Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 161 interesante

  adj интересен; hacer (hacerse) el interesante прен., разг. правя се на интересен, опитвам се да изпъкна.

  Diccionario español-búlgaro > interesante

 • 162 jamón

  m 1) свински бут; 2) шунка; 3) вулг. бут, дебело бедро; jamón en dulce бут, приготвен с бяло вино; estar algo (alguien) jamón прен., разг. измежду най-доброто, много добре.

  Diccionario español-búlgaro > jamón

 • 163 Juan

  n p m 1) Хуан, собствено мъжко име; 2) Дон Жуан; 3) М., Бол. разг. редник, войник; Juan Lanas разг. мекушав човек; Juan Palomo разг. нехранимайко; който не зачита никого; buen Juan, Juan de buen alma разг. прост, простодушен, наивен човек; добряк; hacer San Juan разг. освобождавам преждевременно ратаите си; ser una cosa Juan y Manuela разг. за нищо не ставам.

  Diccionario español-búlgaro > Juan

 • 164 jueves

  m четвъртък; semana de dos jueves на куково лято; no ser algo del otro jueves прен., разг. нищо особено.

  Diccionario español-búlgaro > jueves

 • 165 jugada

  f 1) ход (в игра); 2): mala jugada прен. неочакван злонамерен ход срещу някого; лоша шега; hacer uno su jugada прен., разг. правя добра сделка; добре си изигравам козовете.

  Diccionario español-búlgaro > jugada

 • 166 jugo

  m 1) сок; 2) физиол. сок, секрет; 3) прен. същественото, полезното от всяко нещо; jugo gàstrico стомашен сок; sacar el jugo a algo o a alguien прен. изцеждам някого, нещо; извличам максимална полза.

  Diccionario español-búlgaro > jugo

 • 167 labor

  f 1) работа, дело, труд; 2) pl бродирана, изплетена украса; 3) ръкоделие (шев, кройка, бродерия и др., с гл. hacer); 4) тютюново изделие; 5) оран; labores del campo полска работа; 6) pl мин. изкопни работи; 7) хиляда тухли; 8) бубено семе; 9) Салв., Гват., М. малък земеделски чифлик; hacer labores взимам необходимите мерки за решаването на проблем; meter en labor la tierra обработвам земята; sus labores прен. къщната женска работа, която не се заплаща.

  Diccionario español-búlgaro > labor

 • 168 ladrón

  m 1) крадец; разбойник; 2) отбиване на вода в канал (за кражба); 3) кражба на електрическа енергия; 4) ел. разклонител; ladrón cuatrero крадец на добитък; hacer del ladrón, fiel прен. а) доверявам се по необходимост; б) демонстрирам честност и простота, за да събудя доверие.

  Diccionario español-búlgaro > ladrón

 • 169 larga

  f 1) щека (за билярд); 2) бавене, задържане; dar largas a algo протакам, отлагам нещо; 3) допълнително парче за удължаване на обувка.

  Diccionario español-búlgaro > larga

 • 170 leche

  f 1) мляко; 2) млечен сок (на растения); 3) прост. сперма; 4) с предл. de и име на животно, означава: а) сукалче; б) млекодайно животно; 5) прен., разг. късмет; 6) прен. първоначалното домашно възпитание; първите неща, на които е научено детето; 7) вулг. удар, юмрук, инцидент; 8) pl вулг. глупости, галиматии; leche condensada кондензирано мляко; leche de los viejos прен., разг. вино; leche de pàjaro от птиче мляко; leche pasterisada пастьоризирано мляко; estar uno con la leche en los labios прен., разг. още имам мляко около устата (жълто около човката); още нямам опит; новак съм в нещо; estar en leche прен. а) още зрея, наливам се (за плодове, растения); б) спокойно и тихо море; mala leche прен., вулг. злонамереност, лош характер; a toda leche прост. много бързо, с пълна скорост; mamar uno una cosa en la leche прен., разг. засукал съм още с млякото, научил съм много рано; pedir leche a las Cabrillas прен. искам невъзможното; ser algo una leche прост. досадно, вредно нещо; глупост, измишльотина; ser la leche разг. това е върхът! това е прекалено!

