Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

give up

 • 1 отдавать (I) > отдать (I)

  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  3. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  7. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) چشیدن، لب زدن، مزه کردن، مزه دادن، مزه، طعم، چشایی، ذوق، سلیقه
  ............................................................
  (past: smelt, smelled ; past participle: smelt, smelled
  (vt. & vi. & n.) بویایی، شامه، بو، رایحه، عطر، استشمام، بوکشی، بوئیدن، بو کردن، بو دادن، رایحه داشتن، حاکی بودن از
  ............................................................
  10. savour
  (savor=)
  (v.) حس ذائقه، مزه، طعم، بو، مزه کردن، فهمیدن، دوست داشتن
  ............................................................
  11. smack
  (v.) ماچ، صدای سیلی یا شلاق، مزه، طعم، چشیدن مختصر، با صدا غذا خوردن، ماچ صدادار کردن، مزه مخصوصی داشتن، کف دستی زدن، کتک زدن، کاملا، یکراست
  ............................................................
  12. marry
  (vt.) عروسی کردن (با)، ازدواج کردن، شوهر دادن
  ............................................................
  ............................................................
  14. let go
  ............................................................
  15. kick
  (vt. & vi. & n.) لگدزدن، با پا زدن، لگد، (درتفنگ) پس زنی، (مشروب) تندی
  ............................................................
  16. recoil
  (vt. & vi. & n.) بحال خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، پس زدن، عود کردن، پس نشستن، فنری بودن، (با on و upon) واکنش داشتن بر
  ............................................................
  17. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن

  Русско-персидский словарь > отдавать (I) > отдать (I)

 • 2 сдаваться (I) > сдаться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) واگذار کردن، سپردن، رها کردن، تسلیم شدن، تحویل دادن، تسلیم، واگذاری، صرفنظر
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  تسلیم شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) حاصل، محصول دادن، باور کردن، ثمر دادن، واگذار کردن، ارزانی داشتن، بازده، محصول، تسلیم کردن یا شدن

  Русско-персидский словарь > сдаваться (I) > сдаться (I)

 • 3 выдавать (I) > выдать (I)

  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تسلیم دشمن کردن، خیانت کردن به، فاش کردن
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) مقصرین را پس دادن، مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдавать (I) > выдать (I)

 • 4 давать (I) > дать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) حاصل، محصول دادن، باور کردن، ثمر دادن، واگذار کردن، ارزانی داشتن، بازده، محصول، تسلیم کردن یا شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > давать (I) > дать (I)

 • 5 аттестовать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. give a report/mark

  Русско-персидский словарь > аттестовать (I) (нсв и св)

 • 6 переподготавливать (I) > переподготовить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переподготавливать (I) > переподготовить (II)

 • 7 подавать (I) > подать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  6. file
  (v.) سوهان، آهن سای، سوهان زدن، سائیدن، (مج.) پرداخت کردن، پرونده، دسته کاغذهای مرتب، (م.م.) صورت، فهرست، قطار، صف، در پرونده گذاشتن، در بایگانی نگاه داشتن، ضبط کردن، در صف راه رفتن، رژه رفتن، بایگانی کردن
  ............................................................
  7. feed
  (past: fed ; past participle: fed
  (v.) خورد، خوراندن، تغذیه کردن، جلو بردن، خوراک دادن، پروردن، چراندن، خوردن، خوراک، علوفه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подавать (I) > подать (I)

 • 8 подкармливать (I) > подкормить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. apply/give a top-dressing
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подкармливать (I) > подкормить (II)

 • 9 подсаживать (I) > подсадить (II)

  ............................................................
  1. help
  (pl. & vt. & n.) کمک کردن، یاری کردن، مساعدت کردن (با)، همدستی کردن، مدد رساندن، بهتر کردن چاره کردن، کمک، یاری، مساعدت، مدد، نوکر، مزدور
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) کارخانه، گیاه، مستقر کردن، کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن، در زمین قرار دادن، نهال، رستنی، نبات، ماشین آلات کارخانه، دستگاه، ماشین
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подсаживать (I) > подсадить (II)

 • 10 порождать (I) > породить (II)

  ............................................................
  (vt.) تولید کردن، زائیدن، زادن، احداث کردن، بوجود آوردن، تناسل کردن، حاصل کردن، تولید نیرو کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبب، علت، موجب، انگیزه، هدف، (حق.) مرافعه، موضوع منازع فیه، نهضت، جنبش، سبب شدن، واداشتن، ایجاد کردن (غالبا بامصدر)
  ............................................................
  (vt.) احضار کردن، فراخواندن، برگرداندن، بیرون کشیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > порождать (I) > породить (II)

 • 11 родить (II) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) حاصل، محصول دادن، باور کردن، ثمر دادن، واگذار کردن، ارزانی داشتن، بازده، محصول، تسلیم کردن یا شدن

  Русско-персидский словарь > родить (II) (нсв и св)

 • 12 рождать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > рождать (I) (нсв)

 • 13 тон

  ............................................................
  1. tone
  (vt. & n.) صدا، آهنگ، درجه صدا، دانگ، لحن، آهنگ داشتن، باهنگ در آوردن، سفت کردن، نوا
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبک، شیوه، روش، خامه، سبک نگارش، سلیقه، سبک متداول، قلم، میله، متداول شدن، معمول کردن، مد کردن، نامیدن
  ............................................................
  (pl. & n.) راه، روش، طریقه، چگونگی، طرز، رسوم، عادات، رفتار، ادب، تربیت، نوع، قسم
  ............................................................
  { rainy:
  (adj.) بارانی، پر باران، خیس، تر، رگبار گرفته}
  { raisin: ـ(n.) کشمش، رنگ کشمشی، رنگ قرمز مایل به آبی}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. 2) lead/set the fashion
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بوسیله شیپور یا نای (به ملوانان) راحت باش دادن، ساکت شدن، حرف نزدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > тон

