Перевод: с латышского на русский

с русского на латышский

jaut��juma+teikums

 • 21 jaut klāt

  вмешивать

  Maza Latvijas-krievu vārdnīca > jaut klāt

 • 22 teikums

  предложение

  Maza Latvijas-krievu vārdnīca > teikums

 • 23 vienkāršs paplašināts teikums

  простое распространённое предложение

  Maza Latvijas-krievu vārdnīca > vienkāršs paplašināts teikums

 • 24 jaut

  ▪ Termini
  ru растворять celtn.
  lv [plaši] atvērt
  lv vērt [plaši] vaļā
  lv šķīdināt
  lv iejaut
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  lv iejaut
  ru pаствоpять III
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  darb.v.
  1. iejaukt; iejaut
  2. iejaukt; iejaut; jaukt
  3. iejaukt; iejaut; iemīcīt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > jaut

 • 25 teikums

  lietv. предложение;
  teikuma priekšmets - подлежащее
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, KultRel
  ru предложение
  Hum
  ru предложение
  Hum
  ru предложение
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > teikums

 • 26 jaut

   (jauju, jauj; jāvu) замешивать, растворять (тесто)

  Latviešu-krievu vārdnīca jaunu > jaut

 • 27 teikums

   предложение; teikumsа priekšmets подлежащее

  Latviešu-krievu vārdnīca jaunu > teikums

 • 28 atvērt

  I.
  ▪ Termini
  ru растворять celtn.
  lv [plaši] atvērt
  lv vērt [plaši] vaļā
  lv šķīdināt
  lv jaut
  lv iejaut
  Kai98
  II.
  darb.v. открывать, открыть; отворять, отворить; раскрывать, раскрыть
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  lv vērt plaši vaļā
  lv vērt vaļā
  lv plaši atvērt
  ru pаствоpять I
  Zin, Ek, Rūp, Ek
  ru открыть
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. dibināt; iekārtot; ierīkot; likt pamatus; nodibināt
  II. darb.v.
  1. atšķirt; attaisīt; atvāzt; uzšķirt
  2. atplest; paplest; pavērt
  3. atdarīt; atplēst; atslēgt; atšķirt; attaisīt; atvāzt; izplest; uzplēst
  4. pašķirt; pavērt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > atvērt

 • 29 frāze

  lietv. фраза
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vācu Phrase \< latīņu \< sengrieķu phrasis ‘izteiciens, teiciens’. lingv.
  lv 1. lingv. Intonatīvi pabeigta runas vienība; arī teikums. mūz.
  lv 2. mūz. Neliels, relatīvi noslēgts skaņdarba posms ar noteiktu jēgu. pārn.
  lv 3. Tukšs, bezsaturīgs izteikums (bieži vien ar demogoģisku nolūku)
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv. vārdkopa
  stereotipa frāze lietv. - štamps
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > frāze

 • 30 iejaukt

  darb.v.
  1. вмешать, вмешивать;
  2. замесить, замешивать  (тесто);
  3. вмешать, вмешивать разг.
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru развести celtn.
  lv iekopt
  lv ieaudzēt
  lv iekurt
  lv atšķaidīt
  lv izšķīdināt
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  ru pазвести III
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I.
  1. iepīt; ieraut; iesaistīt; ievilkt
  2. iejaut; jaukt klāt; jaut klāt; piejaukt; piejaut
  II. darb.v.
  1. iekult; iemaisīt; iemīcīt; iepīt
  iejaukt skandālā
  2. iejaut; iekult; iemaisīt; iemīcīt
  3. iemaisīt; iepīt
  4. iejaut; jaut
  5. iekult; iemaisīt
  6. iemaisīt; iepīt; piepīt
  7. piejaukt; piejaut
  8. iekult; jaukt klāt; kult klāt; piejaukt; piekult
  9. iekult; iemaisīt
  10. iejaut; jaukt; jaut
  11. iemaisīt; jaukt klāt; likt klāt; maisīt klāt; piejaukt; pielikt; piemaisīt
  12. iejaut; iemīcīt; jaut
  13. iekult; piejaukt; piekult
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > iejaukt

 • 31 iejaut

  I.
  1. замесить  (Грам. инф.: с. в.; Окончания: \iejautшу, замесишь; пов. \iejautси; прич. замешенный, замешен)
  2.  (Rekcija: ko;) намесить  (что, чего; Грам. инф.: с. в.; Окончания: \iejautшу, намесишь; пов. \iejautси; прич. намешенный, намешен)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru растворять celtn.
  lv [plaši] atvērt
  lv vērt [plaši] vaļā
  lv šķīdināt
  lv jaut
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  lv jaut
  ru pаствоpять III
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. iejaukt; jaukt klāt; jaut klāt; piejaukt; piejaut
  II. darb.v.
  1. iejaukt; iekult; iemaisīt; iemīcīt
  2. iejaukt; jaut
  3. iejaukt; jaukt; jaut
  4. iejaukt; iemīcīt; jaut
  5. piemīcīt; samīcīt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > iejaut

 • 32 iemīcīt

  darb.v. замесить, замешивать
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  darb.v.
  1. iejaukt; iekult; iemaisīt; iepīt
  2. iejaukt; iejaut; iekult; iemaisīt
  3. iejaukt; iejaut; jaut
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > iemīcīt

 • 33 inkorporācija

  n. инкорпорация  (Грам. инф.: в.разн; зн.; Окончания: \inkorporācijaии)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  Ek, Fin
  lv inkorporēšana
  ru инкорпорация
  Hum
  ru инкопрорация
  Hum
  lv inkorporēšana
  ru инкорпорация
  ru инкорпорирование
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu incorporatio ‘ietveršana sastāvā’. jur.
  lv 1. jur. Kādas tiesību nozares normatīvo aktu sistematizācija, sakārtošana vienā kopojumā, nemainot to saturu. pol.
  lv 2. polit. Vienas valsts iekļaušana citas valsts sastāvā. lingv.
  lv 3. lingv. Izsacījumu veidošanas paņēmiens: vairāku morfēmu apvienošana vienā veselumā, kas reizē ir gan vārds, gan teikums
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv. inkorporēšana
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > inkorporācija

