Перевод: с русского на персидский

give a glossy finish

 • 1 глазировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) لعاب، لعاب شیشه، مهره، برق، پرداخت، لعابی کردن، لعاب دادن، براق کردن، صیقل کردن، بی نور و بیحالت شدن (درگفتگوی ازچشم)
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) آب نبات، نبات، شیرین کردن، نباتی کردن
  ............................................................
  3. ice
  (vt. & vi. & n.) منجمد کردن، یخ بستن، منجمد شدن، شکر پوش کردن، یخ، سردی، خونسردی و بی اعتنایی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > глазировать (I) (нсв и св)

 • 2 аргументировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > аргументировать (I) (нсв и св)

 • 3 архив

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) محضر، دفتر ثبت اسناد، دفتر، فهرست
  ............................................................
  بایگانی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > архив

 • 4 аттестовать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. give a report/mark

  Русско-персидский словарь > аттестовать (I) (нсв и св)

 • 5 беспокоить (II) > обеспокоить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) مختل کردن، مزاحم شدن، برهم زدن، بهم زدن، آشفتن، مضطرب ساختن، مشوب کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آزار، آزار دادن، رنجه کردن، زحمت دادن، دچار کردن، آشفتن، مصدع شدن، مزاحمت، زحمت، رنجه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دردسر دادن، زحمت دادن، مخل آسایش شدن، نگران شدن، جوش زدن و خودخوری کردن، رنجش، پریشانی، مایه زحمت
  ............................................................
  4. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) اندیشناکی، اندیشناک کردن یابودن، نگران کردن، اذیت کردن، بستوه آوردن، اندیشه، نگرانی، اضطراب، دلواپسی
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته

  Русско-персидский словарь > беспокоить (II) > обеспокоить (II)

 • 6 бисировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) دوباره گفتن، تکرار کردن، دوباره انجام دادن، دوباره ساختن، تکرار، تجدید، باز گفتن، بازگو کردن، بازگو، باز انجام

  Русско-персидский словарь > бисировать (I) (нсв и св)

 • 7 благословлять (I) > благословить (II)

  ............................................................
  (past: blessed, blest ; past participle: blessed, blest
  (vt.) تقدیس کردن، برکت دادن، دعا کردن، مبارک خواندن، با علامت صلیب کسی را برکت دادن
  ............................................................
  (vt.) تصویب کردن، موافقت کردن (با)، آزمایش کردن، پسند کردن، روا داشتن
  ............................................................
  3. give blessing/approval

  Русско-персидский словарь > благословлять (I) > благословить (II)

 • 8 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 9 важничать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > важничать (I) (нсв)

 • 10 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 11 взвизгивать (I) > взвизгнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جیغ ممتد، جیغ، داد، دعوا، نزاع، فریاد، جیغ کشیدن (مثل خوک)، فاش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. yelp
  (vt. & n.) واغ واغ کردن، لاف زدن، بالیدن، جیغ زدن، واغ واغ

  Русско-персидский словарь > взвизгивать (I) > взвизгнуть (I)

 • 12 вздрагивать (I) > вздрогнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) شانه خالی کردن، به خود پیچیدن، دریع داشتن، مضایقه کردن، مضایقه، امساک
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خود را عقب کشیدن، رمیدن، (از شدت درد) خود را لرزاندن و تکان دادن، لگد پرانی
  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مشمئز شدن، ارتعاش
  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مرتعش شدن، لرز، لرزه، ارتعاش، ترساندن، لرزاندن، مرتعش ساختن، رعشه
  ............................................................
  ترکش، تیردان، بهدف خوردن، درتیر دان قرار گرفتن، لرزیدن، ارتعاش

  Русско-персидский словарь > вздрагивать (I) > вздрогнуть (I)

 • 13 вздуть (I) (св) II

  ............................................................
  (v.) کوبیدن، از پوست درآوردن، کتک زدن، کوزل کوبی
  ............................................................
  2. give a hiding/licking

  Русско-персидский словарь > вздуть (I) (св) II

 • 14 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 15 впрыскивать (I) > впрыснуть (I)

  ............................................................
  (vt.) تزریق کردن، زدن، اماله کردن، سوزن زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > впрыскивать (I) > впрыснуть (I)

