Перевод: с испанского на болгарский

hoy+he+hecho+una+buena+obra

 • 61 hiel

  f 1) анат. жлъчка; 2) жлъчен сок; 3) прен. жлъч, огорчение, злоба; 4) pl огорчения, грижи; dar a beber hieles прен., разг. причинявам грижи, неприятности; echar (sudar) uno la hiel прен., разг. пресилвам се, работя усилено; estar uno hecho hiel прен., разг. жлъчен съм, много гневен; no tener uno hiel прен., разг. безобиден, мек съм.

  Diccionario español-búlgaro > hiel

 • 62 hielo

  m 1) лед; 2) замръзване; 3) прен. студенина, безчувственост, равнодушие; hielo seco сух лед; romper (quebrar) el hielo прен., разг. разчупвам леда; estar uno hecho un hielo прен., разг. леден съм, много студен; quedarse de hielo прен., разг. замръзвам, парализирам се (от учудване, стъписване и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > hielo

 • 63 hierba

  f 1) трева; 2) паша за добитък; 3) pl растителна отрова; 4) разг. трева, дрога, марихуана; 5) година (за животно); finas hierbas подправки; mala hierba а) бурен, плевел; б) непослушно дете; hierba mala nunca muere черен гологан не се губи; ver (sentir) uno crecer la hierba разг. имам будно съзнание, бързо си давам сметка за нещата; hierba del Paraguay; hierba mate парагвайски чай, мате; pisar buena (mala) hierba прен. а) в добро (лошо) настроение съм; б) получавам се добре (зле); comer su trigo en hierba прен. изразходвам на зелено (предварително) придобивките си; de dos (tres, etc.) hierbas двугодишен (тригодишен и т. н., за животно); crecer como la mala hierba разг. израствам бързо, като бурен; en hierba неузрял; (y) otras hierbas и още много ( след изброяване).

  Diccionario español-búlgaro > hierba

 • 64 higo

  m 1) смокиня; 2) израстък около ануса; 3) прен. нищожно нещо, дреболия; 4) прен., разг. грозно, сбръчкано нещо; higo chumbo кактусов плод; de higos a brevas adv разг. от време на време; estar algo hecho un higo разг. нещо е много повредено, развалено; en tiempo de higos no hay amigos proverb пази Боже сляпо да прогледа; no dàrsele a uno un higo; no dar un higo por una cosa прен. пет пари не давам за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > higo

 • 65 hora

  f 1) час; їqué hora es? колко е часът?; 2) време за нещо; 3) последните мигове от живота (с гл. llegar); llegó la hora настъпи моментът; дойде времето; es hora de време е да; a la hora dada в уреченото време; 4) pl мит. сезоните, деца Зевс и Темида; 5) Ч. смъртоносна болест; Ўa buenas hora mangas verdes! прен., разг. след дъжд качулка; hora de la modorra точно преди зазоряване, по време на най-дълбокия сън; hora de verano лятно часово време; hora hache точният час за започване на действие; hora punta час пик; пиково време; hora suprema смъртният час; hora tonta лениво, празно време; horas bajas прен. период на обезсърчаване, депресия; hora muertas прен. мъртво време; a buena hora в подходящия момент; a la hora веднага, в момента, точно навреме; a última hora в последния момент; cada hora непрекъснато, винаги; dar hora насрочвам час; dar la hora а) отброявам часовете (за часовник); б) казвам колко е часът; в) прен. по него си сверявам часовника (безупречен е, точен, съвършен); en hora mala ненавреме, в неподходящ момент; en su hora когато му дойде времето; ganar horas прен. печеля време; hacer horas а) запълвам си времето; б) работя извънредно; hacerse hora de una cosa настъпва времето за нещо; la hora de la verdad прен. решителният момент, часът на истината; pedir (tomar) hora a uno моля да ми се определи час за среща; poner en hora сверявам часовник; por hora вж. cada hora; sonar la hora de algo прен., разг. удари часът за нещо; tener uno sus horas contadas прен. дните ми са преброени.

