Перевод: с испанского на болгарский

inducir+a+algn+a+hacer+algo

 • 181 mal1

  1. adj лош (съкратена форма от malo, употребява се пред същ. м. р. ед. ч.); 2. m 1) зло, злина; hacer mal1 а) вредя, пакостя; б) причинявам болка; del mal1, el menos proverb от две злини по-малката; 2) обида, вреда; llevar (tomar) a mal1 обиждам се от нещо, приемам като обида; 3) скръб, нещастие; 4) беда, бедствие; 5) болест, болка; mal1 caduco епилепсия; 6) прен. лошата страна, неудобството на нещо; mal1 de la tierra носталгия; mal1 de madre истерия; mal1 de ojo урочасване; mal1 de piedra камъни в пикочния мехур; mal1 francés сифилис; decir mal1 черня, злословя; de mal1 en peor разг. от трън, та на глог; echar a mal1 а) не уважавам, подценявам; б) пилея, не използвам добре; estar uno tocado del mal1 de la rabia прен., разг. обсебен съм от страст, омраза; hacer mal1 a uno преследвам, клеветя, причинявам неприятности някому; hacer mal1 una cosa a alguien причинява вреди, щети, наранява някого; por mal1, mal1 a mal1 насила; menos mal1 разг. толкова по-добре, още по-добре; parar en mal1 завършвам зле; por mal1 de mis pecados разг. заради греховете ми; llevar a mal1 una cosa съжалявам, оплаквам се от нещо; mal1 que le pese против желанието, насила; no hay mal1 que dure cien años разг. никое зло не е вечно.

  Diccionario español-búlgaro > mal1

 • 182 maleta1

  f 1) куфар; 2) Ч., Гват. дисаги; 3) Кол., Ч., Екв., Гват., Ник. вързоп с дрехи; andar como maleta1 de loco прен. Ур. вървя като муха без глава, нямам определена цел; hacer la(s) maleta1(s) а) прен., разг. приготвям се за път, стягам си багажа; б) прен., разг. готвя се да си вдигам чукалата, да си обирам крушите; largar (soltar) uno la maleta1 прен. Ч. умирам.

  Diccionario español-búlgaro > maleta1

 • 183 manga

  f 1) ръкав; en mangas de camisa по риза; 2) техн. шланг, ръкав; 3) вентилационна тръба; 4) сак; 5) въоръжен отряд; 6) конична платнена цедилка; 7) смерч; manga de viento вихър; 8) фунийка за гарниране със сметана; 9) наметало от груб плат; 10) разг. пиянство, пияница; 11) Анд., Амер. кошара за добитък; 12) Ц. Амер. грубо наметало; 13) спорт. спортен участък при автомобилни, мотоциклетни състезания; манш; 14) мор. най-голямата ширина на кораб; 15) лов. викач, който насочва плячката при лов; 16) pl надбавка, бакшиш; manga de agua проливен дъжд с вихрушка; echar de manga a uno прен. умело и прикрито се възползвам от някого; estar (ir, hacerse) de manga прен., разг. сдушили са се (с лоша цел); pegar mangas прен., разг. запретвам ръкави, готвя се за нещо; sacar(se) una cosa de la manga прен., разг. а) правя или казвам нещо без повод или без да знам защо; б) правя нещо набързо; в) изненадвам останалите с нещо; вадя изпод ръкава си; tirar la manga прен., разг. Арж. искам пари назаем; traer una cosa en la manga прен., разг. под ръка ми е; andar manga por hombro прен. сред голямо безредие съм (вкъщи и др.); tener manga ancha, ser de manga ancha прен. гледам на нещата през пръсти; hacer mangas y capirotes прен. действам самоволно, не се съобразявам с никого.

  Diccionario español-búlgaro > manga

 • 184 manita

  f ръчичка; hacer manitas разг. галим си ръцете (за влюбени, годеници); ser un manitas разг. а) художник, който изпипва детайлите; б) разг. много умел съм, годен за вид дейност; tener uno manitas разг. имам златни ръце.

