Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 321 soga

  f 1) дебело конопено въже; 2) арх. част от каменна плоча или тухла, стърчаща от стена; 3) прен., разг. хитрец, шмекер, негодник, калпазанин; hacer soga прен. а) забавям се, закъснявам; б) давам излишни обяснения; echar la soga tras el caldero прен. захвърлям всичко; la soga tras el caldero прен. все заедно, където единият, там и другият; traer la soga arrastrando прен. с примка на шията съм; quebrar siempre la soga por lo màs delgado proverb където е най-тънко, там се къса; dar soga отпускам въжето малко по малко; no hay que mentar la soga en casa del ahorcado proverb в къщата на обесения за въже не се говори.

  Diccionario español-búlgaro > soga

 • 322 sombra

  f 1) тъмнина, мрак (по-често pl); 2) сянка; полумрак; 3) видение, привидение, призрак; 4) прен. подозрение, сянка (на съмнение); 5) прен. покровителство, защита, подкрепа; 6) прен. сходство, прилика; 7) жив. тъмен цвят, сянка; 8) прен. мрак, невежество; 9) прен. петно, дефект; 10) прен. лице, което следва друго навсякъде и във всичко; 11) разг. съдба; 12) разг. грация, изящество; 13) Ц. Амер., Ч. прост. чадър (за слънце); 14) прен., разг. малка част, следа, сянка от нещо; 15) прен., разг. съзаклятничество, заговор; sombra de ojos сенки за очи; sombras chinescas театър на сенките; a la sombra а) на сянка; б) прен. в затвора; tener buena (mala) sombra прен., разг. а) симпатичен (антипатичен) съм; б) имам късмет (не ми върви); ni por sombra прен. по никакъв начин; andar a sombra de tejado(s) прен. крия се; hacer sombra а) преча, затъмнявам; б) прен. покровителствам; ni sombra de verdad лъжа, нито капка истина.

  Diccionario español-búlgaro > sombra

 • 323 suyo,

  suya, suyos, suyas pron pos негов, свой; неин; Ваш; негови, нейни, техни; de suyo, от самосебе си; hacer de las suyo,as прен. правя глупости; salirse con la suyo,a прен. постигам своето си; los suyo,s родителите, приятелите; la suyo,a разг. благоприятният момент за някого, неговото време (с гл. ser); lo suyo, характерно за нещо (трудност, значение, заслуга и т. н., с гл. tener); lo suyo, y lo ajeno прен., разг. своето и чуждото; ser alguien muy suyo, прен., разг. много затворен, сдържан и властен съм.

  Diccionario español-búlgaro > suyo,

 • 324 sábado

  m събота; hacer (de) sábado правя основно почистване на къщата.

  Diccionario español-búlgaro > sábado

 • 325 tabla

  f 1) дъска; tabla de planchar дъска за гладене; 2) плоча; 3) маса; 4) плоха; 5) табло за окачване на съобщения; 6) съдържание по страници (в началото или края на крига); 7) списък, каталог, индекс, указател, показалец; 8) таблица; tabla de multiplicar таблица за умножение; tabla de logaritmos логаритмична таблица; tabla periódica хим. периодична таблица; 9) равна част на орган (тяло); 10) парче орна земя; леха; 11) митница; 12) брод (на река); 13) тезгях; 14) pl рафтове, полици; 15) порспектива в картина; 16) pl отложена игра, реми (на шах, дама); 17) прен. равенство, неразрешимост; 18) pl плочките, върху които са написани свещените скрижали на планината Синай; 19) прен. pl подиум, сцена; pisar bien las tablas прен. държа се на сцената естествено и без притеснение; 20) прен. pl сценично изкуство; tener tablas притежавам сценичен опит; прен. имам богат опит; 21) ограда на арена за борба с бикове; 22) колонка (цифри); 23) перваз на билярдна маса; por tabla adv с шпонд (в билярда); tablas reales игра на табла; 24) седало на тоалетна чиния; tabla de salvación прен. последна възможност за излизане от затруднение; tabla rasa прен. природна интелигентност; a raja tabla adv а) на всяка цена; б) строго, категорично; escapar en una tabla прен. спасявам се като по чудо; hacer tabla карам сърф, уиндсърф и др.; hacer tabla rasa de прен. не вземам под внимание, абстрахирам се от нещо; a la tabla del mundo прен. публично.

  Diccionario español-búlgaro > tabla

 • 326 tablacho

  m врата на шлюз; echar (hacer) el tablacho прен., разг. прекъсвам говорещия.

