Перевод: с русского на персидский

have the same

 • 1 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 2 арендовать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. rent
  (v.) اجاره، کرایه، مال الاجاره، منافع، اجاره کردن، کرایه کردن، اجاره دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > арендовать (I) (нсв и св)

 • 3 безразлично

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > безразлично

 • 4 беседовать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi. &n.) صحبت کردن، مذاکره کردن، آمیزش، صحبت
  (adj. & n.) معکوس، واژگون، وارونه، مخالف، گفتگو، عکس، محاوره کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беседовать (I) (нсв)

 • 5 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 6 благоговеть (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) حرمت کردن، احترام گذارندن، حرمت، احترام

  Русско-персидский словарь > благоговеть (I) (нсв)

 • 7 бой

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رزم، پیکار، جدال، مبارزه، ستیز، جنگ، نبرد، نزاع، زد و خورد، جنگ کردن
  ............................................................
  (n.) نامزدی، اشتغال، مشغولیت
  ............................................................
  (n.) کنش، کردار، کار، عمل، فعل، اقدام، رفتار، جدیت، جنبش، حرکت، جریان، اشاره، تاثیر، اثر جنگ، نبرد، پیکار، اشغال نیروهای جنگی، گزارش، وضع، طرز عمل، (حق.) اقامهء دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، بازی، تمرین، سهم، سهام شرکت
  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) پیکار، نبرد، زد و خورد، ستیز، حرب، مبارزه کردن، رزم، جنگیدن با
  ............................................................
  ............................................................
  {fight ـ(past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن}
  { fighter: ـ(n.) رزمنده، جنگ کننده، جنگنده، مشت باز}
  ............................................................
  8. bout
  (n.) کشمکش، تقلا، یک دور مسابقه یا بازی
  ............................................................
  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}
  ............................................................
  (pl. & n.) شکستنی، شکست
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бой

 • 8 брать (I) > взять (I) II

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vi.) کامیاب شدن، موفق شدن، نتیجه بخشیدن، بدنبال آمدن، به طور توالی قرار گرفتن
  ............................................................
  (v.) نگه داری کردن، از شکست و یا حادثه جلوگیری کردن، پیش رفتن، مخفیانه پیشروی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > брать (I) > взять (I) II

 • 9 бриться (II) > побриться (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) تراشیدن، رنده کردن، ریش تراشی، تراش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бриться (II) > побриться (II)

 • 10 быть

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  2. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  {be wear (past: wore ; past participle: worn
  (vt. & n.) فرسایش، فرسودن، پوشیدن، سائیدن، در بر کردن، بر سر گذاشتن، پا کردن (کفش و غیره)، عینک یا کراوات زدن، دوام کردن، پوشاک}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > быть

 • 11 веселиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) لذت بردن، برخوردار شدن از، بهره مندشدن از، دارا بودن، برخوردار شدن

  Русско-персидский словарь > веселиться (II) (нсв)

 • 12 взвешивать (I) > взвесить (II)

  ............................................................
  (vt.) کشیدن، سنجیدن، وزن کردن، وزن داشتن
  ............................................................
  2. get/have weighed

  Русско-персидский словарь > взвешивать (I) > взвесить (II)

 • 13 взглядывать (I) > взглянуть (I)

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. have/take a look

  Русско-персидский словарь > взглядывать (I) > взглянуть (I)

 • 14 вздремнуть (I) (св)

  ............................................................
  1. doze
  (vt. & vi. & n.) چرت، چرت زدن (باoff)
  ............................................................
  2. have/take a nap

  Русско-персидский словарь > вздремнуть (I) (св)

 • 15 виды I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دلالت کردن، ایجاب کردن، مطلبی را رساندن، ضمنا فهماندن، دلالت ضمنی کردن بر، اشاره داشتن بر، اشاره کردن، رساندن
  ............................................................
  3. 2) bear/have in mind

