Перевод: с немецкого на азербайджанский

с азербайджанского на немецкий

ins

 • 1 ins

  = in das

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > ins

 • 2 fallen

  I vi (s) 1. düşmək; dağılmaq; 2. məhv olmaq, tələf olmaq; 3. qırılmaq (malqara); 4. alçalmaq, enmək (qiymət və s.); azalmaq; in Ohnmacht \fallen ürəyi getmək; 5. həlak olmaq, ölmək (döyüşdə); 6. guruldamaq; ein Schuß fällt atəş eşidilir; 7. doğulmaq (heyvanlarda); ◊ er ist nicht auf den Kopf gefallen o, axmaq deyil; aus allen Himmeln \fallen, aus den Wolken \fallen peşman olmaq, həddindən artıq təəccüblənmək; aus der Rolle \fallen çaşmaq, karıxmaq; j-m um den Hals \fallen kiminsə boynuna sarılmaq; ins Auge \fallen gözə çarpmaq; auf einen freien Tag \fallen boş günə düşmək, istirahət gününə düşmək; das Lernen fällt ihm leicht oxumaq ona çətin gəlir; j-m ins Wort \fallen kiminsə sözünü kəsmək; j-m zur Last \fallen kiməsə yük olmaq; mit der Tür ins Haus \fallen qəflətən/gözlənilmədən nə haqdasa danışmaq; \fallen lassen* əldən salmaq; ein Thema \fallen lassen* mövzudan imtina etmək; II sich \fallen: sich lahm \fallen yıxılıb çolaq olmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > fallen

 • 3 hindurcharbeiten

  (sich) zorla yarıb keçmək (camaatı və s.); \hindurcharbeitenarbeiten vi nəyinsə arasından baxmaq (boylanmaq); der Mond blickt durch die Wolken hindurch günəş buludların arasından boylanır; \hindurcharbeitenfühlen vt əllə yoxlamaq; duymaq, hiss etmək; \hindurcharbeitengeh(e)n vi (s) yarıb (keçib) getmsək; hinein adv içinə, içərisinə; -an/cən, -dək, … kimi, … qədər; ins Haus \hindurcharbeiten evə, evin içinə; bis ins Herz / in die Seele \hindurcharbeiten ürəyin (qəlbin) dərinliyinə qədər; bis in die Gegenwart \hindurcharbeiten indiyə den Tag \hindurcharbeiten leben məc. qayğısız yaşamaq; ins Blaue \hindurcharbeiten qeyrimüəyyənliyə

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > hindurcharbeiten

 • 4 rein

  I a təmiz, saf; günahsız; ins \rein e schreiben üzünü köçürmək; yazını ağartmaq; \rein halten təmiz saxlamaq; \rein machen təmizləmək; ◊ j-m \reinen Wein einschenken doğru / düz danışmaq; kiməsə fikrini açıq söyləmək; kiminsə gözünü açmaq; mit sich (D) selbst nicht im \reinen sein tərəddüd içində qalmaq, tərəddüd etmək; etw. ins \reine bringen nəyisə aydınlaşdırmaq, müəyyənləşdirmək; mit j-m ins \reine kommen 1) kimləsə razılığa gəlmək; 2) kimisə yaxşı tanımaq, sınayıb bələd olmaq; \reine Arbeit machen 1) vicdanla işləmək; 2) bir işi qurtarmaq; II adv büsbütün, heç, tamamilə; \rein gar nichts qətiyyən heç nə; er ist \rein toll o lap dəli olub
  * * *
  adv herein içəri, bura, buraya

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > rein

 • 5 rufen

  vivt 1. qışqırmaq; 2. çağırmaq; Sie kommen wie gerufen siz lap məqamında gəldiniz; das kommt wie gerufen! bu lap yerində oldu!; um Hilfe \rufen köməyə çağırmaq; den Arzt \rufen həkim çağırmaq; wieder ins Leben \rufen yenidən canlandırmaq; sich (D) etw. (A) ins Gedächtnis \rufen nəyisə xatırlamaq; j-m etw. (A) ins Gedächtnis \rufen nəyisə kiminsə yadına salmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > rufen