 • 16 вскрикивать (I) > вскрикнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جیغ زدن، ناگهانی گفتن، جیغ
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جیغ زدن (مثل بعضی از پرندگان)، فریاد دلخراش زدن، جیغ، فریاد
  ............................................................
  3. give/utter a cry

  Русско-персидский словарь > вскрикивать (I) > вскрикнуть (I)

 • 17 всхлипнуть (I) (св)

  فعل give a sob

  Русско-персидский словарь > всхлипнуть (I) (св)

 • 18 выгонять (I) > выгнать (II)

  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt.) بیرون انداختن، منفصل کردن، به زور خارج کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن

  Русско-персидский словарь > выгонять (I) > выгнать (II)

 • 19 выдавать (I) > выдать (I)

  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تسلیم دشمن کردن، خیانت کردن به، فاش کردن
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) مقصرین را پس دادن، مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдавать (I) > выдать (I)

 • 20 выделка

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  (n.) کیفیت، چونی، وجود، خصوصیت، طبیعت، نوع، ظرفیت، تعریف، صفت، نهاد، چگونگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  {emboss ـ(vt.) پوشاندن، اندودن، مزین کردن، پرجلوه ساختن، برجسته کردن}
  { emboss: ـ(vt.) پوشاندن، اندودن، مزین کردن، پرجلوه ساختن، برجسته کردن}

  Русско-персидский словарь > выделка

См. также в других словарях:

 • Finish — Fin ish, n. 1. That which finishes, puts an end to? or perfects. [1913 Webster] 2. (Arch.) The joiner work and other finer work required for the completion of a building, especially of the interior. See {Inside finish}, and {Outside finish}.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • finish — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun 1 last part/end of sth ADJECTIVE ▪ exciting, fantastic, good, great, thrilling, tremendous (esp. BrE) ▪ His best finish was 11th in the Hungarian Grand Prix …   Collocations dictionary

 • ferrotype — [fer′ō tīp΄, fer′ətīp΄] n. [ FERRO + TYPE] 1. a positive photograph taken directly on a thin plate of black enameled iron coated with a sensitized emulsion; tintype 2. the process of making such photographs vt. ferrotyped, ferrotyping to give a… …   English World dictionary

 • glaze — [glāz] vt. glazed, glazing [ME glasen < glas, GLASS] 1. to fit (windows, etc.) with glass 2. to give a hard, glossy finish or coating to; specif., a) to overlay (pottery, etc.) with a substance that gives a glassy finish when fused b) to make… …   English World dictionary

 • satin — n., adj., & v. n. a fabric of silk or various man made fibres, with a glossy surface on one side produced by a twill weave with the weft threads almost hidden. adj. smooth as satin. v.tr. (satined, satining) give a glossy surface to (paper).… …   Useful english dictionary

 • Interior design — For the Sparks album, see Interior Design (album). An electric wire reel reused like a center table in a Rio de Janeiro decoration fair. The reuse of materials is a very sustainable practice that is rapidly growing among designers in Brazil …   Wikipedia

 • lacquer — 1. noun /ˈlak.ə,ˈlæk.ɚ/ a) A glossy, resinous material used as a surface coating; either a natural exudation of certain trees, or a solution of nitrocellulose in alcohol, etc. b) A simil …   Wiktionary

 • gloss — 1. n. & v. n. 1 a surface shine or lustre. b an instance of this; a smooth finish. 2 a deceptively attractive appearance. b an instance of this. 3 (in full gloss paint) paint formulated to give a hard glossy finish (cf. MATT). v.tr. make glossy.… …   Useful english dictionary

 • Paint — For other uses, see Paint (disambiguation). Paints redirects here. For the baseball team, see Chillicothe Paints. Dried green paint Paint is any liquid, liquefiable, or mastic composition which after application to a substrate in a thin layer is… …   Wikipedia

 • lustered — adj. having a shiny finish, given a shiny finish lus·ter || lÊŒstÉ™(r) n. gloss, shine, sheen; substance which gives a surface a gloss, polish; radiance, brightness; glory, splendor; cut glass ornament on a chandelier; chandelier or other light… …   English contemporary dictionary

 • slick — slick1 slickly, adv. slickness, n. /slik/, adj., slicker, slickest, n., adv. adj. 1. smooth and glossy; sleek. 2. smooth in manners, speech, etc.; suave. 3. sly; shrew …   Universalium


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»