Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 81 cusca

  (hacer la) tr прен., вулг. дразня, ядосвам, преча.

  Diccionario español-búlgaro > cusca

 • 82 cábala

  f 1) кабала, кабалистика; 2) магия, врачуване; 3) pl прен. догадка, предположение; hacer cábalas (acerca) правя догадки (относно); 4) прен. интрига, машинация.

  Diccionario español-búlgaro > cábala

 • 83 deber1

  m 1) дълг, задължение; 2) дълг, заем; 3) домашна работа; hacer (cumplir) uno su deber1 а) изпълнявам дълга си; б) изпълнявам си службата.

  Diccionario español-búlgaro > deber1

 • 84 deber2

  1. tr 1) длъжен съм, задължен съм; 2) дължа, имам дълг; 3) с частица de и инфинитив означава възможност, вероятност: debe de hacer frío сигурно е студено; debe de haber salido сигурно е излязъл; 4) deber2 + inf трябва да (плюс значението на глагола в инфинитив); 2. prnl дължа се на, резултат съм от; la escasez de los pastos se debe a la sequía оскъдната паша се дължи на сушата; no deber nada una cosa a otra прен., разг. не е по-долу.

  Diccionario español-búlgaro > deber2

 • 85 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 86 dedo

  m пръст; dedo gordo (pulgar) палец; dedo índice показалец; dedo del corazón среден; dedo anular безимен; dedo meñique кутре; estar a dos dedos de algo вися на косъм; a dedo жарг. на автостоп; a dos dedos de прен. много близо, почти; chuparse uno los dedos прен., разг. а) ям (правя, слушам) нещо с голямо удоволствие; б) пръстите да си оближеш; no mover uno un dedo прен., разг. пръста не си мръдвам; poner uno el dedo en la llaga прен. слагам пръст в раната; ser uno el dedo malo прен., разг. все аз съм виновен за всичко; poner a uno los cinco dedos en la cara прен., разг. удрям плесница.

  Diccionario español-búlgaro > dedo

 • 87 dejar

  1. tr 1) оставям; dejar en paz оставям на мира, не безпокоя; 2) позволявам; не преча; 3) поверявам; dejó la casa al cuidado de su hijo остави къщата на грижите на сина си; 4) пускам, пропускам; 5) давам назаем, отстъпвам временно; 6) (de + inf) преставам да; dejó de hacer lo prometido престана да изпълнява обещаното; 7) нося доход; 8) изоставям; 9) напускам; 10) прекъсвам, не продължавам; 11) отрицателна форма + inf означава все още продължава + значението на глагола в инфинитив; no deja de pensar en ella продължава да мисли за нея; 2. prnl изоставям се, запускам се, отпускам се (от леност, умора, мързел); dejar atràs a uno прен. изпреварвам, надминавам; превъзхождам; dejar a uno bizco прен., разг. правя някого разноглед (от учудване); dejar caer а) пускам; б) прен. изпускам се, казвам нещо като по невнимание; dejar correr una cosa позволявам, разрешавам; dejar(se) llevar имам слаба воля, оставям се да ме водят; dejarse vencer отстъпвам пред друг; dejarse ver показвам се, разкривам се; dejar temblando una cosa прен., разг. изпразвам съдържанието (изяждам, изпивам почти всичко); no dejarse ensillar не позволявам да ми заповядват; no dejar verde ni seco прен. унищожавам всичко, изтребвам наред; dejar a alguien fresco (plantado) прен., разг. измамвам, надсмивам се над някого; dejar a uno seco прен., разг. а) убивам на място; б) оставям някого стъписан, изумен.

  Diccionario español-búlgaro > dejar

 • 88 descontado,

  a adj удържан, приспаднат; dar algo por descontado, разг. считам нещо за абсолютно сигурно; por descontado, разг. разбира се, несъмнено.

  Diccionario español-búlgaro > descontado,

 • 89 deshacer

  (hacer) 1. tr 1) разрушавам, унищожавам; нанасям вреда; 2) насичам, разбивам; разтопявам; 3) разпарям (дреха); 4) смекчавам, поправям (грешка); 5) развалям, разстройвам (договор, работа); 6) воен. разбивам, обръщам в бягство (врага); 7) извървявам пътя обратно, връщам се назад; 2. prnl 1) разрушавам се; разбивам се, разсипвам се; 2) прен. разстройвам се, разяждам се вътрешно; 3) разделям се, отървавам се от някого или от нещо; deshacerse de una cosa освобождавам се от нещо; deshacerse de una persona избягвам нечия компания; лишавам се от услугите му; 4) прен. изчезвам от погледа; 5) прен. скъсвам се от работа; 6) прен. с предл. en + sust прекалявам с, скъсвам се от + значението на съществителното; 7) прен. силно се наранявам, разбивам си (уста, нос и др.); 8) прен. съсипвам се, отслабвам.