 • 6 Auge

  n (13) 1. göz; ein blaues \Auge qançır, zədələnmiş göz; kein \Auge zutun gözünü yummamaq, yuxusuz qalmaq; mit bloßem \Auge yaraqsız (çılpaq) gözlə (optik cihazların köməyi olmadan); vor (den) \Augen göz qabağında; vor \Augen haben məc. gözdən buraxmamaq; Vier \Augen sehen mehr als zwei ata söz. Ağıl ağıldan üstündür; große \Augen machen təəccüblənmək, heyrətlənmək; ein \Auge zudrücken nəyəsə göz yummaq; ganz \Auge sein ayıq-sayıq olmaq; j-n, etw. ins \Auge fassen kimisə, nəyisə gözdən qoymamaq; mit einem blauen \Auge davonkommen yüngül xətərlə ötüşmək; das \Auge gewöhnen (an A) gözünü alışdırmaq; im \Auge haben nəzərdə tutmaq; j-n, etw. im \Auge behalten kimisə, nəyisə gözdən qoymamaq; aus den \Augen lassen / verlieren gözdən qaçırmaq; ins \Auge / in die \Auge n fallen gözə çarpmaq; vor \Augen liegen göz qabağında olmaq; unter die \Augen kommen gözə dəymək/çarpmaq/sataşmaq; unter vier \Augen göz-gözə, üz-üzə, baş-başa, ikilikdə; die \Augen gingen ihm über onun gözləri yaşardı; o doluxsundu; wie aus den \Augen geschnitten ≅ ikiyə bölünmüş bir alma kimi; j-m ein Dorn im \Auge sein tikan olub kiminsə gözünə batmaq; \Augen rechts! hərb. sağa bax, düzlən! 2. tex. qulp; 3. bot. gözcük; 4. xal, say (oyunda)

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Auge

 • 7 fassen

  I vt 1. (bei D) tutmaq, yapışmaq; die Gelegenheit beim Schöpfe \fassen məc. fürsəti əldən qaçırmamaq; j-n beim Worte \fassen məc. kimisə sözündən tutmaq; j-n bei seiner schwachen Seite \fassen məc. kiminsə boş damarını tutmaq; 2. haşiyəyə (çərçivəyə) almaq; 3.: (in sich) \fassen özündə tutmaq, yerləşdirmək; das können keine Worte \fassen bunu heç bir sözlə ifadə etmək mümkün deyil; 4. başa düşmək; ◊ ins Auge \fassen baxmaq, gözdən keçirtmək; j-n scharf ins Auge \fassen 1) kiməsə diqqətlə baxmaq; 2) kimisə diqqətlə izləmək; einen Beschluß \fassen qərar qəbul etmək; in Worte \fassen sözlə ifadə etmək; Fuß \fassen ayaq tutub yerimək; Hoffnung \fassen ümidlənmək; Mut \fassen cəsarətlənmək; Wurzel \fassen kök atmaq; sich (D) ein Herz \fassen cürətlənmək; cəsarətini toplamaq; II sich \fassen fikrini toplamaq; özünü ələ almaq; sich kurz \fassen müxtəsər danışmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > fassen

 • 8 Feld

  n (5) 1. çöl; 2. əkin yeri, tarla; auf freiem \Felde çöldə, tarlada; ein bestelles \Feld işlənmiş (becərilmiş) tarla; das ist noch weit im \Feld, das steht noch in weitem \Feld məc. buna hələ çox qalıb; 3. döyüş meydanı; er war / stand im \Feld o, müharibədə olub; ins \Feld ziehen* / rücken cəbhəyə yola düşmək; gegen j-n, etw. zu \Felde ziehen* var gücü ilə kiminsə, nəyinsə əleyhinə çıxmaq; 4. sahə, meydan; 5. mətb. qrafa, sütun; 6. şahm. sahə; ◊ das \Feld beherrschen hakim vəziyyətdə olmaq; duruma hakim kəsilmək; j-n aus dem \Feld schlagen* kiməsə üstün gəlmək; j-m das \Feld räumen yerini başqasına vermək; allerlei Grunde ins \Feld führen müxtəlif dəlillər gətirmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Feld