  Diccionario español-búlgaro > hora

 • 66 impresión

  f 1) отпечатък; impresiónes digitales (dactilares) отпечатъци на пръстите; 2) щампосване; 3) отпечатване, печат, печатане; impresión en (dos) colores цветен (двуцветен) печат; impresión de libros книгопечатане; 4) запис на звук (фотоелектрически, магнитен); impresión fotofónica фотоелектрически звукозапис; 5) прен. впечатление; мнение; hacer (dejar) buena impresión правя добро впечатление; hacer (una) impresión desfavorable правя лошо впечатление; hacer impresión una cosa прен. впечатлява дълбоко, врязва се в паметта.

  Diccionario español-búlgaro > impresión

 • 67 inteligencia

  f 1) ум, разум; 2) разбиране; познавателна способност; 3) досетливост, схватливост; 4) умение, опит; 5) разбирателство, единомислие, сговор; 6) тайна връзка, отношение; 7) разузнаване; servicio de inteligencia тайни служби; inteligencia atrificial изкуствен интелект (разум); buena inteligencia добро разбирателство; mala inteligencia несговорчивост; llegar a una inteligencia стигам до разбирателство; en (la) inteligencia de que в случай че; estar en inteligencia con свързан съм с; mirada de inteligencia съучастнически поглед.

  Diccionario español-búlgaro > inteligencia

 • 68 Judas

  m 1) Юда; 2) прен. предател; 3) прен. сламена фигура, която се изгаря по време на Страстната седмица; estar hecho (parecer) uno un Judas прен., разг. облечен съм в изпокъсани, мръсни дрехи.

  Diccionario español-búlgaro > Judas

 • 69 ley

  f 1) закон; ley fundamental юр. основен закон, конституция; ley adjetiva процесуално право; ley marcial военен закон, военно положение; ley natural природен закон; 2) нравствен закон, морална норма; 3) тегло, качество и др., предвидени от закона; 4) физически закон; 5) законодателство, сборник от закони; 6) pl право (наука); 7) вярност, лоялност (с гл. tener, tomar); 8) религия, вяра; 9) проба (за метали); de ley, de buena ley чистопробен; bajo de ley низкопробен; ley de bases юр. директивен закон; ley de Dios Божият закон; ley antigua (de Moisés) Моисеев закон; ley de la trampa разг. измама; ley del embudo прен., разг. закон, който се прилага според случая; ley seca сух режим; ley universal всеобщ закон; a todo ley със строго спазване на законите и справедливостта; con todas las de la ley както си му е редът; dar la ley прен. а) диктувам модата, правилата; б) прен. налагам желанието си на някого; de buena ley прен. доброкачествен; de ley прен. а) добър, честен човек; б) както е необходимо, както трябва да бъде (за предмети); de mala ley прен. в лоши, неблагоприятни условия; echar (toda) la ley a uno осъждам с цялата строгост на закона; tener (tomar) ley a alguien харесвам някого, ценя го, изпитвам симпатия към него; venir contra una ley нарушавам закон.

  Diccionario español-búlgaro > ley

 • 70 lid

  f 1) сражение; бой; 2) прен. диспут, спор; en buena lid с позволени средства.

  Diccionario español-búlgaro > lid

 • 71 llover

  (-ue-) 1. impers вали дъжд; 2. tr прен. изсипва се, излива се, пада в изобилие; a secas y sin llover прен., разг. без предупреждение, без подготовка; como llovido прен. неочаквано; como quien oye llover прен., разг. без да обръщам внимание; haber llovido mucho después de (desde) cierto hecho прен., разг. много вода е изтекла оттогава; llover sobre mojado а) прен. едно върху друго се трупат задължения; б) прен. струпват се неприятности, грижи; в) прен. непрекъснато и излишно напомняне на нещо неприятно; como llovido del cielo прен. като паднал от небето; llover a càntaros вали като из ведро.

