Перевод: с испанского на болгарский

inscribirse+dentro+de+algo

 • 1 algo

  1. pron indef нещо, по нещо; 2. adv малко; algo es algo; màs vale algo que nada все е нещо; по-добре малко, отколкото нищо; por algo разг. с основание, има защо.

  Diccionario español-búlgaro > algo

 • 2 dentro

  1. adv 1) вътре; 2) в течение; 2.: dentro de prep 1) вътре, в; 2) през, в границите на; след (за време); dentro o fuera за или против.

  Diccionario español-búlgaro > dentro

 • 3 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

 • 4 acabose

  m: ser algo el acabose (вж. ser el colmo) а) това е върхът, това е прекалено; б) лош край; стана тя една... (разг.).

  Diccionario español-búlgaro > acabose

 • 5 alcanzar

  1. tr 1) настигам; застигам; равнявам се; 2) стигам с ръка, достигам, досягам; 3) стигам с поглед; долавям (звук, мирис); 4) прен. имам способност, сила; 5) прен. узнавам, разбирам, знам; 6) прен. хващам някого в грешка или задлъжнялост; 7) прен. настигам; 8) достигам, стигам до размер; 9) прен. придобивам, постигам чрез усилия; 10) прен. съвременен съм (на нещо, на някого); 2. intr 1) стигам, достатъчен съм; 2) стигам (донякъде); 3. prnl застигам, равнявам се; alcanzàrsele algo a uno прен. разбирам нещо (предимно в отриц. изречения); No se me alcanza qué puede ser; quedar (salir) uno alcanzado прен. в дълг съм; si alcanza, no llega разг. едвам стига; alcanza quien no cansa proverb кратката молитва стига до Бога.

  Diccionario español-búlgaro > alcanzar

 • 6 anillo

  m 1) пръстен; 2) къдрица, пръстенче коса; 3) зоол. пръстен (на гъсеница); caérsele a uno los anillos разг. видимо западам (по достойнство, по социална класа и т. н.); venir algo como anillo al dedo прен., разг. сполучливо, на място казано или направено нещо.

  Diccionario español-búlgaro > anillo

 • 7 arte

  m (f pl) 1) изкуство; artes plàsticas изобразително изкуство; bellas artes изящни изкуства; séptimo arte кинематография; 2) умение, сръчност, майсторство; 3) изкуство, начин да се прави нещо; 4) хитрост, уловка; 5) риболовна мрежа; no ser (no tener) ni arte ni parte en algo прен. нямам нищо общо с това; por arte del diablo прен. дяволска работа; malas artes недостойни средства за постигане на целта; de mal arte в лошо състояние.

  Diccionario español-búlgaro > arte

 • 8 asco

  m 1) повдигане; прилошаване; 2) прен. отвращение, погнуса; 3) прен. отвратително нещо, гнусотия, отврат; estar hecho un asco разг. много е мръсен; hacer ascos прен. презирам, ненавиждам нещо; no hacer asco a algo прен., разг. приемам с удоволствие; ser un asco una cosa прен., разг. невзрачен, презрян; не струвам нищо; sin asco Арж., Бол., Ч. решително, безскрупулно.

  Diccionario español-búlgaro > asco

 • 9 ausencia

  f отсъствие, раздяла; липса; brillar alguien (algo) por su ausencia разг. не се намирам на очакваното място; buenas (malas) ausencias похвали (упреци) за отсъстващ или добри (лоши) новини за него (с гл. tener, hacer, merecer).

  Diccionario español-búlgaro > ausencia

 • 10 bandeja

  f поднос; pasar la bandeja събирам помощи; servir (poner) algo en bandeja разг. поднасям нещо на тепсия, наготово.

  Diccionario español-búlgaro > bandeja

 • 11 barrer

  tr 1) мета, измитам; 2) прен. помитам всичко; отнасям; barrer hacia dentro (para dentro) прен. действам в свой интерес.

