Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 281 publicidad

  f 1) гласност, публичност; 2) публикация; 3) реклама, рекламиране; 4) медии, средства за разгласяване, публикуване; dar publicidad a algo разгласявам; en publicidad публично; publicidad directa por correo икон. реклама по пощата.

  Diccionario español-búlgaro > publicidad

 • 282 puente

  m 1) мост; puente colgante висящ мост; puente levadizo подвижен мост (в средновековните крепости); 2) мор. мостик; 3) мор. палуба; 4) магаренце (на струнни инструменти); 5) мост (между зъби); 6) един или повече дни между празнични, при сливането на които се получава ваканция; 7) включване в разклонител; 8) спорт. мост; puente aéreo въздушен мост; puente de los asnos прен., разг. препъникамък, трудност в наука или в друга област; calar el puente спускам подвижен мост; hacer puente определям за празничен работен ден, който се намира между други два празника; tender un puente прен. подавам ръка, опитвам се да разчупя хладината.

  Diccionario español-búlgaro > puente

 • 283 pulga

  f бълха; hacer de una pulga un camello (un elefante) прен. правя от мухата слон; tener pulgas разг. жив, неспокоен съм; tener malas pulgas прен. не разбирам от шега, лесно се сърдя, имам лош характер.

  Diccionario español-búlgaro > pulga

 • 284 punta

  f 1) връх, острие; 2) край на нещо; la punta del pie върха на крака; la punta del banco края на пейката; 3) издатина, ръб; 4) угарка на цигара; 5) отлъчен от стадото добитък; 6) множество (хора, животни, предмети); 7) разклонение на рогата на елен; 8) рога на бик; 9) малък гвоздей; 10) земя, вдадена в морето; 11) край, връх на дърво; 12) кисел привкус (на вино и др.); 13) лов. спиране на ловджийско куче при преследване на дивеч; 14) прен. pl наченки на морални или интелектуални качества (малко); 15) спорт. нападател, острие (във футбола); 16) спорт. финално изкачване на връх (в алпинизма); 17) pl дантела; назъбена рамка; 18) извор на река, ручей и др.; acabar en punta una cosa разг. свършвам зле; a punta de lanza прен. твърдо, сурово (с гл. llevar); a punta pala прост. в изобилие; a torna punta прен., разг. взаимно; de punta a cabo (punta) открай докрай; de punta en blanco а) въоръжен до зъби (с гл. armar); б) прен., разг. според етикета, наконтен (с гл. estar, ir, ponerse); в) прен. открито, директно; estar de punta con прен., разг. на нож съм, скаран съм с някого; ser de punta прен. изявен, на преден план съм; tener en la punta de la lengua а) прен. на върха на езика ми е, готов съм да кажа нещо; б) прен. малко остава да се сетя; tener (sus) puntas y ribetes прен., разг. имам качества или недостатъци; hacer punta uno прен. а) пръв се отправям, насочвам; б) прен. открито се противопоставям на някого; в) прен. изпъквам сред останалите (с облекло, образованост и др.); sacar punta a una cosa а) разг. приписвам намерение или значение, което не съществува; б) използвам с различно предназначение; por la otra punta прен., разг. напротив, изобщо не е така.

  Diccionario español-búlgaro > punta

 • 285 punto

  m 1) точка; 2) чест, честолюбие, въпрос на чест; 3) бод; бримка; hacer punto плета; 4) трикотаж; de punto трико (материя); 5) муз. камертон; 6) спорт. точка; 7) точка (от устав, правилник); 8) място за коли под наем; 9) точка, оценка по точки (в игри, упражнения, изпити и др.); 10) най-малка частица, незначително обстоятелство; 11) миг, момент, минимална частица време; 12) част, проблем в наука; 13) същественото, главното в един проблем; 14) цел, намерение; 15) перфектно състояние в приготвянето на нещо (на огън); 16) крайна степен в ск€лата на ценностите (горна или долна); 17) степени на ск€ла; punto y aparte а) ортогр. точка и нов ред; б) прен. край на разговора; punto crítico критична точка; punto débil слабото място; punto de mira цел (при стрелба); punto de partida прен. основа, база за изводи и наблюдения, отправна точка, предпоставка; punto de referencia а) точка за сравняване, за съпоставка; б) факт, доклад, документ за допълване на познанието; punto final точка (крайна); punto interrogante въпросителен знак; punto neuràlgico прен. невралгичнта точка; punto redondo край (на спор, дискусия); punto (y) seguido точка и ново изречение; puntos suspensivos многоточие; dos puntos две точки; punto y coma грам. точка и запетая; a buen punto навреме; a punto fijo напълно, завършено, уверено; a tal punto que до степен да, така че; dar en el punto а) прен. срещам трудност; б) улучвам; en punto a що се отнася до; hasta cierto punto до известна степен; subir de punto una cosa раста, увеличавам се (за нещо); punto de apoyo мех. опорна точка; punto de congelación точка на замръзване; punto de contacto допирна точка; punto de costado мед. бодежи в сърдечната област; en punto точно; en su punto във върховата точка, в най-добрия момент; en punto a що се отнася до; punto menos почти колкото; hombre de punto човек на честта; punto de honra въпрос на чест; a punto de на път да; punto de vista гледна точка; hasta qué punto до каква степен; estar en punto готов съм; estar a punto de а) готов съм да; б) всеки момент ще; tocar el punto sensible прен. засягам болното място; los cuatro puntos cardinales четирите главни посоки; vencer (ganar, batir) por puntos спорт. побеждавам, печеля, бия по точки.

