Перевод: с русского на персидский

keep away

 • 1 бегать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  3. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حرکت تند و سریع، حرکت از روی دست پاچگی، مسابقه کوتاه، سراسیمگی، بسرعت حرکت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چشمک زدن (بویژه در مورد ستارگان)، برق زدن یاتکان تکان خوردن، چشمک، بارقه، تلاء لو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار

  Русско-персидский словарь > бегать (I) (нсв)

 • 2 отгораживать (I) > отгородить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) درمیان گذاشتن، در جوف قرار دادن، به پیوست فرستادن، حصار یا چینه کشیدن دور
  ............................................................
  (v.) حبس کردن، مریض بستری
  ............................................................
  (v.) مسدود کردن، قطع کردن، بستن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отгораживать (I) > отгородить (II)

 • 3 отстраняться (I) > отстраниться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отстраняться (I) > отстраниться (II)

 • 4 сторониться (II) > посторониться (II)

  ............................................................
  1. stand/step aside
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сторониться (II) > посторониться (II)

 • 5 шарахаться (I) > шарахнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بحال خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، پس زدن، عود کردن، پس نشستن، فنری بودن، (با on و upon) واکنش داشتن بر
  ............................................................
  3. shy
  (v.) خجالتی، کمرو، رموک، ترسو، مواظب، آزمایش، پرتاب، رم کردن، پرت کردن، ازجا پریدن
  ............................................................
  4. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > шарахаться (I) > шарахнуться (I)

 • 6 стушеваться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стушеваться (I) (св)

 • 7 ахать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. sigh
  (vt. & vi. & n.) آه، آه کشیدن، افسوس خوردن، آه حسرت کشیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ахать (I) (нсв)

 • 8 балансировать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) ترازو، میزان، تراز، موازنه، تتمه حساب، برابر کردن، موازنه کردن، توازن، تعادل، مانده، متعادل کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > балансировать (I) (нсв)

 • 9 балбесничать (I) (нсв)

  فعل idle/fritter away time

  Русско-персидский словарь > балбесничать (I) (нсв)

 • 10 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 11 безмолвствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > безмолвствовать (I) (нсв)

 • 12 беречь (III) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  2. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  3. save
  (vt.) نجات دادن، رهایی بخشیدن، نگاه داشتن، اندوختن، پس انداز کردن، فقط بجز، بجز این که
  ............................................................
  (vt. & n.) نگهداری کردن، از صدمه محفوظ داشتن، کنسرو تهیه کردن، کنسرو
  ............................................................
  5. use sparingly/carefully
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беречь (III) (нсв)

 • 13 блюсти (I) > соблюсти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt.) رعایت کردن، مراعات کردن، مشاهده کردن، ملاحظه کردن، دیدن، گفتن، برپا داشتن (جشن و غیره)

  Русско-персидский словарь > блюсти (I) > соблюсти (I)

 • 14 бодриться (II) (нсв)

  فعل try to keep spirits up

  Русско-персидский словарь > бодриться (II) (нсв)

 • 15 болтать (I) (нсв) II

  ............................................................
  (vt. & n.) تندتند حرف زدن، تند و ناشمرده سخن گفتن، پچ پچ کردن، چهچه زدن (مثل بلبل)
  ............................................................
  (vt. & n.) هرزه درایی کردن، پچ پچ، ورور، یاوه گویی، وراجی، پرگویی، یاوه گویی کردن، وراجی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرگویی کردن، حرف مفت زدن، ور زدن، ورور
  ............................................................
  4. blab
  (vt. & n.) فضولی کردن، وراجی کردن، گستاخی کردن، فاش و ابراز کردن، فضول
  ............................................................
  (v.) ارائه دادن، پیشنهاد کردن، انتظار داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > болтать (I) (нсв) II

 • 16 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 17 вблизи

  ............................................................
  1. not far off/away
  ............................................................
  2. near/close by
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > вблизи

 • 18 водить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  4. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  6. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > водить (II) (нсв)

 • 19 водоотводный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب
  ............................................................
  (n.) زهکشی، زیر آب زنی

  Русско-персидский словарь > водоотводный (-ая, -ое, -ые)

 • 20 водосток

  ............................................................
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب
  ............................................................
  (vt. & n.) آب رو، فاضل آب، جوی، شیار دار کردن، آب رودار کردن، قطره قطره شدن

  Русско-персидский словарь > водосток

См. также в других словарях:

 • Keep Away — «Keep Away» Sencillo de Godsmack del álbum Godsmack Publicación 1999 Grabación 1996 Género(s) Hard rock Duración …   Wikipedia Español

 • Keep Away — «Keep Away» Сингл Godsmack Выпущен 1999 Записан 1996 Жанр хэви метал хард рок Лейбл Universal / Republic Records …   Википедия

 • keep away — index eschew, parry Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • keep-away — n [U] AmE a children s game in which you try to catch a ball that is being thrown between two other people British Equivalent: piggy in the middle …   Dictionary of contemporary English

 • keep away — verb prevent from coming close (Freq. 2) I tried to keep the child away from the pool • Hypernyms: ↑prevent, ↑keep • Verb Frames: Somebody s something from somebody Somebody s somebody PP …   Useful english dictionary

 • keep away — phrasal verb [intransitive/transitive] Word forms keep away : present tense I/you/we/they keep away he/she/it keeps away present participle keeping away past tense kept away past participle kept away keep someone/something away to avoid someone… …   English dictionary

 • Keep Away — This article is about the children s game. For the Godsmack song, see Keep Away (song). Keep Away, also called Monkey in the Middle, Piggy in the Middle, Pickle in a Dish, or Pickle in the Middle, is a children s game in which two or more players …   Wikipedia

 • keep away — v. (D; intr., tr.) to keep away from (he kept away from us; she kept the dogs away from the children) * * * [ kiːpə weɪ] (D; intr., tr.) to keep away from (he kept away from us; she kept the dogs away from the children) …   Combinatory dictionary

 • keep away — {v. phr.} To remain at a distance from. * /Her mother advised Diane to keep away from men offering a ride./ …   Dictionary of American idioms

 • keep away — {v. phr.} To remain at a distance from. * /Her mother advised Diane to keep away from men offering a ride./ …   Dictionary of American idioms

 • keep away — phr verb Keep away is used with these nouns as the object: ↑intruder …   Collocations dictionary

Книги

Другие книги по запросу «keep away» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»