Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

galip çıkmak

 • 1 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 2 победитель

  м
  zaferi kazanan; galip (-bi)

  победи́тель ко́нкурса — yarışmanın birincisi

  держа́вы-победи́тельницы — galip devletler

  победи́телям бы́ли вручены́ ку́бки — kazananlara kupaları verildi

  вы́йти победи́телем из борьбы́ — mücadeleden galip çıkmak

  победи́тель (победи́тельница) был(а́) устано́влен(а) то́лько с по́мощью фотофи́ниша — kimin kazandığı ancak fotofinişle tesbit edilebildi

  Русско-турецкий словарь > победитель

 • 3 побеждать

  несов.; сов. - победи́ть, врз
  yenmek; mağlup etmek

  вы́йти из войны́ побеждённым — savaştan yenik çıkmak

  победи́ть на вы́борах — seçimi kazanmak

  победи́ть страх — korkusunu yenmek

  победи́ть проти́вника — спорт. rakibini yenmek / mağlup etmek

  победи́ть на стометро́вке — yüz metrede galip gelmek

  в э́той схва́тке он победи́л по очка́м (о борце)bu güreşi sayı hesabıyla kazandı

  Русско-турецкий словарь > побеждать

 • 4 арена

  arena
  * * *
  ж

  циркова́я аре́на — sirk pisti / arenası

  2) перен. sahne, alan, arena

  вы́йти на истори́ческую аре́ну — tarih sahnesine çıkmak

  Русско-турецкий словарь > арена

 • 5 барыш

  kâr,
  kazanç
  * * *
  м, разг.

  оказа́ться в бары́ше́ — kârlı çıkmak

  Русско-турецкий словарь > барыш

 • 6 берег

  sahil
  * * *
  м
  kıyı; sahil; kenar; yaka

  бе́рег мо́ря — deniz kıyısı / sahili

  отдыха́ть на бе́регу́ мо́ря — deniz sahilinde dinlenmek

  противополо́жный бе́рег — karşı yaka

  вы́йти из бе́рего́в (о реке)taşmak

  сойти́ на́ бе́рег — kıyıya çıkmak / inmek; karaya ayak basmak

  Русско-турецкий словарь > берег

 • 7 браться

  tutmak; girişmek,
  koyulmak
  * * *
  несов.; сов. - взя́ться

  бра́ться за́ руки — el (ele) tutuşmak

  2) başlamak; sarılmak

  бра́ться за вёсла — (kürek) çekmeye başlamak

  бра́ться за ору́жие — silaha sarılmak

  за кни́гу он да́же не бра́лся — kitaba el sürmedi bile

  он тут же взя́лся за перо́ — derhal kaleme sarıldı / eline kalem aldı

  3) girişmek, koyulmak

  бра́ться за рабо́ту — işe koyulmak / girişmek

  за каку́ю бы рабо́ту он ни бра́лся,... — hangi işe el attıysa,...

  тебе́ на́до как сле́дует взя́ться за хи́мию — kimyaya kuvvet vermen gerek

  и отку́да таки́е де́ньги беру́тся? — nereden çıkmaktadır bunca para?

  отку́да у него́ уму́ взя́ться?! — onda akıl ne gezer?!

  ••

  бра́ться за ум — aklını başına toplamak

  не беру́сь утвержда́ть, что... —... iddia edemem

  Русско-турецкий словарь > браться

 • 8 быть в выигрыше

  2) ( извлечь выгоду) kazançlı / kârlı çıkmak

  Русско-турецкий словарь > быть в выигрыше

 • 9 вахта

  vardiya
  * * *
  ж
  1) мор. vardiya

  стать на ва́хту — vardiyaya girmek

  ко́нчить ва́хту — vardiyadan çıkmak

  2) перен. ( самоотверженная работа) özveri ile çalışma

  стать на уда́рную ва́хту в честь чего-л. — bir şey dolayısıyla / şerefine özel bir şevk ve gayretle çalışmaya başlamak

