Перевод: с испанского на болгарский

he+abierto+la+cuenta+con+400+euros

 • 1 abierto,

  a 1. adj 1) отворен, открит; 2) достъпен; свободен; 3) равен, разгърнат; 4) прен. чистосърдечен, откровен; 5) прен. явен, очевиден; 6) незащитен, неукрепен; a cielo abierto, на открито; 2. m вж. abiertamente.

  Diccionario español-búlgaro > abierto,

 • 2 cuenta

  f 1) смятане, изчисление; 2) отчет; сметка; статия в бюджета; 3) значение, важност; hombre de cuenta важна личност; de poca cuenta незначителна личност; tener en poca cuenta не ценя, не отдавам значение; 4) зърно (на броеница, гердан, огърлица); pasar las cuentas моля се с молитвена броеница; cuenta de perdón броеница, по-голяма от молитвената; 5) брой на нишките в тъкан; 6) причина, обяснение, отчет; 7) грижа, задължение, дълг; 8) обмисляне, внимание; 9) полза, изгода; cuenta bancaria икон. банкова сметка; cuenta de ahorro икон. спестовна сметка; cuenta de clearing икон. клирингова сметка; cuenta de depósito икон. депозитна сметка; cuenta deudor икон. дебитна сметка; cuenta nominal икон. лична сметка; cuenta corriente текуща сметка; extracto de cuenta извлечение от сметка; por cuenta propia (ajena) за своя (чужда) сметка; dar cuenta давам сметка, отчитам се; la cuenta de la vieja прен., разг. смятам на пръсти, с броеница или по друг начин; a cuenta de за сметка на; ajustar cuentas разг. разчиствам си сметките; abrir, armar (cerrar la) cuenta откривам (закривам) сметка; con cuenta y razón точно, справедливо; cuenta y razón conserva (sustenta) la amistad чисти сметки, добри приятели; en resumidas cuentas накратко; entrar uno en cuentas consigo прен. правя си равносметка; hacer uno la cuenta sin la huéspeda разг. правя си сметката без кръчмар; sin darse uno cuenta несъзнателно, без да си давам сметка; tener en cuenta имам предвид, съобразявам се; darse cuenta осъзнавам, давам си сметка.

  Diccionario español-búlgaro > cuenta

 • 3 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 4 balanza

  f 1) везни, теглилки; 2) прен. обмисляне, претегляне; inclinar la balanza прен. накланям везните в нечия полза; 3) търговски баланс; balanza de pagos счет. платежен баланс; balanza por cuenta corriente икон. баланс на текущите операции.

  Diccionario español-búlgaro > balanza

 • 5 borrón1

  m 1) мастилена капка; 2) прен. недостатък; 3) прен. позорно петно; 4) скица, чернова; 5) жив. етюд; 6) прен. pl произведение (опит за скромност от страна на автора); borrón1 y cuenta nueva прен., разг. започвам на чисто.

  Diccionario español-búlgaro > borrón1

 • 6 cielo

  m 1) небе, небосвод; 2) прен. рай; 3) въздух, атмосфера; 4) климат; 5) слава, благодат; 6) прен. Бог (често и pl); 7) прен. покривка; нещо, което е отгоре; a cielo abierto (descubierto) под открито небе; cerrarse el cielo прен. покрива се с облаци; descargar el cielo вали (дъжд, сняг, градушка); cielo raso арх. гладък таван.

  Diccionario español-búlgaro > cielo

 • 7 contar

  (-ue-) 1. tr 1) броя, смятам; 2) разказвам; 2. intr 1) (con) разчитам на някого, уповавам се на някого; 2) (con) разполагам с; contar con pocos recursos разполагам с малко средства; 3) (por) смятам, считам, вземам; contar con uno имам някого предвид; contar con uno para algún fin разчитам на някого; contar por hecho смятам за свършено, за сигурно; їqué cuentas (cuenta usted, cuentan ustedes)? какво ново? как е? ( като поздрав).

  Diccionario español-búlgaro > contar

 • 8 engañar

  1. tr измамвам, излъгвам, подвеждам; 2. intr 1) лъжа, мамя; 2) прен. залъгвам, убивам глад, сън, време; 3) правя по-апетитен; 4) изневерявам; 5) съблазнявам; 6) правя по-вкусен, по-апетитен (за ядене); 3. prnl 1) самозалъгвам се, затварям си очите за нещо; 2) греша, подвеждам се, лъжа се; engañar en la cuenta правя си зле сметката; las apariencias engañan външността лъже.

  Diccionario español-búlgaro > engañar

 • 9 extracto

  m 1) извлечение; extracto de cuenta икон. извлечение от сметка; 2) извлечение, цитат (от книга); 3) юр. резюме на документ, преписка; 4) хим. екстракт.

  Diccionario español-búlgaro > extracto

 • 10 huésped

  m 1) гост; 2) наемател, квартирант; 3) клиент на хотел; no contar con la huéspeda; echar la cuenta sin la huésped прен., разг. правя си сметката без кръчмар; ser uno huésped en su casa прен., разг. не се спирам вкъщи, като гост съм в дома си.