 • 9 Feuer

  n (6) 1. od, alov; \Feuer anlegen odlamaq, alışdırmaq; \Feuer fangen* yanmaq, od tutmaq; ◊ mit \Feuer und Schwert ausrotten amansızcasına (odla-alovla) məhv etmək; ins \Feuer geraten* məc. yanmaq, od tutmaq; mit dem \Feuer spielen məc. odla oynamaq; Ül ins \Feuer gießen* məc. aranı qızışdırmaq, odun üstünə yağ tökmək; Gebranntes Kind scheut das \Feuer ata. söz. ≅ İlan vuran ala çatıdan qorxar; 2. yanğın; 3. coşqunluq, qızğınlıq; mit \Feuer cəld, tələsik, hərarətlə; für j-n durchs \Feuer gehen* kim üçünsə özünü oda-közə vurmaq; darf ich um \Feuer bitten*! icazə verin papirosumu yandırım!; 4. hərb. atəş; top atəşi; direktes \Feuer düzünə/birbaşa atəş; \Feuer geben* (auf A) atəş açmaq; unter \Feuer nehmen* atəşə tutmaq (həmç. məc.); ◊ \Feuer hinter etw. machen hər hansı bir işi sürətləndirmək; j-n in \Feuer setzen kimisə coşdurmaq; \Feuer und Flamme sein für etw. nəyəsə ürəkdən yanmaq
  * * *
  mürəkkəb isimlərin birinci tərəfi: \Feueralarm m yanğın həyəcanı; \Feueranzünder m çaxmaq; \Feuerbecken n kürə, manqal; \Feuerbestattung f kremasiya (meyitlərin xüsusi peçlərdə yandırılması); \Feuerbrand m kösöv; \Feuerbüchse f odluq (qazanlarda); \Feuer esse f 1. buxarı; 2. kürə; \Feuerhahn m yanğın krantı; \Feuerhaken m 1. yanğın qarmağı; 2. odçəkən, atəşkeş; \Feuerherd m 1. ocaq, kürə; 2. məc. yanğın mənbəyi; \Feuerlärm m 1. yanğın həyəcanı; 2. hərb. döyüş hay-küyü; \Feuerlilie f qırmızı zanbaq; \Feuerlinie f hərb. atəş xətti; \Feuerlöscher m yanğınsöndürən; \Feuer(lösch) mannschaft f yanğınsöndürən dəstə, yanğın komandası; \Feuermelder m yanğın siqnalı; \Feuernest n hərb. atəş nöqtəsi; \Feuerprobe f tar. atəşlə imtahan (yoxlama) (orta əsrlərdə); die \Feuer bestehen* 1) ən çətin imtahandan çıxmaq; 2) ilk sınaqdan keçmək (döyüşdə); \Feuerraum m odluq (sobada); \Feuerrohr n buxarı; \Feuerschaden m yanğından zərər; \Feuerschein m oh. pl alov şəfəqi; \Feuerspritze f yanğınsöndürən nasosu; \Feuerstätte f yanğın yeri; \Feuerstein m çaxmaqdaşı; \Feuertaufe f ilk iştirak, ilk sınaq (döyüşdə və ya mühüm bir işdə); \Feuertod m ölüm (tonqalda yandırmaqla); \Feuertür f tex. kürənin qapısı; \Feuerversicheruug f yanğından sığorta; \Feuerwache f yanğından mühafizə dəstəsi; \Feuerwehr f yanğınsöndürən dəstə (komanda); \Feuerwerk n atəşfəşanlıq; fişəng; \Feuerzange f maşa; \Feuerzeug n çaxmaqdaşı; papirosyandıran; \Feuerzug m buxarı

