Перевод: с испанского на болгарский

hoy+he+hecho+una+buena+obra

 • 1 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 2 obra

  f 1) труд, работа, дело; 2) произведение, творба; obra de teatro (teatral, dramàtica) театрална пиеса, театрална постановка; obras completas пълни събрани съчинения; obra maestra шедьовър; 3) постройка, строеж; obras bàsicas капитално строителство; obras públicas обществени работи; 4) строителство, строителни работи, строеж, обект; obra de construcción икон. строителен обект; obra industrial икон. промишлен обект; a pie de obra на мястото на строителството; 5) действие, дело; de obra на дело; por obra de посредством, чрез; poner manos a la obra пристъпвам към действие, дело; hacer obra правя ремонт, ремонтирам; mano de obra работна ръка; obra muerta мор. надводна част на кораб; obra viva а) прен. добро дело, милосърдие; б) мор. подводна част на кораб; 6) средство; сила, мощ; 7) морална постъпка (добра или лоша); hacer mala obra причинявам неудобство, вреда; ni obra buena, ni palabra mala proverb обещава мазно, ала напразно; не отказва, но и нищо не прави; obra de около, горе-долу, приблизително.

  Diccionario español-búlgaro > obra

 • 3 hecho,

  a 1. adj 1) направен, извършен; dicho y hecho, речено-сторено; de dicho al hecho, hay mucho trecho proverb от казано до сторено има много път (голяма разлика); 2) зрял, завършен; 3) с un + sust прилича на, станал като; hecho, un lobo заприличал е на вълк; 4) дадено, готово (като съгласие и приемане); 2. m 1) действие, постъпка; 2) събитие, факт; 3) проблем; 4) юр. случай; hecho, consumado свършен факт; a lo hecho,, pecho разг. понасяне последици от дадено действие; de hecho, adj, adv на практика, в действителност; el hecho, es que работата е там, че; eso està hecho, разг. дадено; esto es hecho, свършен факт; ya està hecho, свършено е вече; няма как, трябва да се приеме; estar bien (mal) hecho, добре (лошо) сложен съм; un hombre hecho, зрял мъж; vino hecho, готово, прекипяло вино; hecho, un toro силен като бик; hecho, un tigre разярен; hecho, probado доказан факт; hecho, y derecho здрав и прав.

  Diccionario español-búlgaro > hecho,

 • 4 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 5 abril

  m 1) април; 2) прен. младост; estar hecho un abril, parecer un abril прен. блестящ, красив съм; 3) прен. красиво, приятно нещо.

  Diccionario español-búlgaro > abril

 • 6 acogida

  f 1) посрещане; прием; hacer una buena acogida оказвам радушен прием; 2) стичане, прииждане на вода (и на течност изобщо); 3) прен. покровителство; помощ; 4) подслон, убежище; 5) прен. съгласие или одобрение; 6) оттегляне.

  Diccionario español-búlgaro > acogida

 • 7 alheña

  f 1) бот. кучи дрян; 2) къна; 3) вж. roya; hecho alheña (molido como una alheña) прен., разг. смазан от работа, умора, удари и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > alheña

 • 8 almíbar

  m сироп; estar hecho un almíbar разг. угоднича, сладникав съм.

  Diccionario español-búlgaro > almíbar

 • 9 andanza

  f 1) обикаляне, скитане; 2) късмет; buena andanza сполука; mala andanza нещастие, неудача; 3) pl похождения, перипетии; 4) вж. andancio.

  Diccionario español-búlgaro > andanza

 • 10 anís

  m 1) бот. анасон; 2) прен. мастика; estar hecho un anís Бол., Екв., прен. изтънчен, изискано облечен; llegar uno a los aníses прен., разг. пристигам късно (на гости, представление); no ser grano de anís прен. важен човек, голяма клечка съм.

  Diccionario español-búlgaro > anís

 • 11 asco

  m 1) повдигане; прилошаване; 2) прен. отвращение, погнуса; 3) прен. отвратително нещо, гнусотия, отврат; estar hecho un asco разг. много е мръсен; hacer ascos прен. презирам, ненавиждам нещо; no hacer asco a algo прен., разг. приемам с удоволствие; ser un asco una cosa прен., разг. невзрачен, презрян; не струвам нищо; sin asco Арж., Бол., Ч. решително, безскрупулно.

  Diccionario español-búlgaro > asco

 • 12 azacán,

  a 1. adj затънал в работа; 2. m 1) лице, което върши най-черната работа; 2) снабдител или продавач на вода; hecho un azacán, прен., разг. затънал до гуша в тичане, работа (с гл. andar, estar).

  Diccionario español-búlgaro > azacán,

 • 13 boya

  f 1) мор. шамандура; 2) тапа (на риболовна мрежа или въдица); de buena boya loc adv охотно, спонтанно.

  Diccionario español-búlgaro > boya

 • 14 braga1

  f 1) подемно въже; 2) pl дамски пликчета, долни гащи; 3) трико; en braga1s adv разг. а) без пари, знания и др.; б) прен. неочаквано; по долни гащи; hecho una braga1 adj прен., разг. много уморен, изтощен.

  Diccionario español-búlgaro > braga1

 • 15 brasa

  f жарава; a la brasa loc adj печен върху жарава; estar hecho unas brasas прен. пламтя, със зачервено лице съм; sacar la brasa con mano ajena (de gato) прен., разг. друг вади кестените от огъня.