  Русско-турецкий словарь > вахта

 • 10 вбегать

  koşarak içeri girmek
  * * *
  несов.; сов. - вбежа́ть

  вбежа́ть по ле́стнице — merdiveni koşarak çıkmak

  Русско-турецкий словарь > вбегать

 • 11 вверх

  yukarı,
  yukarıya
  * * *
  yukarı, yukarıya

  посмотре́ть вверх — yukarıya bakmak

  идти́ вверх по ле́стнице — merdiveni çıkmak

  вверх по тече́нию — akış yukarı

  висе́ть вверх нога́ми — baş aşağı asılı durmak

  переверну́ться вверх дном (о лодке и т. п.)alabora olmak

  ••

  переверну́ть вверх дном / нога́ми — altını üstüne getirmek, altüst etmek

  все дела́ пошли́ вверх дном — tüm işler ters pers gidiyor

  Русско-турецкий словарь > вверх

 • 12 вести

  getirmek,
  götürmek; sürmek (araba),
  yönetmek (araba/uçak); gezdirmek; döşemek; gitmek (yol),
  çıkmak (yol); yol açmak,
  neden olmak; önde olmak; yönetmek; yürütmek,
  sürdürmek
  * * *
  1) getirmek; götürmek

  вести́ дете́й на прогулку — çocukları gezmeye götürmek

  он ведёт сюда́ пять челове́к — ardına beş kişi takmış geliyor

  куда́ ты нас ведёшь? — bizi nereye götürüyorsun?

  вести́ ма́ссы за собо́й — yığınları peşinden sürüklemek

  вести́ к побе́де — zafere götürmek

  вести́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşturmak

  2) sürmek; yönetmek

  вести́ маши́ну — arabayı sürmek / yönetmek

  вести́ самолёт — uçağı yönetmek

  вести́ утюго́м по тка́ни — ütüyü kumaşın üstünde gezdirmek

  вести́ желе́зную дорогу — demiryolu döşemek

  5) gitmek; açılmak

  доро́га ведёт в лес — yol ormana gider / ulaştırır

  у́лица ведёт к мо́рю — sokak denize çıkar

  следы́ вели́ в лес — izin yönü ormanın içine gidiyordu

  следы́ вели́ в... — перен. izler...a uzanıyordu

  6) перен. yol açmak, neden olmak; vardırmak

  вести́ к во́йнам — savaşlara yol açmak

  вести́ к непра́вильным вы́водам — sakat sonuçlara götürmek / neden olmak

  7) önde olmak; önde götürmek

  вести́ го́нку — спорт. yarışı önde götürmek

  "Дина́мо" ведёт со счётом 2-0 — Dinamo 2-0 öndedir

  8) перен. yönetmek

  вести́ семина́р — semineri yönetmek

  вести́ уро́ки хи́мии — kimya dersleri vermek

  продолжа́ть вести́ уро́к — dersini sürdürmek

  вести́ собра́ние — toplantıya başkanlık etmek

  вести́ програ́мму (на телевидении)programı sunmak

  вести́ переда́чи на (радио)yayın yapmak

  9) yürütmek; sürdürmek; yapmak

  вести́ борьбу́ — savaşım / mücadele yürütmek / yapmak

  вести́ войну́ — savaşı sürdürmek

  вести́ перегово́ры — görüşmeler yapmak

  вести́ перепи́ску — yazışmak

  вести́ ого́нь — ateş etmek

  вести́ приготовле́ния к чему-л.bir şeye hazırlıklar yapmak

  вести́ повседне́вную рабо́ту с ма́ссами — yığınlar arasında günlük çalışma yapmak / yürütmek

