Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

humeur

 • 1 humeur

  nf.
  1. vx. odam mizoji, ho‘l, nam, quruq, issiq, sovuq mizoj
  2. fe'l, xulq, fe'l-atvor, fe'l-xo‘y, kayfiyat, hafsala, rag‘bat, mayl, xohish, avzoy; de belle humeur yaxshi kayfiyat, xushfe'l; une humeur enjouée xushchaqchaq kayfiyat, quvnoqlik; une humeur chagrine ma'yus, g‘amgin kayfiyat; une humeur noire qayg‘u, dilgirlik; être d'humeur à moyil bo‘lmoq; mettre qqn. en humeur xursand, shod qilmoq, ko‘nglini ochmoq; de bonne, mauvaise humeur yaxshi, yomon kayfiyat
  3. yomon kayfiyat, o‘kinch, achinish, ranj, alam; un moment d'humeur g‘azabning avj olishi, o‘ ta g‘azablanish; avec humeur jahl bilan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > humeur

 • 2 approchable

  adj. bo‘lishsiz fe'llarda qo‘llaniladi: kirish, o‘ tish, yo‘lash mumkin bo‘lgan; barchaga baravar, oddiy, odmi (inson); sa porte est bien gardée, il n'est pas facilement approchable uning darvozasi yaxshi qo‘riqlanayapti, osonlikcha yaqinlashib bo‘lmaydi; il est de très mauvaise humeur, il n'est pas approchable uning kayfiyati juda yomon, unga yaqinlashib bo‘ lmaydi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > approchable

 • 3 atrabilaire

  I adj. badjahl, serzarda, zahar; d'une humeur atrabilaire darg‘azab kayfiyatda
  II n. birovga yoqmaydigan, elikib keta olmaydigan, murosa qila olmaydigan kishi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > atrabilaire

 • 4 avenant

  -ante
  adj. yoqimli, ko‘ngilli, xush keladigan, yoqadigan; manières avenantes yoqadigan odatlar; un visage avenant yoqimtoy chehra.
  loc.adv.loc.adj. tegishincha, tegishlicha, tegishli ravishda, mos ravishda, yarasha, qarab; tout le reste est à l'avenant barcha qolganlari tegishlicha; être à l'avenant de mos bo‘lmoq, muvofiq, munosib, loyiq bo‘lmoq, to‘g‘ri kelmoq; nous allons bien tous les deux et l'humeur est à l'avenant biz ikkimiz ham yaxshi yuribmiz va kayfiyat ham shunga mos, yarasha.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > avenant

 • 5 belliqueux

  -euse
  adj. jangari; humeur belliqueuse badjahl, ko‘zi qonga to‘lgan, vajohati yomon.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > belliqueux

 • 6 dogue

  nm. buldog (it), boksyor (nemis buldogi); être d'une humeur de dogue huddi qopog‘on itday jahli chiqmoq, vaysamoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dogue

 • 7 égalité

  nf.
  1. tenglik, baravarlik; l'égalité de deux nombres ikki sonning tengligi
  2. to‘g‘rilik, tekislik, silliqlik; l'égalité d'un terrain maydonning tekisligi
  3. har jihatdan tenglik, teng huquqlilik
  4. bir tekisdalik; l'égalité d'humeur og‘irlik, vazminlik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > égalité

 • 8 exécrable

  adj. jirkantiradigan, nafratni qo‘zg‘aydigan, juda xunuk, juda yomon, jirkanch, qabih, yoqimsiz; yaramas; un crime exécrable qabih jinoyat; je suis d'une humeur exécrable kayfiyatim g‘oyat yomon; il fait un temps exécrable ob-havo juda yomon.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > exécrable

 • 9 incompatibilité

  nf. o‘xshashsizlik, beo‘xshovlik, o‘xshash, monand emaslik, har xillik, nomuvofiqlik, nomunosiblik, noloyiqlik, to‘g‘ri kelmaslik; une incompatibilité d'humeur fe'l-atvorining mos, to‘g‘ri kelmasligi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > incompatibilité

 • 10 inégal

  -ale
  adj.
  1. tengsiz, tengi yo‘q, tengmas, baravar emas; un traité inégal teng huquqqa ega bo‘lmagan bitim, sulh
  2. notekis, har xil, beqaror, betayin, silliq bo‘lmagan, g‘adir-budir
  3. notekis, bir xilmas
  4. beqaror, o‘zgaruvchan, o‘zgarib turadigan, muvaqqat, buqalamun; d'humeur inégale o‘zgaruvchan kayfiyat.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > inégal

