Перевод: с русского на персидский

jabber away

 • 1 тараторить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) تندتند حرف زدن، تند و ناشمرده سخن گفتن، پچ پچ کردن، چهچه زدن (مثل بلبل)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > тараторить (II) (нсв)

 • 2 балбесничать (I) (нсв)

  فعل idle/fritter away time

  Русско-персидский словарь > балбесничать (I) (нсв)

 • 3 бегать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  3. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حرکت تند و سریع، حرکت از روی دست پاچگی، مسابقه کوتاه، سراسیمگی، بسرعت حرکت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چشمک زدن (بویژه در مورد ستارگان)، برق زدن یاتکان تکان خوردن، چشمک، بارقه، تلاء لو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار

  Русско-персидский словарь > бегать (I) (нсв)

 • 4 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 5 болтать (I) (нсв) II

  ............................................................
  (vt. & n.) تندتند حرف زدن، تند و ناشمرده سخن گفتن، پچ پچ کردن، چهچه زدن (مثل بلبل)
  ............................................................
  (vt. & n.) هرزه درایی کردن، پچ پچ، ورور، یاوه گویی، وراجی، پرگویی، یاوه گویی کردن، وراجی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرگویی کردن، حرف مفت زدن، ور زدن، ورور
  ............................................................
  4. blab
  (vt. & n.) فضولی کردن، وراجی کردن، گستاخی کردن، فاش و ابراز کردن، فضول
  ............................................................
  (v.) ارائه دادن، پیشنهاد کردن، انتظار داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > болтать (I) (нсв) II

 • 6 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 7 вблизи

  ............................................................
  1. not far off/away
  ............................................................
  2. near/close by
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > вблизи

 • 8 водоотводный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب
  ............................................................
  (n.) زهکشی، زیر آب زنی

  Русско-персидский словарь > водоотводный (-ая, -ое, -ые)

 • 9 водосток

  ............................................................
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب
  ............................................................
  (vt. & n.) آب رو، فاضل آب، جوی، شیار دار کردن، آب رودار کردن، قطره قطره شدن

  Русско-персидский словарь > водосток

 • 10 водосточный (-ая, -ое, -ые)

  صفت drain
  (vt. & n.) زهکش، آبگذر، زهکش فاضل آب، آب کشیدن از، زهکشی کردن، کشیدن (باoff یا away)، زیر آب زدن، زیر آب

  Русско-персидский словарь > водосточный (-ая, -ое, -ые)

 • 11 вспугивать (I) > вспугнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > вспугивать (I) > вспугнуть (I)

 • 12 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 13 вывозить (II) > вывезти (I)

  ............................................................
  1. move out/away
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) صادر کردن، بیرون بردن، کالای صادره، صادرات

  Русско-персидский словарь > вывозить (II) > вывезти (I)

 • 14 вывёртываться (I) > вывернуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) رها کردن، خلاصی بخشیدن، آزاد کردن

  Русско-персидский словарь > вывёртываться (I) > вывернуться (I)

 • 15 выдавать (I) > выдать (I)

  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تسلیم دشمن کردن، خیانت کردن به، فاش کردن
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) مقصرین را پس دادن، مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдавать (I) > выдать (I)

 • 16 выедать (I) > выесть (IV)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) خوردن (اسیدوفلزات)، پوسیدن، زنگ زدن (فلزات)
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выедать (I) > выесть (IV)

 • 17 выезжать (I) > выехать (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  3. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выезжать (I) > выехать (I) I

 • 18 выкипать (I) > выкипеть (I)

  فعل boil away

  Русско-персидский словарь > выкипать (I) > выкипеть (I)

 • 19 выманивать (I) > выманить (II)

  ............................................................
  1. lure out/away
  ............................................................
  2. coax
  (vt.) ریشخند کردن، نوازش کردن، چرب زبانی کردن
  ............................................................
  (v.) فریب، گول زدن، کلاهبرداری کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) آدم متقلب و فریبنده، فریب، گول، فریب دادن، خدعه کردن، گول زدن، جر زدن

  Русско-персидский словарь > выманивать (I) > выманить (II)

 • 20 вымывать (I) > вымыть (I)

  ............................................................
  1. wash
  (vt. & n.) شستن، شستشو دادن، پاک کردن، شستشو، غسل، رختشویی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вымывать (I) > вымыть (I)

См. также в других словарях:

 • jabber — jab|ber [ˈdʒæbə US ər] v [I and T] [Date: 1400 1500; Origin: From the sound] to talk quickly in an excited and unclear way used to show disapproval ▪ The tourists were jabbering away on the bus. >jabber n [singular, U] …   Dictionary of contemporary English

 • jabber — [[t]ʤæ̱bə(r)[/t]] jabbers, jabbering, jabbered VERB (disapproval) If you say that someone is jabbering, you mean that they are talking very quickly and excitedly, and you cannot understand them. The girl jabbered incomprehensibly, her voice… …   English dictionary

 • jabber — Synonyms and related words: Greek, absurdity, amphigory, babble, babblement, balderdash, bavardage, bibble babble, blab, blabber, blah blah, blather, blether, blethers, blubber, bombast, bull, bullshit, cackle, caquet, caqueterie, chat, chatter,… …   Moby Thesaurus

 • rattle on/away — PRATTLE, babble, chatter, gabble, prate, go on, jabber, gibber, blether, ramble; informal gab, yak, yap; Brit. informal witter, rabbit, chunter, waffle. → rattle * * * talk rapidly and at length, esp. in an inane or boring way …   Useful english dictionary

 • болтать — БОЛТАТЬ1, несов., чем. Приводить что л., находящееся на весу, в неритмичное колебательное движение из стороны в сторону или взад и вперед [impf. to dangle, swing (arms, legs, etc.)]. Рыжий мужик неуклюже скакал на лошаденке и, потеряв стремена,… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • Chalo Let's Go — Cholo Let s Go Directed by Anjan Dutta Starring Rudraneel Ghosh Saswata Chatterjee Parambrata Chatterjee …   Wikipedia

 • судачить — СУДАЧИТЬ, несов., о ком чем. Разг. Говорить кому л. (обычно нескольким собеседникам, многим) что л., распространяя о ком л. слухи, неблаговидные факты, основанные обычно на неточных или заведомо неверных, ложных сведениях; Син.: злословить,… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • mixed reality — n. An environment that combines elements of both virtual reality and the real world. Example Citation: In a conceptual leap that goes even beyond the idea of virtual worlds, the Human Interface Technology Laboratory of the University of… …   New words

 • Little Boy Blue (novel) — Little Boy Blue is a 1981 semi autobiographical novel by Edward Bunker that follows his journey into crime and deviance. The main character in the book is named Alex Hammond.Plot summaryAlex Hammond is an 11 year old boy living in Los Angeles,… …   Wikipedia

 • IChat — Infobox Software name = iChat AV caption = The official iChat icon developer = Apple Inc. frequently updated = yes operating system = Mac OS X genre = Instant messaging client license = Proprietary website =… …   Wikipedia

 • drivel — v 1. drool, drip saliva, slaver, slobber, slabber; sputter, splutter; snivel, sniffle. 2. babble, gibber, Sl. gibber jabber, jargon; twaddle, Brit. twattle, blather, blether, Inf. blither, drool; talk nonsense, Inf. talk through one s hat; ramble …   A Note on the Style of the synonym finder


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»