Перевод: с немецкого на азербайджанский

с азербайджанского на немецкий

hay

 • 1 Klimbim

  m -s, oh. pl şən hay-küy, keyf; ◊ mir ist (schon) der ganze \Klimbim überdrüssig! bu hay-küy canımı boğazıma yığıb; da ist großer \Klimbim orada vurhavurdur

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Klimbim

 • 2 antworten

  vi cavab vermək; auf den Ruf \antworten çağırışa hay vermək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > antworten

 • 3 Aufsehen

  n -s, oh. pl sensasiya; hay-küy; \Aufsehen erregen hayküyə səbəb olmaq; diqqət oyatmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Aufsehen

 • 4 aufsehenerregend

  a hay-küy yaradan, təsiredici

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > aufsehenerregend

 • 5 Dauer

  f oh. pl 1. davam; vaxt; müddət; wahrend der \Dauer ərzində (müəyyən vaxtda); von kurzer \Dauer qısamüddətli; axırda, nəhayət; 2. davamlıq, möhkəmlik; auf die \Dauer möhkəm

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Dauer

 • 6 Ende

  n (13) 1. oh. pl 1. son, axır; 2. vəfat, ölüm; 3. qurtaracaq, qıraq; es ist ein ganzes \Ende bis dahin o vaxta (yerə) hələ çox var; das \Ende der Kolonne dəstənin axırı; \Ende April aprelin sonunda; am äussersten \Ende lap axırda; das \Ende der Welt dünyanın axırı (sonu); məc. axirət, məhşər, qiyamət; das \Ende vom Lied(e) məc. işin sonu; an allen Ecken und \Enden hər yerdə, tinbaşı; letzten \Endes nəhayət, ən axırı; zu \Ende sein / geben* qurtarmaq; sona yetmək; ein \Ende nehmen* kəsilmək, qurtarmaq; am \Ende axırda; es geht mit ihm zu \Ende o ölür; das \Ende der Schnur kələfin ucu; an beiden \Enden der Straße küçənin hər iki başında; ◊ das dicke \Ende kommt nach çətini hələ qabaqdadır; Allah axırından saxlasın

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Ende

 • 7 endlich

  I a son, sonuncu, axırıncı; axır; II adv nəhayət

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > endlich

 • 8 Endlosigkeit

  f oh. pl nəhayətsizlik, sonsuzluq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Endlosigkeit

 • 9 erheben

  I vt 1. qaldırmaq, yüksəltmək; seine Stimme \erheben 1) səsini qaldırmaq; 2) danışmağa başlamaq; 2. ruhlandırmaq, ürəkləndirmək; 3. tərifləmək, tərifini göylərə qaldırmaq; 4. yığmaq (vergi); 5. toplamaq (məlumat); 6. irəli sürmək, qaldırmaq (proses); eine Klage \erheben (gegen A) şikayət qaldırmaq (kiməsə qarşı); einen Anspruch \erheben (auf A) iddia irəli sürmək; Protest \erheben protest qaldırmaq; Zweifel \erheben şübhələnmək; Schwierigkeiten \erheben çətinliyə salmaq; Geschrei \erheben hay-küy qaldırmaq; 7.: Geld \erheben pul götürmək (bankdan və s.); II sich \erheben durmaq, qalxmaq; qiyam etmək; Stimmen erhoben sich səslər eşidildi