  Diccionario español-búlgaro > tablacho

 • 327 tablado

  m 1) дървен под; 2) сцена, естрада, подиум; 3) ешафот; 4) дъска, табла (на креват); sacar al tablado algo прен. публикувам, разпространявам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > tablado

 • 328 tagua

  m 1) плод на кокосова палма; 2) Ч. водна кокошка; hacer tagua Ч. гмуркам се във вода.

  Diccionario español-búlgaro > tagua

 • 329 tajada

  f 1) парче, къс, резенче; 2) разг. кашлица; 3) разг. напиване, пиянство; sacar uno tajada de прен., разг. извличам полза; hacer tajadas a uno прен., разг. насичам на парчета, правя на решето.

  Diccionario español-búlgaro > tajada

 • 330 temer

  1. tr 1) боя се, страх ме е (от някого, нещо); hacer temer внушавам страх; 2) подозирам, опасявам се от нещо; 3) предчувствам (нещастие, беда и пр.); 2. intr страхувам се, изпитвам страх, плаша се.

  Diccionario español-búlgaro > temer

 • 331 tenaza

  f (обикн. pl) 1) клещи, щипци; 2) маша (за въглища); 3) щипци (на скорпион, рак); no poder sacarle algo a alguien ni con tenazas разг. по никакъв начин не мога да накарам някого да каже или да даде нещо; no poderse coger algo ni con tenazas разг. много съм мръсен, мазен.

  Diccionario español-búlgaro > tenaza

 • 332 tener

  1. tr 1) хващам, държа в ръце; 2) имам, притежавам; 3) със съществително, означаващо време: а) продължавам определено време: tener días продължавам с дни; б) на определена възраст съм; tengo treinta años на тридесет години съм; 4) имам, съдържам; 5) издържам, поддържам; tengo mucha familia имам, издържам голямо семейство; 6) владея, разполагам, упражнявам власт; 7) държа на, изпълнявам, спазвам; 8) имам гости, приемам вкъщи; 9) преживявам по определен начин (с пряко допълнение за време); tuve un día malo имах лош ден; 10): tener + същ. име правя или изпитвам това, което означава съществителното; tener cuidado внимавам; tener miedo страхувам се; 11): tener + que + inf трябва да + значението на глагола в инфинитив; 12) имам, зает съм с нещо; 13) (por) считам, смятам; 14) (en) оценявам, държа на нещо; tener en menos прен. презирам, отвращавам се; tener en mucho прен. уважавам; tener en poco пренебрегвам; 15) във форма на учтивост; tener el honor имам честта; tener a bien благоволявам; no tener uno todas consigo прен., разг. имам опасения, боя се; tener en la uña зная на пръсти; tener para sí убеждавам се, съставям си мнение; tener presente una cosa помня, имам предвид нещо; no tener sobre qué caerse muerto прен., разг. намирам се в крайна нужда, бедност; no tengo nada que ver (con alguien o con algo) прен., разг. нямам нищо общо (с някого или нещо); 2. intr богат, състоятелен съм; 3. prnl 1) стоя, държа се, крепя се; 2) държа се, не отстъпвам; 3) държа се, хващам се за някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > tener

 • 333 tercio,

  a 1. adj трети; 2. m 1) третина, трета част; 2) чуждестранен легион (в испанско Мароко); 3) дружество на притежателите на риболовни кораби; 4) всяка от трите части на коридата; 5) всяка от трите части във височината на кон; 6) част от чорапа, покриващ прасеца; 7) средноголяма бутилка бира; 8) pl силни и едри крайници (на мъж); hacer buen (mal) tercio, правя добро (лошо) на някого; hacer tercio, участвам в нещо; mejorado en tercio, y quinto прен. облагодетелстван повече от друг.

  Diccionario español-búlgaro > tercio,

 • 334 testigo

  1. m, f свидетел; testigo falso лъжесвидетел; testigo de vista, testigo ocular очевидец; testigo de oídas свидетел, който е чул от други; testigo de cargo свидетел на обвинението; hacer testigos представям свидетели; examinar testigos разпитвам свидетели; 2. m 1) доказателство; 2) щафета (в леката атлетика); 3) бот. материал за експеримент; 4) pl камъни около граничен стълб.

