Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

go+greek

 • 1 Greek

  {gri:k}
  I. 1. гръцки, византийски
  GREEK Empire Византийската империя
  2. (източно) православен (u GREEK Orthodox/Catholic)
  GREEK gift дар, даден с лош умисъл
  II. 1. грък
  2. гръцки език
  3. източноправославен
  4. ост. шмекер, хитрец
  when GREEK meets GREEK намирам си майстора
  it's GREEK to me нищо не разбирам
  * * *
  {gri:k} I. a 1. гръцки; византийски; G. Empire Византийската им
  * * *
  грък;
  * * *
  1. (източно) православен (u greek orthodox/catholic) 2. greek empire Византийската империя 3. greek gift дар, даден с лош умисъл 4. i. гръцки, византийски 5. ii. грък 6. it's greek to me нищо не разбирам 7. when greek meets greek намирам си майстора 8. гръцки език 9. източноправославен 10. ост. шмекер, хитрец
  * * *
  Greek [gri:k] I. n 1. грък; гъркиня; when \Greek meets \Greek then comes the tug намерил си е майстора; два остри камъка брашно не мелят; 2. източноправославен; 3. ост. мошеник, измамник, шмекер, хитрец; 4. гръцки език; it's \Greek to me нищо не разбирам; II. adj гръцки; \Greek ( Orthodox) Church Източноправославната църква; \Greek cross гръцки кръст, двете пръчки на който са еднакво дълги и се пресичат по средата; \Greek gift дар, даден с лош умисъл.

  English-Bulgarian dictionary > Greek

 • 2 calends

  {'kæleridz}
  n р1 ист. календи
  on/at the Greek CALENDS на куково лято, на конския Великден, никога
  * * *
  {'kaleridz} n р1 ист. календи; on/at the Greek calends на куко
  * * *
  1. n р1 ист. календи 2. on/at the greek calends на куково лято, на конския Великден, никога

