Перевод: с польского на все языки

g+-lek

 • 141 wewnętrznie

  adv. 1. (w środku organizmu, narządu) internally
  - lek stosowany wewnętrznie a medication taken internally, an internal medication
  2. (w obrębie organizacji, grupy, środowiska) internally
  - zespół skłócony/zgrany wewnętrznie an internally split/harmonious team
  3. Psych. [śmiać się, łkać, zastanawiać się] inwardly, inside; [zadowolony, wściekły] inwardly
  - uspokoił się wewnętrznie he calmed down inwardly a. inside (himself)
  - przeobrazić się wewnętrznie to undergo a personal transformation
  4. (w obrębie systemu, struktury, układu) internally
  - wewnętrznie spójne opinie coherent opinions
  * * *
  adv

  zmienić się ( perf) wewnętrznie — ( o człowieku) to change inside

  * * *
  adv.
  internally; zmienić się wewnętrznie change inside.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > wewnętrznie

 • 142 widełki

  - ek; pl
  ( telefonu) cradle, ( roweru) fork
  * * *
  pl.
  Gen. - łek
  1. ( telefonu) cradle; ( zawieszonego pionowo) hook.
  2. muz. widełki stroikowe tuning fork.
  3. (= rozpiętość, zakres) bracket.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > widełki

 • 143 wzmocnienie

  - nia; nt
  1) ( umocnienie) reinforcement, strengthening ( dodatkowy element) nom pl - nia, gen pl -ń

  lek na wzmocnienie — restorative drug, tonic

  * * *
  n.
  1. (= czynienie silniejszym) strengthening; coś na wzmocnienie pick-me-up, restorative.
  2. bud., techn. reinforcement, bracing.
  3. psych. reinforcement.
  4. fiz. amplification.
  5. fot. intensification.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > wzmocnienie

 • 144 zapobiegawczo

  adv. preventively; Med. prophylactically
  - przyjmować coś zapobiegawczo to take sth prophylactically
  - działać zapobiegawczo [lek] to have prophylactic a. preventive effect
  * * *
  adv.
  by way of precaution, preventively; med. prophylactically; działać zapobiegawczo przeciw czemuś prevent sth.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > zapobiegawczo

 • 145 zdejmować

  impf zdjąć
  * * *
  (-uję, -ujesz); perf zdjąć; vt
  ( ubranie) to take off; ( książkę z półki) to take down
  * * *
  pf.
  1. (= ściągać) take ( sth) down l. off, remove; ( ubranie) take ( sth) off; (zwł. kapelusz) form. doff; zdjąć pokrywkę z pudełka take the lid off a box; zdjąć książkę z półki take a book down from the shelf; zdjąć płaszcz/buty/kapelusz take off one's coat/shoes/hat.
  2. przen. zdjąć komuś kamień z serca przen. take a weight l. load off sb's mind; zdjąć przedstawienie (z afisza) take off a performance; wyglądasz jak zdjęty z krzyża you look more dead than alive.
  3. (= usunąć) remove, take (sb l. sth) off; zdjąć kogoś (ze stanowiska) pot. take sb off (his l. her position); zdjąć straże l. posterunki wojsk. withdraw the guard.
  4. ( o emocjach) (= ogarniać) seize (sb); zdjął ją strach/lęk/niepokój she was seized with fear/anxiety/concern.
  5. (= uchylać, odwoływać) lift, cancel, take ( sth) back; zdejmować embargo lift an embargo; zdjąć z kogoś zaklęcie free sb from a spell; zdjąć z kogoś odpowiedzialność za coś relieve sb of responsibility for sth.
  6. pot. (= fotografować) take a shot of (sb l. sth).
  ipf.
  pot. (= fotografować się) get photographed.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > zdejmować

 • 146 źródełko

  n.
  Gen.pl. - łek springlet; fount, fountain.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > źródełko

 • 147 bojaźń

  сущ.
  • боязнь
  • испуг
  • опасение
  • опаска
  • страх
  • ужас
  * * *
  боязнь, страх ♂; опасение ň
  +

  strach, lek, obawa

  * * *
  ж
  боя́знь, страх m; опасе́ние n
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > bojaźń