 • 14 уступать (I) > уступить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. cede
  (vt.) واگذار کردن، تسلیم کردن، صرفنظر کردن از
  ............................................................
  (vt. & n.) حاصل، محصول دادن، باور کردن، ثمر دادن، واگذار کردن، ارزانی داشتن، بازده، محصول، تسلیم کردن یا شدن
  ............................................................
  تسلیم شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > уступать (I) > уступить (II)

 • 15 аргументировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > аргументировать (I) (нсв и св)

 • 16 архив

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) محضر، دفتر ثبت اسناد، دفتر، فهرست
  ............................................................
  بایگانی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > архив

 • 17 беспокоить (II) > обеспокоить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) مختل کردن، مزاحم شدن، برهم زدن، بهم زدن، آشفتن، مضطرب ساختن، مشوب کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آزار، آزار دادن، رنجه کردن، زحمت دادن، دچار کردن، آشفتن، مصدع شدن، مزاحمت، زحمت، رنجه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دردسر دادن، زحمت دادن، مخل آسایش شدن، نگران شدن، جوش زدن و خودخوری کردن، رنجش، پریشانی، مایه زحمت
  ............................................................
  4. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) اندیشناکی، اندیشناک کردن یابودن، نگران کردن، اذیت کردن، بستوه آوردن، اندیشه، نگرانی، اضطراب، دلواپسی
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته

  Русско-персидский словарь > беспокоить (II) > обеспокоить (II)

 • 18 бисировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) دوباره گفتن، تکرار کردن، دوباره انجام دادن، دوباره ساختن، تکرار، تجدید، باز گفتن، بازگو کردن، بازگو، باز انجام

  Русско-персидский словарь > бисировать (I) (нсв и св)

 • 19 благословлять (I) > благословить (II)

  ............................................................
  (past: blessed, blest ; past participle: blessed, blest
  (vt.) تقدیس کردن، برکت دادن، دعا کردن، مبارک خواندن، با علامت صلیب کسی را برکت دادن
  ............................................................
  (vt.) تصویب کردن، موافقت کردن (با)، آزمایش کردن، پسند کردن، روا داشتن
  ............................................................
  3. give blessing/approval

  Русско-персидский словарь > благословлять (I) > благословить (II)

 • 20 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

См. также в других словарях:

 • Give — (g[i^]v), v. t. [imp. {Gave} (g[=a]v); p. p. {Given} (g[i^]v n); p. pr. & vb. n. {Giving}.] [OE. given, yiven, yeven, AS. gifan, giefan; akin to D. geven, OS. ge[eth]an, OHG. geban, G. geben, Icel. gefa, Sw. gifva, Dan. give, Goth. giban. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • give — [giv] vt. gave, given, giving [ME given (with g < ON gefa, to give), yeven < OE giefan, akin to Ger geben < IE base * ghabh , to grasp, take > L habere, to have: the special Gmc sense of this base results from its use as a substitute… …   English World dictionary

 • Give in to Me — Single par Michael Jackson extrait de l’album Dangerous Face A Give In to Me (5:28) Face B Dirty Diana (4:52) Beat It (4:17) Sortie 15 février  …   Wikipédia en Français

 • give — ► VERB (past gave; past part. given) 1) freely transfer the possession of; cause to receive or have. 2) yield as a product or result. 3) carry out (an action). 4) cause to experience or suffer. 5) state or put forward (information or argument) …   English terms dictionary

 • Give — Give, v. i. 1. To give a gift or gifts. [1913 Webster] 2. To yield to force or pressure; to relax; to become less rigid; as, the earth gives under the feet. [1913 Webster] 3. To become soft or moist. [Obs.] Bacon . [1913 Webster] 4. To move; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Give it to Me — «Give It To Me» Sencillo de Timbaland featuring Nelly Furtado y Justin Timberlake del álbum Shock Value Formato Descarga digital, CD, sencillo de 12 Grabación 2006 Género(s) Pop Rap …   Wikipedia Español

 • Give It To Me — ist ein Lied des US amerikanischen Produzenten Timbaland, in Zusammenarbeit mit Nelly Furtado und Justin Timberlake. Produziert wurde der Song für Timbalands zweites Studio Album Timbaland Presents Shock Value, das im April 2007 erschien.… …   Deutsch Wikipedia

 • Give It to Me — ist ein Lied des US amerikanischen Produzenten Timbaland, in Zusammenarbeit mit Nelly Furtado und Justin Timberlake. Produziert wurde der Song für Timbalands zweites Studio Album Timbaland Presents Shock Value, das im April 2007 erschien.… …   Deutsch Wikipedia

 • give — vt gave, giv·en, giv·ing 1 a: to make a gift of I give the remainder of my estate to my wife compare convey, sell b: to grant or bestow by formal action the law give s …   Law dictionary

 • Give It 2 Me — Give It to Me Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Give It to Me ou Give It 2 Me (de l anglais signifiant littéralement « Donne le moi ») peut faire référence à : Give It to Me …   Wikipédia en Français

 • Give It To Me — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Give It to Me ou Give It 2 Me (de l anglais signifiant littéralement « Donne le moi ») peut faire référence à : Give It to Me, une chanson… …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»