  Diccionario español-búlgaro > barrer

 • 12 Biblia

  f библия, Светото писание; ser algo la Biblia (en pasta, en verso) прен., разг. това е върхът, това е прекалено.

  Diccionario español-búlgaro > Biblia

 • 13 bizco,

  a adj 1) вж. bisojo; 2) крив; dejar a uno bizco, разг. смайвам, слисвам, учудвам някого; quedarse uno bizco, con algo разг. слисвам се, смайвам се.

  Diccionario español-búlgaro > bizco,

 • 14 bolsa

  f 1) чувал; 2) кесия, портмоне; 3) торбичка; 4) прен. състояние, богатство, пари; 5) гънка (на дреха); 6) мед. абцес, гнойна торбичка; 7) златна жила; 8) pl торбичка на тестикулите; 9) борса; bolsa de comercio икон. стокова борса; bolsa de divisas икон. валутна борса; bolsa de valores икон. борса на ценни книжа, фондова борса; bolsa de trabajo трудова борса; bolsa de la compra пазарска чанта; tener algo como en la bolsa разг. в кърпа ми е вързано.

  Diccionario español-búlgaro > bolsa

 • 15 buche1

  m 1) гуша (на птица); 2) глътка; 3) стомах на животно; 4) гънка на дреха; 5) прен. гушка, стомах (на човек); 6) прен. тайно, съкровено кътче; tener (guardar) algo en el buche1 прен., разг. премълчавам, не казвам нищо; sacar el buche1 a uno прен., разг. карам някого да си каже всичко.

  Diccionario español-búlgaro > buche1

 • 16 calumniar

  tr клеветя; calumnia, que algo queda все нещо остава след клеветата.

  Diccionario español-búlgaro > calumniar

 • 17 comer2

  1. intr 1) ям, храня се; 2) обядвам; 2. tr 1) изяждам, ям; 2) прен. харча, пилея; 3) прен. разяждам; 4) прен. вземам (фигура на дама или шах); 5) правя да избелее (за цвят); 6) прен. износвам; 3. prnl 1) пропускам, изпускам, изяждам (буква, израз при писане); 2) смъкнати са ми чорапите; comer2se algo o a alguien con los ojos прен. поглъщам с очи, гледам жадно, страстно; sin comer2lo ni beberlo прен., разг. нямам нищо общо; ни лук ял, ни лук мирисал; ni come ni deja comer2 прен. не яде кокала, но и на друг не го дава.

  Diccionario español-búlgaro > comer2

 • 18 conciencia

  f 1) съвест; remordimientos de (la) conciencia угризения на съвестта; 2) добросъвестност; 3) съзнание; вътрешна убеденост за доброто и злото; a conciencia по съвест, добросъвестно; tomar conciencia de algo осъзнавам; tener conciencia de algo давам си сметка; ancho de conciencia прен. с разтегливи понятия за добро и зло; estrecho de conciencia който строго съблюдава законите и морала.

  Diccionario español-búlgaro > conciencia

 • 19 consentir

  (-ie-) 1. tr 1) одобрявам, разрешавам, позволявам; 2) допускам, търпя; 3) глезя (за деца); 2. intr съгласявам се; consentir en algo съгласявам се за нещо; consentir en las condiciones приемам условията; consentir con los caprichos (la infidelidad) търпя капризите ( изневярата).