  Diccionario español-búlgaro > leche

 • 171 libro

  m 1) книга; libro de texto учебник; 2) счет. приходо-разходна книга; libros de comercio счетоводни книги; libro mayor счет. главна книга; libro borrador счет. чернова книга; libro de caja икон. касова книга; libro de cuentas икон. фактурна книга; libro de inventario икон. инвентарна книга; libro de almacén икон. складова книга; 3) предмет на нагледно обучение; 4) анат. книжка, третата кухина на стомаха на преживни животни; libro de caballerías рицарски роман; ahorcar los libros прен., разг. зарязвам учение; libro de bolsillo джобно издание на книга; libro de cabecera настолно четиво; libro de Job книгата на Йов; libro de las cuarenta hojas прен. тесте карти; libro de mano ръкопис; libro facsímil факсимиле; libro talonario чекова книжка; hablar como un libro прен. говоря като по книга (правилно, уверено); hacer uno libro nuevo прен., разг. започвам нов живот; libro cerrado no saca letrado proverb затворената книга не може да те направи образован.

  Diccionario español-búlgaro > libro

 • 172 literatura

  f 1) литература; literatura indigenista произведения на ибероамерикански писатели, описващи живота на индианците и метисите; hacer literatura (презр.) говоря за нещо с лекота, но повърхностно; 2) литература, библиография по определен проблем; 3) придобити знания в която и да е област.

  Diccionario español-búlgaro > literatura

 • 173 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

 • 174 loco,

  a adj 1) луд, безумен; volverse loco, полудявам; loco, de atar (de remate) прен., разг. буен; луд за връзване; немирен; 2) неразумен; рискован, безумен; a tontas y a loco,as необмислено, безразсъдно; 3) прен. безумен (за цена и пр.); 4) прен. обилен, буен (за растителност); un loco, hace ciento proverb една крастава овца, цялото стадо заразява; cada loco, con su tema прен., разг. всеки си е башка луд; estar (ponerse) loco, de contento прен., разг. полудявам от радост; hacer el loco, прен., разг. вдигам скандали; hacerse el loco, прен., разг. правя се на луд, правя се, че не разбирам; volver loco, a alguien а) прен., разг. постоянно притеснявам някого, подлудявам го; б) прен., разг. много ми харесва нещо; el chocolate me vuelve loco, луд съм по шоколада, страшно ми харесва.

  Diccionario español-búlgaro > loco,

 • 175 lomo

  m 1) анат. кръст (по-често pl); 2) гръб (на животно); 3) филе (месо, риба); 4) гръб на книга; 5) тъпата част (на брадва, нож и пр.); 6) тир, пласт земя между бразди; 7) pl ребра; agachar el lomo прен., разг. а) превивам гръб, здраво залягам; б) превивам гръбнак, унижавам се; a lomo(s) на гръб (пренасяне на товар на гърба на животно); sobar el lomo прен. лаская, подмазвам се, угоднича; hacer lomo М. търпеливо понасям, тегля каиша.

  Diccionario español-búlgaro > lomo

 • 176 losa

  f 1) каменна плоча; 2) капан за лов на птици, мишки; 3) прен. гроб; echar (poner) una losa encima de algo прен. подсигурявам се, че ще се пази доверената тайна.