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > erheben

 • 10 Feuer

  n (6) 1. od, alov; \Feuer anlegen odlamaq, alışdırmaq; \Feuer fangen* yanmaq, od tutmaq; ◊ mit \Feuer und Schwert ausrotten amansızcasına (odla-alovla) məhv etmək; ins \Feuer geraten* məc. yanmaq, od tutmaq; mit dem \Feuer spielen məc. odla oynamaq; Ül ins \Feuer gießen* məc. aranı qızışdırmaq, odun üstünə yağ tökmək; Gebranntes Kind scheut das \Feuer ata. söz. ≅ İlan vuran ala çatıdan qorxar; 2. yanğın; 3. coşqunluq, qızğınlıq; mit \Feuer cəld, tələsik, hərarətlə; für j-n durchs \Feuer gehen* kim üçünsə özünü oda-közə vurmaq; darf ich um \Feuer bitten*! icazə verin papirosumu yandırım!; 4. hərb. atəş; top atəşi; direktes \Feuer düzünə/birbaşa atəş; \Feuer geben* (auf A) atəş açmaq; unter \Feuer nehmen* atəşə tutmaq (həmç. məc.); ◊ \Feuer hinter etw. machen hər hansı bir işi sürətləndirmək; j-n in \Feuer setzen kimisə coşdurmaq; \Feuer und Flamme sein für etw. nəyəsə ürəkdən yanmaq
  * * *
  mürəkkəb isimlərin birinci tərəfi: \Feueralarm m yanğın həyəcanı; \Feueranzünder m çaxmaq; \Feuerbecken n kürə, manqal; \Feuerbestattung f kremasiya (meyitlərin xüsusi peçlərdə yandırılması); \Feuerbrand m kösöv; \Feuerbüchse f odluq (qazanlarda); \Feuer esse f 1. buxarı; 2. kürə; \Feuerhahn m yanğın krantı; \Feuerhaken m 1. yanğın qarmağı; 2. odçəkən, atəşkeş; \Feuerherd m 1. ocaq, kürə; 2. məc. yanğın mənbəyi; \Feuerlärm m 1. yanğın həyəcanı; 2. hərb. döyüş hay-küyü; \Feuerlilie f qırmızı zanbaq; \Feuerlinie f hərb. atəş xətti; \Feuerlöscher m yanğınsöndürən; \Feuer(lösch) mannschaft f yanğınsöndürən dəstə, yanğın komandası; \Feuermelder m yanğın siqnalı; \Feuernest n hərb. atəş nöqtəsi; \Feuerprobe f tar. atəşlə imtahan (yoxlama) (orta əsrlərdə); die \Feuer bestehen* 1) ən çətin imtahandan çıxmaq; 2) ilk sınaqdan keçmək (döyüşdə); \Feuerraum m odluq (sobada); \Feuerrohr n buxarı; \Feuerschaden m yanğından zərər; \Feuerschein m oh. pl alov şəfəqi; \Feuerspritze f yanğınsöndürən nasosu; \Feuerstätte f yanğın yeri; \Feuerstein m çaxmaqdaşı; \Feuertaufe f ilk iştirak, ilk sınaq (döyüşdə və ya mühüm bir işdə); \Feuertod m ölüm (tonqalda yandırmaqla); \Feuertür f tex. kürənin qapısı; \Feuerversicheruug f yanğından sığorta; \Feuerwache f yanğından mühafizə dəstəsi; \Feuerwehr f yanğınsöndürən dəstə (komanda); \Feuerwerk n atəşfəşanlıq; fişəng; \Feuerzange f maşa; \Feuerzeug n çaxmaqdaşı; papirosyandıran; \Feuerzug m buxarı

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Feuer

 • 11 Fisch

  m (1) balıq; 2. die \Fische astr. Hüt bürcü; ◊ weder \Fisch noch Fleisch məc. nə ətdir, nə balıq; nə ölüyə hay verir, nə diriyə pay; nə tüfəngə çaxmaqdır, nə dümbəyə toxmaq; 3. mətb. özgə hərf; ◊ das sind faule \Fische dan. bu, boş-boş bəhanədir

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Fisch

 • 12 Katzenfreundlichkeit

  f saxta hörmət; saxta ehtiram; \Katzenfreundlichkeitjammer m oh. pl sərxoşluq süstlüyü; \Katzenfreundlichkeitmusik f hay-küy; ulama; \Katzenfreundlichkeitsprung m: es ist nur ein \Katzenfreundlichkeit bu lap yaxındadır