  English-Bulgarian dictionary > calends

 • 3 cross

  {krɔs}
  I. 1. кръст (и прен.)
  to bear o/s CROSS нося кръста си
  to take up one's CROSS поемам кръста си
  no CROSS no crown без мъка няма сполука
  to take the CROSS ист. ставам кръстоносец
  2. the CROSS християнството, християнският свят
  3. кръст (орден)
  4. неприятност, разочарование, пречка, възражение
  5. кръстче
  напрeчна чертичка на буквата t
  to make one's CROSS подписвам се с кръстче
  6. биол. кръстосване (between... and), кръстоска, хибрид
  7. кръстопът
  8. веревно парче плат
  on the CROSS на верев, диагонално
  9. сп. тайно споразумение (между боксъори и пр.)
  10. sl измама, шашма
  on the CROSS по нечестен начин, мошенически
  II. 1. кръстосвам
  2. пресичам, (пре) минавам през, прекосявам, пресичам се (за линии, пътища)
  to CROSS the Styx умирам
  to CROSS someone's path срещам някого, попадам/мяркам се пред очите на някого, изпречвам се на пътя на някого (и прен)
  3. refl. кръстя се, прекръствам се
  4. слагам чертичка (на буквата t)
  5. фин. барирам (чек)
  6. срещам се, разминавам се (за писма)
  7. преча/попречвам на, противя се на, отивам против волята на
  to be CROSSed in love не ми провървява в любовта
  8. sl. измамвам, подхлъзвам
  9. биол. кръстосвам (се)
  to CROSS someone's palm with money/silver подкупвам някого, давам пари на врачка и пр. (за да ми гледа)
  it CROSSed my mind дойде ми наум, мина ми през ума
  CROSS my heart! честна дума! честен кръст!
  to CROSS a horse яхвам кон
  to CROSS a letter пиша напреко върху написана вече страница на писмо
  to keep one's fingers CROSSed прен. стискам палци
  cross off зачерквам, задрасквам
  cross over пресичам (улица и пр.)
  to CROSS over to England отивам в Англия (през Ламанша)
  cross out-cross-off
  III. 1. напречен, пресичащ се с друг
  2. противен, обратен, противоположен (to)
  3. противен, насрещен, неблагоприятен (за вятър)
  4. разг. сърдит, ядосан, раздразнен
  as CROSS as two sticks/as a bear with a sore head разлютен, вбесен
  to be CROSS with someone сърдит/ядосан съм на някого
  CROSS word лоша дума
  5. биол. хибриден, кръстосан
  * * *
  {krъs} n 1. кръст (и прен.); to bear o/s cross нося кръста си; to t(2) {krъs} v 1. кръстосвам; 2. пресичам, (пре)минавам през; пре{3} {krъs} a 1. напречен; пресичащ се с друг; 2. противен, {4} {'krъssekshъn} v 1. разрязвам напреко, правя напрече
  * * *
  хибридизация; хибрид; ядосан; сърдит; обратен; превалям; прекръствам; пресичам; преминавам; прекрачвам; преча; прекосявам; възражение; разочарование; противен; разминавам се; противя се; противоположен; дръпнат; кръстя се; кръстосвам; кръстче; кръст; кръстоска; кръстосване; кръстосвам се; кръстопът; напречен; насрещен; неприятност;
  * * *
  1. as cross as two sticks/as a bear with a sore head разлютен, вбесен 2. cross my heart! честна дума! честен кръст! 3. cross off зачерквам, задрасквам 4. cross out-cross-off 5. cross over пресичам (улица и пр.) 6. cross word лоша дума 7. i. кръст (и прен.) 8. ii. кръстосвам 9. iii. напречен, пресичащ се с друг 10. it crossed my mind дойде ми наум, мина ми през ума 11. no cross no crown без мъка няма сполука 12. on the cross на верев, диагонално 13. on the cross по нечестен начин, мошенически 14. refl. кръстя се, прекръствам се 15. sl измама, шашма 16. sl. измамвам, подхлъзвам 17. the cross християнството, християнският свят 18. to be cross with someone сърдит/ядосан съм на някого 19. to be crossed in love не ми провървява в любовта 20. to bear o/s cross нося кръста си 21. to cross a horse яхвам кон 22. to cross a letter пиша напреко върху написана вече страница на писмо 23. to cross over to england отивам в Англия (през Ламанша) 24. to cross someone's palm with money/silver подкупвам някого, давам пари на врачка и пр. (за да ми гледа) 25. to cross someone's path срещам някого, попадам/мяркам се пред очите на някого, изпречвам се на пътя на някого (и прен) 26. to cross the styx умирам 