Перевод: с английского на вьетнамский

с вьетнамского на английский

go+greek

 • 1 greek

  /gri:k/ * tính từ - (thuộc) Hy-lạp !on the Greek calends - (xem) calends * danh từ - người Hy-lạp - tiếng Hy-lạp - kẻ bịp bợm, kẻ lừa đảo, quân bạc bịp !it's Greek to me - tôi không thể hiểu được điều đó !when Greek meets Greeks, then comes the tug of war - thật là kỳ phùng địch thủ; kẻ cắp bà già gặp nhau

  English-Vietnamese dictionary > greek

 • 2 calends

  /'kælindz/ Cách viết khác: (kalends)/'kælendz/ * danh từ - ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ) !on (at) the Greek calends - không khi nào, không bao giờ, không đời nào

  English-Vietnamese dictionary > calends

 • 3 farce

  /fɑ:s/ * danh từ - trò khôi hài, trò hề ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) - kịch vui nhộn; thể kịch vui nhộn * ngoại động từ - nhồi (thịt) - (nghĩa bóng) cho thêm mắm thêm muối - nhồi đầy (tác phẩm văn học) =a book farce d with Greek quotations+ quyển sách nhồi đầy những trích dẫn Hy-lạp - (từ cổ,nghĩa cổ) cho gia vị

  English-Vietnamese dictionary > farce

 • 4 had

  /hæv, həv, v/ Cách viết khác: (has) /hæz, həz, əz, z/ (hast) /hæst/ * động từ had - có =to have nothing to do+ không có việc gì làm =June has 30 days+ tháng sáu có 30 ngày - (+ from) nhận được, biết được =to have news from somebody+ nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin - ăn; uống; hút =to have breakfast+ ăn sáng =to have some tea+ uống một chút trà =to have a cigarette+ hút một điếu thuốc lá - hưởng; bị =to have a good time+ được hưởng một thời gian vui thích =to have a headache+ bị nhức đầu =to have one's leg broken+ bị gây chân - cho phép; muốn (ai làm gì) =I will not have you say such things+ tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy - biết, hiểu; nhớ =to have no Greek+ không biết tiếng Hy-lạp =have in mind that...+ hãy nhớ là... - (+ to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải =to have to do one's works+ phải làm công việc của mình - nói, cho là, chủ trương; tin chắc là =as Shakespeare has it+ như Sếch-xpia đã nói =he will have it that...+ anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái - thắng, thắng thế =the ayes have it+ phiếu thuận thắng =I had him there+ tôi đã thắng hắn - tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) =to have somebody by the throat+ bóp chặt cổ ai =I have it!+ (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi! - sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...) =to have one's luggage brought in+ bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào - (từ lóng) bịp, lừa bịp =you were had+ cậu bị bịp rồi !to have at - tấn công, công kích !to have on - coa mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...) =to have a hat on+ có đội mũ =to have nothing on+ không mặc cái gì, trần truồng !to have up - gọi lên, triệu lên, mời lên - bắt, đưa ra toà !had better - (xem) better !had rather - (như) had better !have done! - ngừng lại!, thôi! !to have it out - giải quyết một cuộc tranh cãi (với ai); nói cho ra lý lẽ (với ai) - đi nhổ răng !to have nothing on someone - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có thế lợi gì hơn ai - không có chứng cớ gì để buộc tội ai !he has had it - (từ lóng) thằng cha ấy thế là toi rồi - thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi - thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu * danh từ - the haves and havenots (thông tục) những người giàu và những người nghèo - (từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp

  English-Vietnamese dictionary > had

 • 5 has

  /hæv, həv, v/ Cách viết khác: (has) /hæz, həz, əz, z/ (hast) /hæst/ * động từ had - có =to have nothing to do+ không có việc gì làm =June has 30 days+ tháng sáu có 30 ngày - (+ from) nhận được, biết được =to have news from somebody+ nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin - ăn; uống; hút =to have breakfast+ ăn sáng =to have some tea+ uống một chút trà =to have a cigarette+ hút một điếu thuốc lá - hưởng; bị =to have a good time+ được hưởng một thời gian vui thích =to have a headache+ bị nhức đầu =to have one's leg broken+ bị gây chân - cho phép; muốn (ai làm gì) =I will not have you say such things+ tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy - biết, hiểu; nhớ =to have no Greek+ không biết tiếng Hy-lạp =have in mind that...+ hãy nhớ là... - (+ to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải =to have to do one's works+ phải làm công việc của mình - nói, cho là, chủ trương; tin chắc là =as Shakespeare has it+ như Sếch-xpia đã nói =he will have it that...+ anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái - thắng, thắng thế =the ayes have it+ phiếu thuận thắng =I had him there+ tôi đã thắng hắn - tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) =to have somebody by the throat+ bóp chặt cổ ai =I have it!+ (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi! - sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...) =to have one's luggage brought in+ bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào - (từ lóng) bịp, lừa bịp =you were had+ cậu bị bịp rồi !to have at - tấn công, công kích !to have on - coa mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...) =to have a hat on+ có đội mũ =to have nothing on+ không mặc cái gì, trần truồng !to have up - gọi lên, triệu lên, mời lên - bắt, đưa ra toà !had better - (xem) better !had rather - (như) had better !have done! - ngừng lại!, thôi! !to have it out - giải quyết một cuộc tranh cãi (với ai); nói cho ra lý lẽ (với ai) - đi nhổ răng !to have nothing on someone - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có thế lợi gì hơn ai - không có chứng cớ gì để buộc tội ai !he has had it - (từ lóng) thằng cha ấy thế là toi rồi - thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi - thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu * danh từ - the haves and havenots (thông tục) những người giàu và những người nghèo - (từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp

  English-Vietnamese dictionary > has

 • 6 have

  /hæv, həv, v/ Cách viết khác: (has) /hæz, həz, əz, z/ (hast) /hæst/ * động từ had - có =to have nothing to do+ không có việc gì làm =June has 30 days+ tháng sáu có 30 ngày - (+ from) nhận được, biết được =to have news from somebody+ nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin - ăn; uống; hút =to have breakfast+ ăn sáng =to have some tea+ uống một chút trà =to have a cigarette+ hút một điếu thuốc lá - hưởng; bị =to have a good time+ được hưởng một thời gian vui thích =to have a headache+ bị nhức đầu =to have one's leg broken+ bị gây chân - cho phép; muốn (ai làm gì) =I will not have you say such things+ tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy - biết, hiểu; nhớ =to have no Greek+ không biết tiếng Hy-lạp =have in mind that...+ hãy nhớ là... - (+ to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải =to have to do one's works+ phải làm công việc của mình - nói, cho là, chủ trương; tin chắc là =as Shakespeare has it+ như Sếch-xpia đã nói =he will have it that...+ anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái - thắng, thắng thế =the ayes have it+ phiếu thuận thắng =I had him there+ tôi đã thắng hắn - tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) =to have somebody by the throat+ bóp chặt cổ ai =I have it!+ (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi! - sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...) =to have one's luggage brought in+ bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào - (từ lóng) bịp, lừa bịp =you were had+ cậu bị bịp rồi !to have at - tấn công, công kích !to have on - coa mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...) =to have a hat on+ có đội mũ =to have nothing on+ không mặc cái gì, trần truồng !to have up - gọi lên, triệu lên, mời lên - bắt, đưa ra toà !had better - (xem) better !had rather - (như) had better !have done! - ngừng lại!, thôi! !to have it out - giải quyết một cuộc tranh cãi (với ai); nói cho ra lý lẽ (với ai) - đi nhổ răng !to have nothing on someone - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có thế lợi gì hơn ai - không có chứng cớ gì để buộc tội ai !he has had it - (từ lóng) thằng cha ấy thế là toi rồi - thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi - thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu * danh từ - the haves and havenots (thông tục) những người giàu và những người nghèo - (từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp

  English-Vietnamese dictionary > have

 • 7 kalends

  /'kælindz/ Cách viết khác: (kalends) /'kælendz/ * danh từ - ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ) !on (at) the Greek calends - không khi nào, không bao giờ, không đời nào

  English-Vietnamese dictionary > kalends

 • 8 mythology

  /mi'θɔlədʤi/ * danh từ - thần thoại =Greek mythology+ thần thoại Hy-lạp - thần thoại học, khoa thần thoại

  English-Vietnamese dictionary > mythology

См. также в других словарях:

 • Greek language — Greek Ελληνικά Ellīniká Pronunciation [eliniˈka] Spoken in Greece, Cyprus …   Wikipedia

 • Greek Catholics in America — • Includes the history and statistics Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Catholics in America     Greek Catholics in America      …   Catholic encyclopedia

 • Greek Church — • Details the history and various divisions of the church Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Church     Greek Church     † …   Catholic encyclopedia

 • Greek Cypriots — Ελληνοκύπριοι Ellinokyprioi …   Wikipedia

 • Greek temple — Greek temples (Ancient Greek: polytonic|ὁ ναός , gr. ho naós dwelling , semantically distinct from Latin la. templum temple ) were structures built to house the cult statues within Greek sanctuaries. The temples themselves did usually not… …   Wikipedia

 • Greek refugees — is a collective term used to refer to the Greeks from Asia Minor who were evacuated or relocated in Greece following the Treaty of Lausanne and the Population exchange between Greece and Turkey. Although the term has been used in various times to …   Wikipedia

 • Greek literature — refers to those writings autochthonic to the areas of Greek influence, typically though not necessarily in one of the Greek dialects, throughout the whole period in which the Greek speaking peoples have existed.Ancient Greek literature (Before AD …   Wikipedia

 • Greek Rites — • People who speak of the Greek Rite generally mean that of Constantinople Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Rites     Greek Rites      …   Catholic encyclopedia

 • Greek arithmetic, geometry and harmonics: Thales to Plato — Ian Mueller INTRODUCTION: PROCLUS’ HISTORY OF GEOMETRY In a famous passage in Book VII of the Republic starting at Socrates proposes to inquire about the studies (mathēmata) needed to train the young people who will become leaders of the ideal… …   History of philosophy

 • Greek fire — was a burning liquid weapon used by the Byzantine Empire. The Byzantines typically used it in naval battles to great effect as it could continue burning even on water. It was largely responsible for many Byzantine military victories, and partly… …   Wikipedia

 • Greek astronomy — is the astronomy of those who wrote in the Greek language in classical antiquity. It is understood to include the ancient Greek, Hellenistic, Greco Roman, and Late Antiquity eras. It is not limited geographically to Greece or to ethnic Greeks, as …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»