 • 11 jovial

  -ale
  adj. quvnoq, xushchaqchaq, xushtabiat, shod, xursand, vaqti chog‘; un garçon jovial quvnoq bola; d'humeur jovial vaqti chog‘lik bilan, yaxshi kayfiyat bilan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > jovial

 • 12 joyeux

  -euse
  adj.
  1. xushchaqchaq, quvnoq, shodmon, vaqti chog‘, xursand; un joyeux garçon xushchaqchaq bola; d'humeur joyeuse yaxshi kayfiyat bilan, vaqti chog‘lik bilan; rendre joyeux vaqtini chog‘ qilmoq, quvontirmoq, shodlantirmoq, ko‘nglini ochmoq
  2. quvonchli, sevinchli, shodiyona; une joyeuse nouvelle quvonchli yangilik; pousser des cris joyeux quvonchdan qichqirib yubormoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > joyeux

 • 13 massacrant

  -ante
  adj. humeur massacrante o‘ ta yomon kayfiyat.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > massacrant

 • 14 méchant

  -ante
  I adj.
  1. jahldor, yovuz, qora niyatli, g‘azabnok, yomon, badjahl
  2. xavfli, ko‘ngilsiz, noxush; s'attirer une méchante affaire ko‘ngilsiz ishga aralashib qolmoq; méchante humeur noxush kayfiyat
  3. vx. arzimaydigan, arzimas
  4. iflos, yaramas, razil, qabih, zaharli ilon; un homme méchant, un méchant homme qabih odam; être méchant comme une teigne, comme la gale zahar, zaharli ilon (zahar odam); plus bête que méchant yaramasdan ko‘ra ham battolroq; méchantes langues og‘ziga kuchi yetmaydigan odamlar, g‘iybatchilar
  5. yaramas, bo‘ lmag‘ur, yomon, bemaza (bolaga nisbatan); méchant garçon! to‘polonchi, quloqsiz, sho‘x, bo‘lmag‘ur bola
  6. tepag‘on, qopag‘on, tishlong‘ich, yirtqich (hayvon)
  7. expression méchante achchiq ibora; sourire méchant zaharxanda kulgi
  8. fam. yomon, yaramas, bo‘lmag‘ur, bemaza (narsa); une méchante grippe yaramas gripp; loc. ce n'est pas bien méchant hechqisi yo‘q, zarari yo‘q
  II n. battol, badjahl, yovuz, vahshiy odam; les bons et les méchants yaxshilar va yovuzlar; loc. faire le méchant qizishmoq, jahli, achchig‘i chiqmoq, qoni, zardasi qaynamoq, do‘q urmoq, tahdid qilmoq, qo‘rqitmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > méchant

 • 15 mobilité

  nf.
  1. harakatchanlik, serharakatlilik; accroître la mobilité d'une armée par la motorisation motorlashtirish yo‘li bilan qo‘shinning harakatchanligini oshirmoq
  2. o‘zgaruvchanlik; la mobilité d'un visage yuzning o‘zgaruvchanligi
  3. mobilité des sentiments, de l'humeur histuyg‘ ularning, kayfiyatning beqarorligi, betayinligi, o‘zgarib turishligi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > mobilité

