Перевод: с испанского на болгарский

iba+sólo+con+lo+puesto

 • 1 puesto,

  a 1. adj 1) поставен, сложен, положен; puesto, en решен, готов да; 2) добре облечен, пременен; 2. m 1) място; 2) положение; 3) пост, служба; 4) сергия; будка; 5) воен. пост; 6) воен. пункт; 7) лов. прикритие; 8) прен. състояние; puesto, de trabajo работно място.

  Diccionario español-búlgaro > puesto,

 • 2 solo,

  a 1. adj 1) един, единствен; 2) сам, безприютен; 3) самотен, уединен; 2. m 1) муз. соло, солова партия; 2) чисто кафе, без мляко; 3) солово изпълнение (на танц) без партньор; 4) вид игра на карти; a solo,as насаме; a mis (tus, sus) solo,as самотно, уединено; de solo, a solo, без посредник, без трето лице, насаме.

  Diccionario español-búlgaro > solo,

 • 3 sólo,

  solo adv 1) вж. solamente; 2): sólo, que само че, но; con sólo, que само ако.

  Diccionario español-búlgaro > sólo,

 • 4 puesto

  que conj тъй като.

  Diccionario español-búlgaro > puesto

 • 5 acompañado,

  a 1. adj 1) придружен; 2) разг. шумен, оживен; sitio acompañado, оживено място; 2. m 1) придружител; 2) Екв. гарнитура (към ястие); màs vale solo que mal acompañado, по-добре сам, отколкото в лоша компания.

  Diccionario español-búlgaro > acompañado,

 • 6 café

  m 1) кафеено дърво; 2) кафе (зърно, напитка); café de centeno леблебия; café crudo сурово кафе; café helado айскафе; café solo чисто кафе, без сметана или мляко; café cortado; café con leche кафе с мляко; café tostado печено кафе; café descafeinado без кофеин; 3): (de) color (de) café кафяв цвят; 4) кафене; tomar una taza de café пия чаша кафе.

  Diccionario español-búlgaro > café

 • 7 hablar

  1. intr 1) говоря, разговарям; 2) произнасям реч; 3) обсъждам, съгласувам; 4) с предл. de, говоря върху тема, засягам въпрос (писмено или устно); 5) застъпвам се, ходатайствам; 6) прен. напомням, говоря за; en el mundo todo habla de Dios в света всяко нещо напомня за Бога; 7) прен. звуча много изразително (за инструмент); 8) обръщам се (към някого); 9) прен. имам любовни отношения с някого; 10) мърморя, критикувам; 11) прен. изразявам се по какъвто и да е начин; hablar por señas говоря със знаци; 2. tr говоря на някакъв език; 3. prnl 1) говори се; 2) говоря си; hablar por los codos разг. говоря много; ni hablar дума да не става; es hablar por demàs говоря си на вятъра; estar hablando притежавам изключителна изразителност (за неодушевени неща); hablar alto говоря авторитетно; hablar a tontas y la locas разг. говоря необмислено, каквото ми дойде наум; hablar bien criado говоря възпитано; hablar consigo говоря на себе си, размишлявам; hablar en común говоря общо, по принцип; hablar en cristiano прен., разг. говоря ясно, по християнски; hablar gordo говоря надуто, заплашително; hablar lo todo не съм дискретен, всичко си казвам; hablar por hablar говоря, колкото да се намирам на приказка; hablàrselo uno todo a) не давам дума другиму; б) противореча си; quien mucho habla, mucho yerra бърка този, който много говори; solo le falta hablar разг. само дето не е проговорил(о, а) ( за нещо много изразително).