  Diccionario español-búlgaro > manita

 • 185 mansión

  f 1) престой, временно пребиваване; hacer mansión установявам се (някъде, у някого); 2) луксозно жилище, голяма къща.

  Diccionario español-búlgaro > mansión

 • 186 maravilla

  f 1) чудо; чудесия; чудноватост; 2) възторг, възхищение; 3) бот. чудоцвет; a las mil maravillas прекрасно, много добре; maravilla del mundo едно от седемте чудеса на света; decir (hacer) maravillas прен., разг. върша или казвам нещо с изключително съвършенство; a maravilla чудесно; de maravilla(s) прен. чудесно, много добре; por maravilla по чудо, рядко; ser una cosa la octava maravilla прен. нещо е изключително, възхитително, осмото чудо на света (в Испания това е манастирът Ел Ескориал); ser una maravilla прен. единствено, прекрасно, съвършено нещо.

  Diccionario español-búlgaro > maravilla

 • 187 margen

  1. m, f 1) край, бряг; 2) поле (на страница); 3) кратка бележка върху поле (на книга, ръкопис); 4) прен. случай, възможност, пространство за извършване (случване) на нещо; estar (quedar) al de margen de algo настрана съм от нещо; dar margen para algo давам повод, (възможност) за нещо; 2. m икон. марж; margen de beneficio икон. марж (размер) на печалбата.

  Diccionario español-búlgaro > margen

 • 188 marrana

  f 1) свиня (самка); 2) прен. немарлива жена; 3) прен., разг. жена, която постъпва грозно и лошо; hacer la marrana прен., разг. М. правя се на болен, клинча от работа.

  Diccionario español-búlgaro > marrana

 • 189 masa1

  f 1) физ. маса; 2): la masa1 маса, множество; masa1s маси; de masa1s масов; en masa1 масово, общо; 3) прен. цялост, съвкупност; organización de masa1s масова организация; 4) куп, количество; 5) порция, част от материя; 6) тесто, каша; 7) Амер. паста, сладкиш; tener buena masa1; ser de buena masa1 прен. от добро тесто съм; послушен, податлив съм; masa1 activa действаща маса; masa1 atómica атомно тегло; masa1 crítica ядр. критична маса; masa1 efectiva ефективна маса; masa1 gravitatoria физ. гравитационна маса; masa1 molecular молекулно тегло; masa1 inerte инертна маса; masa1 isotópica изотопна маса; masa1 nuclear ядрена маса; masa1 en reposo маса в покой; masa1 específica физ. специфично тегло; pegàrsele a uno algo de la masa1 прен., разг. облагодетелствам се лично от средствата, с които работя; en la masa1 de la sangre прен. в природата, в кръвта ми е (с гл. estar, tener, llevar).

  Diccionario español-búlgaro > masa1

 • 190 mediodía

  m 1) пладне, обяд; 2) геогр. Юг; 3) среда; al mediodía по пладне, по обед; hacer mediodía отбивам някъде, за да закуся (на път, пътешествие).

  Diccionario español-búlgaro > mediodía

 • 191 mella

  f 1) спукване, сцепване, нащърбване; 2) празнина, дупка; 3) прен. вреда, щета; hacer mella прен. а) правя впечатление; б) нанасям щета.

  Diccionario español-búlgaro > mella

 • 192 mención

  f споменаване; hacer mención споменавам някого.

  Diccionario español-búlgaro > mención

 • 193 menguar

  1. intr 1) намалявам се, спадам; западам; 2) отивам към разсип (за луна); 2. tr намалявам, омаловажавам; menguar la importancia de algo подценявам значението на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > menguar

