Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 141 guante

  m 1) ръкавица; 2) pl прибавка, добавка; arrojar el guante a uno предизвиквам; echarle el guante a uno прен. залавям, пипвам някого; poner a uno como un guante правя някого послушен, кротък; adobar los guantes облагодетелствам някого; hacer guantes тренирам (за боксьор); recoger el guante прен. поемам, приемам предизвикателството.

  Diccionario español-búlgaro > guante

 • 142 gárgaras

  f pl гаргара, плакнене на гърлото; mandar a alguien a hacer gárgaras разг. изгонвам, изхвърлям досаден човек.

  Diccionario español-búlgaro > gárgaras

 • 143 habilidad

  f 1) ловкост, сръчност; умение; 2) способност, склонност; 3) изящество; 4) хитрост, изобретателност; 5) умело заплитане, объркване; hacer uno sus habilidades разг. използвам цялата си ловкост, умения и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > habilidad

 • 144 harina

  f 1) брашно; 2) прен. фин прах; harina en flor пресято, чисто брашно; harina integral непресято брашно; estar metido en harina а) разг. изцяло съм погълнат от някаква работа; б) прен. плувнал съм в тлъстина; hacer (hacerse) harina una cosa разг. разрушавам, ставам на прах; ser una cosa harina de otro costal прен. съвсем друга работа; съвършено друго нещо; hacer buena (mala) harina прен., разг. работя, действам добре (зле); donde no hay harina todo es mohina proverb гладът е и от чумата по-лош.

  Diccionario español-búlgaro > harina

 • 145 hi

  m, f дете, син (употр. се само в сложната дума hidalgo, т. е. hijo de algo, и в изразите hi de puta, hi de perro копеле, кучи син).

  Diccionario español-búlgaro > hi

 • 146 higa

  f 1) талисман, изобразяващ юмрук; 2) свит юмрук с палец между средния пръст и показалеца; 3) прен. презрение, насмешка; dar (hacer) a alguien una higa прен. показвам някому среден пръст; no dar por una cosa dos higas прен., разг. не ми пука за нещо; no importarle a uno una cosa una higa прен., разг. изобщо не ме интересува нещо; no vale una higa разг. не струва пукнат грош.

  Diccionario español-búlgaro > higa

 • 147 higo

  m 1) смокиня; 2) израстък около ануса; 3) прен. нищожно нещо, дреболия; 4) прен., разг. грозно, сбръчкано нещо; higo chumbo кактусов плод; de higos a brevas adv разг. от време на време; estar algo hecho un higo разг. нещо е много повредено, развалено; en tiempo de higos no hay amigos proverb пази Боже сляпо да прогледа; no dàrsele a uno un higo; no dar un higo por una cosa прен. пет пари не давам за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > higo

 • 148 hilo

  m 1) конец, нишка; 2) ленено влакно; 3) ленена тъкан или дреха; 4) прен. тънка струя; 5) жица, метална нишка; 6) копринена нишка, пашкул или паяжина; 7) прен. продължение, нишка (на мисъл, разказ и др.); colgar (pender) de un hilo прен., разг. в опасност съм, вися на косъм; hilo de la muerte прен. край на живота, смърт; hilo de la vida прен. нишката на живота; hilo de medianoche (mediodía) точно в полунощ (по пладне); hilo de voz тъничък, пресекващ глас; a hilo а) без прекъсване; б) по посока, успоредно; al hilo del viento по посока на вятъра; coger uno el hilo de algo прен., разг. хващам нишката, разбирам за какво става въпрос; cortar el hilo прен. прекъсвам разговора; cortar el hilo de la vida убивам; cortar el hilo del discurso сменям темата; говоря несвързано; de hilo направо, без бавене; estar cosida una cosa con hilo blanco прен., разг. съшито е с бели конци; hilo a hilo непрекъснато, малко по малко; irse al (tras el) hilo de la gente водя се по другите, правя нещо само защото и други го правят; màs tonto que un hilo de uvas кръгъл глупак; perder el hilo прен. забравям, губя си мисълта; por el hilo se saca el ovillo каквото началото, такъв и краят; денят се познава от сутринта; seguir el hilo продължавам (да говоря, да правя); tomar el hilo прен. подновявам разговор, реч; vivir al hilo del mundo прен., разг. оставям се на течението.

  Diccionario español-búlgaro > hilo

 • 149 hincapié

  m забиване на пети, опорна точка (за крака); hacer hincapié en а) опирам се на; б) прен., разг. устоявам, не отстъпвам; настоявам, наблягам на.

