Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 201 mochila

  f 1) раница; 2) провизии (на войник и коня му за определено време); 3) М. малък куфар; hacer mochila прен. запасявам се с храна (ловци, пътници).

  Diccionario español-búlgaro > mochila

 • 202 mofa,

  mofadura f насмешка, злобна подигравка; гавра; hacer mofa, de надсмивам се, гавря се.

  Diccionario español-búlgaro > mofa,

 • 203 moño

  m 1) кок (коса); 2) панделка; 3) качулка (у птици); 4) pl фльонги, безвкусни украшения; 5) прен., разг. суетност, надутост; 6) Ч. кичур коса; 7) прен. Ч. връх; връх на нещо; estar uno hasta el moño de algo o alguien прен., разг. до гуша ми е дошло, не мога да го понасям повече; hacerse una el moño разг. вчесвам се; ponérse uno moños прен. приписвам си заслуги, надувам се; quitar moños a uno прен. натривам носа някому, смачквам му фасона.

  Diccionario español-búlgaro > moño

 • 204 mudanza

  f 1) вж. muda 1); 2) преместване (от една квартира в друга); 3) непостоянство, изменчивост; 4) движение, стъпка, фигура при танц; hacer mudanza(s) прен. непоследователен съм; непостоянен съм в любовта.

  Diccionario español-búlgaro > mudanza

 • 205 mudo,

  a adj 1) ням; 2) мълчалив, неразговорлив; 3) не издаващ обичайния си звук; cine mudo, нямо кино; 4) Екв. глупав; hacer una cosa hablar a los mudo,s прен. провокирам, карам и немите да проговорят.

  Diccionario español-búlgaro > mudo,

 • 206 mueca

  f гримаса, кривене; hacer muecas гримаснича, кривя се.

  Diccionario español-búlgaro > mueca

 • 207 muestra

  f 1) фирма, надпис (на магазин и пр.); 2) мостра; модел; 3) проба, образец; 4) циферблат; 5) показател; признак; 6) воен. преглед; 7) държане, осанка; 8) прен. знак, доказателство за нещо; 9) стоп. току-що завързал плод; hacer muestra показвам, демонстрирам.

  Diccionario español-búlgaro > muestra

 • 208 mula

  f 1) женско муле (катър); 2) прен., разг. силен, издръжлив човек, който носи на работа; 3) прен., разг. тъп, простоват човек; 4) прен., разг. К. Рика пиянство, напиване; 5) М. застояла стока; hacer uno la mula прен., разг. пипкав, муден съм; en la mula de San Francisco пеша.

  Diccionario español-búlgaro > mula

 • 209 mundo

  m 1) свят, мир, вселена; venir al mundo раждам се, появявам се на света; todo el mundo; el mundo entero цял свят; desde que el mundo es mundo от как свят светува, от незапомнени времена; 2) земята; 3) всяка една от планетите; 4) светски живот, свят; 5) глобус; 6) човешкият род; 7) социален кръг; 8) определена среда (социална); Mundo Antiguo а) Старият свят; б) Античен свят; mundo mayor макрокосмос; mundo menor микрокосмос; el Nuevo Mundo Новият свят; el otro mundo отвъдният живот; este mundo y el otro прен., разг. изобилие, богатство; medio mundo прен., разг. много хора, половината свят; Tercer Mundo Третият свят; todo el mundo прен. всички; andar (estar) el mundo al revés светът се е обърнал, върви нагоре с краката; caérsele a uno el mundo encima прен., разг. пропаднали са гемиите някому; echar al mundo раждам; echar del mundo отхвърлям от обществото; echarse al mundo прен. отдавам се на пропаднал живот; проституирам; este mundo es un pañuelo прен., разг. светът е малък; entrar uno en el mundo влизам в обществото; hacer un mundo de una cosa прен., разг. придавам на нещо прекалено голямо значение; hundirse el mundo прен. светът потъва; irse (salir) uno de este mundo умирам; morir al mundo мъртъв съм за света; no ser uno de este mundo прен. прекалено добър, различен съм, не съм от (за) този свят; no ser una cosa nada del otro mundo прен., разг. не е нещо изключително; ponerse uno el mundo por montera прен., разг. не ме интересува общественото мнение, не ми пука от хората; por esos mundos прен., разг. по широкия свят (с гл. andar, irse); por nada del mundo прен., разг. за нищо на света; їqué mundo corre? какво ново?; rodar (por el) mundo прен., разг. обикалям света; tener (mucho) mundo разг. много свят съм видял, не съм вчерашен; valer un mundo прен., разг. струвам много скъпо; ver mundo прен. пътувам, виждам свят.

