Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 261 pieza

  f 1) парче, част, детайл; 2) монета; 3) стая, помещение; 4) театр. пиеса; 5) муз. пиеса; 6) техн. резервна част; 7) фигура (за шах, дама и др.); 8) произведение на изкуството; 9) животно, което се ловува или риба за улов; 10) кръпка; 11) парче плат; 12) книжна лента; 13) отрязък (от време, място); 14) парче обработваема земя; 15) част от комплект; pieza de repuesto резервна част; pieza por pieza прен. парче по парче, много внимателно; al cabo de una gran (buena) pieza прен. след дълго време; hacer piezas разг. разкъсвам на парчета; vender a piezas продавам на парче; pieza de recibo гостна стая, хол; pieza única оригинал; dejar (quedar) de una pieza прен., разг. оставам като гръмнат (от изненада, учудване и т. н.); tocar pieza прен. говоря, обсъждам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > pieza

 • 262 pimiento

  m 1) чушка (зеленчук); 2) пипер (растение); 3) червен пипер; ponerse màs colorado que el pimiento прен. ставам по-червен от домат; dàrsele (importàrsele) algo un pimiento a uno прен., разг. не ми пука за нещо, нямам го за нищо; no valer un pimiento разг. нищо не струвам.

  Diccionario español-búlgaro > pimiento

 • 263 pinitos

  m pl първи стъпки (на дете, в начинание, наука); hacer pinitos прохождам, (прен.) правя първите си стъпки в нещо.

  Diccionario español-búlgaro > pinitos

 • 264 pino1

  m 1) бор; pino1 albar бяла ела; pino1 alerce лиственица; pino1 del Líbano кедър; madera de pino1 борово (чамово) дърво; 2) прен., поет. кораб; pino1 de oro а) прен. златно украшение; б) прен. изтъкнат, виден човек; отличаващ се предмет; en el quinto pino1 прен., разг. много далече; hacer el pino1 правя стойка (упражнение); como un pino1 de oro прен. благороден, смел, бляскав ( човек).

  Diccionario español-búlgaro > pino1

 • 265 pipí

  m разг. урина, пиш; hacer pipí пишкам; hacerse pipí напишквам се.

  Diccionario español-búlgaro > pipí

 • 266 platillo

  m 1) малко блюдо; 2) чинийка; 3) яхния от месо и зеленчуци; 4) блюдо (везни); 5) муз. pl чинели; 6) паничка (на просяк); 7) прен. обект на клюки (с гл. hacer, ser); platillo volador (volante) летяща чиния; a bombo y platillo прен. с гръм и трясък.

  Diccionario español-búlgaro > platillo

 • 267 plato

  m 1) чиния; 2) блюдо, ястие; 3) блюдо (на везни); 4) прен. предмет, обект на клюки (с гл. hacer, ser); hacer plato сервирам храната; plato fuerte основно ястие; plato para frutas фруктиера; plato de (para) postre чиния за десерт; plato sopero (hondo) супена (дълбока) чиния; plato llano (trinchero) плитка чиния; plato predilecto (favorito) любимо ястие; no haber roto un plato разг. безгрешен човек; pagar los platos rotos прен. плащам счупените грънци; опирам пешкира; nada entre dos platos прен. нищо и половина.

  Diccionario español-búlgaro > plato

 • 268 plegaria

  f 1) молитва; hacer plegarias умолявам; 2) камбанен звън за обедна молитва.

  Diccionario español-búlgaro > plegaria

 • 269 pluma

  f 1) перо (на птица); 2) перо (за писане); 3) писалка; 4) прен. писател; 5) прен. стил на писане; pluma de ganso гъше перо; colchón de pluma пухен душек; mudar las plumas сменям перушината си (за птици); adornarse con plumas ajenas прен. кича се с чужди заслуги; pluma estilogràfica автоматична писалка; buena pluma прен. добър писател; de la mano y pluma разг. собственоръчно; escribir (componer) al correr de la pluma; a vuela pluma прен. пиша бързо, вдъхновено, лети ми перото; dejar correr la pluma прен. а) пиша необмислено, невнимателно; б) разпростирам се прекалено в материята; hacer a pluma y a pelo прен., разг. сръчен съм, всичко ми иде отръки; poner uno la pluma bien (mal) прен. добре (зле) изразявам идеите си писмено; vivir de su pluma прен. прехранвам се с писане.

