Перевод: с русского на персидский

have on

 • 1 арендовать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. rent
  (v.) اجاره، کرایه، مال الاجاره، منافع، اجاره کردن، کرایه کردن، اجاره دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > арендовать (I) (нсв и св)

 • 2 беседовать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi. &n.) صحبت کردن، مذاکره کردن، آمیزش، صحبت
  (adj. & n.) معکوس، واژگون، وارونه، مخالف، گفتگو، عکس، محاوره کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беседовать (I) (нсв)

 • 3 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 4 благоговеть (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) حرمت کردن، احترام گذارندن، حرمت، احترام

  Русско-персидский словарь > благоговеть (I) (нсв)

 • 5 бой

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رزم، پیکار، جدال، مبارزه، ستیز، جنگ، نبرد، نزاع، زد و خورد، جنگ کردن
  ............................................................
  (n.) نامزدی، اشتغال، مشغولیت
  ............................................................
  (n.) کنش، کردار، کار، عمل، فعل، اقدام، رفتار، جدیت، جنبش، حرکت، جریان، اشاره، تاثیر، اثر جنگ، نبرد، پیکار، اشغال نیروهای جنگی، گزارش، وضع، طرز عمل، (حق.) اقامهء دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، بازی، تمرین، سهم، سهام شرکت
  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) پیکار، نبرد، زد و خورد، ستیز، حرب، مبارزه کردن، رزم، جنگیدن با
  ............................................................
  ............................................................
  {fight ـ(past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن}
  { fighter: ـ(n.) رزمنده، جنگ کننده، جنگنده، مشت باز}
  ............................................................
  8. bout
  (n.) کشمکش، تقلا، یک دور مسابقه یا بازی
  ............................................................
  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}
  ............................................................
  (pl. & n.) شکستنی، شکست
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бой

 • 6 брать (I) > взять (I) II

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vi.) کامیاب شدن، موفق شدن، نتیجه بخشیدن، بدنبال آمدن، به طور توالی قرار گرفتن
  ............................................................
  (v.) نگه داری کردن، از شکست و یا حادثه جلوگیری کردن، پیش رفتن، مخفیانه پیشروی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > брать (I) > взять (I) II

 • 7 бриться (II) > побриться (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) تراشیدن، رنده کردن، ریش تراشی، تراش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бриться (II) > побриться (II)

 • 8 быть

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  2. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  {be wear (past: wore ; past participle: worn
  (vt. & n.) فرسایش، فرسودن، پوشیدن، سائیدن، در بر کردن، بر سر گذاشتن، پا کردن (کفش و غیره)، عینک یا کراوات زدن، دوام کردن، پوشاک}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > быть

 • 9 веселиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) لذت بردن، برخوردار شدن از، بهره مندشدن از، دارا بودن، برخوردار شدن

  Русско-персидский словарь > веселиться (II) (нсв)

 • 10 взвешивать (I) > взвесить (II)

  ............................................................
  (vt.) کشیدن، سنجیدن، وزن کردن، وزن داشتن
  ............................................................
  2. get/have weighed

  Русско-персидский словарь > взвешивать (I) > взвесить (II)

 • 11 взглядывать (I) > взглянуть (I)

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. have/take a look

  Русско-персидский словарь > взглядывать (I) > взглянуть (I)

 • 12 вздремнуть (I) (св)

  ............................................................
  1. doze
  (vt. & vi. & n.) چرت، چرت زدن (باoff)
  ............................................................
  2. have/take a nap

  Русско-персидский словарь > вздремнуть (I) (св)

 • 13 виды I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دلالت کردن، ایجاب کردن، مطلبی را رساندن، ضمنا فهماندن، دلالت ضمنی کردن بر، اشاره داشتن بر، اشاره کردن، رساندن
  ............................................................
  3. 2) bear/have in mind

  Русско-персидский словарь > виды I

 • 14 владеть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vi.) دارا بودن، داشتن، متصرف بودن، در تصرف داشتن، دارا شدن، متصرف شدن
  ............................................................
  3. own
  (adj. & vt. & vi. & n.) داشتن، دارا بودن، مال خود دانستن، اقرار کردن، تن در دادن، خود، خودم، شخصی، مال خودم
  ............................................................
  4. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) کنترل، کنترل کردن، نظارت کردن، تنظیم کردن، بازرسی، بازبینی، کاربری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > владеть (I) (нсв)

