Перевод: с испанского на болгарский

hablaron+de+cosas+ajenas+al+trabajo

 • 1 trabajo

  m 1) работа, труд; trabajo intelectual интелектуален труд; trabajo manual физически труд; trabajo asalariado наемен труд; trabajo voluntario доброволен труд; Código del trabajo кодекс на труда; jornada de trabajo трудоден, работен ден; protección del trabajo охрана на труда; rendimiento del trabajo производителност на труда; trabajos forzados каторжна работа; el sin trabajo безработен; trabajo estacional икон. сезонна работа; trabajo por turnos икон. работа на смени; 2) научен труд, произведение, съчинение; 3) изпълнение, действане, функциониране; 4) прен. трудност, препятствие; 5) прен. мъка, страдание; 6) pl прен. бедност, нищета, нужда; con trabajo adv трудно, мъчно; costar trabajo una cosa коства много усилия; tomarse uno el trabajo (de) заемам се с нещо.

  Diccionario español-búlgaro > trabajo

 • 2 accidente

  m 1) второстепенно качество, временно състояние; 2) случайност; 3) злополука, произшествие; 4) временно неразположение със загуба на съзнание; 5) неравност на терен; 6) душевно страдание или вълнение; 7) грам. флексия; 8) мед. внезапен признак за влошаване на болест; 9) муз. знак, сменящ тона на една нота; 10) pl теол. вкус на хляба и виното при причастие; accidente de trabajo трудова злополука; por accidente случайно.

  Diccionario español-búlgaro > accidente

 • 3 atajo

  m 1) пряка пътека; 2) страничен път; 3) прен. най-сполучлив изход от затруднение; 4) разделяне на нещо; 5) отделяне, обозначаване с линии на част от текст; 6) малко стадо; 7) прен. множество; 8) фехт. лъжлив удар; no hay atajo sin trabajo без мъка, усилие няма сполука; salir al atajo прен., разг. прекъсвам някого.

  Diccionario español-búlgaro > atajo

 • 4 bolsa

  f 1) чувал; 2) кесия, портмоне; 3) торбичка; 4) прен. състояние, богатство, пари; 5) гънка (на дреха); 6) мед. абцес, гнойна торбичка; 7) златна жила; 8) pl торбичка на тестикулите; 9) борса; bolsa de comercio икон. стокова борса; bolsa de divisas икон. валутна борса; bolsa de valores икон. борса на ценни книжа, фондова борса; bolsa de trabajo трудова борса; bolsa de la compra пазарска чанта; tener algo como en la bolsa разг. в кърпа ми е вързано.

  Diccionario español-búlgaro > bolsa

 • 5 capacidad

  f 1) способност; capacidad de trabajo работоспособност; 2) вместимост, обем; 3) капацитет; сила; производителност, мощност; 4) юр. правоспособност; 5) прен. интелигентност; талант; 6) юр. правоспособност; 7) прен. възможност, място или средство за извършване на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > capacidad

 • 6 color

  m 1) цвят, багра; de color цветен; color canela червеникавокафяв; color celeste небесносин; color ígneo огненочервен; color malva светловиолетов; 2) боя за рисуване или боядисване; 3) цвят на лицето; mudar (cambiar) de color променям цвета на лицето си (побледнявам, почервенявам); perder el color избледнявам; ponerse de mil colors прен. променям цвета на лицето си (от гняв, срам); 4) полит. цвят, насока, тенденция; 5) особеност, оттенък; color local местен колорит; 6) разг. предлог, претекст; so color под предлог; color quebrado избелял; colors nacionales цветовете на националното знаме; en color цветен (за снимка, филм, телевизия); haber color прен., разг. оживено, интересно е; ver uno de color rosa las cosas прен., разг. гледам през розови очила.

  Diccionario español-búlgaro > color

 • 7 compañero

  m 1) другар; compañero de clase съученик; compañero de trabajo колега; compañero de viaje спътник; 2) компаньон, партньор; съученик, колега; 3) прен. нещо, което подхожда на друго, образува комплект.

  Diccionario español-búlgaro > compañero

 • 8 contrato

  m договор, договореност; celebrar (concertar) contrato сключвам договор; anular (revocar) contrato анулирам, отменям договор; modificar contrato променям договора; renovar contrato подновявам договор; contrato de trabajo икон. трудов договор; contrato social икон. социален договор; contrato temporal икон. временен договор.

