Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 121 fiesta

  f 1) празник, веселие; 2) подарък; 3) pl празнични дни, ваканция; 4) църковен празник; 5) разг. шега, закачка; fiesta de pólvora прен. бързопреходно, кратко; estar de fiesta разг. весел, в настроение съм; hacer fiesta оставям работата си, превръщам обикновеното в празнично; no estar para fiestas прен., разг. не ми е до шеги, не съм в настроение; se acabó la fiesta прен., разг. слагам точка, край на спора; tengamos la fiesta en paz прен., разг. да не се караме; cara de fiesta весело лице; hacer fiestas забавлявам, бавя ( за дете).

  Diccionario español-búlgaro > fiesta

 • 122 figura

  f 1) фигура; 2) лице; 3) образ, изображение; El caballero de la triste figura Рицарят на печалния образ; 4) символ; 5) разг. превзет човек; 6) смешен човек, голям образ; 7) форма; 8) нотен знак; 9) драматичен персонаж; 10) подреждане при танц; 11) мимика, гримаса; 12) водеща, изтъкната фигура в дадена област; 13) илюстрация в текст; 14) геометрична фигура; 15) грам. писмена или словесна фигура (образ); 16) риторична фигура; figura de bulto статуя (каменна, дървена); figura de delito (penal) юр. състав на престъплението; buena (mala) figura хубаво (лошо) телосложение; hacer figura влиятелен фактор съм; hacer figuras кривя се, правя мимики; hoy figura, mañana sepultura всичко е суета, всичко е преходно; tomar figura de подражавам на, имитирам.

  Diccionario español-búlgaro > figura

 • 123 flux

  m 1) Анд., Амер. мъжки костюм; 2) в игра на карти поредица от един цвят, кульор; hacer uno flux прен., разг. прахосвам свое или чуждо имущество.

  Diccionario español-búlgaro > flux

 • 124 fortuna2

  f 1) съдба; участ; 2) щастлив случай, сполука, щастие; 3) капитал, имущество, състояние; 4) успех, добър прием ( на нещо), с гл. hacer; 5) буря на сушата или в морето; correr fortuna2 мор. застига ме морска буря; por fortuna2 а) за щастие; б) случайно; probar fortuna2 опитвам си късмета; soplar la fortuna2 a uno прен. щастието ми се усмихва, върви ми.

  Diccionario español-búlgaro > fortuna2

 • 125 forzosa

  f (la) разг. необходимост, крайност; нужда, неволя; hacer a uno la forzosa прен., разг. принуждавам някого да направи нещо, което не иска.

  Diccionario español-búlgaro > forzosa

 • 126 fracasar

  intr 1) разбивам се, претърпявам крушение (за кораб); 2) прен. търпя крах, несполука, провалям се; 3) разг. пропадам на изпит; hacer fracasar провалям нещо.

  Diccionario español-búlgaro > fracasar

 • 127 frente

  1. f 1) анат. чело; 2) лице, лицева предна страна; фасада; 3) бяло поле в началото на текст, писмо; 4) прен. изражение, лице; 2. m 1) воен. фронт; 2) метеор. атмосферен фронт; 3) полит. коалиция между политическите партии; 3. adv 1) срещу; пред; 2) срещу, против; frente único единен фронт; al frente начело; arrugar uno la frente прен., разг. мръщя се; con la frente levantada (muy alta) прен., разг. а) спокойно, с вдигнато чело; б) безсрамно, дръзко; de frente а) решително, действено; б) един срещу друг; en frente, enfrente, frente por frente насреща, отсреща; frente a а) пред, срещу; б) в присъствието на; frente a frente лице в лице; hacer frente противопоставям се, съпротивлявам се; ponerse al frente оглавявам, заставам начело; traerlo escrito en la frente прен. на челото му е изписано.

  Diccionario español-búlgaro > frente

 • 128 fu

  1. (звукоподр. дума) котешко мъркане; hacer fu (como el gato) прен., разг. офейквам, измъквам се; ni fu ni fa прен., разг. и така, и така; неопределено, средна хубост; 2. interj фу! (презрение, отвращение).