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Feuer

 • 10 Gehege

  n (6) qoruq; çəpər, hasar; komm mir nicht ins \Gehege! mənim işlərimə qarışma!; j-m ins \Gehege kommen kiminsə işinə əngəl törətmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Gehege

 • 11 Horn

  n (5) 1. buynuz; 2. oh. pl buynuz (xammal); 3. buynuz (qab); 4. (pl \Horne) coğr. dağın zirvəsi, dağın şiş təpəsi; 5. (pl \Horne) mus. şeypur, sümsü; ins \Horn stoßen* mus. şeypur çalmaq; ◊ mit j-m in dasselbe / ins gleiche \Horn blasen* kimləsə curlaşmaq; sich (D) die Hörner ablaufen* / abrennen / abstoßen ağıllanmaq; sich mit Hörnern und Klauen zur Wehr setzen dişiylə-dırnağıyla özünü müdafiəyə qalxmaq; j-m die Hörner bieten / zeigen kiməsə buynuz göstərmək; j-m die Hörner stutzen kiminsə buynuzunu sındırmaq; j-m Hörner aufsetzen kiməsə buynuz qoymaq; əri oğraş etmək, ərə xəyanət etmək; Hörner tragen* buynuz gəzdirmək, oğraş olmaq; den Stier bei den Hörnern fassen işin kökündən yapışmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Horn

 • 12 Innere

  n -n, oh. pl nəyinsə içi (iç hissəsi); ins \Innere içinə, içərisinə; ins \Innere des Landes ölkənin içərilərinə

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Innere

 • 13 klar

  a 1. işıqlı, şəffaf; 2. məc. anlayışlı, aydın; 3. av. dəniz. yola düşməyə hazır; \klar Schiff! gəmi yola hazırdır!; \klar zum Gefecht döyüşə hazır; \klar! hazır!; sich (D) über etw. (A) \klar sein, über etw. (A) im \klaren sein nəyisə başa düşmək; nəyisə özü üçün aydınlaşdırmaq; klipp und \klar birbaşa, maneəsiz; ◊ j-m \klaren Wein einschenken dan. kiminsə gözünü açmaq; ins Klare bringen* aydınlaşdırmaq; ins Klare kommen aydınlaşmaq, bəlli olmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > klar

 • 14 Leben

  n -s, oh. pl 1. həyat, yaşam, yaşayış; er ist am \Leben o sağdır; am \Leben bleiben sağ qalmaq; j-n am \Leben lassen kimisə sağ buraxmaq, öldürməmək; das \Leben genießen həyatdan həzz almaq; j-m das \Leben sauer / schwer machen kiminsə yaşamını ağıya döndərmək; kimisə təngə gətirmək; sich (D) das \Leben nehmen özünü öldürmək; ums \Leben kommen həlak olmaq; j-n ums \Leben bringen kimisə həyatdan məhrum etmək; sein \Leben aufs Spiel setzen, sein \Leben für etw. in die Schanze schlagen həyatını təhlükə altında qoymaq; həyatını təhlükəyə atmaq; mit dem \Leben davonkommen sağ qalmaq, salamat qalmaq; etw. mit dem \Leben bezahlen nəyəsə canını fəda etmək; sein \Leben hing an einem Faden onun həyatı tükdən asılı idi; sie schenkte einem Knaden das \Leben onun oğlu oldu; für das \Leben gern haben kimisə dəlicəsinə sevmək; Zeit meines \Lebens bütün ömrüm boyu; ins \Leben treten zühur etmək; ins \Leben rufen yaratmaq, bünövrəsini qoymaq; nach dem \Leben gemalt naturadan/orijinaldan çəkilmiş; \Leben und Treiben 1. həyat, yaşayış; 2. canlanma, canlılıq; \Lebenin die Bude bringen canlandırmaq (işi və s.)