 • 15 влиять (I) > повлиять (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اثر، نتیجه، احساسات، برخورد، اثر کردن بر، تغییر دادن، متاثر کردن، وانمود کردن، دوست داشتن، تمایل داشتن (به)، تظاهر کردن به

  Русско-персидский словарь > влиять (I) > повлиять (I)

 • 16 враждовать (I) (нсв)

  فعل have a feud

  Русско-персидский словарь > враждовать (I) (нсв)

 • 17 всплакнуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > всплакнуть (I) (св)

 • 18 всхрапнуть (I) (св)

  فعل have a nap

  Русско-персидский словарь > всхрапнуть (I) (св)

 • 19 выигрыш

  ............................................................
  (v.) انعام، جایزه، ممتاز، غنیمت، ارزش بسیار قائل شدن، مغتنم شمردن
  ............................................................
  { winning: ـ(adj.) برنده، دلکش، فریبنده، برد، فتح و ظفر}
  ............................................................
  3. gain
  (pl. & vt. & vi. & n.) سود، منفعت، نفع، صرفه، استفاده، افزایش، بدست آوردن، سود بردن، فایده بردن، پیدا کردن، کسب کردن، باز یافتن، نائل شدن، پیشرفتن، بهبودی یافتن، رسیدن، زیاد شدن، بهره تقویت، حصول
  ............................................................
  (n.) فایده، صرفه، سود، برتری، بهتری، مزیت، تفوق
  (vt. & vi.) مزیت دادن، سودمند بودن، مفید بودن
  ............................................................
  (n.) کامیابی، موفقیت، پیروزی، نتیجه، توفیق، کامروایی
  ............................................................
  (n.) پیروزی، فیروزی، ظفر، فتح، نصرت، فتح و ظفر، غلبه
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выигрыш

 • 20 выкидывать (I) > выкинуть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкидывать (I) > выкинуть (I)

См. также в других словарях:

 • hâve — hâve …   Dictionnaire des rimes

 • have — [ weak əv, həv, strong hæv ] (3rd person singular has [ weak əz, həz, strong hæz ] ; past tense and past participle had [ weak əd, həd, strong hæd ] ) verb *** Have can be used in the following ways: as an auxiliary verb in perfect tenses of… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • have — [hav; ] also, as before [ “] to [ haf] vt. had [had; ] unstressed [, həd, əd] having [ME haven (earlier habben) < OE habban, akin to OHG haben, ON hafa, Goth haban < IE base * kap , to grasp > Gr kaptein, to gulp down, L capere, to take …   English World dictionary

 • Have — (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr. & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D. hebben,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • have — (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr. & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D. hebben,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • have — (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr. & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D. hebben,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hâve — [ av ] adj. • 1548; frq. °haswa « gris comme le lièvre » ♦ Amaigri et pâli par la faim, la fatigue, la souffrance. ⇒ émacié, 1. maigre. Gens hâves et déguenillés. Visage, teint hâve. ⇒ blafard, blême. ⊗ CONTR. 1. Frais, replet. hâve adj. Litt.… …   Encyclopédie Universelle

 • have — 1. For the type ☒ No state has λ or can adopt such measures, see ellipsis 3. 2. In a sentence of the type Some Labour MPs would have preferred to have wound up the Session before rising, the present infinitive is preferable, i.e. Some Labour MPs… …   Modern English usage

 • have — ► VERB (has; past and past part. had) 1) possess, own, or hold. 2) experience; undergo: have difficulty. 3) be able to make use of. 4) (have to) be obliged to; must. 5) perform the action indicated by the noun …   English terms dictionary

 • have — (v.) O.E. habban to own, possess; be subject to, experience, from P.Gmc. *haben (Cf. O.N. hafa, O.S. hebbjan, O.Fris. habba, Ger. haben, Goth. haban to have ), from PIE *kap to grasp (see CAPABLE (Cf. capable)). Not related to L …   Etymology dictionary

 • have — have, hold, own, possess, enjoy are comparable when they mean to keep, control, retain, or experience as one s own. Have is the most general term and in itself carries no implication of a cause or reason for regarding the thing had as one s own… …   New Dictionary of Synonyms

Книги

Другие книги по запросу «have on» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»