Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

keep up

 • 1 удерживать (I) > удержать (I)

  ............................................................
  1. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................
  ............................................................
  4. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt.) جلوگیری کردن از، نگهداشتن، مهار کردن
  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................
  (vt.) باز فشردن، باز کوفتن، فرو نشاندن، سرکوب کردن، در خود کوفتن
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کسر کردن، وضع کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withheld ; past participle: withheld
  (vt.) دریو داشتن، مضایقه داشتن، خودداری کردن، منع کردن، نگاه داشتن

  Русско-персидский словарь > удерживать (I) > удержать (I)

 • 2 водить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  4. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  6. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > водить (II) (нсв)

 • 3 держаться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. stay
  (v.) ماندن، توقف کردن، نگاه داشتن، بازداشتن، توقف، مکث، ایست، سکون، مانع، عصاء، نقطه اتکاء، تکیه، مهار، حایل، توقفگاه
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  ............................................................
  9. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  10. behave
  (vt.) رفتار کردن، سلوک کردن، حرکت کردن، درست رفتار کردن، ادب نگاه داشتن
  ............................................................
  11. last
  (v.) بازپسین، پسین، آخر، آخرین، اخیر، نهانی، قطعی، دوام داشتن، دوام کردن، طول کشیدن، به درازا کشیدن، پایستن
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از

  Русско-персидский словарь > держаться (II) (нсв)

 • 4 законспирировать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > законспирировать (I) (св)

 • 5 помалкивать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > помалкивать (I) (нсв)

 • 6 понаблюдать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > понаблюдать (I) (св)

 • 7 следить (II) (нсв) I

  ............................................................
  (v.) پائیدن، دیدبان، پاسداری، کشیک، مدت کشیک، ساعت جیبی و مچی، ساعت، مراقبت کردن، مواظب بودن، بر کسی نظارت کردن، پاسداری کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیروی کردن از، متابعت کردن، دنبال کردن، تعقیب کردن، فهمیدن، درک کردن، در ذیل آمدن، منتج شدن، پیروی، استنباط، متابعت
  ............................................................
  ............................................................
  4. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر
  ............................................................
  ............................................................
  [ surveillance: ـ(n.) نظارت، مراقبت، پائیدن، مبصری]
  ............................................................
  7. spy
  (vt. & vi. & n.) جاسوس، جاسوسی کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) سایه، ظل، سایه افکندن بر، رد پای کسی را گرفتن، پنهان کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > следить (II) (нсв) I

 • 8 сохранять (I) > сохранить (II)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) قرق شکارگاه، شکارگاه، مربا، کنسرو میوه، نگاه داشتن، حفظ کردن، باقی نگهداشتن
  ............................................................
  (v.) مراقب بودن، مواظب بودن، توجه داشتن به
  ............................................................
  ............................................................
  4. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt.) ابقا کردن، نگهداشتن، نگاه داشتن، از دست ندادن، حفظ کردن
  ............................................................
  (vt.) حفاظت کردن، حمایت کردن، حراست کردن، نیکداشت کردن، نگهداری کردن، حفظ کردن

  Русско-персидский словарь > сохранять (I) > сохранить (II)

 • 9 твердить (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > твердить (II) (нсв)

 • 10 уследить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > уследить (II) (св)

 • 11 хранить (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > хранить (II) (нсв)

 • 12 ахать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. sigh
  (vt. & vi. & n.) آه، آه کشیدن، افسوس خوردن، آه حسرت کشیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ахать (I) (нсв)

 • 13 балансировать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) ترازو، میزان، تراز، موازنه، تتمه حساب، برابر کردن، موازنه کردن، توازن، تعادل، مانده، متعادل کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > балансировать (I) (нсв)

 • 14 бегать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  3. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حرکت تند و سریع، حرکت از روی دست پاچگی، مسابقه کوتاه، سراسیمگی، بسرعت حرکت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چشمک زدن (بویژه در مورد ستارگان)، برق زدن یاتکان تکان خوردن، چشمک، بارقه، تلاء لو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار

  Русско-персидский словарь > бегать (I) (нсв)

 • 15 безмолвствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > безмолвствовать (I) (нсв)

