Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 241 parte

  1. f 1) част, дял, пай; parte integrante съставна (неразделна) част; formar parte съставлявам, част съм от; en su (la) mayor parte в по-голямата си част; 2) страна; 3) място, местност; en sualquier parte някъде; en gran parte значително; en ninguna parte никъде; 4) страна (в договор, спор); 5) муз., театр. роля; 6) актьор; 7) участник (в търг); 8) pl природни данни; 9) pl полови органи; 10) pl договорящи страни; 11) част, том (от произведение); 12) военна част, фракция, секция; 13) част от изречение; 14): a esta parte сега, в настоящето; 15) страна, черта от характера; 2. m 1) известие, съобщение (по телефон, телеграф или писмено); parte telegràfico телеграма; 2) комюнике, бюлетин; 3) прен., разг. клюка; parte de por medio третокласен актьор; parte esencial основна, съществена част; parte facultativo (médico) информационен бюлетин за здравословно състояние; partes naturales (pudendas, vergonzosas) срамни части, полови органи; a partes на части; cargar a (sobre) una parte а) упътвам се, поемам нанякъде; б) струпвам се, клоня нанякъде; dar parte а) давам отчет, съобщавам новина за състояние; б) воен. съобщавам писмено, уведомявам за плановете; в) включвам в сделка; de (por) mi parte от моя страна, от мое име, на моя отговорност; de parte a parte а) открай докрай; б) от един на друг; de parte de на страната на, в полза на; echar a mala parte интерпретирам зле, невярно (думи); приписвам лоша умисъл; en parte отчасти; en partes на части; hacer uno de su parte използвам средства, условия за личните си цели; la parte del león прен. лъвски пай; llevar uno la mejor (la peor) parte близко съм до победата (до поражението); no ser parte de la oración прен. извън играта съм; parte por parte наред, без да се изпуска нищо; ser parte a (para, que) допринасям, позволявам, давам възможност на (за, за да); tener parte con una mujer имам плътска връзка с жена; tomar parte en una cosa а) заинтересован съм; б) участвам в нещо.

  Diccionario español-búlgaro > parte

 • 242 partido

  m 1) партия; 2) спогодба, споразумение; 3) полза; sacar partido de algo извличам полза от нещо; 4) спорт. среща, игра, мач; 5) покровителство, защита, протекция; 6) отбор; 7) мерки, насока; 8) окръг, община; partido amistoso приятелска среща; partido político политическа партия; darse uno a partido прен. отстъпвам от мнение, оттеглям се от длъжност; ser un buen partido прен., разг. добра партия за женене съм; tomar partido вземам страна, определям се.

