Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 221 objeto

  m 1) обект, цел; 2) предмет, вещ, произведение; 3) намерение, цел; 4) лингв. допълнение; objeto postal пощенска пратка (писмо, колет и т. н.); al (con) objeto de с цел да, за да; sin objeto безпричинно, безполезно; hacer objeto de una acción a uno посвещавам, отправям към някого някакво действие.

  Diccionario español-búlgaro > objeto

 • 222 obra

  f 1) труд, работа, дело; 2) произведение, творба; obra de teatro (teatral, dramàtica) театрална пиеса, театрална постановка; obras completas пълни събрани съчинения; obra maestra шедьовър; 3) постройка, строеж; obras bàsicas капитално строителство; obras públicas обществени работи; 4) строителство, строителни работи, строеж, обект; obra de construcción икон. строителен обект; obra industrial икон. промишлен обект; a pie de obra на мястото на строителството; 5) действие, дело; de obra на дело; por obra de посредством, чрез; poner manos a la obra пристъпвам към действие, дело; hacer obra правя ремонт, ремонтирам; mano de obra работна ръка; obra muerta мор. надводна част на кораб; obra viva а) прен. добро дело, милосърдие; б) мор. подводна част на кораб; 6) средство; сила, мощ; 7) морална постъпка (добра или лоша); hacer mala obra причинявам неудобство, вреда; ni obra buena, ni palabra mala proverb обещава мазно, ала напразно; не отказва, но и нищо не прави; obra de около, горе-долу, приблизително.

  Diccionario español-búlgaro > obra

 • 223 obscuro,

  a 1. adj 1) тъмен, мрачен, мъглив; 2) неясен, смътен; 3) прен. потаен, загадъчен, скрит; 4) прен. скромен, нисък, неизвестен (произход); 5) прен. объркан, неразбираем; неясен (за език, човек и т. н.); 6) прен. несигурен, опасен, плашещ; 2. m 1) жив. сянка; claroscuro светлосянка; 2) затъмняване, изгасване на светлината при представление; a obscuro,as а) без светлина, на тъмно; б) прен. без да се вижда, опипом; в) без да се познава нещо; без да се разбира това, което се чува или вижда; estar (hacer, ser) obscuro, тъмно е ( при облаци или нощем).

  Diccionario español-búlgaro > obscuro,

 • 224 oficio

  m 1) служба, длъжност; 2) занятие, специалност, занаят; 3) учреждение, кантора, бюро; 4) професионален опит; 5) рел. всекидневна молитва; 6) pl църковна служба, литургия; oficio de difuntos заупокойна литургия; 7) писмено съобщение от официален, служебен характер; Santo Oficio Светата инквизиция; buenos oficios застъпничество, ходатайство за някого; de oficio официално; abogado de oficio служебен защитник (адвокат); estar uno sin oficio ni beneficio прен., разг. не съм зает, нямам кариера, занятие; haber aprendido buen oficio разг. (ирон.) добър занаят си изучил (няма що)!; hacer uno su oficio изпълнявам добре службата си; tomar uno por oficio una cosa разг. често правя нещо, става ми навик.

  Diccionario español-búlgaro > oficio

 • 225 omiso,

  a adj 1) пропуснат, премълчан; изоставен; 2) небрежен, невнимателен; негрижлив; hacer caso omiso, а) игнорирам; б) не вземам под внимание.

  Diccionario español-búlgaro > omiso,

 • 226 oreja

  1. f 1) слух; 2) орган на слуха; 3) анат. ухо; 4) pl дръжки на съд; 5) облегалка на стол; 6) подгънато ъгълче на страница; 7) всяка от страните на обувка, където се нанизват връзките; 8) част от тръбата, която влиза в стената; 2. m, f прен. ухо; клюкар, интригант; aguzar las orejas прен. наострям уши; con las orejas caídas разг. оклюмало, печално, унило; bajar las orejas разг. смирявам се; ver las orejas al lobo прен. надушвам голяма опасност; con las orejas muy largas прен. любопитно, с наострени уши; calentar a uno las orejas прен., разг. сурово мъмря някого; de oreja a oreja разг. за много голяма уста; hacer uno orejas de mercader прен. правя се, че не ме интересува; правя си оглушки; planchar la oreja прост. спя.

  Diccionario español-búlgaro > oreja

 • 227 oso

  m 1) мечка (мъжка); oso blanco бяла мечка; oso hormiguero мравояд; oso marino морска мечка (от рода на тюлените); 2) прен. мечок, груб, недодялан човек; hacer uno el oso а) разг. за посмешище съм; б) прен., разг. ухажвам направо, открито.