 • 16 беречь (III) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  2. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  3. save
  (vt.) نجات دادن، رهایی بخشیدن، نگاه داشتن، اندوختن، پس انداز کردن، فقط بجز، بجز این که
  ............................................................
  (vt. & n.) نگهداری کردن، از صدمه محفوظ داشتن، کنسرو تهیه کردن، کنسرو
  ............................................................
  5. use sparingly/carefully
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беречь (III) (нсв)

 • 17 блюсти (I) > соблюсти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt.) رعایت کردن، مراعات کردن، مشاهده کردن، ملاحظه کردن، دیدن، گفتن، برپا داشتن (جشن و غیره)

  Русско-персидский словарь > блюсти (I) > соблюсти (I)

 • 18 бодриться (II) (нсв)

  فعل try to keep spirits up

  Русско-персидский словарь > бодриться (II) (нсв)

 • 19 выдерживать (I) > выдержать (I)

  ............................................................
  1. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداشتن، متحمل شدن، تحمل کردن، تقویت کردن، حمایت کردن از
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از
  ............................................................
  ............................................................
  7. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  10. season
  (v.) فصل، فرصت، هنگام، دوران، چاشنی زدن، ادویه زدن، معتدل کردن، خودادن

  Русско-персидский словарь > выдерживать (I) > выдержать (I)

 • 20 греть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. give warmth/heat
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) گرم، با حرارت، غیور، خون گرم، صمیمی، گرم کردن، گرم شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) قبل از بازی حرکت کردن و خود را گرم نمودن، دست گرمی بازی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > греть (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • Keep — (k[=e]p), v. t. [imp. & p. p. {Kept} (k[e^]pt); p. pr. & vb. n. {Keeping}.] [OE. k[=e]pen, AS. c[=e]pan to keep, regard, desire, await, take, betake; cf. AS. copenere lover, OE. copnien to desire.] 1. To care; to desire. [Obs.] [1913 Webster] I… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • keep — [kiːp] verb kept PTandPP [kept] 1. [transitive] to store something that will be useful: • The Credit Reference Agency keeps files on individuals debt records. • You should keep a supply of forms. 2 …   Financial and business terms

 • Keep — Keep, v. i. 1. To remain in any position or state; to continue; to abide; to stay; as, to keep at a distance; to keep aloft; to keep near; to keep in the house; to keep before or behind; to keep in favor; to keep out of company, or out reach.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • keep — vb 1 Keep, observe, celebrate, solemnize, commemorate are comparable when they mean to pay proper attention or honor to something prescribed, obligatory, or demanded (as by one s nationality, religion, or rank), but they vary widely in their… …   New Dictionary of Synonyms

 • keep — [kēp] vt. kept, keeping [ME kepen < OE cœpan, to behold, watch out for, lay hold of, akin to MLowG kapen, ON kopa, to stare at < ? IE base * ĝab , to look at or for] 1. to observe or pay regard to; specif., a) to observe with due or… …   English World dictionary

 • keep — ► VERB (past and past part. kept) 1) have or retain possession of. 2) retain or reserve for use in the future. 3) put or store in a regular place. 4) (of a perishable commodity) remain in good condition. 5) continue in a specified condition,… …   English terms dictionary

 • Keep — Keep, n. 1. The act or office of keeping; custody; guard; care; heed; charge. Chaucer. [1913 Webster] Pan, thou god of shepherds all, Which of our tender lambkins takest keep. Spenser. [1913 Webster] 2. The state of being kept; hence, the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • keep — keep; green·keep·er; house·keep; house·keep·er; keep·able; keep·er·ing; keep·er·ship; keep·sake; store·keep; keep·er; …   English syllables

 • Keep — 〈f. 20; Seemannsspr.〉 Kerbe, Rille * * * Keep, die; , en [aus dem Niederd. < mniederd. kēp, wohl verw. mit ↑ kappen] (Seemannsspr.): Rille, Kerbe (in einer Boje, einem Block, Mast o. Ä.), die einem darumgelegten Tau Halt gibt. * * * I Keep   …   Universal-Lexikon

 • keep — I (continue) verb be constant, be steadfast, carry forward, carry on, endure, extend, forge ahead, go on, keep going, last, lengthen, live on, maintain, move ahead, never cease, perpetuate, perseverare, persevere, persist, press onward, progress …   Law dictionary

 • keep — The construction keep + object + from + ing verb is idiomatic in current English: • His hands held flat over his ears as if to keep his whole head from flying apart Martin Amis, 1978. The intransitive use of keep + from + ing verb is recorded in… …   Modern English usage


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»