 • 16 montrer

  I vt.
  1. ko‘rsatmoq, namoyish qilmoq; montrer un objet à qqn. biror narsani birovga ko‘rsatmoq; montrer ses richesses o‘z boyliklarini namoyish qilmoq; montrer du doigt les étoiles barmog‘i bilan yulduzlarni ko‘rsatmoq; montrer le chemin, la voie yo‘lni ko‘rsatmoq; film qui montre des scènes de violence zo‘ravonlik voqealarini namoyish qiluvchi film
  2. ko‘rinib turmoq; robe qui montre les bras, le cou qo‘llar va bo‘yin ko‘rinib turadigan ko‘ylak; ce tapis montre la corde gilamning ipi ko‘rinib turibdi
  3. ko‘rsatmoq, ta'riflamoq; l'auteur montre dans ses livres un pays, une société muallif o‘z kitoblarida bir yurtni, bir jamiyatni ta'riflaydi
  4. ko‘rsatmoq, ta'kidlamoq, ayon qilmoq, bildirmoq; montrer à qqn. ses torts, lui montrer qu'il a tort birovga o‘z xatosini ko‘rsatmoq, unga xato qilayotganini ta'kidlamoq; signes qui montrent la présence, l'imminence de qqch. biror narsaning borligi, muqarrarligini bildiruvchi ishoralar
  5. ko‘rsatib qo‘ymoq; je vais lui montrer qui je suis men unga kimligimni ko‘rsatib qo‘yaman; montrer ce qu'on sait faire nima qila olishligini ko‘rsatib qo‘ymoq; montre l'exemple! namuna ko‘rsat!
  6. ko‘rsatmoq, oshkor qilmoq, namoyon qilmoq, bildirmoq; montrer son étonnement, son émotion o‘z hayratini, histuyg‘ ularini bildirmoq; montrer de l'humeur kayfiyat ko‘rsatmoq
  7. ko‘rsatmoq, tushuntirmoq; montre-moi comment ça marche menga buni qanday ishlashini ko‘rsat
  II se montrer vpr.
  1. ko‘rinmoq, paydo bo‘lmoq; il n'a qu'à se montrer pour être applaudi u olqishlanishi uchun uning paydo bo‘lishigina yetarli; il n'ose plus se montrer u ko‘rinishga butunlay jur'at eta olmayapti; se montrer sous un jour favorable, tel qu'on est omadi kelmoq, o‘zini qanday bo‘lsa shundayligicha ko‘rsatmoq
  2. o‘zining -ligini ko‘rsatmoq, namoyish qilmoq; se montrer courageux, habile o‘zining jasurligini, uddaburoligini ko‘rsatmoq; il s'est montré d'une avarice sordide u o‘zining jirkanch xasisligini ko‘rsatdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > montrer

 • 17 noir

  -noire
  I adj.
  1. qora, qop-qora, timqora; qoraroq, qoramtir; du pain noir qora non; un café noir, bien noir qop-qora, achchiq qahva
  2. qora, qoraygan, is bosgan, iflos; noir de -dan qoraygan
  3. qora, qorong‘i, zimziyo; cabinet noir, chambre noire qorong‘i kobinet, qorong‘i xona; il fait noir comme dans un four go‘rday qorong‘i; nuit noire qorong‘i kecha, zimiston
  4. negr; une femme noire negr xotin; race noire, peuples noirs negr irqi, negr xalqi
  5. fam. mast, kayf; il est complètement noir u g‘ irt kayf
  6. qayg‘uli, g‘amgin, g‘am-g‘ussali; og‘ir, qora; il était d'une humeur noire u g‘amgin kayfiyatda edi; avoir, se faire des idées noires qora fikrlarga bormoq, berilmoq; regarder qqn. d'un oeil noir birovga o‘qrayib qaramoq
  7. qora, yovuz, buzuq niyatli, mudhish; magie noire sehrgarlik, jodu, amal; humour noir qiyin ahvolga tushib qolgan kishining hazil-huzullari
  8. qora, g‘ayriqonuniy, yashirin; marché noir chayqov bozori; loc. au noir yashirincha, “chap”ga; travail au noir “chap” ish; il travalle au noir u “chap”ga ishlaydi
  II nm.
  1. qora rang; habillé, vêtu de noir qora kiyingan; elle était tout en noir u butunlay qora ust-boshda edi; film en noir et blanc oq-qora tasvirli film; loc. c'est écrit noir sur blanc aniq, ravshan, ochiq-oydin yozilgan
  2. qorong‘ulik, tun, qora tun, zulmat; enfant qui a peur dans le noir qorong‘ulikdan, tundan qo‘rqadigan bola
  3. qoraytiruvchi modda; noir de fumée qurum, qorakuya; se mettre du noir aux yeux ko‘ziga surma qo‘ymoq
  4. fig. tushkunlik, umidsizlik ramzi; fam. g‘am, qayg‘u; voir tout en noir hamma narsani qora rangda ko‘rmoq, umidsizlikka tushmoq
  5. n. negr; les noirs d'Afrique Afrika negrlari; une noire américaine amerikalik negr ayol.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > noir

