Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 101 encorvada

  f 1) прегъване, навеждане; 2) извивка; изгърбеност; 3) вид танц; hacer la encorvada прен., разг. преструвам се на болен, симулирам болест.

  Diccionario español-búlgaro > encorvada

 • 102 entraña

  f 1) pl вътрешности; 2) вътрешен орган; 3) pl недра (на земя, планина); 4) pl прен. най-интимното, най-скритото; 5) прен. център; 6) прен. характер, нрав; 7) прен. нежност, обич; hombre de buenas entrañas добродушен човек; arrancàrsele a uno las entrañas прен. къса ми се сърцето; dar uno hasta las entrañas изключително щедър, либерален съм; echar uno las entrañas прен., разг. скъсвам се от повръщане, изповръщам си червата; hacer las entrañas a una criatura прен. давам му да бозае за пръв път; hacer las entrañas a uno прен. застъпвам се, умолявам за застъпничество; no tener entrañas прен. жесток, безчовечен съм; sacar las entrañas a uno прен. вадя някому душата.

  Diccionario español-búlgaro > entraña

 • 103 entrepierna

  f 1) вътрешната страна на бедрата; 2) Ч. бански костюм; 3) дъно на гащи или панталони; pasarse algo por la entrepierna прен., вулг. пука ми на оная работа.

  Diccionario español-búlgaro > entrepierna

 • 104 envolver

  (-ue-) 1. tr 1) увивам, покривам; 2) прен. обгръщам, скривам, прикривам; 3) повивам (бебе); 4) намотавам; 5) обхващам; 6) прен. затрупвам с аргументи; 7) воен. обграждам, обхождам; 8) прен. въвличам в проблем; 2. prnl 1) загръщам се; 2) обърквам се, заплитам се; 3) прен. имам любовна връзка; 4) прен. смесвам се, хвърлям се сред другите; verse uno envuelto en algo прен. оказвам се въвлечен в нещо.

  Diccionario español-búlgaro > envolver

 • 105 erre

  f eppe (наименование на буквата "r"); erre que erre разг. твърдоглаво, упорито; estar erre, hacer erres, tropezar en las erres прен. пиян съм.

  Diccionario español-búlgaro > erre

 • 106 escala

  f 1) ръчна дървена стълба; 2) муз. гама; 3) серия, гама; 4) мащаб; 5) пристанище (междинно); 6) воен. таблица за производство (повишене); 7) ск€ла; 8) прен. етап на изпълнение на план, развитие на идея; a escala vista прен. открито, безрезервно; en gran escala на едро, изобилно; hacer escala междинно кацане ( за самолет), междинно пристанище (за кораб); binaria икон. бинарна скала; escala nominal номинална скала; escala ordinal ординална скала.

  Diccionario español-búlgaro > escala

 • 107 escáner

  m скенер; hacer escáner изследвам със скенер.

  Diccionario español-búlgaro > escáner

 • 108 esfuerzo

  m 1) ócилие (физическо, духовно); 2) храброст, сила, дух; hacer el último esfuerzo правя последно усилие; valer el esfuerzo струва си труда.

  Diccionario español-búlgaro > esfuerzo

 • 109 espalda

  f 1) гръб, плещи, широчина на плещи (по-често pl); 2) конвой, охрана, ариергард, покритие; 3) pl опако, гръб, опакова страна; a espaldas adv тайно, скришно; guardar las espaldas de alguien разг. предпазвам някого; a espaldas vueltas прен. предателски, зад гърба; caer (caerse) de espaldas прен. учудвам се, изумявам се; dar de espaldas падам по гръб; hablar por las espaldas прен. говоря против някого в негово отсъствие; relucir la espalda прен. богат съм; tener buenas espaldas прен., разг. имам яка гърбина; tornar (volver) las espaldas прен. обръщам гръб някому, изоставям го; hacer uno espaldas а) прен., разг. търпя, понасям; б) прен. пазя си гърба.

  Diccionario español-búlgaro > espalda

 • 110 espionaje

  m шпионаж; hacer espionaje шпионирам.

  Diccionario español-búlgaro > espionaje

 • 111 estrecho,

  a 1. adj 1) тесен; 2) прилепнал, тесен; 3) прен. суров, строг; 4) прен. близък, интимен; 5) прен. стиснат; 2. m 1) морски пролив; el Estrecho (de Gibraltar) Гибралтарски пролив; los Estrechos Дарданелите; 2) тесен проход; 3) прен. притеснение, нужда; poner a uno en estrecho, de hacer una cosa заставям някого да направи нещо.

