Перевод: с английского на греческий

с греческого на английский

go+greek

 • 1 Greece

  Ἑλλς, δος, ἡ.
  A Greek: Ἕλλην, -ηνος, ὁ.
  Greek woman: Ἑλληνς, -δος, ἡ.
  Greek, adj.: Ἑλληνικός, in V. also Ἕλλην, -ηνος. fem. adj., V. Ἑλληνς, -δος (rare P.), Ἑλλς, -δος.
  In Greek fashion, adr.; Ἑλληνικῶς.
  Speak Greek, v.: Ἑλληνίζειν.
  In Greek, in the Greek language, adv.: Ἑλληνιστί.
  The whole Greek world: Ar. and V. οἱ Πανέλληνες.
  The Greeks: Ἕλληνες, οἱ, also in V. use χαιοί, οἱ. Δαναοί, οἱ, Πελασγοί, οἱ.

  Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language > Greece

 • 2 Sicely

  Σικελία, ἡ.
  A Sicilian, non-Greek: Σκελος, ὁ;
  Greek: Σικελιώτης, -ου, ὁ.
  Sicilian, adj.: Σικελικός, V. Σκελος (Eur., Cycl. 95).

  Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language > Sicely

 • 3 alphabet

  ['ælfəbit]
  (the letters of a written language arranged in order: I have learned all the letters of the Greek alphabet.) αλφάβητο
  - alphabetically

  English-Greek dictionary > alphabet

 • 4 drachma

  ['drækmə]
  (the standard unit of Greek currency.) δραχμή

  English-Greek dictionary > drachma

 • 5 extraction

  [-ʃən]
  1) (race or parentage: He is of Greek extraction.) καταγωγή
  2) ((an) act of extracting eg a tooth.) εξαγωγή

  English-Greek dictionary > extraction

 • 6 lead

  I 1. [li:d] past tense, past participle - led; verb
  1) (to guide or direct or cause to go in a certain direction: Follow my car and I'll lead you to the motorway; She took the child by the hand and led him across the road; He was leading the horse into the stable; The sound of hammering led us to the garage; You led us to believe that we would be paid!) οδηγώ, καθοδηγώ
  2) (to go or carry to a particular place or along a particular course: A small path leads through the woods.) οδηγώ
  3) ((with to) to cause or bring about a certain situation or state of affairs: The heavy rain led to serious floods.) προκαλώ
  4) (to be first (in): An official car led the procession; He is still leading in the competition.) είμαι επικεφαλής: προηγούμαι
  5) (to live (a certain kind of life): She leads a pleasant existence on a Greek island.) διάγω, περνώ
  2. noun
  1) (the front place or position: He has taken over the lead in the race.) πρώτη θέση
  2) (the state of being first: We have a lead over the rest of the world in this kind of research.) πρωτοπορία, προβάδισμα
  3) (the act of leading: We all followed his lead.) καθοδήγηση, παράδειγμα
  4) (the amount by which one is ahead of others: He has a lead of twenty metres (over the man in second place).) προβάδισμα
  5) (a leather strap or chain for leading a dog etc: All dogs must be kept on a lead.) λουρί σκύλου
  6) (a piece of information which will help to solve a mystery etc: The police have several leads concerning the identity of the thief.) στοιχείο
  7) (a leading part in a play etc: Who plays the lead in that film?) πρώτος / πρωταγωνιστικός ρόλος
  - leadership
  - lead on
  - lead up the garden path
  - lead up to
  - lead the way
  II [led] noun
  1) (( also adjective) (of) an element, a soft, heavy, bluish-grey metal: lead pipes; Are these pipes made of lead or copper?) μόλυβδος
  2) (the part of a pencil that leaves a mark: The lead of my pencil has broken.) γραφίτης μολυβιού

  English-Greek dictionary > lead

 • 7 modern language

  (a language spoken nowadays (as opposed to ancient Greek, Latin etc).) ομιλούμενη γλώσσα(όχι νεκρή)