  Diccionario español-búlgaro > testigo

 • 335 tiempo

  m 1) време; a tiempo навреме; a su tiempo когато му дойде времето; a un tiempo едновременно; (en) un tiempo някога; con tiempo предварително, навреме; de tiempo en tiempo, a tiempos отвреме-навреме; fuera de tiempo, sin tiempo ненавреме; matar el tiempo убивам времето си; hace tiempo отдавна, преди време; a largo tiempo отдавна, преди много време; 2) време, епоха, век; andar con el tiempo в крак съм с времето, епохата, живота; 3) време, възможност, момент; 4) време, свободно време; 5) годишно време, сезон; 6) дълъг период от време; 7) продължителност, времетраене; 8) възраст, време на съществуване; 9) време; атмосферно състояние; tiempo cargado мъгливо, мрачно време; abrir el tiempo прояснявам се, оправям се (за времето); hace buen (mal) tiempo времето е хубаво (лошо); 10) мор. буря; 11) грам. време (на глагол); 12) воен. хватка (с пушка); 13) муз. такт, мярка; hacer tiempo изчаквам удобен момент, случай; ganar tiempo печеля време; darse buen tiempo прен. забавлявам се; a mal tiempo buena cara погов. спокойно! горе главата!; cual el tiempo tal el tiento посл. нагаждам се според вятъра; ajustar los tiempos подреждам в хронологичен ред събития и факти; andando el tiempo adv с течение на времето; dejar al tiempo una cosa оставям времето да реши нещо; да се реши от само себе си; del tiempo de Maricastaña прен., разг. от памтивека, много отдавна ; gastar (perder) el tiempo пилея си времето; gozar del tiempo използвам максимално и рационално времето си; pasar uno el tiempo не работя; занимавам се с дреболии; y si no, al tiempo времето ще покаже, ще потвърди; dar tiempo предоставям време за; en mis (tus, sus...) tiempos adv по мое време, в годините на моята младост; en tiempos adv по-рано, някога; faltarle a alguien tiempo para разг. нямам време за губене.

  Diccionario español-búlgaro > tiempo

 • 336 tienda

  f 1) палатка; hacer tienda опъвам палатка; 2) навес; abatir tienda мор. спускам брезентов навес (на палубата на кораб); 3) лавка, магазин; tienda de modas моден бутик; 4) Амер. текстилен магазин; quien tiene tienda, que atienda погов. всеки да се грижи за делата си.

  Diccionario español-búlgaro > tienda

 • 337 tierra

  f 1) земя, суша; tierra adentro навътре в сушата; tierra firme суша, континент; tomar tierra а) мор. слизам на суша; б) ав. кацам, приземявам се; в) заземявам; 2) пръст, почва; 3) под, земя; 4) родно място; 5) страна, родина; 6) територия; 7) обработваема земя; 8) земеделска собственост; 9) Арж. прах; 10) жарг. хашиш от лошо качество; 11) прен. население; 12) мека глина (в керамиката); tierra de nadie ничия земя; tierra Prometida (de promisión) Обетована земя; tierra Santa Божигроб, Светите места; tierra vegetal плодородна земя; dar tierra a alguien погребвам някого; echar por tierra прен. развалям, съсипвам; irse (venirse) a tierra провалям се, пропадам; quedarse alguien en tierra разг. не успявам да се кача на превозно средство; sacar de debajo de (la) tierra прен. измъквам от вдън земя нещо; Ўtràgame tierra! excl разтвори се, земьо! (срам, мъка); tragarse a uno la tierra прен., разг. вдън земя потъвам; poner tierra por medio прен. спасявам се чрез бягство; dar en tierra падам; dar en tierra con algo (alguien) събарям нещо (някого); echar tierra a algo прен. посипвам с пепел, забравям нещо; en toda tierra de garbanzos разг. навсякъде; por debajo de tierra прен. в дълбока тайна; tierra de Holanda (de Venecia) охра (боя); en tierra de ciegos, el tuerto es rey погов. в царството на слепите и едноокият е цар.

  Diccionario español-búlgaro > tierra

 • 338 tilín

  m звън на камбанка; hacer tilín прен., разг. харесвам се; tener tilín разг. привлекателен съм, имам чар; en un tilín Кол., Ч., Вен. мигновено.

  Diccionario español-búlgaro > tilín

 • 339 tira

  f 1) ивица, лента (от плат, кожа, хартия и др.); 2) разг. (с определителен член "la") голямо количество, много: їCuànto màs te falta? La tira Колко още ти остава? Много; hacer tiras разг. убивам; правя на парчета.

  Diccionario español-búlgaro > tira

 • 340 tiritona

  f разг. треперене, зъзнене; hacer uno la tiritona разг. преструвам се, че треперя.

  Diccionario español-búlgaro > tiritona


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.