27. to keep one's fingers crossed прен. стискам палци 28. to make one's cross подписвам се с кръстче 29. to take the cross ист. ставам кръстоносец 30. to take up one's cross поемам кръста си 31. биол. кръстосвам (се) 32. биол. кръстосване (between... and), кръстоска, хибрид 33. биол. хибриден, кръстосан 34. веревно парче плат 35. кръст (орден) 36. кръстопът 37. кръстче 38. напрeчна чертичка на буквата t 39. неприятност, разочарование, пречка, възражение 40. пресичам, (пре) минавам през, прекосявам, пресичам се (за линии, пътища) 41. преча/попречвам на, противя се на, отивам против волята на 42. противен, насрещен, неблагоприятен (за вятър) 43. противен, обратен, противоположен (to) 44. разг. сърдит, ядосан, раздразнен 45. слагам чертичка (на буквата t) 46. сп. тайно споразумение (между боксъори и пр.) 47. срещам се, разминавам се (за писма) 48. фин. барирам (чек)
  * * *
  cross[crɔs] I. v 1. пресичам се (за линии, пътища); to \cross o.'s arms on o.'s chest кръстосвам ръце; to get o.'s lines ( wires) \crossed греша по отношение на това какво мисли някой, сбърквам в преценката си; 2. кръстосвам; to \cross swords with s.o. кръстосваме си шпагите; споря с; to \cross a fortune-teller's hand with money давам пари на гадател, врачка; 3. refl кръстя се, прекръствам се; 4. слагам чертичка на буквата t; to dot o.'s i's and \cross o.'s t's много съм точен при писане и говор; 5. фин. барирам ( чек); 6. пресичам, (пре)минавам през; прекосявам; to \cross the Styx умирам; to \cross s.o.'s path срещам някого; попадам (мяркам се) пред очите на някого; преча (противодействам) на някого; it never \crossed my mind изобщо не ми мина през ума (не се сетих); a smile \crossed his lips по устните му пробягна усмивка; 7.: to \cross a horse яздя кон; 8. срещам се; разминавам се; your letter \crossed mine, our letters \crossed писмата ни се разминаха; 9. преча (на планове); противя се, вървя срещу нечия воля; she doesn't like to be \crossed не обича да ѝ се противоречи; to be \crossed in love любовта ми е отхвърлена; 10. биол. кръстосвам (се), смесвам (се); \cross my heart! честна дума!; to keep o.'s fingers \crossed стискам палци; to \cross o.'s bridges when one comes to them ще мисля за това, когато му дойде времето; to \cross the Rubicon вземам важно решение, предприемам съдбовно действие; преминавам Рубикон; II. n 1. кръст (и прен.); Greek \cross кръст с еднакво дълги рамена; гръцки кръст; Latin \cross кръст с долно рамо по-дълго от другите; латински кръст; St Andrew's \cross кръст с диагонално разположени рамена; Х-образен кръст на св. Андрей; Maltese \cross кръст с клиновидни рамена; малтийски кръст; fiery \cross шотл. кървав кръст (като знак за въстание); to bear o.'s \cross прен. нося (поемам) кръста си; the sign of the \cross прекръстване; to make the sign of the \cross кръстя се, прекръствам се; to take the \cross ист. ставам кръстоносец; 2. християнството, християнският свят; the C. Христовият кръст; християнската религия; the Cross and the Crescent християнството и ислямът; кръстът и полумесецът; 3. кръст (орден); 4. биол. кръстосване, смесване, хибридизация (between... and...); кръстоска, хибрид; 5. кръстче; напречна чертичка на буква; 6. неприятност, разочарование; пречка; възражение; 7. кръстопът; 8. веревен плат; cut s.th. on the \cross кроя на верев; 9. сп. тайно споразумение (между боксьори), шашма; on the \cross sl нечестно, по нечестен път; to take a child to Banbury \cross друсам дете на колене; III. adj 1. сърдит, ядосан; as \cross as two sticks ( as a bear with sore head) разлютен като звяр (като мечка); to be \cross with s.o. сърдит съм (ядосан съм) на някого; a \cross word лоша (сърдита) дума; FONT face=Times_Deutsch◊ adv crossly; 2. напречен; който се пресича с друг; \cross lines пресичащи се линии; 3. противен, обратен, противоположен (to); 4. противен, насрещен, неблагоприятен (за вятър); с вълни в противоположни посоки (за море); 5. англ. sl нечестен, непочтен.