  10) (протокол, дневник и т. п.) tutmak
  ••

  вести́ мяч спорт.top sürmek

  вести́ жизнь, вести́ о́браз жи́зни — bir hayat sürmek

  я к э́тому и веду́ (речь) — sözü oraya götürüyorum zaten

  вести́ себя́ как... —... gibi davranmak

  он вёл себя́ как шко́льник — okul öğrencisi gibi davrandı

  Русско-турецкий словарь > вести

 • 13 взбегать

  несов.; сов. - взбежа́ть

  взбега́ть по ле́стнице — merdiveni koşa koşa çıkmak

  Русско-турецкий словарь > взбегать

 • 14 взбивать

  kabartmak; çırpmak
  * * *
  2) çıkmak, çırpıp köpürtmek; dövüp köpürtmek

  взбить сли́вки — kremayı çırpıp köpürtmek

  Русско-турецкий словарь > взбивать

 • 15 взбираться

  tırmanmak,
  çıkmak
  * * *
  несов.; сов. - взобра́ться
  çıkmak; tırmanmak

  взобра́ться на кры́шу — dama çıkmak

  взобра́ться на скалу́ — kayanın tepesine tırmanmak

  взбира́ться на де́рево — ağaca çıkmak / tırmanmak

  Русско-турецкий словарь > взбираться

 • 16 взлетать

  kalkmak,
  havalanmak
  * * *
  1) kalkmak, havalanmak

  пти́ца взлете́ла на де́рево — kuş ağaca kondu

  2) разг. hızla çıkmak

  ви́хрем взлете́ть на холм — tepeye rüzgar gibi çıkmak

  взлете́ть по ле́стнице — merdiveni uçar gibi çıkmak

  ••

  взлета́ть на во́здух — havaya uçmak

  Русско-турецкий словарь > взлетать

 • 17 взмывать

  yükselmek
  * * *
  несов.; сов. - взмыть
  yükselmek, çıkmak

  взмыва́ть в во́здух (о шестовике)havalanmak

  Русско-турецкий словарь > взмывать

 • 18 вид

  görünüş,
  biçim; tavır,
  kılık kıyafet; hal; görünüm,
  manzara; tip,
  tür,
  çeşit
  * * *
  I м
  1) ( внешность) görünüş; tavır (- vrı), eda ( выражение); biçim ( форма)

  вне́шний вид — (dış) görünüş; kılık (kıyafet) ( одежда)

  с видом победи́теля — galip tavrı ile

  у неё жа́лкий вид — acıklı / acınacak bir hali var

  у него́ был расте́рянный вид — şaşırmış görünüyordu

  в пья́ном виде — sarhoşken, sarhoş olduğu halde

  в тако́м виде тебе́ идти́ нельзя́ — bu halinle gidemezsin

  их едя́т и в све́жем виде — bunlar taze iken de yenir

  3) (пейзаж, перспектива) görünüş, manzara

  о́бщий вид — genel görünüş

  вид сбо́ку — yandan görünüş

  кварти́ра с видом на́ мо́ре — deniz manzaralı daire

  4) ( поле зрения) в соч.

  на вид у́ у кого-л.birinin gözü önünde

  скры́ться и́з виду — gözden kaybolmak

  при виде опа́сности — bir tehlike görünce / görününce, tehlike karşısında

  5) (ви́ды) мн. ( предположения) tahminler

  виды на урожа́и — ürün / rekolte tahminleri

  ••

  на вид ей со́рок (лет) — kırk yaşında görünüyor / gösteriyor

  на вид ей лет со́рок — görünüşe göre kırklık var

  на вид он моего́ во́зраста — benim yaşımda gösteriyor

  э́то был симпати́чный на вид мужчи́на — sempatik görünüşlü bir erkekti o

  с виду я́блоко хоро́шее — görünüşe göre / görünürde elma iyidir

  в виде ша́ра — yuvarlak biçiminde

  изда́ть в виде отдельной кни́ги — ayrı bir kitap halinde yayımlamak

  у нас все на виду́ — gizlimiz saklımız yok

  не пода́ть / не показа́ть виду — renk vermemek, belli etmemek

  он вида́л виды — görmüş geçirmiş bir adamdır

  име́ть в виду́ — ( подразумевать) kastetmek; ( учитывать) hesaba katmak, aklından çıkarmamak

  под видом корреспонде́нта — kendisine muhabir süsü vererek, muhabir kılığına girerek