  Diccionario español-búlgaro > hablar

 • 8 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 9 mirar

  1. tr 1) гледам; поглеждам, разглеждам; mirar a la cara а) гледам право в очите; б) любувам се; mirar de soslayo гледам изкосо; mirar de hito en hito гледам втренчено; mirar de reojo а) гледам накриво; б) гледам отвисоко; mirar con ceño мръщя се, чумеря се; mirar con el rabo (rabillo) del ojo поглеждам с крайчеца на окото; mirar por encima хвърлям повърхностен поглед; 2) внимателно разглеждам; оглеждам; 3) гледам, обърнат съм към, гледам (за здание, двор, прозорец); 4) прен. обмислям, претеглям; bien mirado ако добре се помисли; 5) засягам, отнасям се (за нещо); por lo que mira a що се отнася до...; 6) имам предвид; 7) прен. интересувам се от определена цел; solo mira a su provecho гледа само ползата си; 8) наблюдавам някого; 9) прен. грижа се за някого; гледам, пазя; отнасям се с внимание (с предл. por); 10) прен. търся, информирам се, изяснявам; 11): Ўmira! interj виж! ей! слушай! виж сега!; mira lo que haces внимавай какво правиш; mírame y no me toques прен., разг. за слаб, крехък, деликатен човек, или за чупливи предмети; Ўmira quién habla! виж кой го казва! mirar a ver разг. гледам, изяснявам си нещо; mirarse en una cosa а) прен., разг. дълбоко ценя, наслаждавам се на нещо; б) обмислям преди да взема решение; mirarse uno en otro прен. оглеждам се в някого като в огледало; mirarse unos a otros прен. споглеждаме се; miren si es parda прен., разг. за някой, който лъже или преувеличава; mirar bien (mal); mirar con buenos (malos) ojos отнасям се доброжелателно (недоброжелателно); уважавам (не уважавам); mirarse a la sombra прен. имам високо мнение за външността си; mirarse las uñas а) безделнича, мързелувам; б) играя на карти; mirarse en uno а) гледам някого в очите; б) любувам се, не мога да се нагледам на някого; в) подражавам, взимам пример от някого; 2. prnl 1) гледам се; 2) любувам се на себе си.

  Diccionario español-búlgaro > mirar

 • 10 pintar

  1. tr 1) рисувам, изобразявам; 2) боядисвам; 3) пиша, поставям графичен знак; 4) прен. описвам; 5) прен. преувеличавам; 2. intr 1) започвам да червенея, зрея (за плодове); 2) прен., разг. започвам да се определям, проличавам си; 3) имам значение, означавам, струвам (във въпросителни или отрицателни изречения); 3. prnl 1) гримирам се (за жена); 2) Амер. ухажвам усилено; pintar como querer прен. представям нащата не каквито са, а както ми се иска; pintar de (la) primera рисувам отведнъж, без скици, без поправки; pintarla прен., разг. демонстрирам власт, влияние, елегантност; pintarse uno solo para una cosa прен., разг. ставам изключително само за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > pintar

 • 11 rey

  m 1) крал; 2) pl крал и кралица, кралска двойка; 3) цар, главна фигура в шаха; 4) разг. свинар; 5) прен. мъж, животно или предмет от мъжки род, който изпъква над останалите; Reyes Magos Влъхвите; a rey muerto, rey puesto Кралят умря, да живее краля; la (lo) del rey разг. улицата; ni quito ni pongo rey proverb аз съм пас, не участвам в нещо.

  Diccionario español-búlgaro > rey

 • 12 sentido,

  a 1. adj 1) чувствителен, възприемчив; 2) прочувствен; 3) обидчив; 4) спукан, пукнат, счупен; 2. m 1) чувство; сетиво; 2) чувствителност, възприемчивост; 3) съзнание, разум; 4) смисъл, значение; цел; 5) посока, страна, направление; calle de un solo sentido, еднопосочна улица; 6) вредителски инстинкт (при животно); 7) Амер. слепоочие; 8) геом. посока; 9) лингв. значение (на текст, дума); интерпретация; doble sentido, двусмислие, двоен смисъл; perder uno el sentido, припадам; губя съзнание; en todos los sentido,s във всички направления; sentido, común здрав разум; costar un sentido, прен. струвам много скъпо; abundar en un sentido, а) твърдо съм убеден в мнението си; б) споделям чуждо мнение; con todos los cinco sentido,s прен. с пълно внимание.

