Перевод: с испанского на болгарский

jalaron+con+tres+computadoras

 • 1 tres

  1. adj num 1) три; трима; 2) трети; 2. m 1) тройка (за карти, бележка); 2) трио; ni a la de tres разг. по никакъв начин.

  Diccionario español-búlgaro > tres

 • 2 burro

  m 1) магаре; 2) дървено скеле; 3) вид игра на карти; 4) разг. магаре, невежа; глупак; 5) прен. груб, нецивилизован човек или дете; 6) прен. товарно магаре (човек, който работи много, до изнемогване); 7) хероин; 8) трафикант на дрога; burro cargado de letras прен. човек, който е учил много, но му липсва талант; caer de su burro прен., разг. отстъпвам, разбирам, че съм сгрешил; no ver tres en un burro прен., разг. късоглед съм.

  Diccionario español-búlgaro > burro

 • 3 cuarto,

  a 1. adj четвърти; 2. m 1) четвъртина; четвърт час; las dos cuarto,as partes двете четвърти; cuarto, de luna четвъртинка луна; cuarto, creciente (menguante) астр. първата (последната) четвъртинка на луната; 2) стая, помещение, жилище, квартира; cuarto, de baño баня; cuarto, de estar дневна стая; cuarto, obscuro фот. стая за проявяване на филми; 3) медна монета (= 4 мараведи); прен. пари; tener muchos cuarto,s прен. имам много пари; tener cuatro cuarto,s прен. имам пари; valer de tres al cuarto, разг. нищо не струвам; estar sin un cuarto, разг. без пукнат петак съм; 4) воен. стража, караул; 5) pl красиви, здрави части от тялото на животно (предимно кон); cuarto, delantero (trasero) предни (задни) крака на животно; dar un cuarto, al pregonero прен. разгласявам, разтръбявам тайна; írsele a uno cada cuarto, por su lado прен., разг. разпадам се на части, на нищо не приличам; no dàrsele a uno un cuarto, de una cosa разг. изобщо не ме интересува, пет пари не давам.

  Diccionario español-búlgaro > cuarto,

 • 4 dos

  1. adj num 1) две; 2) втори; a cada dos por tres често; a dos por tres прен., разг. надве-натри; (un, el) dos piezas а) бикини; б) женски костюм от две части; en un dos por tres прен., разг. в миг; 2. m двойка (карта, на зар и др.).

  Diccionario español-búlgaro > dos

 • 5 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 6 fecha

  f 1) дата (ден и място) на писмо; 2) дата, време; de fecha reciente скорошен, неотдавнашен; 3) просрочване, забавяне; esta carta ha tardado tres fechas това писмо е закъсняло с три дни; 4) настоящият момент, ден (понякога и pl); Hasta la fecha no ha habido noticias До днес (досега) няма новини; fecha de vencimiento краен срок, падеж; fecha ut retro вече споменатата в текста дата; fecha ut supra датата от началото на писмото.

  Diccionario español-búlgaro > fecha

 • 7 hierba

  f 1) трева; 2) паша за добитък; 3) pl растителна отрова; 4) разг. трева, дрога, марихуана; 5) година (за животно); finas hierbas подправки; mala hierba а) бурен, плевел; б) непослушно дете; hierba mala nunca muere черен гологан не се губи; ver (sentir) uno crecer la hierba разг. имам будно съзнание, бързо си давам сметка за нещата; hierba del Paraguay; hierba mate парагвайски чай, мате; pisar buena (mala) hierba прен. а) в добро (лошо) настроение съм; б) получавам се добре (зле); comer su trigo en hierba прен. изразходвам на зелено (предварително) придобивките си; de dos (tres, etc.) hierbas двугодишен (тригодишен и т. н., за животно); crecer como la mala hierba разг. израствам бързо, като бурен; en hierba неузрял; (y) otras hierbas и още много ( след изброяване).

  Diccionario español-búlgaro > hierba

 • 8 luego

  1. adv 1) веднага, незабавно; тутакси; 2) след това, по-късно; после; 3) Кол., М., Пар., Пер., П. Рико отвреме навреме, понякога; 2. conj следователно, значи; Pienso, luego existo мисля, следователно съществувам; con tres luegos прен., разг. много бързо, с пълна скорост; de luego a luego веднага, без ни най-малко забавяне; desde luego разбира се, несъмнено; hasta luego довиждане, доскоро; luego que така че, значи; para luego es tarde разг. няма време за отлагане, веднага трябва да се направи.

  Diccionario español-búlgaro > luego

 • 9 María

  1. n p f 1) Мария, женско име; 2) името на Дева Мария; 2. f 1) сребърна монета; 2) разг. бяло платно за канделабър; 3) жарг. марихуана; las tres Marías а) трите звезди в центъра на Орион; б) студ., учен. жарг. дисциплините, свързани с религиозното, политическо и физическо възпитание.

  Diccionario español-búlgaro > María

 • 10 mohíno,

  a 1. adj 1) тъжен, печален; 2) недоволен; 3) много черен, вран (за кон, крава); 2. m 1) муле, катър; 2) вид сврака; 3) сам играч, срещу всички останали; tres al (contra el) mohíno, разг. в заговор срещу някого.

  Diccionario español-búlgaro > mohíno,

 • 11 paga

  f 1) плащане, изплащане; 2) възнаграждение, отплата, компенсация; 3) работна заплата; 4) отмъщение, възмездие; наказание; paga y señal капаро, вноска; buena (mala) paga добросъвестен (лош) платец; en tres pagas (tarde, mal y nunca) прен. лош длъжник, платец.

  Diccionario español-búlgaro > paga

 • 12 regla

  f 1) линийка; 2) правило; regla de tres мат. тройно правило; las cuatro reglas мат. четирите основни действия; en (toda) regla прен. както трябва; por regla по правило; según la regla правилно; contravenir una regla нарушавам правило; no hay regla sin excepción всяко правило си има изключение; a regla по правилата; echar la regla проверявам правилността с линия; 3) ред, порядък; estar en regla в ред съм; por regla general почти винаги, като правило; salir de regla, salirse de la regla прен. прекалявам, минавам границата; 4) менструация; 5) умереност, мярка, мяра; 6) принцип, максима; 7) начин на действие.

  Diccionario español-búlgaro > regla

 • 13 vino

  m вино; vino tinto червено вино; vino clarete роз˜; vino generoso силно, отлежало вино; vino de dos orejas прен. силно вино; vino de mesa трапезно вино; vino de postre десертно вино; vino abierto наливно вино; vino abocado, vino embocado полусухо вино; vino peleón обикновено вино; tomarse uno del vino прен. напивам се; vino de dos, tres hojas две-тригодишно вино; bautizar el vino прен. разреждам (кръщавам) виното с вода; dormir el vino прен. спя, за да изтрезнея; tener mal vino прен. ставам свадлив, когато пия.

  Diccionario español-búlgaro > vino

 • 14 zapato

  m обувка; estar como niño con zapatos nuevos разг. много съм доволен; no llegarle a alguien a la suela del zapato разг. на малкото му пръстче не може да се намаже; andar con zapatos de fieltro прен. действам потайно и предпазливо; saber uno dónde le aprieta el zapato прен., разг. знам къде ме стяга чепикът; como tres en un zapato разг. наблъскани като сардели.

  Diccionario español-búlgaro > zapato

 • 15 ánade

  m, f патица; cantando las tres ánades, madre прен. леко ми е на душата, не ми тежи работата.

  Diccionario español-búlgaro > ánade


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.