  Diccionario español-búlgaro > partido

 • 243 pasar

  1. tr 1) превозвам, пренасям; 2) прекарвам контрабанда; 3) преминавам, преброждам (река); 4) спорт. подавам (топка); 5) повишавам (в служба); 6) издържам, прекарвам (болест); 7) бегло прочитам (документ); 8) издържам (изпит); 9) изпреварвам, превъзхождам, надминавам; 10) прекарвам ( времето си), посвещавам го на нещо; 11) пресичам, прекосявам; 12) предавам, изпращам; pasar un recado предавам съобщение; 13) минавам отвъд, оттатък; pasar la raya минавам чертата (също intr и prnl); 14) прониквам, пронизвам; 15) предавам, премествам; 16) поглаждам, прекарвам леко отгоре (ръка, гребен и др.); 17) вкарвам; 18) прецеждам; 19) пресявам; 20) гълтам; 21) пропускам, не зачертавам, не поправям (грешки, недостатъци); 22) премълчавам; 23) преструвам се, че не разбирам; 24) уча (частно); 25) стажувам при адвокат или лекар; 26) суша на слънце или въздух; 27) движа се, премествам се; 28) прожектирам филм; 29) присъждам, давам; 2. intr 1) преминавам, минавам (отнякъде); 2) предавам се, разпростирам се, заразявам (и като prnl); 3) променям се, превръщам се в друго (подобрявам се, развалям се); 4) разполагам с необходимото, за да живея; 5) пасувам (в игра на карти); 6) разпространявам се (за новини и др.); 7) с предл. a + inf пристъпвам към реализиране на действието, изразено с инфинитива; минавам, преминавам; 8) умирам (винаги с уточняващ израз); pasar a la mejor vida минавам в отвъдното, в по-добрия живот; 9) живея добре, в добро здраве съм (с adv bien) или живея зле, в лошо здраве съм (с adv mal); 10) минавам, протичам (за време); 11) издържам, изтрайвам още време; 12) спирам, отминавам (и prnl); pasar la cólera минава ми яда; 13) придвижвам се, разглеждам се (за въпрос); 14) прен. бегло преминавам (за мисъл, впечатление); 15) с предл. por + adj минавам за, вземат ме за; pasar por discreto (tonto) минавам за дискретен (глупав); 16) с предл. sin + sust мога без нещо, минавам си без него; 3. impers случва се, става; 4. prnl 1) сменям партията си, минавам на противоположната страна, дезертирам; 2) преставам да съществувам, изчерпвам се; 3) изтривам се, изличавам се от паметта; 4) презрявам, загнивам, увяхвам, развалям се; 5) минавам от мода; 6) изгасвам ( за пламък), стопявам се (за сняг) и т. н.; 7) разгарям се добре (за въглища); 8) мисля се за нещо повече от другите; прекалявам; 9) прецеждам, пропускам малко по малко; lo pasado, pasado миналото, минало; трябва да бъде забравено; pasar a mayores прен. придобивам тежест; pasar de algo, pasar de todo разг. все ми е едно; pasar de largo отминавам, не обръщам внимание; pasar en blanco (en claro) una cosa пропускам нещо, не го споменавам; pasar las de Caín страдам ужасно; pasarlo живея, карам я; їcómo lo pasas? как я караш (как живееш, как си със здравето и т. н.)?; pasar miedo изпитвам страх, преживявам уплаха; pasar uno por una cosa понасям нещо, преживявам нещо, изстрадвам; pasar por alto alguna cosa прен. пропускам, не споменавам, отминавам нещо; pasar por encima прен. а) оставам над неприятностите; б) прен. изпреварвам някого в службата; pasarse de listo прен. греша, мислейки се за много умен; pasar revista приемам военен парад; se me ha pasado de memoria разг. излезе ми от главата.

  Diccionario español-búlgaro > pasar

 • 244 Pascua

  f пасха; Pascua de Resurrección (Pascuas) Великден; Pascua de Navidad Коледа; Pascua Florida Цветница; cara de Pascua весело лице; estar (contento) como una(s) Pascua(s) разг. сияя от щастие; dar las Pascuas честитя; de Pascuas a Ramos разг. от дъжд на вятър; hacer la Pascua a uno прен., разг. погаждам номер някому, ядосвам го; santas Pascuas прен. не е за вярване (това, което се казва или става).

  Diccionario español-búlgaro > Pascua

 • 245 paseíllo

  m дефилиране на тореадорите преди корида (hacer el paseíllo).

  Diccionario español-búlgaro > paseíllo

 • 246 patria

  f родина, отечество; hacer patria а) с думи, дела и постъпка съдействам за доброто име и славата на отечеството си; б) разг., ирон. извличам полза само за себе си; merecer uno bien de la patria имам заслуги към отечеството си.

  Diccionario español-búlgaro > patria

 • 247 paz

  1. f 1) мир; paz por separado сепаративен мир; juez de paz мирови съдия; concluir (concertar) la paz сключвам мир; 2) мир, спокойствие; 3) мирен договор (и pl); 4) помиряване (и pl); 5) миролюбив, спокоен характер; no dar paz a la lengua разг. говоря непрекъснато; dejar en paz разг. оставям на мира; ponerse en paz con разг. сдобрявам се с; andar la paz por el coro прен., (ирон.) скандали и неразбирателства в семейството, в общност и др.; dar paz a uno поздравявам някого с целувка; Ўque en paz descanse! мир на праха му! лека му пръст!; hacer las paces помирявам се; y en paz израз, с който се поставя край на нещо; paz sea en esta casa мир на този дом (поздрав); 2. interj тихо!