  Diccionario español-búlgaro > brasa

 • 16 brazo

  m 1) ръка (от рамото до китката); 2) ръка (от рамото до лакътя); 3) преден крак или лапа (на четириногите); 4) ръчка (на кресло); 5): brazo de río ръкав (на река); 6) клон (на дърво); 7) прен. власт, обществено положение; 8) ист. депутат; 9) металната поддържаща част на полилей; 10) рамо на теглилка; 11) ръка на кран; 12) pl прен. покровители; 13) прен. работна ръка, общи работници; hecho un brazo de mar прен., разг. елегантен, луксозно облечен човек; a brazo на ръка, ръчно.

  Diccionario español-búlgaro > brazo

 • 17 cabo

  m 1) край, завършек; 2) крайчец, край; 3) дръжка, ръкохватка; 4) конец, нишка; 5) малък вързоп; 6) шев, водач; 7) място, страна, част; 8) pl аксесоари към облекло; 9) прен. засегната тема в разговор; 10) геогр. нос; cabo de Buena Esperanza нос Добра надежда; 11) мор. въже; 12) малък денк, бала; 13) воен. ефрейтор; cabo de cuartel дежурен по казарма; 14) опашка (на кон); 15) крака, муцуна, грива на кон, кобила; llevar a cabo изпълнявам, осъществявам; cabo suelto прен., разг. непредвидено обстоятелство, нерешен проблем; al cabo loc adv накрая; dar cabo a alguna cosa изпипвам нещо докрай; dar cabo de прен. довършвам, развалям; al cabo de след; de cabo a cabo, de cabo a rabo loc adv отначало докрай; por ningún cabo loc adv по никакъв начин; al fin y al cabo в края на краищата; 16) прен. край, граница на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cabo

 • 18 cantidad

  f 1) количество, численост, величина; 2) множество; 3) сума; cantidad alzada общ сбор в изчисление на разноски; cantidad constante мат. константна величина; cantidad imaginaria мат. имагинерна величина; hacer buena una cantidad изплащам сума; en cantidad loc adv изобилно.

  Diccionario español-búlgaro > cantidad

 • 19 capa

  f 1) мантия, плащ, пелерина; gente de capa negra заможни хора; gente de capa parda селяни; 2) слой, пласт; capa social социален слой; 3) прен. предлог, повод; под предлог; 4) прен. укривател; 5) прен. богатство; 6) лист тютюн за външна обвивка на пура; 7) покривка; 8) цвят на животно; 9) прен. повърхностно притежавано качество; capa aguadera мушама; capa del cielo прен. небе, небеса; capa manga мантия на архиепископ, епископ; capa torera плащ на тореадор; andar de capa caída прен., разг. западам (за имот, здраве); a so capa loc adv тайно, съблазнително; defender a capa y espada прен. защитавам с всички сили; de capa y espada loc adv с всички сили (средства); so capa (de) loc prep под претескт; echar uno la capa al toro прен., разг. намесвам се в нечия полза; dejar la capa al toro прен., разг. жертвам нещо, за да се спася от по-голяма опасност; una buena capa todo lo tapa разг. хубавата външност скрива всичко.

  Diccionario español-búlgaro > capa

 • 20 cepa

  f 1) дънер, пън; коренище; 2) лозов дънер, чукан; 3) арх. стълб, подпора на свод; 4) прен. корен, източник на зло; 5) основа на рог, опашка; 6) прен. център на облак; 7) прен. корен на род или фамилия; de buena cepa loc adj от добър род, от сой; de pura cepa loc adj автентичен, истински, расов, чистокръвен.

  Diccionario español-búlgaro > cepa

См. также в других словарях:

 • Cuento de una barrica — Jonathan Swift Cuento de una barrica (“A Tale of a Tub”), también conocida como Historia de una barrica o Cuento de un tonel, es la primera obra mayor de Jonathan Swift, compuesta entre 1694 y 1697 y publicada en 1704. Contenido …   Wikipedia Español

 • Concepción de Buena Esperanza — Plano de la ciudad de Concepción del Bermejo elaborado a partir del estudio de las ruinas del km 75. Concepción de Buena Esperanza más conocida como Concepción d …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Conquista de Mallorca por Jaime I — Conquista de Mallorca Parte de Reconquista …   Wikipedia Español

 • Bueno — (Del lat. bonus.) ► adjetivo 1 Que reúne las condiciones propias de su género: ■ dentro de su gama es un ordenador muy bueno. ANTÓNIMO malo 2 Que es útil o beneficioso para una cosa o persona: ■ las naranjas son buenas para la salud. ANTÓNIMO… …   Enciclopedia Universal

 • bueno — (Del lat. bonus.) ► adjetivo 1 Que reúne las condiciones propias de su género: ■ dentro de su gama es un ordenador muy bueno. ANTÓNIMO malo 2 Que es útil o beneficioso para una cosa o persona: ■ las naranjas son buenas para la salud. ANTÓNIMO… …   Enciclopedia Universal

 • Cultura de Italia — Saltar a navegación, búsqueda La cultura de Italia es el conjunto de las manifestaciones culturales producidas en territorio italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la torre de Pisa y el… …   Wikipedia Español

 • Wilford Woodruff — 4.º presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nacimiento 1 de marzo de 1807 Farmington, Connecticut Muerte 2 de septiembre de …   Wikipedia Español

 • José Luis Garci — José Luis García Muñoz (Madrid, 20 de enero de 1944), más conocido como José Luis Garci, es un productor, crítico, presentador de televisión, autor literario, guionista y director de cine español. Contenido 1 Biografía 1.1 Primeros años 1.2 …   Wikipedia Español

 • Volver a empezar — Título Volver a empezar Ficha técnica Dirección José Luis Garci Producción José Luis Garci Guion …   Wikipedia Español

 • Zipi y Zape — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al autor p …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.