  English-Bulgarian dictionary > cross

 • 4 fire

  {'faiə}
  I. 1. огън, печка
  open FIRE огън в огнище
  2. пожар
  to be on FIRE горя, пламнал съм, в пламъци съм, прен. във възбудено състояние съм
  to catch/take FIRE запалвам се, пламвам (и прен.), развълнувам се, възбуждам се
  3. огън, треска, възпаление
  4. блясък (и на диамант)
  5. жар, пламък, увлечение, въодушевление, възторг, устрем, живост на въображението, вдъхновсние
  6. воен. огън, стрелба, обстрелване
  under FIRE под огън, обстрелван, прен. критикуван, нападнат
  FIRE and brimstone адски мъки
  int по дяволите! one FIRE drives out another клин клин избива
  to blow the FIRE разпалвам, подклаждам омраза и пр.
  to get on like a house on FIRE напредвам с гигантски крачки, отлично се погаждам с
  to set the Thames on FIRE извършвам нешо необикновено, смайвам света, много съм даровит/способен
  II. 1. паля, запалвам (се), подпалвам (се)
  2. пламвам, възпламенявам (се), запалвам (се)
  3. прен. избухвам, разгорещявам (се), развълнувам (се), възбуждам (се)
  раздразвам се, разсърдвам се (често с up)
  4. пека (тухли, грънци), суша (чай, тютюн)
  5. зачервявам се, почервенявам, изчервявам се
  6. стрелям, давам изстрел, гърмя, гръмвам по (at, on, upon), хвърлям, мятам, взривявам (мина)
  FIRE! воен. огън
  7. изпъждам, разг. уволнявам, изхвърлям
  8. прен. говоря бързо като картечница, нападам словесно
  fire away стрелям непрекъснато, почвам
  FIRE away! хайде, говори!
  fire off гръмвам, пуквам, изгърмявам, изстрелвам, изтърсвам (забележка и пр.) бързо/едно след друго
  * * *
  {'faiъ} n 1. огън; печка; open fire огън в огнище; 2. пожар; to be (2) {'faiъ} v 1. паля, запалвам (се), подпалвам (се); 2. пламвам
  * * *
  стрелям; стрелба; уволнявам; огън; обстрелвам; пламък; пламвам; паля; плам; пека; възпламенявам; гняв; гърмя; запалвам; жар;
  * * *
  1. fire and brimstone адски мъки 2. fire away стрелям непрекъснато, почвам 3. fire away! хайде, говори! 4. fire off гръмвам, пуквам, изгърмявам, изстрелвам, изтърсвам (забележка и пр.) бързо/едно след друго 5. fire! воен. огън 6. i. огън, печка 7. ii. паля, запалвам (се), подпалвам (се) 8. int по дяволите! one fire drives out another клин клин избива 9. open fire огън в огнище 10. to be on fire горя, пламнал съм, в пламъци съм, прен. във възбудено състояние съм 11. to blow the fire разпалвам, подклаждам омраза и пр 12. to catch/take fire запалвам се, пламвам (и прен.), развълнувам се, възбуждам се 13. to get on like a house on fire напредвам с гигантски крачки, отлично се погаждам с 14. to set the thames on fire извършвам нешо необикновено, смайвам света, много съм даровит/способен 15. under fire под огън, обстрелван, прен. критикуван, нападнат 16. блясък (и на диамант) 17. воен. огън, стрелба, обстрелване 18. жар, пламък, увлечение, въодушевление, възторг, устрем, живост на въображението, вдъхновсние 19. зачервявам се, почервенявам, изчервявам се 20. изпъждам, разг. уволнявам, изхвърлям 21. огън, треска, възпаление 22. пека (тухли, грънци), суша (чай, тютюн) 23. пламвам, възпламенявам (се), запалвам (се) 24. пожар 25. прен. говоря бързо като картечница, нападам словесно 26. прен. избухвам, разгорещявам (се), развълнувам (се), възбуждам (се) 27. раздразвам се, разсърдвам се (често с up) 28. стрелям, давам изстрел, гърмя, гръмвам по (at, on, upon), хвърлям, мятам, взривявам (мина)
  * * *
