Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

kira

 • 1 арендный

  kira °

  аре́ндная пла́та — см. аренда 2)

  Русско-турецкий словарь > арендный

 • 2 аренда

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > аренда

 • 3 арендная плата

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > арендная плата

 • 4 договор об аренде

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > договор об аренде

 • 5 наем

  kira, kiralama

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > наем

 • 6 аренда

  kiralama,
  kira
  * * *
  ж
  1) kira

  брать в аре́нду у кого-л.birinden kiralamak

  сдава́ть в аре́нду кому-л.birine kiralamak

  2) ( плата) kira (ücreti / parası)

  Русско-турецкий словарь > аренда

 • 7 город

  başkent,
  kasaba,
  kent,
  şehir
  * * *
  м
  kent; şehir (- hri); kasaba ( небольшой)
  ••

  пое́хать за́ го́род — kıra gitmek

  жить за́ го́родом — banliyöde oturmak

  Русско-турецкий словарь > город

 • 8 за

  1) ( на ту сторону) arkasına; ardına; ötesine; dışına ( за пределы)

  поста́вить что-л. за шкаф — dolabın arkasına koymak

  распространи́ться за Ура́л — Uralların ötesine yayılmak

  пое́хать за́ город — şehir dışına gitmek; kıra gitmek

  2) ( по ту сторону) arkasında; ardında; ötesinde; dışında ( за пределами)

  за гора́ми — dağların ardında

  реши́ть вопро́с за закры́тыми дверя́ми — sorunu kapalı kapılar ardında halletmek

  за облака́ми — bulutların ötesinde

  за́ городом — şehir dışında

  3) (около, у) başına; başında

  сиде́ть за столо́м — masa başında oturmak

  сесть за пиани́но — piyano başına oturmak

  4) (до какого-л. временного или пространственного предела) kala; kalırken

  за день до сва́дьбы — düğüne bir gün kala

  за ми́лю до по́рта — limana bir mil kala

  5) ( на расстоянии) ötede; uzakta

  его́ за версту́ ви́дно! — bir fersah uzaktan görülür!

  6) (при указании на лицо, предмет, до которого дотрагиваются)...dan;...a

  взять кого-л. за́ руку — elinden / kolundan tutmak

  держа́ться за пери́ла — parmaklığa tutunmak

  7) (во время чего-л.)...da, sırasında

  за обе́дом — yemekte, yemek sırasında, yemek yerken

  я заста́л их за игро́й в ша́шки — onları dama oynarken buldum

  8) ( в течение)...da, içinde

  за́ год — bir yılda; bir yıl içinde

  да́нные за́ два го́да — iki yılın verileri

  впервы́е за пять лет — beş yıldan beri ilk kez

  за коро́ткое вре́мя — kısa zamanda

  за че́тверть ча́са — çeyrek saatte

  реши́ть зада́чу за мину́ту — problemi bir dakikada çözmek

  9) (вместо кого-л.) yerine; olarak (в качестве кого-л.)

  распиши́сь за него́ — onun yerine sen imzala

  рабо́тать за секретаря́ — katip olarak çalışmak

  есть за трои́х — üç kişinin yediğini yemek

  10) (в возмещение, в обмен)...a, karşılığında; için

  за де́ньги — para karşılığında

  за э́ти де́ньги он рабо́тать не бу́дет — bu paraya çalışmayacak

  надба́вка за сверхуро́чную рабо́ту — fazla mesai zammı

  он не хоте́л рабо́тать за таку́ю зарпла́ту — bu ücretle çalışmak istemiyordu

  покупа́ть нефть за до́ллары — petrolü dolar karşılığı almak

  купи́ть что-л. за рубль — bir rubleye almak

  продава́ть что-л. по рублю́ за килогра́мм — kilosunu bir rubleden satmak

  что / ско́лько он получа́ет за свой труд? — emeği karşılığında / emeğine ne alır?