  Diccionario español-búlgaro > llover

 • 72 Luna

  1. n p f Луна (обикн. с опр. чл. la); Luna creciente астр. растяща луна; Luna de miel прен. меден месец; Luna en lleno, Luna llena астр. пълнолуние; Luna menguante нащърбена луна; Luna nueva новолуние; media Luna а) полумесец; лунен сърп; б) украшение във форма на полумесец; Luna desjarretadera прен. а) ислям, мохамеданство; б) прен. Турската империя; в) вид крепостно укрепление; 2. f 1) луна, месец; лунна светлина; 2) астр. лунен месец; 3) сателит на небесно тяло; 4) огледало; 5) стъкло на очила; 6) прен. влияние на луната върху психично болните; 7) прен. мания, особено душевно състояние, каприз; a la luna de Valencia (с гл. dejar, quedarse) прен., разг. с разбити надежди, мечти; estar en la Luna прен., разг. на луната съм; разсеян съм; не съм в реалността, не си давам сметка за ставащото; estar uno de buena (mala) Luna Амер. в добро (лошо) настроение съм; ladrar a la Luna прен., разг. напразно давам израз на яда си срещу някого ( или нещо), на когото не мога да навредя; pedir la Luna разг. искам нещо невъзможно; tener uno Lunas прен., разг. имам смущения по време на лунните промени.

  Diccionario español-búlgaro > Luna

 • 73 luz

  f 1) светлина; media luz полусветлина, здрач, дрезгавина; 2) прен. ден, дневна светлина; a las primeras luces на разсъмване, призори; entre dos luces а) по здрач; б) на разсъмване; в) разг. полупиян; 3) прен. светлина, просвета; 4) източник на светлина; 5) арх. отвор в стена (на прозорец); 6) pl знания, култура; просвещение; El Siglo de las Luces векът на Просвещението; 7) радиомагнитно излъчване; 8) прен. интелигентност; 9) прен. модел, ръководна светлина; 10) прен., разг. пари; 11) мор. фар; 12) жив. точка, от която се осветява картината; 13) М. нощна фиеста; luz artificial (eléctrica) електрическо, изкуствено осветление; luz de la razón прен. разумност; luz mala Арж., Ур. блуждаещ огън върху гробовете; a la luz de algo в светлината на; имайки предвид (новина, факт и др.); a toda(s) luz(s) прен. а) навсякъде; по всякакъв начин; б) очевидно, несъмнено; dar luz verde прен. давам зелена светлина, разрешавам; echar luz а) светя; б) прен. хвърлям светлина върху нещо (проблем, факт); rayar la luz de la razón прен. проблясва разум; започвам да разбирам; persona de pocas luces прен. ограничен човек; sacar a (la) luz прен. изваждам на бял свят; ver la luz виждам бял свят; раждам се; a buena luz прен. разумно, внимателно; de pocas luces а) ограничен човек; б) слабограмотен човек; luz de Bengala бенгалски огън; dar a luz раждам; dar a la luz пускам на светлина; salir a la luz а) излизам от печат (книга); б) прен. излизам наяве; a dos luces двусмислено; traje de luces параден костюм на тореадор.

  Diccionario español-búlgaro > luz

 • 74 lágrima

  f 1) сълза; lágrima de cocodrilo разг. крокодилски сълзи; deshacerse en lágrimas прен. избухвам в горчив плач; llorar a lágrima viva прен. лея горещи сълзи; проливам горчиви сълзи; correr las lágrimas стичам се по бузите (за сълзи); estar hecho un mar de lágrimas прен., разг. плача дълго и безутешно; llorar uno (con) lágrimas de sangre прен. лея кървави сълзи (при жестока мъка, болка); saltarle (saltàrsele) a uno las lágrimas разнежвам се, покъртен съм; изведнъж ми се насълзяват очите; 2) капка (от есенция, парфюм, ликьор и пр.); 3) pl печал, скръб; 4) прен. сок от отрязан сълзящ клон; 5) прен. кристална висулка на полилей, канделабър и др.

  Diccionario español-búlgaro > lágrima

 • 75 lástima

  f 1) жалост, състрадание; causar (dar) lástima, estar hecho una lástima предизвиквам съжаление, имам жалък вид; es lástima жалко; Ўqué lástima! колко жалко! 2) нещо, което предизвиква състрадание; 3) оплакване, роптание; llorar lástimas прен., разг. преувеличавам в оплакването си.

  Diccionario español-búlgaro > lástima

 • 76 lázaro

  m бедняк, дрипльо; estar hecho un lázaro целият съм покрит с рани, с язви.