  Diccionario español-búlgaro > consentir

 • 20 correr

  1. intr 1) тичам, бягам; a todo correr, a màs correr бягам презглава; 2) тека, изтичам (река, вода, въздух); 3) вея, духам (вятър); 4) простирам се, насочен съм в определена посока; 5) протичам, минавам (време); corría el último año беше последната година; corría el plazo изтичаше срокът; el mes que corre настоящия месец, този месец; 6) летя (вървя много бързо, за човек), разпространявам се много бързо (за новина, слух); 7) плащам, покривам, поемам (разходи); 8) притичвам се на помощ; 9) в употреба съм, валиден съм за определен период; 10) извършвам се навреме (за плащане); 11) впускам се да правя нещо; 12) струвам; 2. tr 1) препускам (за животно); 2): correr detràs, tras de преследвам, гоня; 3) премествам; corre la silla премести стола; 4) заключвам (с ключ); 5) дърпам завеса; 6) излагам се, подложен съм на (опасност, риск); 7) обикалям; he corrido medio mundo обиколил съм половината свят; 8) прен. засрамвам, обърквам; 3. prnl 1) плъзгам се лесно, отмествам се; 2) топя се (свещ, восък); 3) разливам се (за петно, боя); 4) разг. изхвърлям се, поддавам се на импулс; 5) разг. предлагам по-висока цена; Ўno te corras! разг. не се минавай!; 6) разг. изпразвам се, имам оргазъм (мъж, жена); a todo turbio correr прен. каквото ще да става; correr con algo прен. заемам се с нещо, поемам отговорността; correr con uno прен. добре се разбирам с някого; el que no corre, vuela прен. преструва се, че не го интересува.

  Diccionario español-búlgaro > correr

См. также в других словарях:

 • inscribirse — inscribir(se) ‘Grabar’, ‘apuntar(se) en un registro’ y ‘situar(se) dentro de algo’. Solo es irregular en el participio, que tiene dos formas: inscrito e inscripto. La forma usada en la mayor parte del mundo hispánico es inscrito; pero en algunas… …   Diccionario panhispánico de dudas

 • Prosa en la literatura medieval española — Saltar a navegación, búsqueda Alfonso X de Castilla y su corte. El rey fue el máximo promotor de la literatura medieval en España. En la literatura medieval española, la prosa se inició con la historiografía de anales y …   Wikipedia Español

 • Literatura medieval española en prosa — Alfonso X de Castilla y su corte. El rey fue el máximo promotor de la literatura medieval en España. En la literatura medieval española, la prosa se inició con la historiografía de anales y crónicas; posteriormente apareció el género didáctico o… …   Wikipedia Español

 • Prosa posterior a Alfonso X — Saltar a navegación, búsqueda Por prosa posterior a Alfonso X se entiende toda la obra en prosa compuesta entre la muerte de Alfonso X (1284) y el fin de la literatura de la Edad Media en España.[1] La llegada de Sancho IV el Bravo al trono… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Dragon Ball — Esta es una lista de episodios del anime Dragon Ball, primera de las tres series derivadas del manga con el mismo nombre. Este anime fue producido por Toei Animation y estrenado en Japón en Fuji TV desde el 26 de febrero de 1986 hasta el 12 de… …   Wikipedia Español

 • Sebastián Piñera — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. Sebastián Piñera Echenique …   Wikipedia Español

 • Historia del cristianismo en España — Cristo crucificado, de Velázquez. El cristianismo en España tiene una larga historia: casi dos mil años, según la leyenda que remonta sus orígene …   Wikipedia Español

 • Julia Chang — Personaje de Tekken Primera aparición Tekken 3 Última aparición Tekken 6: Bloodline Rebellion Creador(es) Namco …   Wikipedia Español

 • entrar — (Del lat. intrare.) ► verbo intransitivo 1 Pasar adentro o al interior de un lugar: ■ entró en la tienda como un vendaval. SINÓNIMO penetrar adentrarse ANTÓNIMO salir 2 Poder colocarse o encajar una cosa en otra: ■ los pantalones no me entran …   Enciclopedia Universal

 • Nombre — (Del lat. numen.) ► sustantivo masculino 1 Palabra que designa los objetos físicos, síquicos o ideales: ■ la esperanza es el nombre de una virtud teologal. 2 Término o conjunto de ellos con que se designa a una persona: ■ su nombre es Juan;… …   Enciclopedia Universal

 • Antonio Gramsci — Retrato de Gramsci de comienzos de los años 1920. Secretario General del Partido Comunista Italiano 1924 – 1927 …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.