Перевод: с русского на персидский

knock off

 • 1 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 2 биться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  3. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt. & n.) خوی، عرق کردن، عرق، عرق ریزی، مشقت کشیدن

  Русско-персидский словарь > биться (I) (нсв)

 • 3 вбивать (I) > вбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی

  Русско-персидский словарь > вбивать (I) > вбить (II)

 • 4 вгонять (I) > вогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی

  Русско-персидский словарь > вгонять (I) > вогнать (II)

 • 5 выбивать (I) > выбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از جای خود بیرون کردن، راندن
  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  4. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбивать (I) > выбить (II)

 • 6 выколачивать (I) > выколотить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش

  Русско-персидский словарь > выколачивать (I) > выколотить (II)

 • 7 достучаться (I) (св)

  فعل knock till one is heard

  Русско-персидский словарь > достучаться (I) (св)

 • 8 дубасить (II) > отдубасить (II)

  ............................................................
  (v.) (انگلیس) خمیر یاچسب سیاه رنگی که با آن ترک و شکاف های کفش را پر می کنند، دنده (ماشین)، لباس، جامه، وصله کردن، بهم پیوستن، زدن، کتک زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дубасить (II) > отдубасить (II)

 • 9 загонять (I) > загнать (II) I

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (v.) جمع آوری (کردن) اشیا یا اشخاص پراکنده، گرد کردن افزایشی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  5. flog
  (vt.) شلاق زدن، تازیانه زدن، تنبیه کردن، انتقاد سخت کردن

  Русско-персидский словарь > загонять (I) > загнать (II) I

 • 10 задавить (II) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  (v.) باضربت بزمین کوبیدن، گیج کردن، مجزا، مجزا کردن

  Русско-персидский словарь > задавить (II) (св)

 • 11 застукать (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > застукать (I) (св) I

 • 12 накрывать (I) > накрыть (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > накрывать (I) > накрыть (I)

 • 13 наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

 • 14 нокаут

  مذکر knock-out

  Русско-персидский словарь > нокаут

 • 15 нокаутировать (I) (нсв и св)

  فعل knock out

  Русско-персидский словарь > нокаутировать (I) (нсв и св)

 • 16 нокдаун

  مذکر knock-down

  Русско-персидский словарь > нокдаун

 • 17 опрокидывать (I) > опрокинуть (I)

  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (vt. & n.) واژگونی، واژگون کردن، برانداختن، مضمحل کردن، چپه کردن یا شدن
  ............................................................
  (vt.) (نظ.) واژگون کردن کشتی، واژگون شدن
  ............................................................
  ............................................................
  5. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: overthrew ; past participle: overthrown
  (vt. & n.) بر انداختن، بهم زدن، سرنگون کردن، منقرض کردن، مضمحل کردن، موقوف کردن، انقراض
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محترق شدن، منفجر شدن، ترکیدن، منبسط کردن، گسترده کردن

  Русско-персидский словарь > опрокидывать (I) > опрокинуть (I)

 • 18 отшибать (I) > отшибить (II)

  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن
  ............................................................
  2. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  (v.) بی زحمت ایجاد شدن، بی زحمت درست کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшибать (I) > отшибить (II)

 • 19 перестукиваться (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. tap
  (v.) شیر آب، ضربت آهسته، ضربات آهسته و پیوسته زدن، شیر آب زدن به، از شیر آب جاری کردن، بهره برداری کردن از، سوراخ چیزی را بند آوردن
  ............................................................
  3. communicate by rapping/tapping

  Русско-персидский словарь > перестукиваться (I) (нсв)

 • 20 побить (II) (св)

  ............................................................
  1. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > побить (II) (св)

См. также в других словарях:

 • knock off — [v1] kill assassinate, do away with*, do in*, dust*, eliminate, execute, finish, liquidate, murder, rub out*, shoot, slay, stab, waste; concept 252 Ant. bear, create knock off [v2] steal filch, knock over, loot, pilfer, pinch, plunder, purloin,… …   New thesaurus

 • Knock off — Knock Knock, n. 1. A blow; a stroke with something hard or heavy; a jar. [1913 Webster] 2. A stroke, as on a door for admittance; a rap. A knock at the door. Longfellow. [1913 Webster] A loud cry or some great knock. Holland. [1913 Webster]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • knock off — desist, stop, 1640s; do hastily, 1817; kill, murder, 1919; from KNOCK (Cf. knock) (v.) + OFF (Cf. off) …   Etymology dictionary

 • Knock-off — n. 1. Act or place of knocking off; that which knocks off; specif. (Mach.), a cam or the like for disconnecting something, as a device in a knitting machine to remove loops from the needles. [Webster 1913 Suppl.] 2. A {knockoff}. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Knock-off — a. That knocks off; of or pertaining to knocking off. [Webster 1913 Suppl.] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • knock off — knock off, v. i. & t. 1. to quit (working). [PJC] 2. to accomplish; frequently used when the task is accomplished rapidly. [PJC] 3. to kill; to defeat (opponents). [Colloq.] [PJC] 4. to discount, to deduct (a sum from a price). [PJC] 5. to rob.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • knock off — (something) to stop work for a time. When do you knock off for the day? We knocked off work at six o clock …   New idioms dictionary

 • knock off — knock off, n. a device in a knitting machine to remove loops from the needles. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • knock|off — «NOK F, OF», noun. 1. the act of knocking off. 2. a device for knocking something off. 3. the point at which something is knocked off. 4. Slang. a copy, usually an unauthorized one and often less expensive than the popular original …   Useful english dictionary

 • knock off — ► knock off informal 1) stop work. 2) produce (a piece of work) quickly and easily. 3) Brit. informal steal. 4) kill. Main Entry: ↑knock …   English terms dictionary

 • knock-off — ► NOUN informal ▪ a copy or imitation …   English terms dictionary

Книги

Другие книги по запросу «knock off» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»