  English-Greek dictionary > modern language

 • 8 perform

  [pə'fo:m]
  1) (to do, especially with care or as a duty: The doctor performed the operation.) εκτελώ/εκπληρώνω
  2) (to act (in the theatre etc) or do anything musical, theatrical etc to entertain an audience: The company will perform a Greek play; She performed on the violin.) παίζω(ερμηνεύω,υποδύομαι)
  - performer

  English-Greek dictionary > perform

 • 9 sculpture

  [- ə]
  1) (the art of modelling or carving figures, shapes etc: He went to art school to study painting and sculpture.) γλυπτική
  2) (work done by a sculptor: These statues are all examples of ancient Greek sculpture.) γλυπτό

  English-Greek dictionary > sculpture

 • 10 temple

  I ['templ] noun
  (a building in which people worship, usually as part of a non-Christian religion: a Greek/Hindu temple.) ναός
  II ['templ] noun
  (either of the flat parts of the head at the side of the forehead: The stone hit him on the temple.) κρόταφος

  English-Greek dictionary > temple

 • 11 tutor

  ['tju:tə] 1. noun
  1) (a teacher of a group of students in a college or university.) επιμελητής, επόπτης σπουδών
  2) (a privately-employed teacher: His parents employed a tutor to teach him Greek.) οικοδιδάσκαλος, καθηγητής για ιδιαίτερα μαθήματα
  3) (a book which teaches a subject, especially music: I bought a violin tutor.) εγχειρίδιο διδασκαλίας (μουσικής)
  2. verb
  (to teach: He tutored the child in mathematics.) διδάσκω, προγυμνάζω
  3. noun
  (a lesson by a tutor at a college or university: We have lectures and tutorials in history.) φροντιστήριο

  English-Greek dictionary > tutor

 • 12 Kindred

  adj.
  P. and V. συγγενής, οἰκεῖος, ναγκαῖος, προσήκων, V. σύγγονος. ἐγγενής, γενέθλιος, ὁμογενής (also Plat. but rare P.), ὁμόσπορος, σναιμος, ὅμαιμος, ὁμαίμων.
  Of nations: P. and V. ὁμόφυλος.
  Murder of kindred: P. ἐμφύλιον αἷμα (Plat.). V. ἔμφυλον αἷμα, αἷμα κοινόν, αἷμα γενέθλιον, αὐθέντης φόνος.
  Murdering kindred, adj.: V. αὐτόχειρ.
  met., of things: P. and V. συγγενής, δελφός, προσήκων, P. σύννομος.
  ——————
  subs.
  Use adj.
  'Tis a Greek custom ever to honour one's kindred: V. Ἑλληνικόν τοι τὸν ὁμόθεν τιμᾶν ἀεί (Eur., Or. 486).

  Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language > Kindred

 • 13 Salvage

  subs.
  Things saved from wreck: use P. τὰ περιγενόμενα.
  Things left: P. and V. λείψανα, τά.
  Will ye receive the salvage of the Greek ship? V. ἐκβολὰς νεὼς Ἑλληνίδος δέξεσθε; (referring to ship-wrecked people) (Eur., I.T. 1424).

  Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language > Salvage

 • 14 World

  subs.
  The inhabited globe: P. ἡ οἰκουμένη.
  The earth: P. and V. γῆ; see Earth.
  All men: P. and V. πάντες.
  The whole Greek world: P. τὸ Ἑλληνικόν.
  The Universe: P. κόσμος, ὁ.
  In this world: P. and V. ἐνθδε, νω, V. νωθεν.
  In this world and the next: V. κἀκεῖ κἀνθδε, P. καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν ᾍδου (Plat., Gorg. 525B).
  If in the next world, so also in this: P. εἴπερ ἐκεῖ κἀνθάδε (Plat., Rep. 451B).
  Gentle in this world he is gentle in the next: Ar, ὁ δʼ εὔκολος μὲν ἐνθάδʼ εὔκολος δʼ ἐκεῖ (Ar., Ran. 82).
  The under-world: P. and V. ᾍδης, ὁ.
  In the under-world: P. and V. κτω, ἐκεῖ, ἐν ᾍδου, V. νέρθε(ν), ἔνερθε(ν).
  From the under-world: P. and V. κτωθεν, V. ἔνερθε(ν), νέρθε(ν).
  To the under-world: P. and V. εἰς ᾍδου, ἐκεῖσε.
  Of the under-world, adj.: P. and V. χθόνιος (Plat. but rare P.), V. νέρτερος.
  Those in the under-world: P. and V. οἱ κτω, οἱ κτωθεν, οἱ ἐκεῖ, V. οἱ ἔνερθε, οἱ νέρτεροι, οἱ ἐνέρτεροι, οἱ κατὰ χθονός; see Dead.
  If after all those in the under-world have any perception of what happens in this: P. εἰ ἄρα τοῖς ἐκεῖ φρόνησίς ἐστι περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων (Isoc. 308B).
  Where in the world? P. and V. ποῦ γῆς;
  Nowhere in the world: P. γῆς οὐδαμοῦ (Plat., Rep. 592A).
  In the world, anywhere: P. and V. που ( enclitic).
  Not for the world: P. and V. οὐδαμῶς.

  Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language > World

 • 15 Achaea

  χαΐα, ἡ.
  An Achaean: χαιός, ὁ.
  Achaean, adj.: χαιικός. fem. adj., χαις, -δος; see also Greece ( Greek).

  Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language > Achaea

 • 16 Hellenic

  See Greek, under Greece.

  Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language > Hellenic

 • 17 Italy

  Ἰταλία, ἡ.
  Italians: Ἰταλοί, οἱ.
  Greek inhabitants of Italy: Ἰταλιῶται, οἱ.
  Italian, adj.: Ἰταλικός fem. adj.: Ἰταλιῶτις, -ιδος.

  Woodhouse English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language > Italy

См. также в других словарях:

 • Greek language — Greek Ελληνικά Ellīniká Pronunciation [eliniˈka] Spoken in Greece, Cyprus …   Wikipedia

 • Greek Catholics in America — • Includes the history and statistics Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Catholics in America     Greek Catholics in America      …   Catholic encyclopedia

 • Greek Church — • Details the history and various divisions of the church Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Church     Greek Church     † …   Catholic encyclopedia

 • Greek Cypriots — Ελληνοκύπριοι Ellinokyprioi …   Wikipedia

 • Greek temple — Greek temples (Ancient Greek: polytonic|ὁ ναός , gr. ho naós dwelling , semantically distinct from Latin la. templum temple ) were structures built to house the cult statues within Greek sanctuaries. The temples themselves did usually not… …   Wikipedia

 • Greek refugees — is a collective term used to refer to the Greeks from Asia Minor who were evacuated or relocated in Greece following the Treaty of Lausanne and the Population exchange between Greece and Turkey. Although the term has been used in various times to …   Wikipedia

 • Greek literature — refers to those writings autochthonic to the areas of Greek influence, typically though not necessarily in one of the Greek dialects, throughout the whole period in which the Greek speaking peoples have existed.Ancient Greek literature (Before AD …   Wikipedia

 • Greek Rites — • People who speak of the Greek Rite generally mean that of Constantinople Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Rites     Greek Rites      …   Catholic encyclopedia

 • Greek arithmetic, geometry and harmonics: Thales to Plato — Ian Mueller INTRODUCTION: PROCLUS’ HISTORY OF GEOMETRY In a famous passage in Book VII of the Republic starting at Socrates proposes to inquire about the studies (mathēmata) needed to train the young people who will become leaders of the ideal… …   History of philosophy

 • Greek fire — was a burning liquid weapon used by the Byzantine Empire. The Byzantines typically used it in naval battles to great effect as it could continue burning even on water. It was largely responsible for many Byzantine military victories, and partly… …   Wikipedia

 • Greek astronomy — is the astronomy of those who wrote in the Greek language in classical antiquity. It is understood to include the ancient Greek, Hellenistic, Greco Roman, and Late Antiquity eras. It is not limited geographically to Greece or to ethnic Greeks, as …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»