  fire [´faiə] I. n 1. огън, прен. печка; electric \fire електрическа печка (камина); ист. Greek \fire гръцки огън; open \fire огън в огнище; St. Elmo's \fire електрическа светлина, която се вижда по мачтите на кораби при буря; to build a \fire клада огън; to lay a \fire приготвям печка (и под.) за палене; to nurse the \fire поддържам огъня; to strike \fire добивам огън (с огнило) ( from); to cook over a \fire готвя на огън; 2. пожар; to be on \fire горя, запален съм; пламнал съм, в пламъци съм; във възбудено състояние съм; проявявам усърдие; to catch ( take) \fire запалвам се, пламвам (и прен.); развълнувам се, възбуждам се; to set \fire to, set a \fire подпалвам; 3. огън, треска; възпаление, болка; St. Anthony's \fire мед. червен вятър; 4. блясък; 5. жар, пламък, страст, увлечение, възторг, въодушевление, ентусиазъм, устрем, приповдигнато настроение, живост на въображението, вдъхновение; 6. воен. огън, стрелба, стреляне, обстрелване; under \fire 1) под огън, обстрелван; 2) подложен на критика (нападки); running \fire непрекъснат (чест) огън; прен. постоянни критики, нападки, възражения; line of \fire път на куршум; to draw ( the) \fire предизвиквам (привличам) стрелба от страна на противника; прен. ставам прицел на нападки (подигравки); to hang \fire засичам, правя засечка; прен. пипкам се; бавя се, мотая се; изчаквам; to hold o.'s \fire 1) не откривам огън; 2) не предприемам нищо, изчаквам; stand \fire устоявам на огъня на неприятеля; устоявам на нападки и пр.; liquid \fire разг. силни спиртни напитки; sacred \fire свещен огън, гений; \fire and brimstone! адски мъки, гръм и мълнии! heavenly \fires поет. небесни огньове, звездите; to breathe \fire бълвам огън и жупел, беснея; there is no smoke without \fire крушката си има опашка; не е току-така, не е случайно; (to do s.th. with) \fire in o.'s belly (върша нещо с) ентусиазъм, плам, жар; out of the frying pan into the \fire от трън, та на глог; to add fuel to the \fire наливам масло в огъня; to blow the \fire разпалвам, подклаждам (омраза и пр.); to draw s.o.'s \fire навличам си нечий гняв (критика, неодобрение); to light a \fire under (s.o.) давам тласък на, подтиквам към действие; carry \fire in one hand and water in the other говоря едно, а мисля друго; мамя, двуличен съм; to fight \fire with \fire клин клина избива; to get on like a house on \fire напредвам с гигантски крачки; to go through \fire and water минавам през огън и вода, понасям тежки изпитания; хвърлям се в огъня ( for); to play with \fire играя си с огъня; to pull ( snatch) out of the \fire спасявам от беда; to put to \fire and sword предавам на огън и меч; to set the world (англ. the Thames) on \fire разг. предизвиквам голяма сензация; II. v 1. паля, запалвам (се), подпалвам (се); to be \fired with задвижван съм от; 2. пламвам, възпламенявам (се), запалвам (се), разгорещявам (се), развълнувам (се), възбуждам (се), раздразвам (се); 3. пека (тухли, грънци); суша (чай, тютюн); 4. зачервявам се, почервенявам, изчервявам се; 5. стрелям, давам изстрел, гърмя, гръмвам (с) (at, on, upon); пукам, хвърлям, мятам; изстрелвам; запалвам ( мина); \fire! воен. огън! to \fire a shot ( salute, volley) давам изстрел (салют, залп); to \fire a gun стрелям с пушка; to \fire questions at обсипвам с въпроси; to \fire on all cylinders sl вървя (развивам се) отлично, напредвам с пълна пара;III. v разг. уволнявам, изхвърлям.