  Diccionario español-búlgaro > pluma

 • 270 polvo

  m 1) прах; 2) емфие; 3) прах, хероин; 4) мед. прахче; 5) вулг. сношение, чукане (в израза echar un polvo); 6) pl пудра; hacer morder el polvoa alguien прен. повалям, побеждавам, сразявам; morder el polvo прен. сразен съм, губя; aquellos polvos traen estos lodos proverb някогашните прахоляци довлякоха тия калища; estar uno hecho polvo прен., разг. смазан съм, разсипан съм; matar el polvo прен. бърша пода; sacudir el polvo a uno прен., разг. а) натупвам, бия някого; б) оборвам, опровергавам напълно някого.

  Diccionario español-búlgaro > polvo

 • 271 pompa

  f 1) блясък, тържество, великолепие; 2) прен. величие; 3) водни мехури; 4) издуване на рокля от вятъра; 5) мор. помпа (на кораб); 6) прен. помпозност, външен блясък; 7) тържествена процесия; 8) разперена опашка на паун; hacer pompa а) прен. пускам широка корона (за дърво); б) прен. издувам полата си при сядане (за жена); в) прен. перча се, парадирам.

  Diccionario español-búlgaro > pompa

 • 272 ponderación

  f 1) внимание, благоразумие, премереност, обмисленост, умереност; 2) възхваляване, преувеличение; 3) претегляне, преценяване; 4) уравновесяване, равновесие; exceder algo o alguien a toda ponderación надминава всяка представа, надскача въображението.

  Diccionario español-búlgaro > ponderación

 • 273 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

 • 274 porra

  f 1) боздуган; 2) кривак; 3) гумена палка (на полицай); 4) прен., разг. суета; 5) прен. досаден човек; 6) Арж., Бол., Ур. бретон; 7) бухта; 8) последният от играчите (между момчета); Ўporra(s)! по дяволите; hacer porra прен., разг. спирам, тъпча на едно място.

  Diccionario español-búlgaro > porra

 • 275 posible

  1. adj възможен; lo mejor posible по най-добрия възможен начин; en la medida de lo posible доколкото е възможно; en cuanto sea posible доколкото е възможно; tan pronto como sea posible, lo màs pronto posible, lo antes posible колкото се може по-скоро; hacer todo lo posible por правя всичко възможно за; es posible възможно е; їes posible? нима е възможно?; 2. m 1) възможност, способност, годност (по-често pl); 2) pl средства, имущество.

  Diccionario español-búlgaro > posible

 • 276 prenda

  f 1) залог; 2) прен. мила, любима (обръщение); 3) дреха, облекло; 4) бижу; 5) мебел (всеки отделен предмет); 6) pl прен. морални и физически качества; 7) прен. залог за любов, дружба; 8) прен. безкрайно любимо нещо (дете, приятел и т. н.); 9) прен. надареност; прекрасна част от нещо (в духовен или материален план); 10) Амер. скъпоценност, украшение; no dolerle prendas a uno прен. а) изпълнявам стриктно задълженията си; б) раздавам се във всяко нещо, което правя; в) признавам чуждото превъзходство, отдавам дължимото другиму; soltar prenda uno прен., разг. казвам нещо, което ме задължава за в бъдеще; hombre de prendas даровит човек; hacer prenda примам като залог (и прен.).

  Diccionario español-búlgaro > prenda

 • 277 presa

  f 1) завземане, улавяне; 2) лов, улов; 3) язовир; 4) язовирна стена, бент; 5) жертва; 6) плячка; 7) мор. морска плячка, пълен кораб; 8) pl зъби (на куче); нокти (на граблива птица); 9) парче, резен, къс ядене; 10) спорт. преса, ключ (хватка в борбата); 11) затворничка; hacer presa а) улавям, задържам; б) прен. използвам обстоятелствата или чуждите проблеми в своя полза.

  Diccionario español-búlgaro > presa

 • 278 presente

  1. adj 1) присъстващ, наличен; estar presente присъствам; 2) настоящ, сегашен; tiempo presente грам. сегашно време; hacer presente напомням; tener presente имам предвид, помня; 2. m 1) грам. сегашно време; 2) подарък, дар; 3) настояще, сегашна епоха; hasta el presente досега; al presente; de presente сега, в настоящия момент; Ўpresente! тук! ( при проверка).

  Diccionario español-búlgaro > presente

 • 279 presión

  f 1) натиск, налягане; 2) ост. вж. prisión; 3) прен. влияние, натиск; presión arterial мед. кръвно налягане; presión atmosférica атмосферно налягане; hacer (ejercer) presión sobre упражнявам натиск върху; a presión под налягане, под натиск; olla de presión тенджера под налягане.

  Diccionario español-búlgaro > presión

 • 280 profesión

  f 1) занаят, професия; 2) изповядване; 3) църк. даване на обет; 4) специалност; profesiónes liberales свободни професии, на свободна практика; hacer uno profesión de una costumbre o habilidad хваля се, перча се с умение, навик.

  Diccionario español-búlgaro > profesión