  под видом кри́тики оши́бок — hataların eleştirisi kisvesi altında

  под видом обеспе́чения / наведе́ния поря́дка — asayişi sağlama paravanası altında

  под видом экономи́ческой по́мощи — ekonomik yardam görünüşü altında

  под видом торго́вого су́дна — ticaret gemisi kisvesi altında

  он сде́лал вид, что пове́рил — inanmış göründü

  мы сде́лали вид, что не слы́шим — duymaz göründük

  я сде́лал вид, что не по́нял — anlamazlığa vurdum

  (в таки́х слу́чаях) он де́лал вид, что за́нят де́лом — iş yapıyor görünürdü

  он сде́лал вид, что не узнал меня́ — beni tanımamazlıktan geldi

  я то́лько де́лал вид, что пишу́ — yazmıyordum, yazarmış gibi yapıyordum

  он смути́лся, но не по́дал виду — bozulduysa da belli etmedi

  ни под каки́м видом — asla

  упустить и́з виду — gözden kaçırmak

  II м
  1) tip, tür, çeşit (-di)

  но́вые виды тка́ней — yeni kumaş tipleri

  не́которые виды проду́кции — bazı ürün türleri

  зи́мние виды спо́рта — kış sporları

  виды люби́тельского спо́рта — amatör spor dalları

  разли́чные виды спо́рта — çeşitli sporlar

  оди́н из видов спо́рта — spor dallarından biri

  стать национа́льным видом спо́рта — ülkenin ulusal sporu olmak

  состяза́ния проводи́лись по десяти́ видам спо́рта — yarışmalar on dalda yapıldı

  таки́е виды изобрази́тельного иску́сства, как жи́вопись и скульпту́ра — resim ve heykelcilik gibi sanatlar

  2) биол. tür

  Русско-турецкий словарь > вид

 • 19 видеть

  görmek,
  tanık olmak
  * * *
  1) тк. несов. görmek, çekmek ( испытывать); tanık olmak

  он пло́хо ви́дит — gözleri bozuktur / iyi görmez

  он пло́хо ви́дит на оди́н глаз — bir gözü az görür

  я его́ где-то ви́дел — onu bir yerden gözüm ısırıyor

  мо́жет, я тебя́ бо́льше не уви́жу — belki bir daha göremem seni

  ви́деть его́ не хочу́! — gözüm görmesin!

  ви́дел бы ты его́ сейча́с! — onu şimdi görme!

  го́род ви́дел во́йны и наше́ствия — şehir savaş ve istilalar görmüştü

  3) тк. несов. (принимать за кого-л.) görmek

  ви́деть в ком-л. ли́чного врага́ — birini kişisel düşman görmek

  ••

  как ви́дите — вводн. сл. gördüğünüz gibi

  поживём - увидим! — bakalım, yaşayan görür!

  уви́деть свет (о книге и т. п.)вводн. сл. gün ışığına çıkmak

  Русско-турецкий словарь > видеть

 • 20 влезать

  tırmanmak,
  çıkmak; girmek
  * * *
  1) ( взбираться) tırmanmak, çıkmak

  влеза́ть в окно́ — pencereden girmek

  3) разг. ( умещаться) sığmak; sığışmak

  Русско-турецкий словарь > влезать

См. также в других словарях:

 • Lutfi Pasha — (Turkish: Lûtfi Paşa, born Abd al Mu in, ca. 893 AH/1488 ) was an Ottoman statesman and Grand Vizier.[1] Life As a devshirme youth, he entered Bayazid II s harem i hass, where he received a thorough education in the Islamic sciences. He held the… …   Wikipedia

 • kazanmak — i 1) Kazanç sağlamak Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım. P. Safa 2) nsz Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız. B. Felek 3) Çıkmak, isabet etmek 4) Edinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ZUHUR — Meydana çıkmak. * Ansızın meydana gelmek. * Baş göstermek. Görünmek. * Hulul. * Galip olmak. * Âlîkadr …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»