  Diccionario español-búlgaro > fu

 • 129 fuera

  adv вън, извън (може да бъде в комбинация с предл. de, desde, hacia, para, por); por fuera отвън, извън; fuera de casa (de tiempo, de propósito) извън къщи (ненавреме, извън времето; извън, встрани от целта, намерението); dejar a uno fuera de algo прен. отстранявам, изолирам някого; estar uno fuera de sí прен. извън себе си съм (от яд, ревност и т. н.); Ўfuera! вън! fuera de + sust с изключение на, освен, само не; извън; fuera de + verbo освен това, освен че.

  Diccionario español-búlgaro > fuera

 • 130 fuerza

  f 1) сила, здравина; 2) сила, значение; no tener fuerza de ley няма законна сила; 3) могъщество, власт, сила; la fuerza de la ley силата на закона; 4) насилие, принуда, изнасилване (на жена); 5) сила, фактор; основателна част от нещо; 6) прен. сила, силна страна; la fuerza de la juventud (de la edad) силната страна на младостта (на възрастта); 7) ефикасност; la fuerza de la razón силата на разума; 8) енергия, сила; 9) мех. резистентност, съпротивителна сила; fuerza aceleratriz мех. ускорителна сила; fuerza bruta физическа сила; fuerza centrífuga центробежна сила; fuerza centrípeta центростремителна сила; 10) pl сили, войска; fuerzas aéreas военновъздушни сили; fuerzas navales военноморски сили; fuerzas enemigas сили на противника; fuerza de voluntad сила на волята; fuerza pública силите на реда; fuerza vital природа, природни сили; fuerzas vivas обществена сила, фактор; a fuerza de по настояване на, по силата на; a la fuerza, por fuerza насила, по неволя; en fuerza de по причина на, благодарение на; fuerza del consonante прен., разг. силата на обстоятелствата; hacer fuerza упражнявам насилие, убеждавам, увещавам; írsele a uno la fuerza por la boca прен., разг. говоря прекалено, силен съм само на думи; la fuerza de la costumbre силата на навика; recobrar (recuperar) fuerzas възстановявам се (след умора, болест); sacar uno fuerzas de flaqueza от слабостта си правя сила; ser fuerza необходимо, наложително е; camisa de fuerza усмирителна риза.

  Diccionario español-búlgaro > fuerza

 • 131 furor

  m 1) ярост, бяс; 2) буйност, изстъпление; 3) бързина, усърдие; 4) бум, фурор (в мода); 5) прен. лудост, пристрастие; furor uterino пат. силно, ненаситно сексуално желание (при жена); hacer furor предизвиквам фурор, на мода съм.

  Diccionario español-búlgaro > furor

 • 132 gala

  f 1) официално облекло; 2) празник, гала вечеря, гала-представление; 3) грация, прелест, изящество; 4) най-отбраната, най-хубавата част; 5) pl тоалети, украшения, бижута; тоалет; tener a gala; hacer gala de излагам на показ, хваля се, перча се с нещо; de gala луксозен, елегантен; función de gala гала представление; de media gala полуофициален; hacer gala del sambenito прен., разг. гордея се с нещо срамно; la gala del nadador es saber guardar la ropa proverb най-големият успех за плувеца е да не му задигнат дрехите; llevar(se) uno la gala обирам овациите.

  Diccionario español-búlgaro > gala

 • 133 gana

  f желание, охота, апетит (с предл. de, по-често pl)); de buena gana охотно; de mala gana неохотно; me da gana много ми се иска; venir en gana пожелавам; donde hay gana hay maña погов. който иска, може; abrir(se) las ganas de comer събуждам, възбуждам (си) апетита; hacer uno lo que le da la gana разг. правя, каквото си искам, не се съобразявам с никого и нищо; quedarse uno con las ganas оставам си само с желанието да направя нещо; tener gana de fiesta прен., разг. подстрекавам някого към свада; tenerle ganas a uno прен., разг. имам му зъб.