 • 34 izsaukums

  lietv.
  1. вызов;
  izsaukuma teikums - восклицательное предложение
  izsaukuma zīme - восклицательный знак
  LKLv59
  ▪ Termini
  en call inf.
  lv Automātiskās sistēmās - darbība, ko veic izsaukuma ierosinātājs, lai nodibinātu sakarus ar adresātu
  ru вызов
  lv Darbība, ar kuru tīkls panāk savienojumu starp izsaukuma ierosinātāju un izsaukuma adresātu vai arī pakalpojuma faktiska vai iespējama izmantošana
  ru вызов
  lv Datu pārraides sistēmās - sakaru sesijas nodibināšana ar abonentu
  ru вызов
  lv Datora programmas aktivizēšana, nododot ieejas datus un vadību apakšprogrammai vai procedūrai tās ieejas punktā
  ru переход к подпрограмме
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  ru вызов
  El, IT, Kom
  ru вызов
  Inf, Kom, IT
  ru вызов
  ru переход к подпрограмме
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  lietv. pieprasījums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izsaukums

 • 35 jaukt

  darb.v.
  1. мешать, смешивать;
  2. путать, смешивать;
  3. расстраивать
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  darb.v.
  1. ārdīt; maisīt; mistrot; putrot
  jaukt galvu darb.v. - jaukt prātus; mulsināt
  jaukt prātus -   1) mulsināt; satraukt
  darb.v.  -   2) jaukt galvu; mulsināt
  jaukta kontaktvaloda lietv. - pidžinvaloda
  jaukta laulība - laulība starp radiniekiem
  2. uzliet
  3. taisīt
  4. izjaukt; izvandīt; sajaukt; savandīt; vandīt
  5. apmulsināt; izsist; mulsināt; samulsināt
  6. duļķot
  7. mudžināt; piņķerēt; piņķēt
  8. iejaukt; iejaut; jaut
  9. sajaukt; sapinkāt; savelt
  10. bužināt; pinkāt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > jaukt

 • 36 piejaukt

  darb.v. примешать, примешивать; подмешать, подмешивать
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru примесить celtn.
  lv piemīcīt
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  ru пpимесить I
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I.
  1. jaukt klāt; piekausēt
  2. jaukt klāt; kult klāt; maisīt klāt; piekult; piemaisīt
  3. iejaukt; iejaut; jaukt klāt; jaut klāt; piejaut
  II. darb.v.
  1. sajaukt
  2. piekult; piemaisīt
  3. iejaukt; piejaut
  4. iejaukt; iekult; jaukt klāt; kult klāt; piekult
  5. iejaukt; iemaisīt; jaukt klāt; likt klāt; maisīt klāt; pielikt; piemaisīt
  6. iejaukt; iekult; piekult
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > piejaukt

 • 37 piejaut

  I.
  1.  (Rekcija: ko;) подмесить  ( что, чего; Грам. инф.: с. в.; Окончания: \piejautмешу, \piejautмесишь; пов. \piejautмеси; прич. \piejautмешенный, \piejautмешен)
  2.  (Rekcija: kam;) вмесить  ( во что; Грам. инф.: с. в.; Окончания: \piejautшу, вмесишь; пов. \piejautси; прич. вмешенный, вмешен)
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. iejaukt; iejaut; jaukt klāt; jaut klāt; piejaukt
  II. darb.v. iejaukt; piejaukt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > piejaut

 • 38 referents

  I.
  1. докладчик  (выступающий с докладом; Грам. инф.: Окончания: \referentsа)
  2.  ( о женщине;) референт  ( \referentsa)
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv ekon.  sk. ziņotājs
  ru докладчик
  ru референт
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  lv priekšā cēlējs
  ru докладчикъ
  Uzņ, Ek, Dok
  ru дoклaдчик
  ru peфepeнт
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - latīņu referens (referentis) ‘ziņotājs’
  lv 1. Darbinieks, kas sniedz ziņas un konsultācijas kādos noteiktos jautājumos, sagatavo lietas
  lv 2. Referāta autors (kas to nolasa). lingv.
  lv 3. lingv. Reāls vai nereāls objekts (lieta, parādība, fakts, notikums), uz kuru attiecināts kāds teksta vārds vai teikums
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv. referātu sastādītājs
  II. darba koordinators
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > referents

 • 39 rēbuss

  n. ребус  (Окончания: \rēbussа)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču rébus \< latīņu rebus, dsk. instr. no res ‘lieta, priekšmets’
  lv 1. Mīkla, kura izteikta zīmējumā un kurā atminamie vārdi vai teikums doti zīmju, figūru un burtu kombinācijās. pārn.
  lv 2. Kaut kas mīklains, nesaprotams; uzdevums, kam jārod atrisinājums
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > rēbuss

 • 40 salikts

  īp.v. сложный;
  salikts teikums - сложное предложение  (в грамматике)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru сложный celtn.
  lv komplicēts
  lv sarežģīts
  lv jaukts
  lv kombinēts
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  ru сбоpный III
  MašB, BūVP
  ru сложный I
  MašB, BūVP
  ru составной I
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. īp.v.
  1. komplekss
  plūksnoti salikta lapa
  salikts pakārtots teikums
  salikts sakārtots teikums
  2. sarežģīts
  3. jaukts; kompozīts
  4. saliekams
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > salikts


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»