Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 301 residencia

  f 1) местожителство, местопребиваване; hacer residencia (en) пребивавам; 2) резиденция; residencia regia кралска резиденция; 3) ведомствено жилище; residencia de estudiantes студентско общежитие; residencia secundaria временно жилище; 4) проверка, инспектиране.

  Diccionario español-búlgaro > residencia

 • 302 ridículo1,

  a 1. adj 1) смешен; 2) нелеп, глупав; 3) оскъден, стиснат, скъпернически; 4) престорен, прекалено деликатен, мърморко; 2. m смешно положение; hacer (uno) el ridículo1, ставам за смях; en ridículo1, (с гл. estar, dejar, poner, quedar) за посмешище съм или правя някого за посмешище.

  Diccionario español-búlgaro > ridículo1,

 • 303 riza1

  f 1) разхвърляни стебла от зелен ечемик; 2) повреждане, разваляне; hacer riza1 прен. нанасям голяма щета.

  Diccionario español-búlgaro > riza1

 • 304 rodado,

  a 1. adj 1) кръгъл, закръглен; 2) с тъмни петна (за кон); 3) гладък, естествен (за стил, фраза); 4) с (на) колела; artillería rodado,a лека артилерия; 2. m Арж., Ч. превозно средство на колела (каруца, талига и др.); canto rodado, голям, естествено огладен камък; venir algo rodado, прен., разг. представя ми се удобен случай.

  Diccionario español-búlgaro > rodado,

 • 305 romana

  f кантар (ръчен); hacer romana привеждам в равновесие; venir a la romana приближавам се до необходимото тегло; entrar uno como la romana del diablo прен., разг. нямам никакви скрупули.

  Diccionario español-búlgaro > romana

 • 306 rosca

  f 1) спирала, винт; 2) резба, нарез (на винт); 3) козуначена кифла (във формата на геврек); 4) геврек, кравай; 5) разг. хитрец; 6) месеста гривна около шията или китките; 7) Бол., Кол. политическа клика; 8) Ч. караница, свада; 9) Ч. възглавничка за носене на товар върху главата; hacer la rosca de galgo прен., разг. заспивам, където ми падне; no comerse una rosca вулг. удрям на камък, не успявам да сваля някого; hacer la rosca прен.,разг. подмазвам се.

  Diccionario español-búlgaro > rosca

 • 307 rostro

  m 1) клюн; 2) лице; 3) всяко нещо с извит като клюн връх; 4) мор. нос на кораб; 5) ост. маска; 6) pl ораторска трибуна (в Древния Рим); a rostro firme прен. смело, лице в лице; conocer de rostro a uno познавам лично; hacer rostro а) прен. противореча; б) прен. изправям се срещу трудност (неприятност); в) прен. давам израз на готовност; г) прен. съпротивлявам се; encapotar el rostro намръщвам се, начумервам се; volver uno el rostro а) прен. обръщам се с нежност; б) извръщам се презрително; dar en rostro a uno con una cosa прен. хвърлям в лицето (за обвинение); припомням ( услуга).

  Diccionario español-búlgaro > rostro

 • 308 rueda

  f 1) колело; 2) кръг; 3) хоровод; 4) ред, кръговрат; 5) спорт. кръг, тур; 6) вид риба; 7) резенче; 8) разгръщане опашката на паун; rueda de la fortuna прен. обрат на съдбата; no comulgar uno con ruedas de molino прен. не вярвам на всичко, което ми казват; tragàrselas uno como ruedas de molino прен., разг. вярвам и на най-големите измишльотини; hacer la rueda обикалям около женската (за гълъб); rueda de prensa пресконференция.

  Diccionario español-búlgaro > rueda

 • 309 ruido

  m 1) шум, грохот; 2) прен. слух; коментар; 3) прен. скандал, караница; 4) прен. внушителна външност или изглед на безсъдържателно нещо; hacer (meter) ruido прен., разг. привличам вниманието, вдигам голям шум, нашумявам; quitarse de ruido прен., разг. избягвам неприятните проблеми; ser màs el ruido que las nueces; mucho ruido y pocas nueces прен., разг. много шум за нищо.

