Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

grow up

 • 1 вырастать (I) > вырасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырастать (I) > вырасти (I)

 • 2 крепнуть (I) > окрепнуть (I)

  ............................................................
  1. be/grow strong
  ............................................................
  ............................................................
  3. grow/increase in strength
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > крепнуть (I) > окрепнуть (I)

 • 3 отпускать (I) > отпустить (II) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  (vt.) شل کردن، لینت دادن، نرم کردن، سست کردن، از خشکی در آوردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  6. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) اهداء، بخشش، عطا، امتیاز، اجازه واگذاری رسمی، کمک هزینه تحصیلی، دادن، بخشیدن، اعطا کردن، تصدیق کردن، مسلم گرفتن، موافقت کردن
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  10. assign
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  11. sell
  (past: sold ; past participle: sold
  (v.) فروش و معامله، فروختن، بفروش رفتن
  ............................................................
  12. serve
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  13. deal
  (past: dealt ; past participle: dealt
  (v.) مقدار، اندازه، قدر، حد، معامله کردن، سر و کار داشتن با، توزیع کردن

  Русско-персидский словарь > отпускать (I) > отпустить (II) I

 • 4 расти (I) (нсв)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > расти (I) (нсв)

 • 5 багроветь (I) > побагроветь (I)

  ............................................................
  1. grow/turn red/crimson/purple
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > багроветь (I) > побагроветь (I)

 • 6 беднеть (I) > обеднеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. grow/become poor

  Русско-персидский словарь > беднеть (I) > обеднеть (I)

 • 7 бледнеть (I) > побледнеть (I)

  ............................................................
  1. turn/grow/become pale
  ............................................................
  2. fade/pale into insignificance
  ............................................................
  3. be outshone/overshadowed

  Русско-персидский словарь > бледнеть (I) > побледнеть (I)

 • 8 блёкнуть (I) > поблёкнуть (I)

  ............................................................
  1. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پژولیدن، پژمرده کردن یا شدن، پلاسیده شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > блёкнуть (I) > поблёкнуть (I)

 • 9 богатеть (I) > разбогатеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: thrived, throve ; past participle: thrived, thriven
  (vt.) پیشرفت کردن، رونق یافتن، کامیاب شدن

  Русско-персидский словарь > богатеть (I) > разбогатеть (I)

 • 10 взращивать (I) > взрастить (II)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرورش، تربیت، تغذیه، غذا، بزرگ کردن (کودک)، بار آوردن بچه، پروردن

  Русско-персидский словарь > взращивать (I) > взрастить (II)

 • 11 возгордиться (II) (св)

  ............................................................
  (adj.) گرانسر، برتن، مغرور، متکبر، مفتخر، سربلند
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возгордиться (II) (св)

 • 12 возделывать (I) > возделать (I)

  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  2. till
  ( prep. & conj.) تا، تا این که، تاآنکه، تا وقتی که
  (vt. & vi. & n.) کشت کردن، زراعت کردن، زمین را کاشتن، دخل پول، کشو، دخل دکان، قلک، یخرفت
  ............................................................
  3. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن

  Русско-персидский словарь > возделывать (I) > возделать (I)

 • 13 возмужать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возмужать (I) (св)

 • 14 возрастать (I) > возрасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  3. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > возрастать (I) > возрасти (I)

 • 15 врастать (I) > врасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врастать (I) > врасти (I)

 • 16 вспыхивать (I) > вспыхнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) تلالو، تاباندن، برق، روشنایی مختصر، یک آن، لحظه، بروز ناگهانی، جلوه، تشعشع، برق زدن، ناگهان شعله ور شدن، زود گذشتن، فلاش عکاسی
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вспыхивать (I) > вспыхнуть (I)

 • 17 выращивать (I) > вырастить (II)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  4. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن

  Русско-персидский словарь > выращивать (I) > вырастить (II)

 • 18 вытягиваться (I) > вытянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مرتب کردن، کارها را تنظیم کردن، سیخ ایستادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вытягиваться (I) > вытянуться (I)

 • 19 густеть (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کلفت کردن، ستبر کردن، ضخیم کردن، پرپشت کردن، کلفت تر شدن، غلیظ شدن
  ............................................................
  2. get/grow thicker

  Русско-персидский словарь > густеть (I) (нсв)

 • 20 деревенеть (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. numb
  (adj. & vivt.) کرخ، بیحس، کرخت، بیحس یا کرخت کردن

  Русско-персидский словарь > деревенеть (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • grow — [ grou ] (past tense grew [ gru ] ; past participle grown [ groun ] ) verb *** ▸ 1 about children/animals ▸ 2 about plants/cells etc. ▸ 3 about hair/nails ▸ 4 increase in size ▸ 5 increase in success ▸ 6 develop character ▸ 7 start to have… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • grow — W1S1 [grəu US grou] v past tense grew [gru:] past participle grown [grəun US groun] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(increase)¦ 2¦(person/animal)¦ 3¦(plants)¦ 4¦(hair/nails)¦ 5¦(become)¦ 6¦(improve)¦ 7 it/money doesn t grow on trees …   Dictionary of contemporary English

 • grow — [grəʊ ǁ groʊ] verb grew PASTTENSE [gruː] grown PASTPART [grəʊn ǁ groʊn] COMMERCE 1. [intransitive] to increase in amount, size, or degree: • Seaman grew rapidly, becoming one of the largest advertisers in t …   Financial and business terms

 • grow — [grō] vi. grew, grown, growing [ME growen < OE growan, akin to ON grōa, OHG gruoen < IE base * ghrō , to grow, turn green > GREEN, GRASS] 1. to come into being or be produced naturally; spring up; sprout 2. to exist as living vegetation; …   English World dictionary

 • Grow! — Beschreibung Fachzeitschrift Verlag Hanf Verlag Darmstadt GmbH Erstausg …   Deutsch Wikipedia

 • grow on — 1. To gain a greater hold on 2. To gain in the estimation of, become ever more acceptable to 3. (of seedlings) to (be stimulated to) develop into mature plants by suitable positioning, treatment, etc • • • Main Entry: ↑grow * * * ˈgrow on… …   Useful english dictionary

 • Grow — ist der Familienname folgender Personen: Galusha A. Grow (1823–1907), US amerikanischer Politiker Malcolm C. Grow (1887–1960), US amerikanischer Luftwaffenoffizier Margarete Grow, deutsche Tänzerin und Schönheitskönigin Grow ist der Name mehrerer …   Deutsch Wikipedia

 • Grow — (gr[=o]), v. i. [imp. {Grew} (gr[udd]); p. p. {Grown (gr[=o]n); p. pr. & vb. n. {Growing}.] [AS. gr[=o]wan; akin to D. groeijen, Icel. gr[=o]a, Dan. groe, Sw. gro. Cf. {Green}, {Grass}.] 1. To increase in size by a natural and organic process; to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • grow — grow; grow·able; grow·er; in·ter·grow; re·grow; grow·ing·ly; …   English syllables

 • Grow — (gr[=o]), v. t. To cause to grow; to cultivate; to produce; as, to grow a crop; to grow wheat, hops, or tobacco. Macaulay. Syn: To raise; to cultivate. See {Raise}, v. t., 3. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Grow — (англ. расти) это название международного общественного движения за психич. здоровье. Оно возникло в Австралии и насчитывает свыше пятисот групп самопомощи. Движение получило свое развитие еще в пяти странах мира. Grow предоставляет… …   Психологическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»