  11) (ради, в пользу, во имя) için; uğruna; uğrunda

  борьба́ за незави́симость — bağımsızlık için / uğruna savaşım

  стоя́ть / выступа́ть за мир — barıştan yana olmak

  ты за каку́ю кома́нду (боле́ешь)? — hangi takımdansın?, hangi takımı tutuyorsun?

  ты за кого́? — kimden yanasın?

  12) (одно вслед за другим; преследуя) arkasından; ardından

  оди́н за други́м — birbiri arkasından

  идёт ме́сяц за ме́сяцем — aylar birbirini kovalıyor

  он идёт за на́ми — arkamızdan geliyor

  мы пошли́ за ним — ardına düştük

  чита́ть кни́гу за кни́гой — kitap üstüne kitap okumak

  13) (с целью получить, достать что-л.) için;...maya

  он пошёл за хле́бом — ekmek almaya gitti

  обрати́ться к кому-л. за по́мощью — yardım için birine başvurmak

  сходи́ за ребёнком — gidip çocuğu getir

  14) (по причине, вследствие) için,...dan dolayı / ötürü;...dığı için,...dığından (dolayı)

  за недоста́тком вре́мени — vakit dar olduğu için / olduğundan

  за неиме́нием ну́жных материа́лов — gerekli malzeme yokluğu nedeniyle

  уважа́ть кого-л. за хра́брость — cesareti için saymak

  за э́то он досто́ин похвалы́ — bundan dolayı övgüye layıktır

  извини́те меня за гру́бость — kabalığımı affediniz

  наказа́ние за мале́йшее неповинове́ние — en küçük bir itaatsizliğin cezası

  15) (свыше какого-л. предела) aşkın; fazla

  ему́ уже́ за со́рок — kırkını aşkın / geçkin

  (вре́мя) бы́ло за́ полночь — saat geceyarısını geçmişti

  боро́ться за свобо́ду — özgürlük için mücadele vermek

  движе́ние за мир — barış hareketi

  уха́живать за больны́м — hastaya bakmak

  следи́ть за игро́й — oyunu izlemek

  17) ( в тостах)...a; için

  за ва́ше здоро́вье! — sağlığınıza!

  за мир и дру́жбу! — barış ve dostluk için!

  ••

  за по́дписью Ивано́ва — İvanov imzalı

  за но́мером три — üç numaralı

  о́чередь за ва́ми — sıra sizde

  де́ло за деньга́ми — iş paraya kaldı

  проводи́ть вре́мя за чте́нием — vaktini okumakla geçirmek

  закры́ть за собо́й дверь — kapıyı üstüne kapatmak

  об э́том он был оповещён за неде́лю — bu kendisine bir hafta öncesinden duyuruldu

  о́чень рад за Вас — sizin için / hesabınıza çok sevindim

  что он за челове́к? — o, nasıl adamdır?

  что за гла́зки! — bunlar nasıl göz!

  мы прие́дем за ва́ми — sizi gelip alacağız

  кто отве́тствен за э́то? — bundan sorumlu kim?

  де́сять мину́т не счита́лись за опозда́ние — on dakika rötardan sayılmazdı

  быть за́мужем за... — karısı olmak

  Русско-турецкий словарь > за

 • 9 квартплата

  ev kirası
  * * *
  ж
  kira (ücreti); daire / ev / konut kirası

  Русско-турецкий словарь > квартплата

 • 10 наём

  1) ( рабочих) tutma

  рабо́тать по на́йму — ücretle / ücretli olarak çalışmak

  2) ( помещения) kiralama; kira ile tutma

  Русско-турецкий словарь > наём

 • 11 напрокат

  в соч.