  Diccionario español-búlgaro > hincapié

 • 150 historia

  f 1) история; historia antigua древна, антична история; historia moderna нова история; historia universal всеобща история; historia natural естествознание; 2) жив. картина с исторически сюжет; 3) разказ; повествование; 4) прен. басня, измислица; 5) разг. клюка; 6) pl приказки, измислици, сплетни; hacer historia разказвам нечии перипетии; pasar a la historia а) остарявам, не съм актуален; б) прен. оставам в историята; historia clínica история на заболяването; dejarse uno de historias прен., разг. без заобикалки, минавам направо към същността.

  Diccionario español-búlgaro > historia

 • 151 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 152 honor

  m 1) чест; 2) почит, уважение; 3) слава; добро име, добра репутация; 4) pl почест; 5) pl пост, служба; con honores de прен. с качества, достойнства на; hacer los honores приемам, посрещам гостите; palabra de honor честна дума; ocupar un lugar de honor заемам почетно място.

  Diccionario español-búlgaro > honor

 • 153 hopo

  1. m 1) перчем; seguir el hopo прен. вървя по петите; hacer sudar el hopo прен. давам си много труд, залягам над нещо; 2) рунтава, пухкава опашка (на лисица, овца и др.); 2. interj махай се! вън! изчезвай!

  Diccionario español-búlgaro > hopo

 • 154 hueco,

  a 1. adj 1) кух; 2) прен. суетен, празен; 3) глух (за звук); 4) рохкав, мек; 5) прен. надут, високомерен; 6) лекомислен; 2. m 1) пространство, промеждутък от време; 2) празнина, кухина; празно място; 3) отверстие (на врата, прозорец); 4) дупка; 5) прен. вакантно място; 6) прен., разг. незает стол или място; hacer (un) hueco, отмествам се, правя място за нещо, някого; llenar un hueco, запълвам пропуск, дупка; върша нещо необходимо; ponerse hueco, възгордявам се от жест на внимание.

  Diccionario español-búlgaro > hueco,

 • 155 igual

  1. adj 1) равен, еднакъв, равностоен; 2) отговарящ, съответен; 3) равен, гладък; 4) подобен; 5) постоянен, неизменен; 6) на същата цена; 7) от една и съща класа, качество; encontrar su igual намирам си майстора; sin igual безподобен, несравним; tratar (hablar) de igual a igual отнасям се (разговарям) като равен с равен; dar igual algo a uno все ми е едно; 2. m мат. знак за равенство, равно на; dos y dos igual cuatro две плюс две равно на четири; 3. adv също така, по същия начин; толкова.

  Diccionario español-búlgaro > igual

 • 156 imposible

  adj 1) невъзможен; 2) непоносим; 3) много труден; 4) нетърпим (с гл. estar, ponerse); 5) прен. Арж., Ч., Гват., М., Вен. много мръсен, изоставен; hacer lo (s) imposible(s) прен., разг. правя всичко възможно, използвам всички възможни средства; es imposible de describir невъзможно е да се опише; ponerse (estar) imposible прен., разг. ставам непоносим, невъзможен.

  Diccionario español-búlgaro > imposible

 • 157 impresión

  f 1) отпечатък; impresiónes digitales (dactilares) отпечатъци на пръстите; 2) щампосване; 3) отпечатване, печат, печатане; impresión en (dos) colores цветен (двуцветен) печат; impresión de libros книгопечатане; 4) запис на звук (фотоелектрически, магнитен); impresión fotofónica фотоелектрически звукозапис; 5) прен. впечатление; мнение; hacer (dejar) buena impresión правя добро впечатление; hacer (una) impresión desfavorable правя лошо впечатление; hacer impresión una cosa прен. впечатлява дълбоко, врязва се в паметта.

  Diccionario español-búlgaro > impresión

 • 158 indio1,

  a 1. adj 1) индийски; 2) индиански; 2. m 1) индиец; 2) индианец (погрешно название на коренното население на Америка (indígenas), наложено от заблудата на Колумб, че откритият от него континент е Индия); 3) индиански език; hacer uno el indio1, прен., разг. правя се на глупак, за да се забавлявам или за да забавлявам другите; subírsele a uno el indio1, Амер. разгневявам се, ядосвам се.

  Diccionario español-búlgaro > indio1,

 • 159 inquisición

  f 1) разследване; 2) инквизиция; hacer inquisición прен., разг. разглеждам, прочиствам документация.

  Diccionario español-búlgaro > inquisición

 • 160 intención

  f 1) намерение; цел; 2) замисъл; умисъл, преднамереност; 3) хитрост, лукавост; 4) прен. агресивност, нападателност; dar intención обнадеждавам; de primera intención на първо време; неокончателно; hacer intención de разг. правя жест на; ir con buenas intenciónes разг. стремя се към брак, имам почтени намерения (при любовна връзка); primera intención прен. искреност, честност; segunda intención прен. лицемерие, задно намерение.

  Diccionario español-búlgaro > intención


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.