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Katzenfreundlichkeit

 • 13 Kladderadatsch

  m (1) 1. hay-küy; gurultu, şaqqıltı; 2. məc. qırğın, dava-dalaş

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Kladderadatsch

 • 14 klappern

  vi 1. taqqıldatmaq, hay-küy qaldırmaq; vor Kälte mit den Zähnen \klappern soyuqdan dişləri bir-birinə dəymək; 2. cingildəmək, səs salmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > klappern

 • 15 krakeelen

  vi qalmaqal salmaq, mübahisə etmək; söyüşmək, savaşmaq; qışqırmaq, hay-küy qaldırmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > krakeelen

 • 16 Krawall

  m (1) 1. səs; 2. küçə hay-küyü; 3. şuluqluq, çaxnaşma

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Krawall

 • 17 krawallen

  vi hay-küylə toplaşmaq, çaxnaşmaq, qiyam etmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > krawallen

 • 18 letzt

  a axırıncı, sonuncu; fürs \letzte ən axırda, nəticədə; zum \letzten Mal axırıncı dəfə; \letzten Freitag keçən cümə (günü); ◊ \letzten Endes nəhayət; das \letzte Wort behalten sözünün üstündə durmaq; in den \letzt Zügen liegen can üstündə olmaq; der \letzte Wille vəsiyyət

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > letzt

 • 19 Letzt

  f oh. pl: ◊ zu guter \Letzt axırda, nəticədə; nəhayət

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Letzt

 • 20 letztens

  adv bir az bundan əvvəl; nəhayət

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > letztens

См. также в других словарях:

 • Hay — is a generic term for grass or legumes that have been cut, dried, and stored for use as animal feed, particularly for grazing animals like cattle, horses, goats, and sheep. Hay can also be fed to pets such as guinea pigs and rabbits, though they… …   Wikipedia

 • Hay — ist der Name folgender Personen: Alex Hay (1933–2011), schottischer Golflehrer und kommentator Alexandre Hay (1919–1991), Schweizer Jurist; Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) Barry Hay (* 1948), indisch… …   Deutsch Wikipedia

 • Hay — Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun shines.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hay — /hay/, n. John Milton, 1838 1905, U.S. statesman and author. * * * I In agriculture, dried grasses and other foliage used as animal feed. Typical hay crops are timothy, alfalfa, and clover. Usually the material is cut in the field while still… …   Universalium

 • hay — hay1 [hā] n. [ME hei < OE hieg (akin to Ger heu) < base of OE heawan, to cut: see HEW] 1. grass, alfalfa, clover, etc. cut and dried for use as fodder 2. Slang bed, often, specif., as a place for sexual intercourse ☆ 3. Slang a small amount …   English World dictionary

 • hay — hay; hay·doo·dle; hay·er; hay·sel; lin·hay; na·ma·ma·hay; hay·lage; le·hay·yim; …   English syllables

 • HAY — could refer to:* Hay; dried grass. * Haycock Airport, Alaska, United States; IATA airport code HAY. * Hayes and Harlington railway station, England; National Rail station code HAY. * HAY the Danish design company …   Wikipedia

 • hay — grass mown, O.E. heg (Anglian), hieg, hig (W.Saxon) grass cut or mown for fodder, from P.Gmc. *haujam (Cf. O.N. hey, O.Fris. ha, M.Du. hoy, Ger. Heu, Goth. hawi hay ), lit. that which is cut, or that which can be mowed, from PIE *kau …   Etymology dictionary

 • hay — ► NOUN ▪ grass that has been mown and dried for use as fodder. ● hit the hay Cf. ↑hit the hay ● make hay (while the sun shines) Cf. ↑make hay while the sun shines DERIVATIVES hayi …   English terms dictionary

 • hay — [heı] n [U] [: Old English; Origin: hieg] 1.) long grass that has been cut and dried, often used as food for cattle 2.) make hay (while the sun shines) to take the opportunity to do something now, because you may not be able to do it later 3.)… …   Dictionary of contemporary English

 • Hay — Hay, v. i. To cut and cure grass for hay. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»