  Diccionario español-búlgaro > paz

 • 248 pegar

  1. tr 1) лепя, залепвам; 2) намазвам с катран (бъчви); 3) прикрепвам, зашивам; 4) заразявам; лепвам, пренасям зараза; 5) прен. нанасям ( удар), залепвам (шамар); удрям (ритник); 6) бикоб. заковавам на място бика; 7) с някои имена означава извършване на действието, с което те са свързани: pegar saltos скачам; pegar voces викам и т.н.; 2. intr 1) пускам корени; 2) удобен съм; пасвам; 3) разг. римувам се; 4) не отговарям (на изпит); 5) създавам ефект, оставям дълбоко впечатление; 6) в близост, в съседство съм (за предмети); 7) силно се блъскам в нещо; 8) силно осветявам, огрявам (за светлина, слънце); силно духам върху нещо (за вятър); 9) блъскам се, удрям се (едно в друго); 10) решително се залавям с нещо; 11) толкова силно се свързвам с нещо, че не мога да бъда разделен от него (също prnl; pegàrsele a uno las sàbanas прен. не мога да стана от леглото); 3. prnl 1) бия се; 2) залепвам се (за ядене); 3) привързвам се към; 4) прен. лепвам се, примъквам се, където не ме викат; 5) прен. нещо се промъква в душата, става близко и приятно; 6) прен., разг. с лекота се отпечатвам в паметта; pegar con uno прен. причинявам някому неприятност (с дума, действие); pegarle fuerte a algo здраво се залавям с нещо; pegàrsela а) разг. издевателствам над доверчивостта на някого; б) прен. изневерявам, слагам рога; в) разг. преживявам инцидент; pegàrsele a uno una cosa прен., разг. а) извличам полза от заниманията си; б) оставам потърпевш от управлението на чужди имоти.

  Diccionario español-búlgaro > pegar

 • 249 pelo

  m 1) косъм; cortar un pelo en el aire прен. имам много остър ум; no falta un pelo разг. нищо не липсва; 2) събир. коса; pelo lacio права коса; pelo rizado къдрава коса; ponérsele a uno los pelos de punta разг. настръхва ми косата от страх; 3) мъх (по тялото); 4) мъх (на плод); 5) козина; цвят на козина; 6) пух; 7) сурова коприна; 8) тъмна жилка върху скъпоценен камък; 9) мастит (в гърда на жена); 10) прен., разг. мъничко, незначително нещо; pelo de aire прен. лек полъх на вятъра; pelo de camello камилска вълна; pelo de cofre (de Judas) прен., разг. а) рижа коса; б) риж човек; pelos y señales прен., разг. подробности, най-малки детайли; al pelo а) по посока на косъма; б) прен., разг. точно според желанието; навреме; a medios pelos прен., разг. полупиян; a (en) pelo разг. а) гологлав; б) яздене без седло; caérsele a alguien el pelo прен., разг. а) чувствам се много зле, когато се разкрие нещо; б) получавам упрек, наказание; contra pelo, a contrapelo прен., разг. ненавременно, неуместно; de poco pelo прен., разг. маловажен, незначителен; echar pelo прен., разг. имам много работа, работя много; estar uno hasta los pelos (el pelo) прен., разг. до гуша ми е дошло; hacer a pelo y a pluma вулг. бисексуален съм; ni un pelo нищо; por los pelos, por un pelo а) в последния момент; б) малко остава, малко липсва; tener pelos un negocio разг. трудна, объркана работа; tirarse uno de los pelos прен., разг. скубя си косата (от яд, мъка, разкаяние); un pelo прен., разг. много малко; le faltó un pelo para caer на косъм беше (без малко) да падне; pelo a pelo квит, танто за танто; de poco pelo разг. беден; no tener pelo de tonto прен. не съм вчерашен; no tener pelos en la lengua разг. нямам задръжки при говорене; tomar el pelo a uno разг., прен. подигравам се на някого.