  Diccionario español-búlgaro > estrecho,

 • 112 estrena

  f 1) pl подарък, дар; 2) начало, сефте; hacer uno la estrena разг. първи съм направил или купил нещо, правя сефте.

  Diccionario español-búlgaro > estrena

 • 113 estudio

  m 1) учение, следване; 2) прен. ученолюбие; 3) проучване, изследване; 4) ателие (на художник); 5) pl студия (кинематографска); 6) учебно заведение; учебна зала, аудитория; 7) кабинет, канцелария, бюро, кантора; 8) жив. етюд; 9) фотографско студио; 10) прен. прилежност, сръчност, умение; 11) студио, малък апартамент; estudio general университет; estudios mayores университетско образование; dar estudios a uno издържам, осигурявам му обучението; en estudio в етап на проучване; hacer uno estudio de una cosa прен. проучвам, изучавам; tener estudios имам образование, кариера; con estudio преднамерено, усърдно.

  Diccionario español-búlgaro > estudio

 • 114 extremo,

  a 1. adj 1) краен, пределен; 2) извънреден; екстремален, екстрен; 3) най-отдалечен; 2. m 1) край, предел; 2) крайност; 3) крайна грижливост; 4) зимно пасище; 5) pl крайности, невъздържана проява на чувства; de extremo, a extremo, открай докрай; отначало докрай; en último extremo, в краен случай; ir (pasar) de un extremo, a otro а) преминавам от една крайност в друга; б) рязка смяна в температурите; por (con) extremo, страшно много, прекалено; hacer extremo,s открито, без задръжки проявявам чувствата си.

  Diccionario español-búlgaro > extremo,

 • 115 facer

  tr ост. вж. hacer.

  Diccionario español-búlgaro > facer

 • 116 fachada

  f 1) фасада (на сграда); външен изглед на всяка от страните (сграда, кораб и др.); 2) заглавен лист на книга; 3) прен. външност; държане; fulano tiene gran fachada разг. еди-кой си има голяма фаца; hacer fachada обърнат съм с фасадата си, гледам към ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > fachada

 • 117 falta

  f 1) грешка; sin falta точно, безпогрешно, задължително; 2) недостатък, липса, недостиг; 3) нарушение (на задължение, дисциплина и др.); 4) неприсъствие, отсъствие; 5) спиране на менструация (обикн. през бременността); 6) правописна, печатна, правоговорна грешка; 7) юр. дребно нарушение; 8) pl ученически грешки; falta de intención юр. непредумишлено; a falta de липсва, при липса на; a falta de pan, buenas son tortas като няма риба, и ракът е риба; caer uno en falta разг. не изпълнявам задълженията си; hacer falta необходим(о) е (някой, нещо); hacerle a uno falta una persona o cosa нужен ми е, липсва ми (някой или нещо); sacar faltas приписвам някому реални или измислени грешки.

  Diccionario español-búlgaro > falta

 • 118 faltar

  intr 1) липсвам; недостигам; 2) свършвам се (нещо); 3) греша, сбърквам; 4) не улучвам (при стрелба); 5) изневерявам, отстъпвам от, не съответствам; 6) пропускам; правя засечка, не действам добре; 7) не отивам на среща; отсъствам; 8) остава още определено време; остава да се донаправи още нещо; 9) не съм на мястото си (за вещ); не съм си вкъщи или където трябва да бъда; Ўeso faltaba (faltaría)! Ўno faltaba (faltaría) màs! само това оставаше (липсваше)! как ли не!; faltar poco para algo малко не достига, остава още малко; faltar a su palabra не удържам на думата си; faltar a una persona не изпитвам уважение към някого; sin faltar una coma точно.

  Diccionario español-búlgaro > faltar

 • 119 fe

  f 1) вяра, убеждение, вярване; 2) доверие; 3) обещание, клетва; 4) удостоверяване, свидетелстване; dar fe удостоверявам, потвърждавам; 5) удостоверение (за брак, кръщене); 6) вярност, честност; fe de erratas печат. списък с печатни грешки; fe de vida прен., разг. известие от някой, който е далече; завръщането му; fe púnica; mala fe двуличие, злонамереност; buena fe честност, добронамереност; a buena fe честно, сигурно, безсъмнено; a fe mía, por mi fe честна дума; a la buena fe простодушно, незлобливо; de buena fe искрено, вярно; de mala fe злобно, измамно; hacer fe доказвам; prestar fe приемам, съгласявам се.

  Diccionario español-búlgaro > fe

 • 120 fichaje

  m 1) сключване на договор за спортист или др.; 2) сумата по сделката; 3) картотекиране за работа; hacer un buen fichaje сключвам добра сделка.

  Diccionario español-búlgaro > fichaje


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.