Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

go back

 • 1 удерживать (I) > удержать (I)

  ............................................................
  1. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................
  ............................................................
  4. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt.) جلوگیری کردن از، نگهداشتن، مهار کردن
  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................
  (vt.) باز فشردن، باز کوفتن، فرو نشاندن، سرکوب کردن، در خود کوفتن
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کسر کردن، وضع کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withheld ; past participle: withheld
  (vt.) دریو داشتن، مضایقه داشتن، خودداری کردن، منع کردن، نگاه داشتن

  Русско-персидский словарь > удерживать (I) > удержать (I)

 • 2 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 3 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 4 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 5 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 6 пятиться (II) > попятиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. move/step/draw back
  ............................................................
  (vt. & n.) عقب نشینی کردن، عقب نشینی، کناره گیری، گوشه عزلت، انزوا، عقب نشاندن، پس گرفتن، عقب زدن
  ............................................................
  4. back
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  5. jib
  (v.) بادبان سه گوش جلو کشتی، لب زیرین، دهان، حرف، آرواره، نوسان کردن، واخوردن، پس زنی، وقفه

  Русско-персидский словарь > пятиться (II) > попятиться (II)

 • 7 водворять (I) > водворить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن
  ............................................................
  (instal=)
  (vt.) کار گذاشتن، نصب کردن، منصوب نمودن، گماشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تاسیس کردن، دایر کردن، بنا نهادن، برپا کردن، ساختن، برقرار کردن، تصدیق کردن، تصفیه کردن، کسی را به مقامی گماردن، شهرت یا مقامی کسب کردن

  Русско-персидский словарь > водворять (I) > водворить (II)

 • 8 воротить (II) (св)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воротить (II) (св)

 • 9 отбрасывать (I) > отбросить (II)

  ............................................................
  1. throw/fling back
  ............................................................
  2. throw/fling aside
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) رد کردن، نپذیرفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  (vt. & n.) دفع، رد، پس زنی، دفع کردن، راندن
  ............................................................
  (v.) ترقی و پیشرفت را عقب انداختن، باعث تاخیر شدن، رجعت، برگشت به خصال نیاکان

  Русско-персидский словарь > отбрасывать (I) > отбросить (II)

 • 10 отвёртывать (I) > отвернуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) باز کردن پیچ، شل کردن پیچ، واپیچاندن
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отвёртывать (I) > отвернуть (I)

 • 11 отгибать (I) > отогнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: unbent ; past participle: unbent
  (vt.) باز کردن، رها کردن، شل کردن، راست کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отгибать (I) > отогнуть (I)

 • 12 отдёргивать (I) > отдёрнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отдёргивать (I) > отдёрнуть (I)

 • 13 откачнуться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > откачнуться (I) (св)

 • 14 отскакивать (I) > отскочить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) دوباره بجای اول برگشتن، حرکت ارتجاعی داشتن، منعکس شدن، پس زدن، برگشتن، جهش کردن، دارای قوه ارتجاعی، واکنش، اعاده
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > отскакивать (I) > отскочить (II)

 • 15 отступать (I) > отступить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) کنار کشیدن، عقب کشیدن، خودداری کردن از، دور شدن، بعقب سرازیر شدن، پس رفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) عقب نشینی کردن، عقب نشینی، کناره گیری، گوشه عزلت، انزوا، عقب نشاندن، پس گرفتن، عقب زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  (vi.) منحرف شدن، منحرف، کجرو شدن، انحراف ورزیدن، غیر سالم

  Русско-персидский словарь > отступать (I) > отступить (II)

 • 16 отталкивать (I) > оттолкнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) رد کردن، نپذیرفتن
  ............................................................
  (vt.) دفع کردن، رد کردن، نپذیرفتن، جلوگیری کردن از، بیزار کردن، مقابله کردن

  Русско-персидский словарь > отталкивать (I) > оттолкнуть (I)

 • 17 оттеснять (I) > оттеснить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. oust
  (vt.) برکنار کردن، دور کردن، اخراج کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) از ریشه کندن، جای چیزی را گرفتن، جابجا شدن، جابجا کردن، تعویض کردن

  Русско-персидский словарь > оттеснять (I) > оттеснить (II)

 • 18 оттягивать (I) > оттянуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) منقبض کردن، تو رفتن، جمع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) منحرف کردن، متوجه کردن، معطوف داشتن
  ............................................................
  (v.) زیر بار خم شدن یا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تاخیر کردن، به تاخیر انداختن، تعلل، تاخیر، به تاخیر افتادن
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оттягивать (I) > оттянуть (I)

 • 19 отхлынуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отхлынуть (I) (св)

 • 20 отшатываться (I) > отшатнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بحال خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، پس زدن، عود کردن، پس نشستن، فنری بودن، (با on و upon) واکنش داشتن بر
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшатываться (I) > отшатнуться (I)

См. также в других словарях:

 • Back pain — Different regions (curvatures) of the vertebral column ICD 10 M54 ICD …   Wikipedia

 • Back to Basics (Christina Aguilera album) — Back to Basics Studio album by Christina Aguilera Released August …   Wikipedia

 • Back to the Future Part II — Theatrical release poster Directed by Robert Zemeckis Produced by …   Wikipedia

 • Back to Basics — Saltar a navegación, búsqueda Back to Basics Álbum de estudio de Christina Aguilera Publicación …   Wikipedia Español

 • back — back1 [bak] n. [ME bak < OE baec; akin to ON bak, OHG bahho] 1. the part of the body opposite to the front; in humans and many other animals, the part to the rear or top reaching from the nape of the neck to the end of the spine 2. the… …   English World dictionary

 • Back to Basics (Christina-Aguilera-Album) — Back to Basics Studioalbum von Christina Aguilera Veröffentlichungen 9. August 2006 (Japan) 11. August 2006 (Irland, Belgien, Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien und Niederlande) 12. August 2 …   Deutsch Wikipedia

 • Back — (b[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Backed} (b[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Backing}.] [1913 Webster] 1. To get upon the back of; to mount. [1913 Webster] I will back him [a horse] straight. Shak. [1913 Webster] 2. To place or seat upon the back. [R.]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Back to Back — may refer to * Back to Back , a 1983 album by Status Quo * Back to Back (album) , an album by a combination of The Shadows and The Ventures * , an album by Duke Ellington and Johnny Hodges *Back to back houses, a form of terraced house, common in …   Wikipedia

 • back — ► NOUN 1) the rear surface of the human body from the shoulders to the hips. 2) the corresponding upper surface of an animal s body. 3) the side or part of something away from the viewer. 4) the side or part of an object that is not normally seen …   English terms dictionary

 • Back — (b[a^]k), n. [AS. b[ae]c, bac; akin to Icel., Sw., & LG. bak, Dan. bag; cf. OHG. bahho ham, Skr. bhaj to turn, OSlav. b[=e]g[u^] flight. Cf. {Bacon}.] 1. In human beings, the hinder part of the body, extending from the neck to the end of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Back — Back, adv. [Shortened from aback.] 1. In, to, or toward, the rear; as, to stand back; to step back. [1913 Webster] 2. To the place from which one came; to the place or person from which something is taken or derived; as, to go back for something… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»