  English-Bulgarian dictionary > fire

 • 5 have

  {hæv}
  I. 1. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа
  the purse has nothing in it няма нищо в портмонето
  you HAVE my apologies извинявам се
  will you HAVE the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да
  to HAVE responsibility for oтговорен съм за
  to HAVE and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество)
  to HAVE what it takes имам нужните качества/способности
  he had me by the throat той ме държеше за гърлото
  2. имам, раждам
  3. получавам, придобивам
  let me HAVE, your keys дай ми ключовете си
  let me HAVE an early reply отговори ми бързо
  if yon don't take care you will HAVE the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията
  there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа
  it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките
  to HAVE one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява
  I had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите
  4. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  to HAVE breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям
  will you HAVE something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you HAVE your meals? къде се храните
  5. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл.
  to HAVE a try опитвам се
  to HAVE a wash измивам се
  to HAVE a swim (по) плувам
  to HAVE a lie down полягам си
  6. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време)
  to HAVE an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам
  to HAVE a good time прекарвам добре
  he had his watch stolen откраднаха му часовника
  he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре
  to let someone HAVE it sl. давам някому да се разбере, удрям някого
  he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е
  7. sl. излъгвам, измамвам, изигравам
  you've been had излъгали са те
  I am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен
  8. побеждавам, бия, взимам връх над
  you HAVE (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд
  9. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as Plato had it както казва Платон
  he will HAVE it that той настоява/твърди, че
  10. позволявам, допускам
  I won't HAVE that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам
  I'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища
  11. карам, накарвам, нареждам
  what would you HAVE me do? какво искаш да направя? I had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис
  I had him dismissed наредих да бъде уволнен
  he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя)
  12. поканвам (да гостува)
  we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни
  to HAVE someone to dinner каня някого на вечеря
  13. знам, разбирам, схващам
  die has it by heart тя ro знае наизуст
  he has only a little French той знае съвсем малко френски
  you HAVE me? разбираш ли ме? I HAVE it сетих се, знам
  14. давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр)
  to HAVE one's hair done правя си фризура (на фризъор)
  to HAVE one's hair cut подстригвам се (на бръснар)
  15. обладавам (жена)
  16. трябва, налага се, нужно е (и HAVE got to с inf)
  I HAVE (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар
  you don't HAVE to come не е нужно да идваш
  17. като аих при перфектните форми
  I HAVE gone ходил съм
  I had gone бях отишъл/ходил
  I shall HAVE gone ще съм отишъл/ходил
  18. за избягване на повторение-не се превежда
  you HAVE forgotten your umbrella! -so I HAVE! забравил си си чадъра! -да, наистина
  19. I had better/rather вж. better, rather
  to HAVE to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с
  the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора
  the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността
  let's HAVE it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос
  have around поканвам (и с over, round)
  have at налагам, нахвърлям се върху
  have away
  to HAVE it away sl. имам тайна полова връзка (with с)
  have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак
  have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря
  have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи
  to HAVE it in for someone имам зъб на някого
  II. 1. заможен човек
  the HAVEs and HAVE-nots разг. богатите и бедните
  2. sl. мошеничество, измама
  * * *
  {hav} v (had {had, hъd}; 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast {has(2) {'hav} n 1. заможен човек; the haves and have-nots разг. богатите
  * * *
  трябвам; придобивам; притежавам; прекарвам; вземам; държа; имам; налага се;
  * * *
  1. 1 i had better/rather вж. better, rather 2. 1 давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр) 3. 1 за избягване на повторение-не се превежда 4. 1 знам, разбирам, схващам 5. 1 карам, накарвам, нареждам 6. 1 като аих при перфектните форми 7. 1 обладавам (жена) 8. 1 поканвам (да гостува) 9. 1 трябва, налага се, нужно е (и have got to с inf) 10. die has it by heart тя ro знае наизуст 11. have around поканвам (и с over, round) 12. have at налагам, нахвърлям се върху 13. have away 14. have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак 15. have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря 16. have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи 17. he had his watch stolen откраднаха му часовника 18. he had me by the throat той ме държеше за гърлото 19. he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя) 20. he has only a little french той знае съвсем малко френски 21. he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре 22. he will have it that той настоява/твърди, че 23. he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е 24. i am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен 25. i had gone бях отишъл/ходил 26. i had him dismissed наредих да бъде уволнен 27. i had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите 28. i have (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар 29. i have gone ходил съм 30. i shall have gone ще съм отишъл/ходил 31. i won't have that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам 32. i'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища 33. i. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа 34. if yon don't take care you will have the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията 35. ii. заможен човек 36. it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките 37. let me have an early reply отговори ми бързо 38. let me have, your keys дай ми ключовете си 39. let's have it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос 40. sl. излъгвам, измамвам, изигравам 41. sl. мошеничество, измама 42. the haves and have-nots разг. богатите и бедните 43. the purse has nothing in it няма нищо в портмонето 44. the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността 45. the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора 46. there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа 47. to have a good time прекарвам добре 48. to have a lie down полягам си 49. to have a swim (по) плувам 50. to have a try опитвам се 51. to have a wash измивам се 52. to have an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам 53. to have and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество) 54. to have breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям 55. to have it away sl. имам тайна полова връзка (with с) 56. to have it in for someone имам зъб на някого 57. to have one's hair cut подстригвам се (на бръснар) 58. to have one's hair done правя си фризура (на фризъор) 59. to have one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява 60. to have responsibility for oтговорен съм за 61. to have someone to dinner каня някого на вечеря 62. to have to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с 63. to have what it takes имам нужните качества/способности 64. to let someone have it sl. давам някому да се разбере, удрям някого 65. we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни 66. what would you have me do? какво искаш да направя? i had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис 67. will you have something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you have your meals? къде се храните 68. will you have the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да 69. you don't have to come не е нужно да идваш 70. you have (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд 71. you have forgotten your umbrella! -so i have! забравил си си чадъра! -да, наистина 72. you have me? разбираш ли ме? i have it сетих се, знам 73. you have my apologies извинявам се 74. you've been had излъгали са те 75. имам, раждам 76. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as plato had it както казва Платон 77. побеждавам, бия, взимам връх над 78. позволявам, допускам 79. получавам, придобивам 80. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време) 81. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл 82. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  * * *
  have[hæv, редуцирани форми həv, əv] I. v ( had[hæd, həd]) 1. имам, притежавам; държа; to \have a cold настинал (хремав) съм; you \have my apologies извинявам се; you can \have no fear може да не се боите; will you \have the goodness ( kindness) to help me? ще бъдете ли така добър да ми помогнете? I \have it in my mind възнамерявам; to \have and to hold в собственост и владение; we had some friends ( with us) over the weekend няколко приятели ни бяха на гости в събота и неделя; let me \have your passport дайте ми паспорта си; let me \have an prompt reply отговори ми бързо; дай ми отговор бързо; to \have a talk ( word) with s.o. поговорвам си с някого; to \have a game with играя една партия (игра) с; to \have a try (go) опитвам се; to \have a wash мия се; to \have a shave бръсна се; to \have a joke with s.o. шегувам се с някого; to \have nothing on без дрехи съм, гол съм; to \have to do with имам общо с; to \have a baby имам (раждам) дете; he had me by the throat той ме държеше за гърлото; 2. получавам; вземам; придобивам; we had news получихме (имахме) известие (новини); if you don't take care you will \have the police upon you ако не внимаваш, ще има да се разправяш с полицията; there was no work to be had нямаше никаква работа; не се намираше никаква работа; it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките; to \have o.'s wish fulfilled желанието ми се изпълнява; I had it from my colleagues колегите ми го казаха, научих от колегите; to \have a glass of beer пия чаша бира; where do you \have your meals? къде се храните? what will you \have? какво обичате? какво искате? какво ще вземете? she has not had anything for three days тя не е взела (яла) нищо вече три дни; 3. прекарвам (време); to \have a nice time прекарвам добре; 4. трябва, налага се, нужно е; the students \have to be in by eleven студентите трябва да се върнат преди единадесет; this work has to be done quickly тази задача трябва да бъде изпълнена бързо; 5. давам да се pp); to \have o.'s watch repaired давам часовника си на поправка; to \have o.'s hair cut подстригвам се, отивам да се подстрижа; 6. sl излъгвам, измамвам, изигравам; I am not to be had на мен не ми минават, не съм вчерашен; 7. побеждавам, бия, взимам връх над; you \have ( got) me there! тук ме хвана натясно! he had you in the first round той те победи (би, свърши) в първия рунд; 8. казвам, твърдя, поддържам; as Socrates had it както казва Сократ; rumour has it носи се слух, говори се; 9. (служи за образуване на перфектните форми); I \have gone отишъл съм; бях отишъл; 10. (за избягване на повторение): he went to the post office as his father had before him той отиде на работа, както някога (преди) ходеше баща му; you \have forgotten your gloves! - So I \have забравил си си ръкавиците! - да, наистина; 11. I had better go по-добре щеше да е да отида; да бях отишъл; I had rather предпочитам, бих предпочел; to \have o.'s own way налагам се, правя каквото си искам; I won't \have that не съм съгласен с такова нещо; това няма да го търпя; \have done! стига! престанете! to \have it in one имам куража (способността); he had it coming to him той си го търсеше; I would \have you know искам да знаете; I am not \haveing any разг. не ща; не се хващам на тази въдица; to \have it in for s.o. имам зъб на някого; мразя го; to \have it on s.o. имам преимущество (предимство) пред някого, в по-изгодно положение съм от някого; to let s.o. \have it удрям някого; давам на някого да се разбере; as ill luck would \have it, he arrived late за нещастие той пристигна късно; what would you \have me do? какво искаш да направя? she has it by heart тя го знае наизуст; he has no Latin or Greek той не знае нито латински, нито гръцки; II. n 1.: the \haves and \have nots разг. които имат и които нямат; 2. sl шарлатанство, мошеничество, измама; подлост.