  Diccionario español-búlgaro > pelo

 • 250 pelota1

  f 1) топка (за игра); 2) футбол; 3) спорт. пелота (игра на баските); 4) кълбо; 5) снежна топка; 6) вулг. глава; 7) балон; 8) плоска лодка от волска кожа за прекарване на хора и товари; 9) прен., разг. проститутка; 10) множество малки дългове или неприятности; 11) pl вулг. топки, тестиси; 12) прен., разг. подлизурко; devolver la pelota1 a alguien прен., разг. връщам топката, отвръщам съответстващо; echarse (tirarse) la pelota1 прен., разг. прехвърляме си топката (вината, отговорността) един на друг; no tocar pelota1 прен., разг. избягвам трудността, проблема; sacar uno pelota1s de una alcuza прен., разг. много ловък и комбинативен съм; hacer la pelota1 разг. опитвам се да се харесам на някого, за да получа някаква изгода.

  Diccionario español-búlgaro > pelota1

 • 251 pelotilla

  f топчица (от восък със забити стъкълца за самонаказание); разг. hacer la pelotilla разг. лаская користно; darse uno con la pelotilla а) удрям се с топчета с набито стъкло за самонаказание; б) прен., разг. наливам се с вино.

  Diccionario español-búlgaro > pelotilla

 • 252 penitencia

  f 1) разкаяние, покаяние; 2) наказание; 3) болка, разкаяние; 4) публично наказание, наложено от инквизицията; hacer penitencia а) покайвам се; б) прен. храня се слабо; cumplir la penitencia изпълнявам наказанието ( след покаяние).

  Diccionario español-búlgaro > penitencia

 • 253 pera

  f 1) круша (плод); pera de agua водна круша; pera temprana круша ранозрейка; 2) прен. синекура (спокойно доходно място); 3) копче на звънец, електрически ключ; 4) прен. остра, козя брадичка; 5) прен., разг. конте (и като adj); del año de la pera прен. допотопен, стар; pera en dulce прен. изключителен човек или нещо; como pera(s) en tabaque прен., разг. грижливо пазено нещо; hacerse uno una pera прен., вулг. маструбирам; ser algo (alguien) la pera прен., разг. необичаен съм (към по-добро или по-лошо); pedir peras al olmo погов. търся под вола теле, очаквам нещо невъзможно.

  Diccionario español-búlgaro > pera

 • 254 perdidizo,

  a adj 1) което се губи лесно или съзнателно; 2) изплъзващ се ( за човек), неуловим; hacer perdidizo,a una cosa скривам нещо; hacerse uno el perdidizo, измъквам се тайно, изплъзвам се; hacerse perdidizo, съзнателно губя играта, отстъпвам пред противника.

  Diccionario español-búlgaro > perdidizo,

 • 255 perdonar

  tr 1) извинявам, опрощавам; 2) пощадявам; помилвам; 3) прен. отказвам се от право, удоволствие и др.; 4) с отрицателната частица no отпред означава, че действието ще се извърши при каквито и да е условия: no perdonar modo o medio de conseguir una cosa не пропускам случай или средство, за да постигна нещо; no perdonar un baile не пропускам танц; no perdonar gastos не пестя средства; no perdonar modo (medio) опитвам всичко; perdonar hecho y por hacer за всеопрощаващ човек.

  Diccionario español-búlgaro > perdonar

 • 256 persona

  f 1) лице, човек; persona física юр. физическо лице; persona jurídica юр. юридическо лице; 2) ранг, положение; 3) грам. лице; 4) герой на литературно произведение; persona non grata персона нон грата; нежелано лице; aceptar personas облагодетелствам някого от чувства или интерес, а не според заслугите; hacer uno de persona разг. придавам си важност; hacer uno de su persona разг. ходя по себе си, ходя по нужда; ser muy persona прекрасен човек съм; de persona a persona на четири очи; en persona, por su persona лично; por persona на човек.

  Diccionario español-búlgaro > persona

 • 257 petición

  f 1) молба, петиция; 2) юр. иск; 3) искане; hacer la petición de mano прен. поисквам ръката ( за женитба).