  брать что-л. напрока́т — kira ile tutmak; kiralamak

  Русско-турецкий словарь > напрокат

 • 12 неплательщик

  м
  (kira; vergi v.s.yi) vadede ödemeyen

  Русско-турецкий словарь > неплательщик

 • 13 природа

  ж, врз
  doğa, tabiat

  се́верная приро́да, приро́да Се́вера — Kuzeyin doğası

  жива́я приро́да — canlı doğa

  бога́тая приро́да страны́ — ülkenin zengin doğası

  приро́да капитали́зма — kapitalizmin doğası / özü

  в си́лу свое́й приро́ды, по свое́й приро́де — doğası gereği

  он споко́йный по приро́де — sakin tabiatlıdır

  выезжа́ть на приро́ду — kıra çıkmak

  ••

  от приро́ды — doğuştan, yaradılıştan

  слепо́й от приро́ды — anadan doğma / doğuştan kör

  тала́нтливый от приро́ды — yaradılıştan / doğuştan yetenekli

  противоре́чить приро́де веще́й — eşyanın tabiatına aykırı olmak

  Русско-турецкий словарь > природа

 • 14 прокат

  I м
  1) kira

  внести́ пла́ту за прока́т (авто)маши́ны — arabanın kirasını vermek

  2) кино oynatım
  II м, тех.
  1) ( действие) haddeden geçirme, çekme

  горя́чий прока́т — sıcak çekme

  2) собир. ( изделия) hadde mamulleri

  Русско-турецкий словарь > прокат

 • 15 умчаться

  сов.
  son hızla kaçmak / kaçıp uzaklaşmak

  ло́шади умча́лись в по́ле — atlar dörtnala kıra koştu

  вса́дник умча́лся — süvari doludizgin gitti uzaklaştı

  Русско-турецкий словарь > умчаться

 • 16 прокат

  1) kira, kiralama
  2) hadde, haddeleme
  - брать на прокат
  - стальной прокат

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > прокат

См. также в других словарях:

 • Kira — or Kyra may refer to:* Ciara (given name) * Kira (given name) * Kira (family name) (吉良), a family name in Japan * Kira (dress), the national dress for women in Bhutan * Kira, Aichi, a town in Japan * Kirən, Azerbaijan, a municipalityAs name of a… …   Wikipedia

 • Kira — steht für: Kira (Vorname), ein weiblicher Vorname (in der männlichen Version Kiro) Kira (Film), ein dänischer Film Kira (Kleidung), die Nationaltracht der Frauen in Bhutan Kira (Musikerin), eine deutsche Musikerin Kira (Messer), ein Messer aus… …   Deutsch Wikipedia

 • KİRA' — Kirâ. Bir eşya veya yerin, geçici bir zaman kullanılmak üzere para ile bir kimseye verilmesi. * Böyle bir şey karşılığı alınan para …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Kira — El nombre Kira puede referirse a: Kira o Kyra, un nombre femenino. Contenido 1 Objetos 2 Mejor gata del mundo 3 Personajes 4 Personas …   Wikipedia Español

 • kira — is., Ar. kirāˀ 1) Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye. Ç. Altan 2) Bu biçimde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Kira — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Kira est : Soit un personnage du manga JoJo s Bizarre Adventure, voir Kira Yoshikage Soit un personnage d Angel Sanctuary, voir Personnages du manga… …   Wikipédia en Français

 • Kira — noun of modern usage, variant of Kyra or directly borrowed from its Russian equivalent Кира (Kira) ; ultimately of Persian origin …   Wiktionary

 • Kira — Recorded in a wide variety of spellings including Krol, Kroll, Krolle, Krolman, Krollman (German), Krol, Krolak, Krolik (Polish), Kira and Kiraly (Hungarian), Krahl (Jewish), and many others, this is a surname of pre 7th century Germanic origins …   Surnames reference

 • Kira Yamato — (キラ・ヤマト) (Kira Yamato) Sexo Masculino Fecha de nacimiento 18 de mayo del año 55 C.E. Tipo de sangre A Origen en …   Wikipedia Español

 • Kira Nerys — Species Bajoran Home planet Bajor Affiliation Bajoran Militia Posting Bajoran liaison officer …   Wikipedia

 • Kira Kyrillovna — de Russie Kira Kyrillovna de Russie et son époux, Louis Ferdinand de Prusse (1907 1994), en 1938. Kira Kirillovna de Russie : en russe : Kira Kirillovna Romanovna Кира Кирилловна Романова, née le 9 mai 1909 à Paris, décédée le 8… …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»