  English-Bulgarian dictionary > have

См. также в других словарях:

 • Greek language — Greek Ελληνικά Ellīniká Pronunciation [eliniˈka] Spoken in Greece, Cyprus …   Wikipedia

 • Greek Catholics in America — • Includes the history and statistics Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Catholics in America     Greek Catholics in America      …   Catholic encyclopedia

 • Greek Church — • Details the history and various divisions of the church Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Church     Greek Church     † …   Catholic encyclopedia

 • Greek Cypriots — Ελληνοκύπριοι Ellinokyprioi …   Wikipedia

 • Greek temple — Greek temples (Ancient Greek: polytonic|ὁ ναός , gr. ho naós dwelling , semantically distinct from Latin la. templum temple ) were structures built to house the cult statues within Greek sanctuaries. The temples themselves did usually not… …   Wikipedia

 • Greek refugees — is a collective term used to refer to the Greeks from Asia Minor who were evacuated or relocated in Greece following the Treaty of Lausanne and the Population exchange between Greece and Turkey. Although the term has been used in various times to …   Wikipedia

 • Greek literature — refers to those writings autochthonic to the areas of Greek influence, typically though not necessarily in one of the Greek dialects, throughout the whole period in which the Greek speaking peoples have existed.Ancient Greek literature (Before AD …   Wikipedia

 • Greek Rites — • People who speak of the Greek Rite generally mean that of Constantinople Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Rites     Greek Rites      …   Catholic encyclopedia

 • Greek arithmetic, geometry and harmonics: Thales to Plato — Ian Mueller INTRODUCTION: PROCLUS’ HISTORY OF GEOMETRY In a famous passage in Book VII of the Republic starting at Socrates proposes to inquire about the studies (mathēmata) needed to train the young people who will become leaders of the ideal… …   History of philosophy

 • Greek fire — was a burning liquid weapon used by the Byzantine Empire. The Byzantines typically used it in naval battles to great effect as it could continue burning even on water. It was largely responsible for many Byzantine military victories, and partly… …   Wikipedia

 • Greek astronomy — is the astronomy of those who wrote in the Greek language in classical antiquity. It is understood to include the ancient Greek, Hellenistic, Greco Roman, and Late Antiquity eras. It is not limited geographically to Greece or to ethnic Greeks, as …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»