 • 194 mesa

  f 1) маса; 2) прен. трапеза, ядене; 3) получаване на причастие; 4) президиум; 5) плато; 6) стълбищна площадка; 7) лицева страна на скъпоценен камък; 8) всяка от страните на хладно оръжие; 9) нископодрязан чемшир; 10) църковна рента; 11) партия билярд; залог на билярд, миза; mesa de billar (de truecos) маса за игра на билярд; mesa de milanos прен., разг. оскъдна трапеза; mesa de noche нощна масичка; mesa redonda прен. кръгла маса, обсъждане; levantar (alzar, recoger, quitar) la mesa разг. вдигам масата след хранене; a mesa puesta наготово, безгрижно (с гл. estar, vivir, venir); dejar a uno debajo de la mesa разг. започвам да се храня, без да дочакам някого; estar uno a mesa y mantel de otro храня се всеки ден с някого за негова сметка; hacer mesa gallega прен. обирам всички пари в играта; levantarse de la mesa ставам от масата; poner la mesa сервирам, подреждам масата; sentarse uno a la mesa сядам на масата за хранене; servir la mesa сервирам яденето, обслужвам сътрапезниците; tener a uno a mesa y mantel прен. всекидневно храня някого.

  Diccionario español-búlgaro > mesa

 • 195 metido,

  a 1. adj 1) изобилстващ, обилен; 2) Ц. Амер., Ю. Амер. който обича да се бърка в чужди работи; metido, en sí уединен, замислен; estar metido, en algo заинтересуван съм, замесен съм в нещо; 2. m 1) ритник, тласък; 2) амонячно избелващо вещество; 3) подгъв на дреха; 4) пелена; 5) прен., разг. упрек, сурово мъмрене, скастряне; 6) прен., разг. начален импулс, аванс (в работа); 7) прен. неимоверно усилие в нещо; 8) полигр. допълнителен лист към книга след коректурите.

  Diccionario español-búlgaro > metido,

 • 196 mico

  m 1) маймуна с дълга опашка; 2) разг. сластолюбец; 3) маймунче, обичливо обръщение към дете; 4) вулг. млад крадец; 5) разг. много грозен човек; dar (hacer) mico прен., разг. а) не отивам на среща, не изпълнявам поето обещание; б) тръгвам си, без да платя на проститутка; dejar a uno hecho un mico прен., разг. засрамвам, смущавам някого; quedarse uno hecho un mico прен., разг. оставам смутен, засрамен.

  Diccionario español-búlgaro > mico

 • 197 mierda

  1. f 1) разг. изпражнение, лайно; 2) прен. мръсотия; 3) жарг. хашиш; 4) прен., разг. лошокачествено, оскъдно нещо, без никаква стойност; 2. m прен., разг. презрян човек, лайно, боклук; Ўa la mierda! по дяволите!; enviar (ir, mandar) a uno a la mierda прен., разг. пращам някого по дяволите; irse algo a la mierda прен., разг. не ставам, развалям се; Ўuna mierda! Ўy una mierda! боклук!; de mierda вулг. скапан, гаден.

  Diccionario español-búlgaro > mierda

 • 198 miga1

  f 1) троха; малка част от нещо; 2) среда (на хляб); 3) прен., разг. същина, същност, вътрешна сила; hombre de miga1 достоен човек; 4) прен., разг. същностност, сериозност; discurso de miga1 сериозна реч; 5) pl трохи; изпържени хлебни хапки; hacer buenas (malas) miga1s con alguien прен., разг. разбираме се добре, дружа (враждувам) с някого; de mucha miga1 значителен.

  Diccionario español-búlgaro > miga1

 • 199 milagro

  m чудо; de milagro прен. като по чудо, за малко; salvarse de milagro спасявам се като по чудо, по чудо оцелявам; hacer uno milagros прен. върша чудеса; vivir uno de milagro прен. а) трудно преживявам; б) избягнал съм голяма опасност; colgar a uno el milagro прен. приписвам, стоварвам някому вината.

  Diccionario español-búlgaro > milagro

 • 200 misterio

  m 1) тайна; 2) тайнство; 3) тайнственост, мистерия; 4) pl тайни религиозни церемонии; hablar uno de (con) misterio; hacer uno misterio говоря загадъчно, с намеци; no ser una cosa sin misterio прен. има нещо тъмно, има умисъл в нещо.

  Diccionario español-búlgaro > misterio


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.