 • 18 plaisanter

  I vi.
  1. hazillashmoq, hazil-mutoyiba qilmoq; je ne suis pas d'humeur à plaisanter men hazillashadigan holatda emasman
  2. o‘ynashmoq, hazillashmoq; c'est un homme qui ne plaisante pas bu hazilni bilmaydigan odam; ne plaisantez pas avec cela bu bilan o‘ynashmang
  II vt. tegishmoq, tegajog‘lik qilmoq, o‘ynashmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > plaisanter

 • 19 querelleur

  -euse
  adj.n. janjalkash, tirnoq ostidan kir izlaydigan, injiq; d'humeur querelleuse tajovuzkor.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > querelleur

 • 20 ressentir

  I vt.
  1. litt. his qilmoq, boshdan kechirmoq, totmoq, tatib ko‘rmoq, chekmoq, tortmoq; ressentir une injure, une privation haqorat, muhtojlikni tatib ko‘rmoq; ressentir de la sympathie, de la colère pour, à l'égard de qqn. biror kishiga nisbatan mayli bo‘lmoq, g‘azablanmoq
  2. his qilmoq, sezmoq; ressentir la faim ochlikni his qilmoq
  II se ressentir vpr. sezilmoq, bilinmoq; sezilib, bilinib turmoq; son travail se ressent de son humeur ishi uning kayfiyatidan darak berib turibdi; se ressentir d'une chute, d'une opération yiqilganligi, opperatsiya qilinganligining asorati sezilib turibdi; le pays se ressent de la crise mamlakatda inqirozning asorati sezilib turibdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ressentir

См. также в других словарях:

 • humeur — [ ymɶr ] n. f. • 1119 « liquide »; lat. humor I ♦ (v. 1160) Vieilli Substance liquide élaborée par un corps organisé, et spécialt (méd. anc.) Liquide organique du corps humain. ⇒ bile, chassie, chyle, flegme, glaire …   Encyclopédie Universelle

 • humeur — 1. (u meur) s. f. 1°   Toute espèce de liquide ; inusité en ce sens qui est le sens propre, excepté dans cette phrase du métier de la tannerie : Faire prendre humeur aux peaux, les humecter, afin de leur donner une préparation. 2°   En un sens… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • humeur — HUMEUR. s. f. Substance fluide de quelque corps que ce soit. Humeur subtile. humeur grossiere. humeur chaude. humeur froide. les plantes se nourrissent de l humeur qu elles tirent de la terre. il distille de cet arbre une humeur visqueuse &… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • humeur — Humeur, soit d eauë, soit de vin, d huile, ou autres, Latex, laticis. Humeur coulante, Liquor, priore correpta. Humeur qui ne coule point, Humor iners. Humeur froide, Lentus humor. Humeur salée, Salsitudo. Une humeur generative, Foetificus humor …   Thresor de la langue françoyse

 • Humeur — (fr., spr. Umöhr), 1) Feuchtigkeit; 2) Humor …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Humeur — (franz., spr. ümör), Laune, besonders üble …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • humeur — HUMEUR: Se réjouir quand elle sort, et s étonner que le corps humain puisse en contenir de si grandes quantités …   Dictionnaire des idées reçues

 • HUMEUR — s. f. Toute substance fluide qui se trouve dans un corps organisé. Humeur subtile. Humeur grossière. Humeur visqueuse. Il découle de cet arbre une humeur visqueuse. Les humeurs du corps humain sont la lymphe, le sang, le chyle, la bile, etc. La… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 7eme edition (1835)

 • HUMEUR — n. f. Toute substance liquide qui se trouve dans un corps organisé. Humeur visqueuse. Il se disait surtout dans l’Ancienne Médecine. Les humeurs du corps humain sont la lymphe, le sang, le chyle, la bile, etc. Cela vicie les humeurs. Cela met les …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 8eme edition (1935)

 • Humeur — Pour les articles homonymes, voir Humeur (homonymie). Humeur nocturne, William Adolphe Bouguereau, 1882. L humeur est un état d âme pe …   Wikipédia en Français

 • humeur — nf., état d esprit : chira nf., penè nm. (Saxel.002) ; grâssa <grâce> nf. (002, Albanais.001), grâfa (002) ; umeur (Aix). E. : Chassie, Rayon, Travers. A1) bonne humeur : bona grâssa <bonne grâce> (001). Fra. Il est toujours de bonne… …   Dictionnaire Français-Savoyard

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»