out schlagen [Etym.: <engl. knocked out »entscheidend besiegt, herausgeschlagen« (in Anlehnung an das Substantiv gebildet)] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • Knock-Out — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Le Knockout en boxe ou en sport de combat est la mise hors de combat d un adversaire. Le Knockout en biologie est l inactivation d un gène par… …   Wikipédia en Français

 • Knock-out — auch: Knock|out 〈[nɔkaʊt] m.; Gen.: s od. , Pl.: s; Abk.: K.o.; Sport; Boxen〉 Niederschlag, völlige Besiegung, K. o. Schlag   Knock out / Knockout: (Schreibung mit Bindestrich) Abweichend von der generellen Regelung, nach der auch… …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • knock-out — knock out, auch knock|out [nɔk |aut] <zu engl. to knock out »herausschlagen«> kampfunfähig nach einem Niederschlag; Abk.: k. o. (Boxen) …   Das große Fremdwörterbuch

 • knock|out — «NOK OWT», noun, adjective. –n. 1. the act of knocking out: »The boxer won the fight by a knockout. 2. the condition of being knocked out. 3. a blow that knocks out. 4. U.S. Slang. a very attractive person; overwhelming or striking thing. –adj.… …   Useful english dictionary

 • Knock-out — Knock out, auch Knock|out der; [s], s: Kampfunfähigkeit bewirkender Niederschlag; Abk.: K. o. (Boxen) …   Das große Fremdwörterbuch

 • knock out — ► knock out 1) make unconscious. 2) informal astonish or greatly impress. 3) eliminate from a knockout competition. 4) informal produce (work) at a steady fast rate. Main Entry: ↑knock …   English terms dictionary

Книги

Другие книги по запросу «knock out» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»