Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 41 blasón

  m 1) герб; 2) хералдика; фигура в хералдиката; 3) чест, слава; hacer uno blasón прен. хваля се.

  Diccionario español-búlgaro > blasón

 • 42 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 43 bola

  f 1) топка; 2) билярдна топка; 3) pl вулг. тестиси; 4) разг. бицепс; 5) прен., разг. лъжа, измама; a bola vista прен. открито; hacer bolas прен., разг. бягам от училище, работа; dejar que ruede la bola прен., разг. а) оставям нещата да следват своя ход на развитие; б) наблюдавам с безразличие; en bolas adv вулг. разголено; pasar la bola прен., разг. безотговорен съм, прехвърлям топката някому; dar bola a uno прен. Арж., Ч., Пер., Ур. обръщам внимание, придавам му значение.

  Diccionario español-búlgaro > bola

 • 44 bolsa

  f 1) чувал; 2) кесия, портмоне; 3) торбичка; 4) прен. състояние, богатство, пари; 5) гънка (на дреха); 6) мед. абцес, гнойна торбичка; 7) златна жила; 8) pl торбичка на тестикулите; 9) борса; bolsa de comercio икон. стокова борса; bolsa de divisas икон. валутна борса; bolsa de valores икон. борса на ценни книжа, фондова борса; bolsa de trabajo трудова борса; bolsa de la compra пазарска чанта; tener algo como en la bolsa разг. в кърпа ми е вързано.

  Diccionario español-búlgaro > bolsa

 • 45 botella

  f бутилка; шише; no es soplar y hacer botellas прен., разг. не е толкова лесно.

  Diccionario español-búlgaro > botella

 • 46 buche1

  m 1) гуша (на птица); 2) глътка; 3) стомах на животно; 4) гънка на дреха; 5) прен. гушка, стомах (на човек); 6) прен. тайно, съкровено кътче; tener (guardar) algo en el buche1 прен., разг. премълчавам, не казвам нищо; sacar el buche1 a uno прен., разг. карам някого да си каже всичко.

  Diccionario español-búlgaro > buche1

 • 47 cala

  f 1) резенче от плод (ябълка, диня) за опитване; 2) малък морски залив; 3) мед. сонда; 4) мед. свещичка, супозиторий; 5) зид. пробиване на стена, вдигане на настилка; 6) подводната част на кораб; 7) оловно топче на въдица; 8) скала навътре в морето за риболов с въдица; 9) вулг., разг. вж. peseta; hacer cala y cata проверявам количеството и качеството.

  Diccionario español-búlgaro > cala

 • 48 caldo

  m 1) бульон ( от месо), супа; caldo de cultivo биол. бульон, хранителна среда (за посявка на бактерии); 2) сос; 3) pl стоп. растителен сок (вино, зехтин, сок); al que no quiere caldo, taza y media прен., разг. употребява се, когато трябва да се върши нещо неприятно; amargar el caldo прен., разг. вгорчавам (си) живота; hacer a uno el caldo gordo прен., разг. несъзнателно действам в чужда изгода; poner a caldo прен., разг. обиждам, оскърбявам; revolver caldos прен., разг. разравям стари сметки.

  Diccionario español-búlgaro > caldo

 • 49 calendario

  m календар; calendario de pared стенен; calendario perpetuo вечен; calendario eclesiàstico църковен календар; hacer uno calendarios прен., разг. а) замислен съм; б) правя благоприятни сметки, прогнози.

  Diccionario español-búlgaro > calendario

 • 50 callo

  m 1) мазол; 2) надебеляване на кост след счупване; 3) краища на подкова; 4) pl шкембе (в кулинарията); criar (hacer, tener) callos прен. хващам мазоли, свиквам да работя; pisar un callo a alguien прен. настъпвам някого по мазола; tener callos en los oídos а) прен. нямам никакъв музикален слух; б) прен. правя си оглушки.

  Diccionario español-búlgaro > callo

 • 51 calumniar

  tr клеветя; calumnia, que algo queda все нещо остава след клеветата.

  Diccionario español-búlgaro > calumniar

 • 52 cama

  f 1) креват, легло, ложе; cama de campaña походно легло; 2) дупка, леговище, бърлога; 3) слама, постилка (за добитък); 4) прен. под на кола, каруца; 5) прен. страната, върху която е лежал пъпеш, диня и др.; 6) прен. подложка, долен пласт, върху който се реди друг (в ядене); 7) люпило, котило и т. н.; estar en la cama, guardar la cama лежа болен; hacer la cama a uno прен. готвя му клопка.

  Diccionario español-búlgaro > cama

 • 53 campaña

  f 1) поле, равнина; 2) воен. поход, кампания, бойни действия; 3) прен. кампания; hacer una campaña предприемам кампания; 4) Амер. поле; 5) воен. времетраене на военната служба.

  Diccionario español-búlgaro > campaña

 • 54 cantidad

  f 1) количество, численост, величина; 2) множество; 3) сума; cantidad alzada общ сбор в изчисление на разноски; cantidad constante мат. константна величина; cantidad imaginaria мат. имагинерна величина; hacer buena una cantidad изплащам сума; en cantidad loc adv изобилно.

  Diccionario español-búlgaro > cantidad

 • 55 cascaciruelas

  m, f прен., разг. безполезен, жалък човек; hacer lo que Cascaciruelas прен., разг. полагам безплодно, безсмислено усилие.

  Diccionario español-búlgaro > cascaciruelas

 • 56 caso

  m 1) случай; повод; 2) случка, събитие, епизод; 3) дело, въпрос; 4) случайност; 5) юр. казус; 6): caso clínico клиничен случай; 7) грам. падеж; caso de conciencia въпрос на съвест; caso de honra въпрос на чест; caso fortuito нещастен случай; caso perdido прен. а) частен случай; б) бита карта; en el peor de los casos loc adv в най-лошия случай; de caso pensado loc adv нарочно, обмислено; en caso de que loc adv в случай, че; en todo caso loc adv във всеки случай; hablar al caso говоря уместно, вярно; hacer caso обръщам внимание; слушам, съобразявам се; ser caso negado разг. почти невъзможно да се случи; ser del caso, hacer (venir) al caso разг. уместен, подходящ, на място; vamos al caso разг. да минем по същество; caso apretado заплетен случай; hacer caso omiso пропускам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > caso

 • 57 ceniza

  f 1) пепел; 2) поет. прах; 3) pl прен. тленни останки; 4) пепелносив цвят; hacer ceniza, convertir (reducir) a cenizas прен. напълно разрушавам, превръщам в пепелище; descubrir la ceniza прен., разг. подновявам стари спорове.

  Diccionario español-búlgaro > ceniza

 • 58 cera

  f 1) восък; 2) pl восъчна пита; cera de los oídos ушна кал; hacer de uno cera y pabilo прен. правя някого послушен, мек като восък.

  Diccionario español-búlgaro > cera

 • 59 chis

  m пиш; hacer chis пишкам ( деца), уринирам.

  Diccionario español-búlgaro > chis

 • 60 coco3

  m 1) таласъм; плашило; 2) разг. гримаса, кривене; муцунка; hacer coco3s разг. а) правя мили очи, подмазвам се някому; б) имам влюбено изражение; parecer (ser) uno un coco3 прен., разг. много съм грозен.

  Diccionario español-búlgaro > coco3