  Diccionario español-búlgaro > mundo

 • 210 mutis

  m 1) театр. указание на суфльора да се излезе от сцената; 2) излизане, отдалечаване; 3) разг. тихо, шт! (когато искаме да наложим тишина); hacer mutis а) напускам сцената или друго място; б) млъквам.

  Diccionario español-búlgaro > mutis

 • 211 muy1

  adv много, твърде много; muy1 hombre много мъжествен, голям мъж; muy1 de prisa много набързо; muy1 de alguien o de algo разг. а) много присъщ някому; б) много близък, привързан към някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > muy1

 • 212 mérito

  m 1) заслуга; 2) достойнство; de mérito достоен, ценен; достоен за уважение; 3) ценност; hacer mérito прен. споменавам; hacer méritos прен. подготвям почвата за постигане на нещо; méritos del proceso улики ( в съда).

  Diccionario español-búlgaro > mérito

 • 213 nariz

  f 1) нос (често pl); nariz aguileña орлов нос; nariz arremangada (respingada) вирнат нос; nariz chata чип нос; 2) ост. ноздра; 3) прен. обоняние, нюх; 4) прен. букет, аромат на вино; 5) прен. остър връх; la nariz de un puente края на моста; 6) прен. тръбичка на дестилатор; dar en la nariz прен. удря ме в носа (миризма); dejar con un palmo de narices прен. надхитрям някого; hincharse las narices разг. надувам се; tener narices largas, tener narices de perro perdiguero прен., разг. имам развит нюх; màs sonado que las narices разг. много познат и известен; meter uno las narices en una cosa прен., разг. намесвам се, пъхам си носа в нещо; darse de narices con alguien прен., разг. сблъсквам се с някого; dar(se) de narices прен., разг. падам по очи, удрям се в лицето; estar uno hasta las narices de algo прен., разг. до гуша ми е дошло от нещо; hacerle a uno las narices прен., разг. малтретирам, натривам носа някому; Ўnarices! разг. не! по никакъв начин!; no ver uno màs allà de sus narices разг. не виждам по-далече от носа си; Ўtiene narices (la cosa)! разг. нещо намирисва, не е за вярване.

  Diccionario español-búlgaro > nariz

 • 214 necesidad

  f 1) нужда, необходимост; de necesidad необходимо; por necesidad по необходимост; 2) нужда; глад; 3) потребност, естествена нужда; 4) pl изхождане; hacer sus necesidades ходя по нужда; necesidad mayor по голяма нужда; necesidad menor по малка нужда; la necesidad carece de ley погов. нуждата не признава закон; sin necesidad de без да е необходимо да...; de primera necesidad от първа необходимост; obedecer a la necesidad прен. действам според обстоятелствата.

  Diccionario español-búlgaro > necesidad

 • 215 negro,

  a 1. adj 1) черен, тъмен; 2) мургав; 3) мрачен, намръщен; 4) прен. мрачен, неприветлив; 5) прен. печален, меланхоличен; 6) прен. нещастен, печален; venirle a uno la negro,a не ми върви, нямам късмет; volverse negro, имам неприятности; 7) прен., разг. загорял, с тен; 2. m 1) негър; negro, cimarrón негър-беглец; 2) черен цвят; 3) черна боя; 4) човек, пишещ литературни творби, подписвани от друг; 5) Анд., Амер. гальовно обръщение между съпрузи, годеници, приятели и др.; como negro,a en baño прен. тежко, достолепно; esa es màs negro,a (esa sí que es negro,a) прен., разг. това наистина е проблем (трудност и т. н.); estar uno negro, прен., разг. крайно раздразнен, ядосан съм; estar (ponerse) negro, algo вземам лош обрат (за събитие); negro, de humo сажда; boda de negro,s прен. шумно тържество; estorbarle a uno lo negro, прен., разг. не зная да чета.