  Diccionario español-búlgaro > deshacer

 • 90 deshecha

  f 1) престореност; 2) вежлив отказ; 3) принудително напускане, тръгване; 4) припев; hacer uno la deshecha прен. преструвам се, крия намеренията си.

  Diccionario español-búlgaro > deshecha

 • 91 diferencia

  f 1) разлика, различие; 2) разнообразие; 3) разногласие; 4) мат. разлика; остатък; a diferencia de за разлика от; hacer diferencia правя разлика; partir la diferencia правим взаимни отстъпки.

  Diccionario español-búlgaro > diferencia

 • 92 diligencia

  f 1) грижа, грижливост, старание, усърдие; 2) бързина, ловкост, пъргавина; 3) административна мярка; 4) документ за административна постъпка за решаване на въпрос; 5) дилижанс, пощенска кола; 6) прен. работа, нужда, зависимост; 7) изпълнение на юридически акт; 8) разг. съвкупност от постъпки, инстанции за постигане на нещо; hacer uno sus diligencias правя всичко възможно; hacer uno una diligencia ходя по нужда; la diligencia es madre de la buena ventura proverb с усърдие всичко се постига (разг. тичане му е майката).

  Diccionario español-búlgaro > diligencia

 • 93 disonancia

  f 1) муз. дисонанс, неблагозвучие; 2) прен. разногласие, несъответствие; hacer disonancia una cosa прен. странно, необяснимо нещо.

  Diccionario español-búlgaro > disonancia

 • 94 distinción

  f 1) отличаване, различие, различаване; отличителна черта, особеност; 2) предимство, преимущество; 3) почит, уважение, отличие; 4) ясност, прицизност, определеност; 5) издигнатост, високо положение, благородство; добри обноски и вкус; a distinción de за разлика от; establecer (hacer) distinción правя разлика между нещата, оценявам ги обективно; sin distinción еднакво, без да правя разлика.

  Diccionario español-búlgaro > distinción

 • 95 domingo

  m неделя; hacer domingo празнувам.

  Diccionario español-búlgaro > domingo

 • 96 donaire

  m 1) изящество, привлекателност, чар; 2) лекота, грациозност; 3) остроумие; духовитост; hacer donaire de una cosa разг. остроумно се шегувам с нещо.

  Diccionario español-búlgaro > donaire

 • 97 droga

  m 1) дрога, стимулиращ наркотик или халюциноген; 2) мед. медикамент, лекарство; 3) прен. измама, лъжа; 4) прен. клопка, мошеничество; 5) прен. неприятност, безпокойство; es droga (una droga, mucha droga) голяма неприятност; 6) М., Пер. дълг, измама; hacer droga преставам да плащам; 7) дрогерия, магазин, в който се продават лекарства.

  Diccionario español-búlgaro > droga

 • 98 efectivo,

  a 1. adj 1) действителен, реален, фактически; 2) щатен (за длъжност); 3) наличен, в брой; 2. m 1) воен. личен състав, численост; 2) парична наличност; hacer efectivo, извършвам, изпълнявам.

  Diccionario español-búlgaro > efectivo,

 • 99 efecto

  m 1) действие; 2) ефект, резултат, следствие; hacer (sufrir, producir) efecto постигам ефект, резултат; en (con) efecto в действителност; de (mucho) efecto впечатляващ, много ефектен; llegar a efecto осъществявам; llevar a efecto завършвам, изпълнявам, осъществявам; 3) pl блага, движимо имущество; вещи; 4) pl ценни книжа; 5) цел; al efecto за тази цел, за целта; 6) ефект, впечатление; hacer buen (mal) efecto правя добро (лошо) впечатление; surtir efecto достигам желан резултат; efecto anual годишен ефект; efecto de producción производствен ефект; efecto negociable негоцируема пҐлица; efectos públicos държавни ценни книжа.

  Diccionario español-búlgaro > efecto

 • 100 empezar

  (-ie-) tr/intr започвам, начевам; por algo se empieza прен. все от някъде се започва.

  Diccionario español-búlgaro > empezar