  Diccionario español-búlgaro > huésped

 • 11 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

 • 12 madeja

  f 1) гранче, гиле (конци, прежда); 2) прен. кичур, снопче (коса); 3) прен. немощен, слаб човек; madeja sin cuenta а) прен. бъркотия; б) прен. объркана глава; enredar(se) la madeja прен. обърквам конците; заплитам се; hacer madeja прен. ставам на влакна ( за гъста напитка).

  Diccionario español-búlgaro > madeja

 • 13 mercado

  m пазар; тържище; mercado exterior международен пазар; mercado interior вътрешен пазар; mercado mundial световен пазар; mercado de venta пласментен пазар; mercado negro спекулантска търговия, черна борса; mercado libre икон. свободен пазар; mercado monetario (cambiario; de divisas) икон. валутен пазар; mercado abierto отворен пазар; mercado activo активен пазар; висока пазарна конюнктура; mercado clandestino (estaperlista) черен пазар; mercado común общ пазар; Mercado Común Centroamericano Централноамерикански общ пазар; Mercado Común Europeo Европейски общ пазар; mercado crediticio кредитен пазар; mercado de capitales капиталов пазар; mercado de trabajo (de mano de obra) пазар на труда (на работна сила); mercado de valores (de títulos) фондова борса; mercado financiero финансов пазар; mercado rural селски пазар; acceso al mercado достъп до пазара; buen mercado изгодна сделка; capacidad del mercado възможност на пазара; expansión del mercado разширяване на пазара; sector del mercado пазарен сектор; supermercado супермаркет.

  Diccionario español-búlgaro > mercado

 • 14 pedir

  (-i-) tr 1) искам, поисквам, желая; 2) правя предложение за женитба; 3) моля; le pido perdón моля за извинение; pedir gracia моля за милост; 4) прося; 5) потърсвам, изисквам; pedir cuenta търся сметка; 6) поръчвам (стока); 7) определям цената на стока; pedir peras al olmo прен. търся под вола теле; a pedir de boca прен. като по поръчка.

  Diccionario español-búlgaro > pedir

 • 15 pájaro

  m 1) птица; pájaro carpintero зоол. кълвач; pájaro mosca (resucitado) зоол. колибри; pájaro gordo прен. важна клечка (за личност); 2) прен. хитрец; 3) прен. странна птица, подозрителна личност; 4) прен. познавач, специалист; pájaro de cuenta прен. човек, на когото не може да се има вяра; matar dos pájaro de un tiro погов. убивам с един куршум два заека; a vista de pájaro от птичи поглед; tener la cabeza llena de pájaros (a pájaros) разг. имам бръмбари в главата; el pájaro (ya) voló прен. птиченцето излетя.

  Diccionario español-búlgaro > pájaro

 • 16 resto

  m 1) остатък; el resto de останалите; 2) мат. разлика; 3) pl отпадъци; останки; restos mortales тленни останки; 4) спорт. играч, който връща топката на друг, изпълнил сервис или ъглов удар; a resto abierto прен., разг. неограничено, без ограничения; echar (envidar) el resto прен., разг. правя всичко възможно.

  Diccionario español-búlgaro > resto

 • 17 testamento

  m завещание; зав˜т; testamento abierto устно, продиктувано завещание; testamento cerrado писмено завещание; Antiguo (Viejo) testamento Стар завет (част от Библията); Nuevo testamento Нов завет (част от Библията); ordenar (otorgar) uno su testamento правя завещание; quebrantar el testamento юр. анулирам завещание.

  Diccionario español-búlgaro > testamento

 • 18 vino

  m вино; vino tinto червено вино; vino clarete роз˜; vino generoso силно, отлежало вино; vino de dos orejas прен. силно вино; vino de mesa трапезно вино; vino de postre десертно вино; vino abierto наливно вино; vino abocado, vino embocado полусухо вино; vino peleón обикновено вино; tomarse uno del vino прен. напивам се; vino de dos, tres hojas две-тригодишно вино; bautizar el vino прен. разреждам (кръщавам) виното с вода; dormir el vino прен. спя, за да изтрезнея; tener mal vino прен. ставам свадлив, когато пия.

  Diccionario español-búlgaro > vino

См. также в других словарях:

 • La Coruña — Para otros usos de la palabra Coruña, véase Coruña (desambiguación). A Coruña La Coruña …   Wikipedia Español

 • Aeropuerto de Madrid-Barajas — Vista del aeropuerto …   Wikipedia Español

 • Badajoz — Saltar a navegación, búsqueda Para la provincia homónima, véase provincia de Badajoz. Badajoz …   Wikipedia Español

 • Herrera del Duque — Para otros usos de este término, véase Herrera (desambiguación). Herrera del Duque …   Wikipedia Español

 • Huétor-Tájar — Huétor Tájar …   Wikipedia Español

 • Provincia de Huelva — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por a …   Wikipedia Español

 • Tenerife — Tenerife …   Wikipedia Español

 • Burgos — Para otros usos de este término, véase Burgos (desambiguación). Burgos …   Wikipedia Español

 • Bustarviejo — Saltar a navegación, búsqueda Bustarviejo Bandera …   Wikipedia Español

 • Sevilla — Para otros usos de este término, véase Sevilla (desambiguación). Sevilla …   Wikipedia Español

 • Oviedo — Para otros usos de este término, véase Oviedo (desambiguación). Oviedo …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.