  Diccionario español-búlgaro > oso

 • 228 oído

  m 1) слух; de oído по слух; duro de oído а) лишен от музикален слух; б) който мъчно чува; 2) ухо; 3) слухов апарат; 4) музикален слух; abrir uno tanto (el) oído прен. надавам ухо, слушам с огромно любопитство; слухтя; aguzar uno el oído (los oídos) прен. наострям слух; al oído а) на ухо; б) по слух; aplicar uno el oído слушам внимателно; cerrar uno los oídos прен. отказвам да чуя извинения, оправдания; entrar (entrarle) a uno una cosa por un oído y salir (salirle) por el otro прен. през едното ухо ми влиза, през другото излиза; llegar una cosa a oídos de uno прен. стига до ушите ми, научавам; Ўoído! exclam чуйте!; ser uno todo oído прен. целият съм слух; silbarle (zumbarle) a uno los oídos прен., разг. пищят ми ушите, критикуват ме; abrir los oídos прен. ослушвам се; dar oídos слушам, вярвам; tener buen oído имам вярно ухо; имам развит слух; hacer oídos de mercader прен. правя си оглушки; negar los oídos прен. отказвам да слушам.

  Diccionario español-búlgaro > oído

 • 229 paciencia

  f 1) търпение; 2) прен. толерантност, понасяне на оскръбление; acabar (consumir, gastar) a uno la paciencia изчерпвам търпението на някого; armarse (cargarse) de paciencia запасявам се с търпение; hacer perder a uno la paciencia изкарвам някого от търпение; paciencia y barajar proverb с търпение всичко се постига; con paciencia todo se logra, con paciencia se gana el cielo с търпение всичко се постига; paciencia de Job волско търпение; 3) вид сладкиш с бадеми.

  Diccionario español-búlgaro > paciencia

 • 230 pacotilla

  f 1) мор. безплатно превозване на багаж (на моряк); 2) разг. долнокачествена стока; de pacotilla фалшив; малоценен, долнокачествен (за стока); tabaco de pacotilla евтин тютюн; hacer su pacotilla разг. натрупвам състояние от спекулация.

  Diccionario español-búlgaro > pacotilla

 • 231 pago1

  m 1) плащане, платеж; anticipar el pago1 извършвам плащането предварително; diferir el pago1 отлагам плащането; efectuar el pago1 плащам; eximir (dispensar) del pago1 освобождавам от плащане; 2) възнаграждение, заплата; pago1 al contado икон. плащане в брой; pago1 a plazos разсрочено плащане; pago1 anticipado икон. предварително заплащане; pago1 aplazado икон. отсрочено плащане; 3) прен. възмездие; удовлетворение; hacer pago1 прен. изпълнявам, задоволявам, давам удовлетворение; pago1 en especie плащане в продукти.

  Diccionario español-búlgaro > pago1

 • 232 paja

  f 1) сламка; 2) слама; 3) прен. дреболия, несъществено нещо; no pesar una paja разг. няма никакво значение; no importar una paja прен. нищо не струвам; color paja сламен, сламенорус, с цвят на узряло жито; paja de agua Кол., Гват. кран на чешма; paja larga прен. много висок и слаб човек; alzar uno las pajas con la cabeza прен., разг. падам по гръб; buscar uno la paja en el oído прен., разг. търся си претекст, за да се скарам; hacerse uno una paja вулг. маструбирам, правя си чикия; no dormirse uno en las pajas прен., разг. нащрек съм, гледам да използвам случая; Ў pajas! не падам по-долу от друг; por un quítame allà esas pajas прен., разг. за нищо, безпричинно; hacer buenas pajas con uno прен., разг. добре се разбирам с някого.

  Diccionario español-búlgaro > paja

 • 233 pajarilla

  f 1) далак (на свиня); 2) хвърчило; 3) нощна пеперуда; abrasarse (asarse, caerse) las pajarillas прен., разг. голяма жега е; hacer temblar la pajarilla a uno прен., разг. всявам страх, плаша някого; traerle a uno las pajarillas volando прен., разг. доставям удоволствие, задоволявам всяко желание.

  Diccionario español-búlgaro > pajarilla

 • 234 palma

  f 1) вж. palmera; 2) палмов лист; 3) длан на ръка; 4) прен. ръка; 5) прен. слава, триумф; 6) прен. победа на мъченика срещу инферналните сили; 7) pl ръкопляскания; andar uno en palmas прен. уважаван съм, получавам овации от всички; conocer a alguien (algo) como la palma de mi mano прен. познавам някого (нещо) като петте пръста на ръката си; enterrar con palma a una persona прен. погребва се девствен някой; liso (llano, raso) como la palma de la mano прен., разг. много лесно, без никакви затруднения; batir palmas пляскам с ръце, аплодирам; llevar (traer) en palmas a alguien прен. държа се много добре с някого; задоволявам капризите на някого; llevarse la palma прен. най-добрият съм, пръв съм ( в дадено начинание), отнасям палмата на първенството.

