Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

give out

 • 1 выдавать (I) > выдать (I)

  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تسلیم دشمن کردن، خیانت کردن به، فاش کردن
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) مقصرین را پس دادن، مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдавать (I) > выдать (I)

 • 2 иссякать (I) > иссякнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) باخر رسیدن، خسته شدن، مردود شدن
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  { exhaust:
  (vt. & n.) اگزوس، خروج (بخار)، در رو، مفر، تهی کردن، نیروی چیزی را گرفتن، خسته کردن، از پای در آوردن، تمام کردن، با دقت بحث کردن}

  Русско-персидский словарь > иссякать (I) > иссякнуть (I)

 • 3 теряться (I) > потеряться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  (vt. & vi.) یکی کردن، ممزوج کردن، ترکیب کردن، فرورفتن، مستهلک شدن، غرق شدن، ادغام کردن
  ............................................................
  4. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن
  ............................................................
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود
  ............................................................
  6. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، شیب پیدا کردن، رد کردن، نپذیرفتن، صرف کردن (اسم یاضمیر)، زوال، انحطاط، خم شدن، مایل شدن، رو بزوال گذاردن، تنزل کردن، کاستن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، نقصان یافتن، کم کردن یا شدن، کاستن
  ............................................................
  (vt. & vi.) سست کردن، ضعیف کردن، سست شدن، ضعیف شدن، کم نیرو شدن، کم کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  10. flag
  (v.) پرچم، بیرق، علم، دم انبوه و پشمالوی سگ، زنبق، برگ شمشیری، سنگ فرش، جاده سنگ فرش، پرچم دار کردن، پرچم زدن به، با پرچم علامت دادن، سنگفرش کردن، پائین افتادن، سست شدن، از پا افتادن، پژمرده کردن
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > теряться (I) > потеряться (I)

 • 4 выступать (I) > выступить (II)

  ............................................................
  (v.) از محلی خارج شدن، قدم تند کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  خرامیدن، خرامش، قدم زنی با تبختر
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) طرح، پروژه افکندن، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، برجسته بودن، پیش افکندن، پیش افکند، پرتاب کردن، نقشه، پروژه
  ............................................................
  (past: overhung ; past participle: overhung
  (vt. & vi.) معلق بودن، آویزان بودن ؛ تهدید کردن ؛ بیرون جستن از، مشرف بودن
  (n.) برآمدگی، تاق نما
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  ............................................................
  11. speak
  (past: spoke ; past participle: spoken
  (vt.) درآییدن، سخن گفتن، حرف زدن، صحبت کردن، تکلم کردن، گفتگو کردن، سخنرانی کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выступать (I) > выступить (II)

 • 5 подавать (I) > подать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  6. file
  (v.) سوهان، آهن سای، سوهان زدن، سائیدن، (مج.) پرداخت کردن، پرونده، دسته کاغذهای مرتب، (م.م.) صورت، فهرست، قطار، صف، در پرونده گذاشتن، در بایگانی نگاه داشتن، ضبط کردن، در صف راه رفتن، رژه رفتن، بایگانی کردن
  ............................................................
  7. feed
  (past: fed ; past participle: fed
  (v.) خورد، خوراندن، تغذیه کردن، جلو بردن، خوراک دادن، پروردن، چراندن، خوردن، خوراک، علوفه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подавать (I) > подать (I)

 • 6 выделять (I) > выделить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt.) برگزیده، ممتاز منتخب، سوا کرده، گزیدن، جدا کردن، انتخاب کردن
  ............................................................
  (v.) جدا کردن، انتخاب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) تمیز دادن، تشخیص دادن، دیفرانسیل گرفتن، دیدن، مشهور کردن، وجه تمایز قائل شدن، تمبز دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اختصاص دادن، معین کردن، تخصیص دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) نشان هویت، نشان کردن، اختصاص دادن، کنار گذاشتن
  ............................................................
  (vt.) بخش کردن، تقسیم کردن، تخصیص دادن
  ............................................................
  (vt.) دفع کردن، بیرون انداختن، پس دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  11. exude
  (vt.) تراوش کردن، بیرون آمدن، افشاندن

  Русско-персидский словарь > выделять (I) > выделить (II)

 • 7 выгонять (I) > выгнать (II)

  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt.) بیرون انداختن، منفصل کردن، به زور خارج کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن

  Русско-персидский словарь > выгонять (I) > выгнать (II)

 • 8 донашивать (I) > доносить (II)

  ............................................................
  (v.) کهنه و فرسوده شدن (در اثر استعمال)، از پا درآوردن و مطیع کردن، کاملا خسته کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > донашивать (I) > доносить (II)

 • 9 завопить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. yell
  (vt. & vi. & n.) فریاد زدن، نعره کشیدن، صدا، نعره، هلهله
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > завопить (II) (св)

 • 10 закричать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فریاد، داد، جیغ، فغان، فریاد زدن، جیغ زدن، داد زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > закричать (I) (св)

 • 11 крикнуть (I) (св)

  ............................................................
  1. give a cry/shout
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > крикнуть (I) (св)