  Diccionario español-búlgaro > lázaro

 • 77 madera1

  f 1) дървесина; madera1 de construcción дървен строителен материал; de madera1 дървен; 2) дървен бичен материал (дъски); 3) рогово образувание, от което се състои копитото на животно; 4) прен., разг. човекът като материал за вид дейност (употр. се с прил. buena, mala); 5) муз. вид духови инструменти; 6) с опр. чл. la вулг. полиция; madera1 del aire рога на животно; madera1 serradiza планински дървен материал; no holgar la madera1 прен., разг. работя без почивка; saber uno a la madera1 прен., разг. приличам на родителите си; ser de la misma madera1 прен., разг. от един дол дренки сме; ser uno de mala madera1, tener mala madera1 прен., разг. мързелив съм, не обичам труда, не ставам за нищо; tocar madera1 разг. чукам на дърво.

  Diccionario español-búlgaro > madera1

 • 78 manderecha

  f 1) дясна ръка; 2): buena manderecha прен. добър късмет, щастие.

  Diccionario español-búlgaro > manderecha

 • 79 mano1

  1. f 1) ръка; mano1 derecha (diestra) дясна ръка; mano1 izquierda (siniestra, zoca, zurda) лява ръка; a mano1 на ръка, ръчно; mano1 a mano1 а) ръка за ръка; б) един на един; 2) преден крак на животно; 3) хобот на слон; 4) чукало (на хаван); 5) прен. ловкост, умение; 6) покровителство; 7) сила, власт, авторитет; 8) слой (боя и др.); 9) снопче хартия; 10) партия, ръка (в игра); 11) мъмрене, забележка; 12) страна, направление (на улично движение и др.); 13) Амер. авантюра, риск; 14) прен. много полезен човек, сътрудник; 15) лов. всяка от обиколките при търсене на плячката; 16) прен. брой на лицата, събрани заедно с някаква цел; 17) прен. средство за постигане на нещо; 18) прен. лице, което върши нещо (по-често pl); en buenas mano1s està el niño детето е в добри ръце; 19) Амер. чепка банани; 20) Ч. четири еднакви предмета (в Еквадор те са 6; в останалите страни на Лат. Америка броят се мени); 21) спорт. докосване на топката с ръка от футболист; 22) муз. нотна стълбица; mano1 blanda прен. липса на строгост в управлението, властта; mano1 de gato прен., разг. а) мекота, нежност на кожата; б) прен. поправка, направена от човек, по-умел от автора; в) пухче, четчица за пудра; mano1 de hierro, mano1 dura прен. желязна, твърда ръка; mano1 derecha прен. много полезен човек, дясна ръка на някого; a dos mano1s прен., разг. от все сърце; a la mano1 а) много лесно нещо; б) подръка; a mano1 abierta прен. свободно; caerse una cosa de las mano1s прен., разг. омръзнало ми е нещо, дотяга ми; cambiar de mano1s прен. минавам в чужди ръце; corto de mano1s прен. невежа, неекспедитивен в работата си; darse a mano1s прен. предавам се в ръцете; de la mano1 y pluma прен. автограф; deshacerse una cosa entre las mano1s прен. изтича през пръстите; echar mano1 a la bolsa вадя пари; estrechar a uno la mano1 ръкувам се, стискам ръка някому; frotarse uno las mano1s прен., разг. потривам доволно (злобно) ръце; lavarse uno las mano1s прен. снемам вината от себе си, измивам си ръцете; listo de mano1s прен., разг. умел джебчия; mano1s blancas no ofenden proverb женските обиди не накърняват мъжкото достойнство; menear uno las mano1s прен., разг. а) водя борба, карам се с някого; б) работя бързо и лесно, ръцете ми хвърчат; pasar la mano1 por el cerro (el lomo) прен., разг. хваля, лаская; señalado de la mano1 de Dios разг. белязан (с дефект) от Господа; si a mano1 viene може би, вероятно, случайно; tener mano1 en una cosa разг. имам пръст в нещо; untar la(s) mano1(s) a uno разг. давам подкуп; debajo de la mano1; por debajo de la mano1 скришом, крадешком; mano1 de obra а) работна ръка, работна сила; б) ново (за покупка); de segunda mano1 а) от втора ръка; б) употребяван; tener mano1 ръководя, управлявам; dar de mano1 прен. а) прекратявам работа; б) изоставям някого; dar de mano1s падам ничком; estar mano1 sobre mano1 бездействам, безделнича; sentar la mano1 прен. отнасям се сурово, бия; con mano1 pesada строго, жестоко; con franca (larga) mano1 с щедра ръка; dejar de la mano1 прен. оставям, зарязвам нещо; llegar a la mano1s прен. пада ми в ръчичките; карам се, бия се с някого; traer entre mano1s занимавам се с нещо; untar la mano1 разг. давам подкуп; 2. m карт. ръка, право на пръв ход.