  Diccionario español-búlgaro > ruido

 • 310 rumbo

  m 1) посока, курс, направление; 2) път, поведение; 3) прен. непринуденост; изящество; 4) разг. блясък, великолепие; 5) Ц. Амер. веселие, празненство; 6) мор. дупка, пробив върху кораб; 7) Кол. колибри; 8) Ник. кръпка; hacer rumbo (a, hacia) мор. поемам курс към.

  Diccionario español-búlgaro > rumbo

 • 311 saber1

  1. tr 1) зная; hacer saber1 уведомявам, съобщавам; 2) известно ми е; 3) умея, мога; 2. intr 1) проницателен съм; 2) (a) имам вкус на нещо; 3) приличам на нещо, подобен съм; 4) годен съм, ставам за нещо; 5) подчинявам се, приспособявам се; saber1 bien (mal) прен. приятен (неприятен) съм; no sé cuàntos прен. еди-кой си, някой си; Ўy qué sé yo! и много още (след изброяване); a saber1 именно; Ўvete a saber1! отде да знам!; que yo sepa доколкото знам.

  Diccionario español-búlgaro > saber1

 • 312 sala

  f 1) хол, гостна; 2) зала; sala de espera чакалня; 3) мебелировка на хол, зала; 4) присъстващите в една зала; 5) заседателна зала; 6) заседание, съд; hacer sala заседавам.

  Diccionario español-búlgaro > sala

 • 313 salir

  1. intr 1) излизам; 2) заминавам; 3) стърча, издавам се напред, изпъквам; 4) произлизам; водя началото си; 5) изгрява, издига се (за слънце, луна); 6) излизам (книга, вестник); 7) пониквам, никна (за посев); 8) излиза; свършва се; 9) спечелвам (от лотария); 10) оказвам се; 11) измъквам се от тясно място или затруднение; 12) освобождавам се; 13) появявам се, откривам се; 14) изчиствам се, излизам (за петно); 15) освобождавам се от нещо, продавам го; 16) ставам известен (за нещо); 17) казвам или правя нещо неочаквано; 18) откривам се отново (пост, служба и др.); 19) струвам; 20) излизам, точен съм (за сметка); 21) с предл. con + sust постигам това, което означава името; salió con su pretensión постигна това, което искаше; salirse con la suya налагам мнението, желанието си; 22) често се виждам с някого, поддържам интимни отношения; 23) имам добър или лош край (с bien или mal); 24) свършвам (за сезон); 25) приличам; 26) отдалечавам се; пренебрегвам, нарушавам; salió de tono беше нетактичен; 27) напускам (длъжност, с предл. de); 28) избран съм, падам се; 29) излизам на, стигам до (за улица, превозно средство и др., с предл. a); 30) тръгвам, започвам от (с предл. de); 31) мор. отдалечавам се от друг кораб; salir con una bobada прен. казвам глупост; salir caro algo a uno а) струва ми много; б) прен. излиза ми скъпо, солено; търпя последиците от нещо; salir al encuentro отивам да посрещна някого; salir de juicio загубвам ум, разум; salir de sus casillas прен. загубвам търпение; salir de apuros излизам от трудно положение; salir los colores a la cara почервенявам, изчервявам се; salir pitando (zumbando) uno прен., разг. хуквам като ужилен; 2. prnl 1) изтичам, изливам се (за течност); 2) протичам (за съд); 3) изкипявам (при варене); 4) пониквам; a lo que salga прен., разг. каквото излезе; salga lo que salga (saliere) разг. каквото ще да става; salirle a uno una cosa en blanco прен. осмян съм, за смях съм; не постигам целта си; salir por uno защитавам някого; salirse con su gusto достигам, постигам своето.

  Diccionario español-búlgaro > salir

 • 314 salva

  f 1) приветствие; salva de aplausos продължителни ръкопляскания, гръм от ръкопляскания; 2) залп, оръдеен салют; 3) мор. залп от кораб; 4) поднос, табла за поднасяне; 5) опитване на ястия (които се поднасят на крал); 6) рискован опит за доказване на невинност; 7) клетва, тържествено обещание; hacer la salva прен. искам думата, искам позволение.

