Перевод: с русского на персидский

grow pensive

 • 1 задумываться (I) > задуматься (I)

  ............................................................
  (vt.) سنجیدن، اندیشه کردن، تعمق کردن، تفکر کردن، سنجش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کلیه جوجه هایی که یکباره سراز تخم در می اورند، جوجه های یک وهله جوجه کشی، جوجه، بچه، توی فکر فرورفتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) تامل کردن، مردد بودن، بی میل بودن

  Русско-персидский словарь > задумываться (I) > задуматься (I)

 • 2 багроветь (I) > побагроветь (I)

  ............................................................
  1. grow/turn red/crimson/purple
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > багроветь (I) > побагроветь (I)

 • 3 беднеть (I) > обеднеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. grow/become poor

  Русско-персидский словарь > беднеть (I) > обеднеть (I)

 • 4 бледнеть (I) > побледнеть (I)

  ............................................................
  1. turn/grow/become pale
  ............................................................
  2. fade/pale into insignificance
  ............................................................
  3. be outshone/overshadowed

  Русско-персидский словарь > бледнеть (I) > побледнеть (I)

 • 5 блёкнуть (I) > поблёкнуть (I)

  ............................................................
  1. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پژولیدن، پژمرده کردن یا شدن، پلاسیده شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > блёкнуть (I) > поблёкнуть (I)

 • 6 богатеть (I) > разбогатеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: thrived, throve ; past participle: thrived, thriven
  (vt.) پیشرفت کردن، رونق یافتن، کامیاب شدن

  Русско-персидский словарь > богатеть (I) > разбогатеть (I)

 • 7 вдумчивый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) اندیشمند، با ملاحظه، بافکر، فکور، متفکر، اندیشناک
  ............................................................
  (adj.) جدی، مهم، خطیر، سخت، خطرناک، وخیم
  ............................................................
  (adj.) اندیشناک، متفکر، افسرده، پکر، گرفتار غم، محزون

  Русско-персидский словарь > вдумчивый (-ая, -ое, -ые)

 • 8 взращивать (I) > взрастить (II)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرورش، تربیت، تغذیه، غذا، بزرگ کردن (کودک)، بار آوردن بچه، پروردن

  Русско-персидский словарь > взращивать (I) > взрастить (II)

 • 9 возгордиться (II) (св)

  ............................................................
  (adj.) گرانسر، برتن، مغرور، متکبر، مفتخر، سربلند
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возгордиться (II) (св)

 • 10 возделывать (I) > возделать (I)

  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  2. till
  ( prep. & conj.) تا، تا این که، تاآنکه، تا وقتی که
  (vt. & vi. & n.) کشت کردن، زراعت کردن، زمین را کاشتن، دخل پول، کشو، دخل دکان، قلک، یخرفت
  ............................................................
  3. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن

  Русско-персидский словарь > возделывать (I) > возделать (I)

 • 11 возмужать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возмужать (I) (св)

 • 12 возрастать (I) > возрасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  3. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > возрастать (I) > возрасти (I)

 • 13 врастать (I) > врасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врастать (I) > врасти (I)

 • 14 вспыхивать (I) > вспыхнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) تلالو، تاباندن، برق، روشنایی مختصر، یک آن، لحظه، بروز ناگهانی، جلوه، تشعشع، برق زدن، ناگهان شعله ور شدن، زود گذشتن، فلاش عکاسی
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вспыхивать (I) > вспыхнуть (I)

 • 15 вырастать (I) > вырасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырастать (I) > вырасти (I)

 • 16 выращивать (I) > вырастить (II)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  4. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن

  Русско-персидский словарь > выращивать (I) > вырастить (II)

 • 17 вытягиваться (I) > вытянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مرتب کردن، کارها را تنظیم کردن، سیخ ایستادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вытягиваться (I) > вытянуться (I)

 • 18 густеть (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کلفت کردن، ستبر کردن، ضخیم کردن، پرپشت کردن، کلفت تر شدن، غلیظ شدن
  ............................................................
  2. get/grow thicker

  Русско-персидский словарь > густеть (I) (нсв)

 • 19 деревенеть (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. numb
  (adj. & vivt.) کرخ، بیحس، کرخت، بیحس یا کرخت کردن

  Русско-персидский словарь > деревенеть (I) (нсв)

 • 20 дичать (I) > одичать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. become/grow wild
  ............................................................
  3. become shy/unsociable

  Русско-персидский словарь > дичать (I) > одичать (I)

См. также в других словарях:

 • thought — *idea, concept, conception, notion, impression Analogous words: *opinion, view, sentiment, belief, conviction, persuasion thoughtful 1 Thoughtful, reflective, speculative, contemplative, meditative, pensive can be applied to persons or their… …   New Dictionary of Synonyms

 • Haibane Renmei — Charcoal Feather Federation 灰羽連盟 (Charcoal Feather Federation) Genr …   Wikipedia

 • South Asian arts — Literary, performing, and visual arts of India, Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka. Myths of the popular gods, Vishnu and Shiva, in the Puranas (ancient tales) and the Mahabharata and Ramayana epics, supply material for representational and… …   Universalium

 • Hair (musical) — Infobox Musical name = Hair subtitle = The American Tribal Love Rock Musical caption = Original Broadway poster music = Galt MacDermot lyrics = James Rado Gerome Ragni book = James Rado Gerome Ragni basis = productions = 1967 Off Broadway 1968… …   Wikipedia

 • Pansy — For other uses of the name, see Pansy (disambiguation). Pansy Scientific classification Kingdom …   Wikipedia

 • Skyland — Infobox Television show name = Skyland (TV Series) caption = format = Computer generated imagery runtime = Approx. 26 minutes creator = Emmanuel Gorinstein, Alexandre de La Patellière, Mathieu Delaporte starring = (Incomplete list) Tim Hamaguci,… …   Wikipedia

 • Dixie Chicks — The Dixie Chicks Dixie Chicks at Frank Erwin Center in Austin, Texas during the Accidents Accusations Tour 2006 Background information Origin …   Wikipedia

 • pansy — /pan zee/, n., pl. pansies. 1. a violet, Viola tricolor hortensis, cultivated in many varieties, having richly and variously colored flowers. 2. the flower of this plant. 3. Slang (disparaging and offensive). a. a male homosexual. b. a weak,… …   Universalium

 • Italian literature — Introduction       the body of written works produced in the Italian language that had its beginnings in the 13th century. Until that time nearly all literary work composed in the Middle Ages was written in Latin. Moreover, it was predominantly… …   Universalium

 • Thanatopsis — Than a*top sis (th[a^]n [.a]*t[o^]p s[i^]s), prop. n. [NL., fr. Gr. qa natos death + o psis view.] The title of a poem by William Cullen Bryant (1794 1878), meditating on the subject of death. One of Bryant s best remembered poems, it was written …   The Collaborative International Dictionary of English

 • List of Latin words with English derivatives — This is a list of Latin words with derivatives in English (and other modern languages). Ancient orthography did not distinguish between i and j or between u and v. Many modern works distinguish u from v but not i from j. In this article both… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»