  Diccionario español-búlgaro > negro,

 • 216 noche

  f 1) нощ, мрак, тъма; noche toledana прен., разг. безсънна нощ; noche cerrada дълбока нощ; media noche полунощ; a buenas noches прен., разг. а) без да виждам; б) без да разбирам, без да чувам, без да знам; в неведение (с гл. estar, dejar, quedarse); Noche Vieja новогодишна нощ; alta noche поет. полунощ; 2) прен. безутешност, тъма, непрогледност и т. н.; 3) вечер; bien entrada la noche късно вечерта; hacerse de noche свечерява се, стъмва се; Ўbuenas noches! а) добър вечер! б) лека нощ!; noche de perros прен., разг. кошмарна нощ (с гл. pasar, tener); noche de verbena нощно увеселение; noche intempesta поет. късна доба; primera noche ранните нощни часове; a buenas noches прен., разг. тайно, по тъмно; a la noche, chichirimoche, y a la mañana, chichirinada днес едно, утре друго; ayer noche вж. anoche; de la noche a la mañana прен. бързо, от днес за утре; de noche нощем, през нощта, нощно време; de noche todos los gatos son pardos прен., разг. нощем всички котки са сиви (нощем трудно може да се преценява); hacer noche en alguna parte пренощувам; hacerse noche una cosa а) прен. нещо изчезва от ръцете ми или го открадват; б) прен., разг. потъвам в забрава; noche y día прен. винаги, непрекъснато; денем и нощем; pasar la noche en claro (en blanco) прен. будувам, не спя нощем; temprano es noche прен., разг. преждевременно, рано ( когато се иска нещо).

  Diccionario español-búlgaro > noche

 • 217 nombre

  m 1) име; nombre de pila собствено име; nombre de guerra псевдоним; poner nombre наричам, назовавам; 2) заглавие, название; 3) слава, репутация; 4) власт; 5) прозвище; mal nombre; nombre postizo прякор, прозвище; 6) грам. име; nombre sustantivo съществително име; nombre adjetivo прилагателно име; nombre común нарицателно име; nombre apelativo а) прозвище; б) грам. нарицателно име; nombre propio собствено име; en nombre de а) в името на; б) от името на; a nombre de от името на; hacer nombre de Dios прен., разг. започвам начинание; lo firmaré de mi nombre подписвам се под това, сигурен съм; no tener nombre una cosa разг. нещо толкова долно, което не може да бъде назовано с никаква дума или за което не стигат думите; poner nombre прен. определям цена при договаряне или продажба.

  Diccionario español-búlgaro > nombre

 • 218 novedad

  f 1) новост, новина; 2) нововъведение; 3) промяна в здравето; 4) прен. учудване от невиждано и нечувано нещо; 5) pl модерни стоки; sin novedad нищо ново, всичко е по старому; hacer novedad а) предизвиквам учудване; б) правя нововъведение, променям обичайния ред или вид.

  Diccionario español-búlgaro > novedad

 • 219 novillo

  m 1) теле, диво биче; 2) pl вж. novillada 2); 3) прен., разг. рогоносец (за съпруг); hacer novillos разг. отсъствам от работа, събиране, училище и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > novillo

 • 220 número

  m 1) число; количество, численост; 2) число, цифра, номер; número entero цяло число; número fraccionario (quebrado) дроб, дробно число; número redondo кръгло число; número primo просто число; número compuesto многозначно число; número de una cifra, número dígito еднозначно число; aràbigo (de guarismo) арабска цифра; número llano (romano) римска цифра; 3) грам. число; número singular единствено число; número plural множествено число; 4): miembro de número действителен член (на академия и пр.); 5) воен. редник; 6) брой; 7) номер, размер; 8) част от представление, спектакъл; 9) категория, класа; hacer número una persona o cosa прен. не служа, не съм полезен, само правя калабалък; hacer números прен., разг. пресмятам възможностите; hacer números por alguien прен., разг. правя номера, за да привлека нечие внимание; montar (hacer) el número прен. правя нещо екстравагантно, правя номер; llenar el número de una cosa допълвам, попълвам; número uno прен., разг. номер едно, най-добрият, най-доброто; de número прен. обикновен, постоянен; sin número прен. безброен, безчислен.

  Diccionario español-búlgaro > número


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.