  Diccionario español-búlgaro > palma

 • 235 pan

  m 1) хляб; pan integral (negro) пълнозърнест хляб; pan regañado пукнат при печенето хляб; pan sentado корав хляб; al pan, pan y al vino, vino прен., разг. кратко, точно и ясно; направо; el pan de cada día насъщният; el pan nuestro de cada día прен. обичайно повтарящо се нещо; ser algo pan comido прен. лесна работа; ser alguien un pedazo de pan прен. добродушен човек; душа човек; pan seco сух хляб (без нищо друго); miga de pan среда на хляб; corteza de pan кора на хляб; pan tostado препечен хляб; venderse como el pan продавам се като топъл хляб; 2) хляб (самун); pan de molde нарязан на филии хляб (в пакет); 3) прен. жито; 4) прен. нива; 5) прен. маса от каквото и да е във форма на хляб; pan de jabón калъп сапун; 6) прен. насъщна храна; 7) прен. тънки кори от тесто; 8) прен. лист от кован метал; pan agradecido прен. благодарен човек; pan mal conocido прен. неоценено, непризнато благодеяние; pan perdido прен. лице, изоставило дома си и отдало се на скитнически живот; a falta de pan, buenas son tortas когато няма риба, и ракът е риба; a pan y agua на хляб и вода (за наказание); coger a uno el pan bajo el sobaco прен., разг. държа някого в своя власт; contigo, pan y cebolla прен. с теб на всичко съм готов; ganarse el pan прен., разг. изкарвам си прехраната; pan sin sal прен., разг. блудкав човек; al pan, pan y al vino vino разг. да наричаме нещата със собствените им имена.

  Diccionario español-búlgaro > pan

 • 236 pandán

  m (фр.): hacer pandán създавам двойка, установявам отношения.

  Diccionario español-búlgaro > pandán

 • 237 papel

  m 1) хартия; papel brillante гланцова хартия; papel de calco (de calcar) паус; papel carbón (de copiar) индиго; papel celofàn целофан, амбалажна хартия; papel de estaño станиол; papel pautado разчертан лист (на линийки, квадратчета, петолиния); papel higiénico тоалетна хартия; papel de tornasol хим. лакмусова хартия; papel pintado тапет; papel moneda банкнота; 2) театр. роля; hacer (jugar, desempeñar, interpretar) un papel играя роля; 3) прен. роля; perder los papeles прен. губя контрол (върху себе си или в дадена ситуация); 4) pl документи, книжа; papel икон. ценни книжа; papel del Estado икон. държавни ценни книжа; 5) прен. характер, представяне, позиция в житейските ситуации; 6) pl лични документи; 7) разг. вестници, списания; papel de música нотен лист; papel mojado а) прен. къс хартия, документ, който не върши работа; б) прен., разг. нетрайно, безполезно нещо; papel picado Амер. конфети; embadurnar (embarrar, emborronar) papel прен., разг. хабя хартията, драскам; tener uno buenos papeles прен. а) притежавам документи, доказващи заслугите ми; б) прен. имам право или оправдание за нещо; traer uno los papeles mojados прен., разг. нося лъжливи новини; papel timbrado (sellado) официална бланка с име, адрес, телефон, факс и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > papel

 • 238 papilla

  f 1) кашичка (за деца); 2) прен. коварство, измама; dar papilla прен. измамвам; hacer papilla разг. смачквам, правя на пихтия.

  Diccionario español-búlgaro > papilla

 • 239 pared

  f 1) стена (вътрешна); pared maestra основна стена; 2) ограда; 3) прен. силно притиснато множество от хора или предмети; 4) физ. страна на тяло; 5) преграда; 6) спорт. стена; 7): pared abdominal анат. коремна стена; andar a tienta paredes прен., разг. нямам определена идея, ни посока; вървя опипом, напосоки; arrimarse uno a las paredes разг. пиян съм; darse uno contra (por) las paredes прен., разг. блъскам се в стените, не успявам да постигна целта си; hacer la pared спорт. изграждам стена; poner a alguien contra la pared прен. изправям някого срещу стената, принуждавам го да вземе решение; pared en (por) medio прен. в непосредствена близост; pegado a la pared прен. засрамен, объркан; entre cuatro paredes изолиран, самотен; las paredes oyen прен. и стените имат уши.

  Diccionario español-búlgaro > pared

 • 240 paripé

  m (калҐ) измислица, преструвка, измама; hacer el paripé а) разг. важнича, перча се; б) разг. умилквам се, мамя с ласкателства; в) разг. преструвам се, придавам си вид.

  Diccionario español-búlgaro > paripé