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Leben

 • 15 legen

  I vt 1. qoymaq, uzandırmaq; 2. Eier \legen yumurtlamaq; nichts in den Weg \legen məc. əngəl törətməmək; den Grund \legen (zu D) əsasını qoymaq; Bresche \legen (in D) zərbə endirmək (nəyəsə); yarmaq; Wert auf etw. \legen nəyəsə dəyər vermək; j-m etw. zur Last \legen kimisə nədəsə suçlandırmaq; (ein Haus) in Asche \legen yandırmaq; külə döndərmək; in Trümmer \legen dağıtmaq, xaraba qoymaq; II sich \legen 1. uzanmaq; 2. sakitləşmək, yatmaq (külək, boran və s.); 3. sich auf etw. (A) \legen nə iləsə bərk məşğul olmaq; sich für j-n ins Zeug \legen kim üçünsə canla-başla əlləşmək; sich ins Mittel \legen araya girmək, vasitəçi olmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > legen

 • 16 Maul

  n (5) 1. ağız, cəhəng; üz (heyvanda); 2. dan. kobud ağız; 3. tex. ağız (məngənə və s.); ◊ j-m Honig / Pappe ums \Maul schmieren dan. kimisə dilə tutmaq, kimisə dilə tutub razı salmaq, kiməsə yaltaqlanmaq; ein großes \Maul haben lovğalanmaq; dilini saxlaya bilməmək; ein loses \Maul haben ağızdan yava olmaq; ein (schiefes) \Maul machen sımsırığını sallamaq; ◊ ein süßes \Maul machen ikiüzlülük etmək; das \Maul halten* dilini saxlamaq; halts \Maul! kobud. səsini kəs, ağzını yum!; das \Maul aufreißen* / vollnehmen* özünü tərifləmək, sich das \Maul verbrennen* məc. ağzı yanmaq (müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq); ◊ Einem geschenkten Gaul sieht / schaut man nicht ins \Maul ata. söz. Bəy verən atın dişinə baxmazlar; Eine gebratene Taube fliegt keinem ins \Maul ata. söz. Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz; j-m das \Maul stopfen kiminsə ağzını qapamaq (yummaq); j-m übers \Maul fahren* dan. kiminsə ağzından vurmaq / sözünü kəsmək; das \Maul nach etw. spitzen nəyinsə həsrətini çəkmək; ich konnte mir das \Maul wischen əlim hər şeydən çıxdı

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Maul

 • 17 schneiden

  I vt 1. kəsmək, doğramaq; 2. qırxmaq (saç); 3. tutmaq (dırnağı); 4. riyaz. ikiyə bölmək; ◊ Gesichter \schneiden ağızburunu əymək, üz-gözünü büzüşdürmək; Faxen \schneiden özünü əzmək, əzilib-büzülmək; j-m die Kur \schneiden kiməsə qulluq göstərmək; II sich \schneiden 1. kəsib yaralamaq (özünün bir yerini); ◊ er hat sich ins eigene Fleisch geschnitten o öz-özünü cəzalandırıb; 2. səhv etmək; 3. riyaz. kəsişmək; III vimp: es schneidet mir im Leibe qarnımda sancı var; das schneidet mir ins Herz məc. bu mənə çox təsir edir

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > schneiden

 • 18 schreiben

  I vt yazmaq; etw. ins reine \schreiben nəyinsə üzünü köçürmək; etw. ins Konzept \schreiben qaralama yazmaq; ◊ sich etw. hinters Ohr \schreiben nəyisə qulağında sırğa etmək, nəyisə yadında saxlamaq; wir \schreiben heute 2008 indi 2008-ci ildir; sich gesund \schreiben lassen* işə çıxmaq üçün bülleteni bağlatmaq; II sich \schreiben: wie \schreiben Sie sich? soyadınız necə yazılır?