  Diccionario español-búlgaro > gana

 • 134 gancho

  m 1) кука; 2) чеп (на дърво); 3) тояга; 4) прен. хитър, умел просител; 5) прен., разг. завъртулка, драскулка; 6) заграбена територия; 7) прен., разг. помощник на търговец (който се смесва с клиентите, за да ги привлича); 8) прен., разг. сводник, сутеньор; 9) спорт. вид стрелба в коша през главата; 10) Екв., Кол. дамско седло; 11) Амер. фиба за коса; hacer gancho Арж. а) ухажвам жена; б) помагам; echar el gancho a alguno прен., разг. измамвам, изигравам; tener gancho прен., разг. притежавам умение, чар, красив съм ( за жена).

  Diccionario español-búlgaro > gancho

 • 135 ganso,

  a m, f 1) гъска, гъсок; ganso, bravo дива гъска; 2) разг. смотаняк, глупак, тъпак; hacer el ganso, прен., разг. говоря глупости, за да разсмивам останалите.

  Diccionario español-búlgaro > ganso,

 • 136 gasto

  m 1) разход, изразходване; 2) износване, изтъркване; 3) pl разходи, разноски; hacer el gasto de la conversación a) прен. поддържам разговор; б) поемам разходите, издръжката; cubrir gastos връщам си разходите; gastos corrientes икон. текущи разходи; gasto de explotación икон. експлоатационни разходи; gasto imprevistos икон. непредвидени разходи; gasto de mantenimiento икон. разходи по поддръжката; gasto de transporte икон. транспортни разходи; gasto de viaje икон. командировъчни; gasto generales икон. общи разходи; gasto de residencia квартирни.

  Diccionario español-búlgaro > gasto

 • 137 gata

  f 1) котка; 2) прен. лек облак, който се разстила по планина; 3) прен. мадридчанка; 4) М. прислужничка; gata parida прен., разг. висок, кльощав човек; hacer la gata muerta (ensogada) прен., разг. правя се на невинен, скромен.

  Diccionario español-búlgaro > gata

 • 138 gesto

  m 1) израз на лицето; 2) гримаса; мимика; 3) мед. тик; poner gesto въся, набръчквам вежди; 4) жест с ръце; жестикулиране; 5) изражение, лице; 6) жест, действие, постъпка; 7) отличителна черта (в характер, поведение); estar de buen (mal) gesto в добро (лошо) настроение съм; hacer gestos a una cosa пренебрегвам или изразявам неудоволствие; poner (torcer el) gesto лицето ми изразява яд, гняв.

  Diccionario español-búlgaro > gesto

 • 139 gordo,

  a 1. adj 1) дебел; 2) тлъст, мазен; 3) дебел, плътен, с голям обем; 4) много голям, необичаен, силен; 2. m 1) сланина, мас; 2): premio gordo,, el gordo, най-голямата печалба на лотария; tocar el gordo, печеля най-голямата награда на лотария; algo gordo, разг. важно, известно нещо; armarse la gordo,a разг. започвам голям диспут, спор; estar gordo, una mujer разг. бременна; caer gordo, (a) una persona o cosa прен., разг. антипатичен, неприятен ми е; no haberlas visto tan (màs) gordo,s не съм попадал в толкова трудно или забъркано положение.

  Diccionario español-búlgaro > gordo,

 • 140 gracia

  f 1) милост; 2) прелест, грация, изящество; 3) миловидност; 4) грациозност, лекота; 5) дар; 6) остроумие; 7) благоволение, благоразположение; 8) помилване; 9) име (собствено); 10) pl мит. трите грации; Ў gracias! благодаря!; caer en gracia харесвам се, допадам; conceder una gracia оказвам милост; de gracia безплатно; una triste gracia неприятно нещо; gracias a благодарение на; dar las gracias благодаря; їcuàl es su gracia? как се казвате?; no estar para gracias не ми е до шеги; caer de la gracia de uno изгубвам благоволението, изпадам в немилост; dar uno en la gracia de decir o hacer una cosa разг. непрекъснато повтарям нещо; decir uno dos gracias a otro прен., разг. казвам някому някои истини; estar en gracia имам благоволението на овластените, на могъщите; golpe de gracia смъртоносен последен удар; прен. последното нещастие, което довършва някого; Ўgracias a Dios! Слава Богу!; gracia de Dios прен. въздух, слънце, хляб.

  Diccionario español-búlgaro > gracia