  Diccionario español-búlgaro > sentido,

 • 13 sol1

  m 1) слънце; la salida del sol1 изгрев слънце; la puesta del sol1 залез слънце; sol1 con uñas прен., разг. слънцето, покрито с леки облаци; al sol1 puesto а) на залез слънце; б) прен. късно, ненавреме; tomar el sol1 пека се на слънце; de sol1 al sol1 от тъмно до тъмно; sol1 de las Indias слънчоглед; no dejar ni a sol1 ni a sombra прен. преследвам, дотягам, досаждам; sentarse el sol1 прен., разг. добивам тен; 2) сол, сребърна монета в Перу.

  Diccionario español-búlgaro > sol1

 • 14 sí1

  pron refl 3 л., употребява се с предлози; a sí1 (mismo) на себе си; por sí1 от себе си; de por sí1 а) поотделно; б) от само себе си; para sí1 наум; на себе си; volver en sí1 идвам на себе си; en sí1 спокоен, безстрастен; fuera de sí1 не на себе си; por sí1 solo спонтанно, от само себе си; sobre sí1 внимателно, предпазливо.

  Diccionario español-búlgaro > sí1

См. также в других словарях:

 • puesto — {{#}}{{LM P32185}}{{〓}} {{SynP32959}} {{[}}puesto{{]}}, {{[}}puesta{{]}} ‹pues·to, ta› {{<}}1{{>}} {{▲}}part. irreg. de{{△}} {{P31027}}{{↑}}poner{{↓}}. {{《}}▍ adj.{{》}} {{<}}2{{>}} Bien vestido o arreglado: • Iba todo puesto con su traje… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • Experimento con un pájaro en una bomba de aire — Saltar a navegación, búsqueda Experimento con un pájaro en una bomba de aire (An Experiment on a Bird in the Air Pump) …   Wikipedia Español

 • Votaciones/2004/Usar sólo imágenes libres — Wikipedia:Votaciones/2004/Usar sólo imágenes libres Saltar a navegación, búsqueda Atajo WP:VFUWP:VFU Aviso: Esta votación ya ha finalizado Asunto: Permitir exclusivamente el uso de imágenes libres, según el criterio de …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Votaciones/2004/Usar sólo imágenes libres — Atajo WP:VFUWP:VFU Aviso: Esta votación ya ha finalizado Asunto: Permitir exclusivamente el uso de imágenes libres, según el criterio de commons. (Resultado de la votación al final.) Ver …   Wikipedia Español

 • Proceso de paz con ETA del Gobierno de la VIII Legislatura de España — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. El llamado «proceso de paz» se refiere al intento del gobierno de la… …   Wikipedia Español

 • Jaina Solo — Personaje de Star Wars Información Raza Humano Sexo Mujer Estatura …   Wikipedia Español

 • Desde Rusia con amor (película) — Para otros usos de este término véase From Russia With Love. From Russia with Love Título España: Desde Rusia con amor Hispanoamérica: Desde Rusia con amor Ficha técnica Dirección Terence Young …   Wikipedia Español

 • The Con — estudio de Tegan and Sara Publicación 24 de julio de 2007 Grabación enero 2007 – 12 de marzo 2007 Género(s) Indie pop Durac …   Wikipedia Español

 • Equipo del mar de Ross — Saltar a navegación, búsqueda Mapa de las vías marítimas del Endurance el James Caird y el Aurora, la ruta de suministro terrestre del equipo del mar de Ross y la vía terrestre planeada por el equipo del mar de Weddell, encabezada por Ernest… …   Wikipedia Español

 • Historia del Real Club Deportivo de La Coruña — Artículo principal: Real Club Deportivo de La Coruña Contenido 1 Fundación y primeros años (1906 1941) 1.1 Primeros pasos como club 1.2 Las competiciones liguer …   Wikipedia Español

 • Ace Frehley — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.