  Diccionario español-búlgaro > punto

 • 286 puñeta

  f вулг. 1) маструбация; 2) прен. трудност, пречка, спънка; hacer la puñeta a alguien разг. непрекъснато дразня някого; irse una cosa a hacer puñetas разг. отивам по дяволите, провалям се; mandar a alguien a hacer puñetas разг. изритвам, изгонвам някого; Ўpuñeta(s)! вулг. да ти го начукам!

  Diccionario español-búlgaro > puñeta

 • 287 quedar

  1. intr 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) оставам (в същото състояние или положение); 3) оставам, оказвам се; 4) (por + inf) остава още за правене, дооправяне; me queda aún mucho por hacer имам още много неща за правене; 5) (por) ставам нещо; 6) (en) решавам, уговарям се, договарям се; їen qué quedamos? какво решаваме, какво се разбираме?; 7) (a) определям среща; 8) правя, оставам (като резултат от аритметично действие); 9) (para) остава... още, за да; le quedan dos años para terminar la carrera остават му две години, за да завърши следването (образованието) си; 10) прочувам се, добивам репутация; 11) спирам, прекъсвам, завършвам; 12) намирам се; esta calle queda un poco lejos тази улица се намира малко далече; 2. prnl 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) (con) запазвам за себе си; 3) (con) присвоявам, придобивам; 4) (con) измамвам, излъгвам някого; 5) избирам, спирам се на; 6) отслабвам, стихвам (за вятър); утихвам (за морско вълнение); 7) умирам; quedar uno limpio разг. оставам съвсем без пари (особено при залагания); quedarse uno tieso прен., разг. а) умирам; б) много ми е студено; quedarse a oscuras; quedarse en blanco, quedarse con un palmo de narices прен. оставам с празни ръце.

  Diccionario español-búlgaro > quedar

 • 288 rabona

  f Амер. жена, придружаваща войниците при поход; hacer (la) rabona прен., разг. кръшкам, отсъствам от училище ( работа).

  Diccionario español-búlgaro > rabona

 • 289 raja1

  f 1) прорез, процеп, пукнатина; 2) треска; 3) резен (пъпеш, диня); sacar raja1 прен., разг. получавам своя дял, пай; hacer raja1s una cosa прен. разделям, разпределям нещо; hacerse uno raja1s прен., разг. ставам на парчета.

  Diccionario español-búlgaro > raja1

 • 290 rancho

  m 1) храна от котел (за войници); 2) дажба, порцион, пай; 3) хората, зачислени на храна (от котел); 4) прен. лоша храна; 5) лагер, стан; 6) прен. група хора, които се отделят от другите; 7) мор. моряшка каюта; 8) мор. група моряци, които се сменят в работата; 9) мор. хранителни запаси на кораб; 10) колиба, бедна къща със сламен покрив; 11) Амер. ранчо, животновъдна ферма; asentar el rancho а) прен., разг. заселвам се; б) прен., разг. спирам за почивка и храна; hacer rancho прен. правя място; hacer rancho aparte разг. страня, отделям се; alborotar el rancho прен., разг. нарушавам спокойствието; вдигам на крак всички.

  Diccionario español-búlgaro > rancho

 • 291 rarefacer

  (hacer) tr разреждам.

  Diccionario español-búlgaro > rarefacer

 • 292 rata1

  1. f 1) плъх; rata1 almizclada (almizclera) воден плъх; 2) женската на плъх или мишка; 3) тънка и дълга опашка (коса); 2. m 1) разг. джебчия; 2) прост. стиснат човек, скъперник; hacer(se) la rata1 прен. Арж. бягам от училище; màs pobre que las rata1s (que una rata1) прен., разг. беден като църковна мишка; no moverse ni una rata1 en un sitio прен., разг. никой не помръдва ( от страх).

  Diccionario español-búlgaro > rata1

 • 293 raya1

  f 1) черта, линия; 2) граница; межда; 3) ивица (земя); 4) нарез (на винт); 5) път (на косата); 6) прен. граница, предел; 7) точка, която се печели (в игра, спорт и т. н.); 8) грам. тире; 9) доза кокаин или друг наркотик на прах; a raya1 в границите (с гл. tener, poner); dos raya1s мат. равно, знак за равенство (=); pasar(se) de (la) raya1 прен. минавам границата; pisar uno la raya1 прен., разг. нарушавам правило; echar raya1 прен. състезавам се; hacer raya1 прен. вземам връх.