  Diccionario español-búlgaro > mano1

 • 80 marcha

  f 1) ход, движение; marcha atràs заден ход; dar marcha atràs а) техн. давам заден ход; б) прен. отстъпвам, отказвам се от нещо; sobre la marcha пътьом, веднага; 2) воен. марш, поход; marcha de franco флангови марш; a marchas forzadas форсиран марш; 3) заминаване; 4) скорост (движение, ход); a buena marcha на голяма скорост; 5) функциониране, действие; 6) развитие, развой на проект, начинание; 7) муз. марш; 8) път, посока, насока (в поведение, еволюция); marcha fúnebre муз. погребален марш; abrir la marcha прен., разг. оглавявам, вървя начело; a largas marchas, a toda marcha прен. с пълна скорост; coger la marcha a (de) una cosa прен., разг. придобивам практика, опитност; poner en marcha задвижвам, пускам в действие; tener (elevar) marcha прост. кипя от енергия, развивам голяма дейност.

  Diccionario español-búlgaro > marcha

См. также в других словарях:

 • Cuento de una barrica — Jonathan Swift Cuento de una barrica (“A Tale of a Tub”), también conocida como Historia de una barrica o Cuento de un tonel, es la primera obra mayor de Jonathan Swift, compuesta entre 1694 y 1697 y publicada en 1704. Contenido …   Wikipedia Español

 • Concepción de Buena Esperanza — Plano de la ciudad de Concepción del Bermejo elaborado a partir del estudio de las ruinas del km 75. Concepción de Buena Esperanza más conocida como Concepción d …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Conquista de Mallorca por Jaime I — Conquista de Mallorca Parte de Reconquista …   Wikipedia Español

 • Bueno — (Del lat. bonus.) ► adjetivo 1 Que reúne las condiciones propias de su género: ■ dentro de su gama es un ordenador muy bueno. ANTÓNIMO malo 2 Que es útil o beneficioso para una cosa o persona: ■ las naranjas son buenas para la salud. ANTÓNIMO… …   Enciclopedia Universal

 • bueno — (Del lat. bonus.) ► adjetivo 1 Que reúne las condiciones propias de su género: ■ dentro de su gama es un ordenador muy bueno. ANTÓNIMO malo 2 Que es útil o beneficioso para una cosa o persona: ■ las naranjas son buenas para la salud. ANTÓNIMO… …   Enciclopedia Universal

 • Cultura de Italia — Saltar a navegación, búsqueda La cultura de Italia es el conjunto de las manifestaciones culturales producidas en territorio italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la torre de Pisa y el… …   Wikipedia Español

 • Wilford Woodruff — 4.º presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nacimiento 1 de marzo de 1807 Farmington, Connecticut Muerte 2 de septiembre de …   Wikipedia Español

 • José Luis Garci — José Luis García Muñoz (Madrid, 20 de enero de 1944), más conocido como José Luis Garci, es un productor, crítico, presentador de televisión, autor literario, guionista y director de cine español. Contenido 1 Biografía 1.1 Primeros años 1.2 …   Wikipedia Español

 • Volver a empezar — Título Volver a empezar Ficha técnica Dirección José Luis Garci Producción José Luis Garci Guion …   Wikipedia Español

 • Zipi y Zape — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al autor p …   Wikipedia Español


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.