  Diccionario español-búlgaro > contrato

 • 9 cosa

  f 1) нещо; вещ, предмет; 2) работа; 3) събитие; 4) pl имущество; 5) (в отрицателни изречения) нищо; 6) нещо (нематериално); 7) юр. имот, притежание; cosa de entidad важно нещо; cosa del otro jueves прен., разг. нещо невиждано, изключително; cosa de oír (ver) нещо, което си заслужава да се чуе (да се види); cosa de risa смешно, несериозно; cosa no vista (nunca vista) чудо невиждано; cosa perdida неспасяем случай; cosas de alguno чудатости; cosas del mundo земни неща, нещата от живота; a cosa hecha със сигурен успех; como si tal cosa разг. все едно, че не е станало нищо; cosa de около, горе-долу; cosas que van y vienen преходни неща; la cosas que а) важното е, да; б) това, което искам е да; las cosas del palacio van despacio хубавите неща стават бавно; no hay tal cosa не е вярно, не е така; Ўno he visto cosa igual! не съм виждал такова нещо!; їqué cosa? какво казвате, какво има?; Ўqué cosas tienes! що за идеи имаш!

  Diccionario español-búlgaro > cosa

 • 10 división

  f 1) деление; разделение; 2) разделяне; 3) отделяне (от); 4) прен. разногласие, раздор; 5) воен. дивизия; 6) ортогр. тире; 7) спорт. дивизия; 8) административно, териториално деление; división del trabajo специализиране на труда.

  Diccionario español-búlgaro > división

 • 11 día

  m 1) ден; día colendo (festivo) празничен, неработен ден; día laborable (de trabajo) работен ден; día puente работен ден между празнични, с който се удължава ваканцията; día de juicio final Страшният съд; al otro día на следващия ден; al día същия ден; a tantos días fecha (vista) счет. след толкова дни настъпва падежа за изплащане на чек, вземане и др.; buenos días (Арж., Ч. buen día) добър ден; el día de hoy днес; estar al día в течение съм; todo el santo día целия ден; vivir al día живея ден за ден; yendo días y viniendo días много вода изтече; 2) денонощие; 3) времето през деня; 4) имен ден; храмов празник, посветен на светец; 5) рожден ден (по-често pl); 6) случай, момент; 7) неопределен период от време; 8) pl живот; al fin de sus días на края на живота си; a días adv разг. един ден - да, друг ден - не; el día de mañaсa в бъдеще; ser el día de alguien разг. ден, в който всичко върви добре (зле) (по-често в отрицателни изрази); tener los días contados остават ми броени дни.

  Diccionario español-búlgaro > día

 • 12 estilo

  m 1) писалка, стилҐ (за писане); 2) стил (календар); 3) стрелка (на слънчев часдовник); 4) стил, начин на писане; 5) арх. стил; 6) разг. стил, елегантност; 7) мода, обичай; 8) Арж., Ур. местна музика и песни, изпълнявани с китара; estilo antiguo стар стил; estilo de vida стил на живот; estilo mariposa спорт. бътерфлай; estilo nuevo нов стил; estilo recitativo муз. речитатив; por el estilo по същия начин; tener estilo прен. от класа съм, със собствен стил, елегантност; falta de estilo стилистична грешка; estilo gótico (romano, renacimiento) готически (романски, ренесансов) стил; otras cosas por el estilo и т. н. в същия стил.

  Diccionario español-búlgaro > estilo

 • 13 incapacidad

  f 1) неспособност (para); 2) несръчност, непохватност; 3) прен. умствена ограниченост; 4) юр. неправоспособност; incapacidad para el trabajo нетрудоспособност.