  Diccionario español-búlgaro > raya1

 • 294 razón

  f 1) разум, разсъдък; здрава мисъл; perder la razón загубвам разсъдък; poner en razón вразумявам; 2) довод, аргумент; 3) основание, съображение; 4) причина, повод, мотив; 5) справедливост, правилност; 6) размисъл, разсъждение; 7) умозаключение, извод; 8) метод, начин на действие; 9) изчисление, разчет, сметка; 10) равенство между покупките и продажбите; 11) истина, вярност; 12) прен. съобразяване, предпазливост, обмисляне; 13) мат. функция; razón trigonométrica тригонометрична функция; 14) зачитане, вземане под внимание; razón de Estado държавни интереси; razón social търговска фирма; a razón de по цена, в размер на; en razón de (a) по силата на; por razón de за; dar la razón съгласявам се; dar razón давам сведения, информирам; tomar razón внасям, вписвам, регистрирам; razón de pie de banco прен., разг. неуместен, безполезен довод; fuera de razón неоправдано; hacer uno la razón отговарям с наздравица на вдигнат тост; la razón no quiere fuerza proverb правото сила не ще; con razón справедливо, основателно; tener razón прав съм.

  Diccionario español-búlgaro > razón

 • 295 real2

  1. adj 1) кралски, царски; 2) прен. прекрасен, великолепен; 3) прен. величествен; 4) роялистки; 2. m 1) реал (испанска монета = 25 сентавос); 2) кралска галера; 3) роялист, монархист; con mi real2 y mi pala прен., разг. с имуществото и личността си; no valer algo o alguien un real2 (ni un real2) прен., разг. нищо не струвам; por cuatro real2es много евтино; un real2 sobre otro прен., разг. в брой, изцяло.

  Diccionario español-búlgaro > real2

 • 296 redondo,

  a 1. adj 1) кръгъл, закръглен, объл, валчест; 2) прен. открит, ясен, без заобикалки; 3) блестящ; съвършен, успешен; 4) прен. произлизащ от предци с еднакво потекло; потомствен; hidalgo redondo, потомствен идалго; hacer un negocio redondo, прен. сключвам изгодна сделка; en redondo, околовръст, наоколо; numero redondo, кръгло число; en suma redondo,a, en cifras redondo,as около, приблизително, закръглена сума, закръглени цифри; caer(se) redondo, а) падам мъртъв; б) прен. онемявам; dar vueltas en redondo, кръжа, вия се; negarse en redondo, прен. отхвърлям категорично; 2. m 1) кръгло или сферично тяло; 2) напречен разрез на кръгло тяло.

  Diccionario español-búlgaro > redondo,

 • 297 rehacer

  (hacer) 1. tr 1) правя отново; 2) преправям, пресъздавам; 3) възстановявам, поправям; 4) правя по-здрав, по-силен; 2. prnl 1) засилвам се, укрепвам, придобивам решителност; 2) прен. идвам на себе си, съвземам се ( след уплаха).

  Diccionario español-búlgaro > rehacer

 • 298 relación

  f 1) разказване, разказ; 2) цел; 3) връзка, отношение; guardar relación имам връзка; entrar en relación влизам във връзка; poner en relación свързвам; relaciónes públicas връзки с обществеността; relación de consanguínea кръвно родство; relación de parentesco роднинска връзка; 4) pl връзки, отношения; entablar relaciónes установявам връзки; estrechar (consolidar) las relaciónes mutuas задълбочавам (укрепвам) взаимните отношения; romper (cortar) las relaciónes скъсвам отношенията; restablecer las relaciónes diplomàticas възстановявам дипломатическите отношения; mantener relaciónes поддържам връзки; 5) доклад, информация, съобщение; hacer una relación изнасям доклад; 6) списък, опис; relación comercial търговска информация; 7) разказ, монолог на драматичен персонаж; 8) граматична връзка; 9) мат. отношение на две съпоставими величини; 10) pl връзка, любовни отношения; relación de ciego а) поетичен разказ или песен на сляп уличен певец; б) прен. лекомислена кратка любовна връзка; в) прен., разг. монотонен разказ.

  Diccionario español-búlgaro > relación

 • 299 resaltar

  intr 1) изпъквам; 2) отскачам; рикоширам; 3) прен. набивам се в очите; 4) прен. отличавам се, изпъквам; бия на очи; hacer resaltar подчертавам, изтъквам.

  Diccionario español-búlgaro > resaltar

 • 300 resbalar

  intr 1) плъзгам се, подхлъзвам се; 2) прен. правя погрешна стъпка; 3) буксувам; resbalarle a uno algo прен., разг. не ме засяга, оставя ме равнодушен.

  Diccionario español-búlgaro > resbalar


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.