  Diccionario español-búlgaro > petición

 • 258 pico1

  m 1) човка, клюн; 2) прен., разг. уста; pico1 de oro прекрасен оратор; 3) връх; 4) връх (на планина); 5) кирка; 6) придатък, остатък над кръгла сума, цифра; 7) съвсем малко; 8) доза дрога за инжектиране; 9) разг. Кол. целувка; darse el pico1 а) разг. целувам се; б) много добре се разбирам с някого; de pico1 разг. устно, на думи; echar mucho pico1 разг. дрънкам много; perder (se) uno por su pico1 прен., разг. от устата (езика) си патя; Ўcierra el pico1! разг., вулг. затваряй си устата!; tiene 40 y pico1 той е на 40 и кусур години; mil pesetas y pico1 хиляда и нещо песети; cortado a pico1 стръмен, отвесен; hacer el pico1 разг. плащам остатъка; hincar el pico1 разг. умирам; lo tengo en el pico1 de la lengua на устата ми е (на езика ми е); andar (irse) de (a, con) pico1s pardos разг. пропилявам си времето.

  Diccionario español-búlgaro > pico1

 • 259 pie

  m 1) крак, лапа; 2) поставка, подложка; 3) стебло, стрък (на растение); 4) крак (на мебел); 5) жив. основен цвят; 6) поез. стъпка; 7) театр. подаване на суфльора; 8) стъпка (мярка за дължина); 9) заключителна част, край; 10) основание, предлог, повод; 11) утайка; 12) основа (на тъкан); 13) ходило на чорап; 14) стил, начин на съществуване или действие; estaba en pie de guerra намираше се във военна готовност; 15) край и бяло поле под текст; al pie de la carta в края на писмото; 16) pl противоположната част на началото; a los pies de la cama в долния край на леглото; 17) име или титла на лице, към което е адресирано посланието; 18) обяснение или кратък коментар под снимка или гравюра; 19) основна (или челна) част от нещо; pie de ejército ядро на войската; 20) pl с прил. muchos, buenos и др. означава лекота на походката; siete pies de tierra прен. гроб; al pie близо, до; al pie del àrbol до дървото; al pie de la cuesta прен. в началото на нещо трудно и дълго; al pie de la letra буквално, точно; стриктно; a pie juntillas а) със събрани крака; б) прен. уверено, сигурно, упорито, убедено; acentar uno el pie а) стъпвам сигурно; б) прен. действам предпазливо, зряло; caérsele algo o alguien a los pies a uno прен., разг. преставам да уважавам, да ценя, да имам доверие на нещо или някого; cojear uno del mismo pie que otro прен. имам същите недостатъци като друг; de a pie пехотинец (за войник); meter un pie прен., разг. започвам да напредвам; pie ante pie стъпка по стъпка; recalcarse el pie навяхвам си крака; tomar uno pie de una cosa прен. позовавам се или се оправдавам с нещо; a pie пеша; a pie firme твърдо; de (en) pie прав; dar pie прен. давам повод; estar de pie стоя прав; no poderse tener en pie прен. съвсем съм изтощен; ponerse de pie ставам, изправям се; a cuatro pies на четири крака; arrastrar los pies прен. не ме държат краката (от старост); írsele los pies a uno букв., прен. подхлъзвам се; haber nacido de pie прен. роден под щастлива звезда; no tener pies ni cabeza прен. безреден, несвързан, хаотичен.

  Diccionario español-búlgaro > pie

 • 260 piel

  f 1) кожа; 2) кожа (като суровина); piel sin curtir неощавена кожа; negociar en piel es търгувам с кожи; 3) обвивка на плод (кора, ципа); piel de gallina настръхнала кожа; piel roja червенокож, индианец (в Северна Америка); no quisiera encontrarme en su piel прен. не бих искал да съм на негово място; forro de piel кожена подплата; dar (soltar) uno la piel прен., разг. умирам; dejar (perder) uno la piel por algo разг. умирам за нещо; quitar (sacar) la piel a tiras прен., разг. критикувам сурово.

  Diccionario español-búlgaro > piel