 • 12 отбиваться (I) > отбиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پایداری، پایداری کردن، ایستادگی کردن، استقامت کردن، مانع شدن، مخالفت کردن با
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & pl. & vt. & vi. & n.) سرگردان، ولگردی، ولگرد، راه گذر، جانور بی صاحب، آواره کردن، سرگردان شدن، منحرف شدن، گمراه شدن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отбиваться (I) > отбиться (II)

 • 13 отвыкать (I) > отвыкнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отвыкать (I) > отвыкнуть (I)

 • 14 откачивать (I) > откачать (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > откачивать (I) > откачать (I)

 • 15 припускать (I) > припустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > припускать (I) > припустить (II)

 • 16 разбалтывать (I) > разболтать (I) I

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разбалтывать (I) > разболтать (I) I

 • 17 расписывать (I) > расписать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) فرانما، جدول، صورت، فهرست، برنامه، در برنامه گذاردن، صورت یا فهرستی ضمیمه کردن، برنامه ریزی کردن، برنامه زمانی، زمان بندی کردن
  ............................................................
  (vt.) آذین کردن، پیراستن، آرایش دادن، زینت کردن، نشان یا مدال دادن به
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) رنگ کردن، نگارگری کردن، نقاشی کردن، رنگ شدن، رنگ نقاشی، رنگ
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > расписывать (I) > расписать (I)

 • 18 указывать (I) > указать (I)

  ............................................................
  1. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (vt.) نشان دادن، نمایان ساختن، اشاره کردن بر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) نقطه، ممیز، اشاره کردن، نوک، سر، نکته، ماده، اصل، موضوع، جهت، درجه، امتیاز بازی، نمره درس، پوان، هدف، مسیر، مرحله، قله، پایان، تیز کردن، گوشه دار کردن، نوکدار کردن، نوک گذاشتن (به)، خاطر نشان کردن، نشان دادن، متوجه ساختن، نقطه گذاری کردن
  ............................................................
  6. cite
  (vt.) ذکر کردن، اتخاذ سند کردن، گفتن
  ............................................................
  (vt.) مراجعه کردن، فرستادن، بازگشت دادن، رجوع کردن به، منتسب کردن، منسوب داشتن، عطف کردن به
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) توضیح دادن، روشن کردن، با توضیح روشن کردن، شرح دادن
  ............................................................
  10. state
  (v.) حالت، کشور، ایالت، توضیح دادن، جزء به جزء شرح دادن، اظهار داشتن، اظهار کردن، تعیین کردن، حال، چگونگی، کیفیت، دولت، استان، ملت، جمهوری، کشوری، دولتی

  Русско-персидский словарь > указывать (I) > указать (I)

См. также в других словарях:

 • give out — {v.} 1. To make known; let it be known; publish. * /Mary gave out that she and Bob were going to be married./ 2. To let escape; give. * /The cowboy gave out a yell./ Syn.: GIVE OFF, LET GO. 3. to give to people; distribute. * /The barber gives… …   Dictionary of American idioms

 • give out — {v.} 1. To make known; let it be known; publish. * /Mary gave out that she and Bob were going to be married./ 2. To let escape; give. * /The cowboy gave out a yell./ Syn.: GIVE OFF, LET GO. 3. to give to people; distribute. * /The barber gives… …   Dictionary of American idioms

 • give out — give off / give out [v] discharge beam, belch, effuse, emanate, emit, exhale, exude, flow, give forth, issue, pour, produce, radiate, release, send out, smell of, throw out, vent, void; concept 179 …   New thesaurus

 • give out — ► give out be completely used up or broken. Main Entry: ↑give …   English terms dictionary

 • give out — index allocate, assign (allot), bestow, circulate, deliver, disburse (distribute), dispense …   Law dictionary

 • give out — 1) PHRASAL VERB If you give out a number of things, you distribute them among a group of people. [V P n (not pron)] There were people at the entrance giving out leaflets. [Also V n P] 2) PHRASAL VERB If you give out information, you make it known …   English dictionary

 • give out — verb 1. give off, send forth, or discharge; as of light, heat, or radiation, vapor, etc. (Freq. 1) The ozone layer blocks some harmful rays which the sun emits • Syn: ↑emit, ↑give off • Ant: ↑absorb (for: ↑ …   Useful english dictionary

 • give\ out — v 1. To make known; let it be known; publish. Mary gave out that she and Bob were going to be married. 2. To let escape; give. The cowboy gave out a yell. Syn.: give off, let go 3. To give to people; distribute. The barber gives out free… …   Словарь американских идиом

 • give out — phrasal verb Word forms give out : present tense I/you/we/they give out he/she/it gives out present participle giving out past tense gave out past participle given out 1) a) [transitive] to give something to several people The office gives out… …   English dictionary

 • give out — verb a) transitive. to utter, publish; to announce, proclaim, report. to give (it) out: to profess, give it to be believed that. also, to give (a person) out to be (so and so) Can you help me to give out the new books to the class, please? b) to… …   Wiktionary

 • give out — phr verb Give out is used with these nouns as the subject: ↑battery Give out is used with these nouns as the object: ↑carbon dioxide, ↑click, ↑handout, ↑heat, ↑leaflet, ↑light …   Collocations dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»