  Diccionario español-búlgaro > losa

 • 177 lugar

  m 1) място; 2) местност; 3) селище; населено място; 4) пасаж, текст, израз, сентенция; място в произведение на автор; 5) време, възможност; 6) служба, длъжност; 7) повод, мотив, възможност, случай; 8) ред, място, серия; lugar común общ принцип; тривиален израз, уместен за случая; lugar sagrado свято място; dar lugar давам повод, предизвиквам нещо; despoblarse el lugar прен. обезлюдявам се (за селище); en lugar de вместо да; en primer lugar на първо място; Ўen su lugar, descanso! воен. свободно!; fuera de lugar неуместно, безсмислено; hacer lugar правя място, освобождавам място; hacerse uno lugar прен. правя си място, създавам си име; tener lugar разполагам с необходимото време за нещо; tener lugar una cosa случвам се, провеждам се, ставам.

  Diccionario español-búlgaro > lugar

 • 178 luz

  f 1) светлина; media luz полусветлина, здрач, дрезгавина; 2) прен. ден, дневна светлина; a las primeras luces на разсъмване, призори; entre dos luces а) по здрач; б) на разсъмване; в) разг. полупиян; 3) прен. светлина, просвета; 4) източник на светлина; 5) арх. отвор в стена (на прозорец); 6) pl знания, култура; просвещение; El Siglo de las Luces векът на Просвещението; 7) радиомагнитно излъчване; 8) прен. интелигентност; 9) прен. модел, ръководна светлина; 10) прен., разг. пари; 11) мор. фар; 12) жив. точка, от която се осветява картината; 13) М. нощна фиеста; luz artificial (eléctrica) електрическо, изкуствено осветление; luz de la razón прен. разумност; luz mala Арж., Ур. блуждаещ огън върху гробовете; a la luz de algo в светлината на; имайки предвид (новина, факт и др.); a toda(s) luz(s) прен. а) навсякъде; по всякакъв начин; б) очевидно, несъмнено; dar luz verde прен. давам зелена светлина, разрешавам; echar luz а) светя; б) прен. хвърлям светлина върху нещо (проблем, факт); rayar la luz de la razón прен. проблясва разум; започвам да разбирам; persona de pocas luces прен. ограничен човек; sacar a (la) luz прен. изваждам на бял свят; ver la luz виждам бял свят; раждам се; a buena luz прен. разумно, внимателно; de pocas luces а) ограничен човек; б) слабограмотен човек; luz de Bengala бенгалски огън; dar a luz раждам; dar a la luz пускам на светлина; salir a la luz а) излизам от печат (книга); б) прен. излизам наяве; a dos luces двусмислено; traje de luces параден костюм на тореадор.

  Diccionario español-búlgaro > luz

 • 179 madeja

  f 1) гранче, гиле (конци, прежда); 2) прен. кичур, снопче (коса); 3) прен. немощен, слаб човек; madeja sin cuenta а) прен. бъркотия; б) прен. объркана глава; enredar(se) la madeja прен. обърквам конците; заплитам се; hacer madeja прен. ставам на влакна ( за гъста напитка).

  Diccionario español-búlgaro > madeja

 • 180 madre

  f 1) майка; madre política свекърва; тъща; madre de leche кърмачка; 2) самка (за животни); 3) корито на река; 4) главен напоителен канал; 5) прен. причина; произход; 6) оцетна утайка; 7) утайка от кафе; 8) техн. греда, която поддържа тавана; 9) анат. матка; 10) титла на калугерка; 11) разг. възрастна жена (на село); 12) прен. майка, кърмилница; 13) Кол. мъртва тъкан, коричка от рана; ciento y la madre разг. навалица, множество хора; esa es la madre del cordero това е истинската причина за нещата; Ўla madre que te (lo, os, los) parió!; mentar la madre a uno прен., разг. псувам на майка; puta madre; de puta madre жарг. страхотно, върхът!; sacar de madre a uno прен., разг. разтревожвам силно някого, карам го да изгуби търпение; salir(se) de madre излизам от коритото си, наводнявам (за река); salir(se) de madre en algo прен. правя нещо необичайно, разчупвам рамките.

  Diccionario español-búlgaro > madre