  Diccionario español-búlgaro > incapacidad

 • 14 mercado

  m пазар; тържище; mercado exterior международен пазар; mercado interior вътрешен пазар; mercado mundial световен пазар; mercado de venta пласментен пазар; mercado negro спекулантска търговия, черна борса; mercado libre икон. свободен пазар; mercado monetario (cambiario; de divisas) икон. валутен пазар; mercado abierto отворен пазар; mercado activo активен пазар; висока пазарна конюнктура; mercado clandestino (estaperlista) черен пазар; mercado común общ пазар; Mercado Común Centroamericano Централноамерикански общ пазар; Mercado Común Europeo Европейски общ пазар; mercado crediticio кредитен пазар; mercado de capitales капиталов пазар; mercado de trabajo (de mano de obra) пазар на труда (на работна сила); mercado de valores (de títulos) фондова борса; mercado financiero финансов пазар; mercado rural селски пазар; acceso al mercado достъп до пазара; buen mercado изгодна сделка; capacidad del mercado възможност на пазара; expansión del mercado разширяване на пазара; sector del mercado пазарен сектор; supermercado супермаркет.

  Diccionario español-búlgaro > mercado

 • 15 minucioso,

  a adj скрупульозен; дребнав; щателен; trabajo minucioso, къртовска работа.

  Diccionario español-búlgaro > minucioso,

 • 16 normación

  f нормиране; normación de trabajo икон. нормиране на труда.

  Diccionario español-búlgaro > normación

 • 17 pluma

  f 1) перо (на птица); 2) перо (за писане); 3) писалка; 4) прен. писател; 5) прен. стил на писане; pluma de ganso гъше перо; colchón de pluma пухен душек; mudar las plumas сменям перушината си (за птици); adornarse con plumas ajenas прен. кича се с чужди заслуги; pluma estilogràfica автоматична писалка; buena pluma прен. добър писател; de la mano y pluma разг. собственоръчно; escribir (componer) al correr de la pluma; a vuela pluma прен. пиша бързо, вдъхновено, лети ми перото; dejar correr la pluma прен. а) пиша необмислено, невнимателно; б) разпростирам се прекалено в материята; hacer a pluma y a pelo прен., разг. сръчен съм, всичко ми иде отръки; poner uno la pluma bien (mal) прен. добре (зле) изразявам идеите си писмено; vivir de su pluma прен. прехранвам се с писане.

  Diccionario español-búlgaro > pluma

 • 18 porqué

  m причина, повод; el porqué de las cosas причината за нещата.

  Diccionario español-búlgaro > porqué

 • 19 puesto,

  a 1. adj 1) поставен, сложен, положен; puesto, en решен, готов да; 2) добре облечен, пременен; 2. m 1) място; 2) положение; 3) пост, служба; 4) сергия; будка; 5) воен. пост; 6) воен. пункт; 7) лов. прикритие; 8) прен. състояние; puesto, de trabajo работно място.

  Diccionario español-búlgaro > puesto,

 • 20 rato1

  m 1) момент, миг; buen (mal) rato1 хубаво (лошо) преживяване; 2) кратко време; 3) разстояние; rato1s perdidos свободно време; a poco rato1, al rato1 след малко; para rato1 има много време; остава много до края (с гл. ir, tener, haber); hasta otro rato1 довиждане, доскоро; pasar el rato1 разг. а) забавлявам се, развличам се; водя приятен разговор; б) губя си времето; un rato1, un buen rato1, un rato1 largo много, дълго; es un rato1 difícil това е много трудно; matrimonio rato1 неконсумиран брак; a cada rato1 постоянно, всеки момент; a rato1s понякога, от време на време; dar el rato1 прен. заприказвам се; hay trabajo para rato1 прен. остава още много работа; ya ha rato1 отдавна; de rato1 en rato1 от време на време; hasta cada rato1 Кол. довиждане.

  Diccionario español-búlgaro > rato1

См. также в других словарях:

 • Arturo Frondizi — sentado por primera vez en el sillón de Rivadavia (1958) …   Wikipedia Español

 • Protestas en España de 2011 — Este artículo o sección se refiere o está relacionado con un evento actualmente en curso. La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables… …   Wikipedia Español

 • Back to the Future — Para la trilogía de la saga, véase Trilogía de Back to the Future. Back to the Future …   Wikipedia Español

 • Bernadette Soubirous — Santa Nombre Maria Bernada (Bernadeta) Sobirós (original en occitano) Marie Bernard (Bernadette) Soubirous (en francés) María Bernard …   Wikipedia Español

 • Conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa — El 5 de mayo de 2005, los presidentes uruguayo y argentino acordaban crear una comisión para resolver el conflicto …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.