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > schreiben

 • 19 Schuß

  m (1*) 1. atəş, schwarzer \Schuß dolu güllə ilə atəş; einen \Schuß abgeben* atəş açmaq; es fiel ein \Schuß güllə səsi eşidildi; ein \Schuß ins Schwarze hədəfə dəymə; ein \Schuß ins Blaue hədəfdən yayınma; weit vom \Schuß atəş xəttindən kənar (həmç. məc.); 2. güllə yarası; 3. məc. müvəffəqiyyət, uğur; ◊ die Sache kommt in \Schuß iş irəliləyir, iş hərəkətə gəlir / yerindən tərpənir; keinen \Schuß Pulver wert sein bir qəpiyə də dəyməmək; j-m vor den \Schuß kommen* təsadüfən birinə rast gəlmək; ein \Schuß Rum im Tee çaya bir qədər rom

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Schuß

 • 20 unrein

  a natəmiz, çirkli; haram; adv.: ins \unreine schreiben qaralamaya yazmaq; im \unreinen, ins \unreinne qaralamada, qaralamaya

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > unrein

См. также в других словарях:

 • ins — ↑ in …   Das Herkunftswörterbuch

 • ins — [ɪns] <Verschmelzung von »in« + »das«>: a) <die Verschmelzung kann aufgelöst werden> er sprang ins eiskalte Wasser des Rheins. b) <die Verschmelzung kann nicht aufgelöst werden> die Veranstaltung ist ins Wasser gefallen; ins… …   Universal-Lexikon

 • Ins — Escudo …   Wikipedia Español

 • îns — ÎNS, ÎNSĂ, înşi, înse, pron. 1. (Pronume personal, azi art., precedat de prep. întru , printru ) El, ea, dânsul, dânsa. 2. (Pronume de întărire, de obicei adjectival, astăzi numai la f. pl.) Însuşi. Ele însele. – lat. ipsus, ipsa (= ipse, ipsa).… …   Dicționar Român

 • INS — heissen: Ins BE, eine Gemeinde im Seeland, Kanton Bern Jürg von Ins (* 1953), Schweizer Ethnologe, Kommunikationsberater und Lyriker Ins bzw. INS steht als Abkürzung für: Immigration and Naturalization Service, z. B. der USA Indian Navy Ship,… …   Deutsch Wikipedia

 • Ins — heißen: Ins BE, eine Gemeinde im Seeland, Kanton Bern Jürg von Ins (* 1953), Schweizer Ethnologe, Kommunikationsberater und Lyriker Ins bzw. INS steht als Abkürzung für: Immigration and Naturalization Service, z. B. der USA Indian Navy Ship …   Deutsch Wikipedia

 • INS — INS  многозначная аббревиатура. Может иметь следующие значения: Латиница INS  Служба иммиграции и натурализации США. Ins  сокращенное название клавиши компьютерной клавиатуры «Insert». INS  индекс в названии всех боевых… …   Википедия

 • ins — ins; ma·nav·el·ins; mat·ins; perf·ins; lash·ins; ma·nav·il·ins; …   English syllables

 • INS — abbrImmigration and Naturalization Service see also the important agencies section Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. INS …   Law dictionary

 • ins — INS, inşi, s.m. Individ, persoană, om. ♢ Tot insul = fiecare; toţi oamenii. – lat. ipsus (= ipse). Trimis de valeriu, 21.07.2003. Sursa: DEX 98 INS s. 1. v. persoană. 2. cap, individ, om, persoană, (fig.) căciulă. (Câte 5000 de lei de ins.)… …   Dicționar Român

 • ins. — ins. ins. written abbreviation for Inches * * * ins. UK US noun [plural] MEASURES ► WRITTEN ABBREVIATION for INCHES(Cf. ↑inch) …   Financial and business terms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»