  Diccionario español-búlgaro > salva

 • 315 sangre

  f 1) кръв; 2) прен. родство, род; кръвна връзка; donante de sangre кръводарител; a sangre fría прен. хладнокръвно; lavar con sangre прен. измивам обида с кръв; escupir (vomitar) sangre а) храча кръв; б) прен. гордея се, големея се с произхода, с рода си; a sangre y fuego с огън и меч; de sangre y hueso от плът и кръв; hacer sangre ранявам; tener sangre de chinches прен. имам тежък характер; tener la sangre gorda прен. много съм бавен; freír la sangre прен. дразня, досаждам; hacerse mala sangre прен. ядосвам се; hospital de sangre военна болница; sudar sangre прен., разг. залягам, мъча се; verter sangre а) проливам кръв; б) прен. много съм зачервен; в) прен. много съм пресен; току-що завършвам нещо; escupir sangre en bacín de oro прен. богат съм, но нещастен.

  Diccionario español-búlgaro > sangre

 • 316 santísimo,

  a 1. adj светейши; 2. m светейшество, обръщение към папата; hacer a uno la santísimo,a прен., разг. дразня, отвращавам някого.

  Diccionario español-búlgaro > santísimo,

 • 317 satisfacer

  (hacer) 1. tr 1) задоволявам, удовлетворявам; достатъчен съм; 2) радвам, доставям удоволствие; угаждам; 3) плащам, изплащам; 4) изкупвам вина; 5) усмирявам, укротявам, успокоявам (страсти, чувства); 6) постигам, реализирам; 7) намирам разрешение; 8) изпълнявам изисквания; 9) възнаграждавам; 2. intr радва ме, приятен ми е (някой или нещо); 3. prnl 1) получавам удовлетворение; изпълнявам желанието си; 2) отмъщавам за обида; 3) успокоявам се, убеждавам се; 4) в съответствие съм.

  Diccionario español-búlgaro > satisfacer

 • 318 ser1

  1. intr 1) съм, съществувам; 2) ставам, наставам; случва се; 3) (de) принадлежа; 4) (a) струвам; 5) годен съм, достоен съм; 6) съответствам, засягам, отнасям се до; 7) произлизам от, съм от (страна, място); 8) за потвърждаване или отричане; 9) по професия съм; 10) съм (за ден, дата); 11): ser1 + que + изречение: извинение или причина; es que se me hace tarde работата (въпросът) е там, че закъснявам; érase una vez имало някога (за начало на приказка); a poder ser1 ако е възможно; Ўcómo ha de ser1! добре, съгласен съм; es a saber, esto es, o sea тоест, иначе казано; lo que fuere (sea), sonarà разг. времето ще покаже; no ser1 por ahí не е на прав път, не е така; ser1 muy otro има голяма промяна; ser1 alguien muy suyo прен., разг. много е затворен, голям особняк е; no ser1 quién para... не е моя работа да...; ser1 uno para poco не става (не е умен, силен и др.); si yo fuera (lo) que fulano ако аз бях еди-кой си; ser1 algo que vale струва си; sea como sea, sea como fuere както и да е; a no ser1 así иначе; a no ser1 que освен ако не; con ser1 макар, макар че; 2. aux употребява се за образуване на формите на страдателния залог; ha sido amado бил е обичан.

  Diccionario español-búlgaro > ser1

 • 319 servicio

  m 1) служене, прислужване; 2) служба; servicio militar военна служба; 3) услуга; 4) обслужване; 5) сервиз, прибор; 6) рел. служба (църковна); 7) нощно гърне; 8) клизма; 9) ястия, които се сервират; 10) сервизно помещение; 11) тоалетна; 12) спорт. подаване, сервиз; 13) икон. pl услуги; servicio doméstico домашна прислуга; servicio contable счет. счетоводен отдел; servicio de venta търг. отдел пластмент; servicio financiero фин. финансова служба; servicio postventa търг. отдел клиенти; servicios de comercio търг. търговски услуги; servicios de contraespionaje тайни служби; servicios públicos обществени услуги; servicios de transporte транспортни услуги; de servicio на служба (с гл. entrar, estar и др.); hacer un flaco servicio a uno разг. правя лоша услуга някому.

  Diccionario español-búlgaro > servicio

 • 320 seráfico,

  a adj 1) ангелски; 2) прен. беден, скромен; 3) прен. миролюбив, добродушен; hacer la seráfico,a прен., разг. правя се на добродетелен, на ангел.

  Diccionario español-búlgaro > seráfico,