  Русско-персидский словарь > виды I

 • 16 владеть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vi.) دارا بودن، داشتن، متصرف بودن، در تصرف داشتن، دارا شدن، متصرف شدن
  ............................................................
  3. own
  (adj. & vt. & vi. & n.) داشتن، دارا بودن، مال خود دانستن، اقرار کردن، تن در دادن، خود، خودم، شخصی، مال خودم
  ............................................................
  4. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) کنترل، کنترل کردن، نظارت کردن، تنظیم کردن، بازرسی، بازبینی، کاربری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > владеть (I) (нсв)

 • 17 влиять (I) > повлиять (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اثر، نتیجه، احساسات، برخورد، اثر کردن بر، تغییر دادن، متاثر کردن، وانمود کردن، دوست داشتن، تمایل داشتن (به)، تظاهر کردن به

  Русско-персидский словарь > влиять (I) > повлиять (I)

 • 18 враждовать (I) (нсв)

  فعل have a feud

  Русско-персидский словарь > враждовать (I) (нсв)

 • 19 всплакнуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > всплакнуть (I) (св)

 • 20 всхрапнуть (I) (св)

  فعل have a nap

  Русско-персидский словарь > всхрапнуть (I) (св)

См. также в других словарях:

 • The Song Remains the Same (album) — Infobox Album Name = The Song Remains the Same Type = live Artist = Led Zeppelin Released = September 28, 1976 Recorded = July 27, 1973 – July 29, 1973 at Madison Square Garden, New York Length = 99:45 (original album) / 131:55 (2007 edition)… …   Wikipedia

 • The Name's the Same — infobox television show name = The Name s the Same caption = format = Game show rating = TV G runtime = 30 minutes with commercials starring = Robert Q. Lewis (host) country = USA network = ABC first aired = December 5, 1951 last aired = October… …   Wikipedia

 • All the same — All All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • lightning never strikes twice in the same place — The same accident does not happen twice; the same person does not have the same luck again. A proverb. * /Billy won a pony in the contest last year, but lightning never strikes twice in the same place./ …   Dictionary of American idioms

 • lightning never strikes twice in the same place — The same accident does not happen twice; the same person does not have the same luck again. A proverb. * /Billy won a pony in the contest last year, but lightning never strikes twice in the same place./ …   Dictionary of American idioms

 • All horses are the same color — The horse paradox is a falsidical paradox that arises from flawed demonstrations, which purport to use mathematical induction, of the statement All horses are the same color . The paradox does not truly exist, as these arguments have a crucial… …   Wikipedia

 • To have the higher upper hand — Hand Hand (h[a^]nd), n. [AS. hand, hond; akin to D., G., & Sw. hand, OHG. hant, Dan. haand, Icel. h[ o]nd, Goth. handus, and perh. to Goth. hin[thorn]an to seize (in comp.). Cf. {Hunt}.] 1. That part of the fore limb below the forearm or wrist in …   The Collaborative International Dictionary of English

 • speak the same language — {v. phr.} To have similar feelings, thoughts, and tastes; have a mutual understanding with another person. * /We both love listening to Mozart. Obviously, we speak the same language./ …   Dictionary of American idioms

 • speak the same language — {v. phr.} To have similar feelings, thoughts, and tastes; have a mutual understanding with another person. * /We both love listening to Mozart. Obviously, we speak the same language./ …   Dictionary of American idioms

 • To have the law of — Law Law (l[add]), n. [OE. lawe, laghe, AS. lagu, from the root of E. lie: akin to OS. lag, Icel. l[ o]g, Sw. lag, Dan. lov; cf. L. lex, E. legal. A law is that which is laid, set, or fixed; like statute, fr. L. statuere to make to stand. See… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • To have the wind — Wind Wind (w[i^]nd, in poetry and singing often w[imac]nd; 277), n. [AS. wind; akin to OS., OFries., D., & G. wind, OHG. wint, Dan. & Sw. vind, Icel. vindr, Goth winds, W. gwynt, L. ventus, Skr. v[=a]ta (cf. Gr. ah ths a blast, gale, ah^nai to… …   The Collaborative International Dictionary of English

Книги

Другие книги по запросу «have the same» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»