 • 148 choroba przestrzeni

  = lęk przestrzeni мед. боя́знь простра́нства

  Słownik polsko-rosyjski > choroba przestrzeni

 • 149 lekarstwo

  сущ.
  • излечение
  • кюре
  • лекарство
  • лечение
  • медикамент
  • медицина
  • мера
  • средство
  * * *
  ☼ лекарство;

  \lekarstwo nasenne снотворное;

  \lekarstwo na coś лекарство от (против) чего-л.;

  zażyć \lekarstwo принять лекарство; ● (jak) na \lekarstwo очень мало, кот наплакал; ani na \lekarstwo и в помине нет; ни капли

  + lek

  * * *
  с
  лека́рство

  lekarstwo nasenne — снотво́рное

  lekarstwo na coś — лека́рство от (про́тив) чего́-л.

  zażyć lekarstwo — приня́ть лека́рство

  - na lekarstwo
  - ani na lekarstwo
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > lekarstwo

 • 150 lekki

  прил.
  • быстрый
  • верткий
  • веселый
  • гибкий
  • живой
  • игривый
  • изворотливый
  • легкий
  • легкомысленный
  • ловкий
  • незначительный
  • ничтожный
  • поворотливый
  • подвижный
  • проворный
  • пустой
  • светлый
  • слабый
  • стройный
  • тонкий
  • юркий
  * * *
  lek|ki
  \lekkicy, lżejszy лёгкий;

  \lekki jak piórko лёгкий как перышко; \lekkikie stukanie лёгкий стук; \lekkikie przeziębienie лёгкая простуда; ● przemysł \lekki лёгкая промышленность; \lekkika atletyka лёгкая атлетика; \lekkiа herbata, kawa жидкий чай, кофе; \lekkika zima мягкая зима; \lekkikie oleje летучие масла; \lekki sen чуткий сон; z \lekkika слегка, чуть-чуть

  * * *
  lekcy, lżejszy

  lekkie przeziębienie — лёгкая просту́да

  - lekka atletyka
  - leka herbata, kawa
  - lekka zima
  - lekkie oleje
  - lekki sen
  - z lekka

  Słownik polsko-rosyjski > lekki

 • 151 niepokój

  сущ.
  • беспокойство
  • беспорядок
  • бестолковщина
  • возбуждение
  • возмущение
  • волнение
  • горе
  • движение
  • забота
  • замешательство
  • затруднение
  • кутерьма
  • нарушение
  • неприятность
  • нетерпеливость
  • неурядица
  • огорчение
  • озабоченность
  • опасение
  • опаска
  • проблема
  • смятение
  • суета
  • суетливость
  • суматоха
  • сутолока
  • тревога
  • тревожность
  • треволнение
  • шум
  • шумиха
  * * *
  niepok|ój
  ♂, Р. \niepokójoju, мн. Р. \niepokójoi/\niepokójojów беспокойство ň, тревога ž;
  \niepokój o coś тревога за что-л.
  +

  zaniepokojenie, obawa, lęk

  * * *
  м, Р niepokoju, мн Р niepokoi / niepokojów
  беспоко́йство n, трево́га ż

  niepokój o coś — трево́га за что́-л.

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > niepokój

 • 152 obawa

  сущ.
  • беспокойство
  • боязнь
  • волнение
  • забота
  • испуг
  • озабоченность
  • опасение
  • опаска
  • понимание
  • страх
  • тревога
  • тревожность
  • ужас
  * * *
  obaw|a
  опасение ň;

  z lekką \obawaą с опаской;

  mieć (żywić) \obawaę o kogoś, coś беспокоиться о ком-л., чём-л., бояться за кого-л., что-л.;
  odczuwać \obawaę przed kimś, czymś опасаться (бояться) кого-л., чего-л.;

  ● nie ma \obaway разг. а) будь(те) уве-рен(ы);

  б) нечего волноваться (беспокоиться)
  +

  lek, strach

  * * *
  ж
  опасе́ние n

  z lekką obawą — с опа́ской

  mieć (żywić) obawę o kogoś, coś — беспоко́иться о ко́м-л., чём-л., боя́ться за кого́-л., что́-л.

  odczuwać obawę przed kimś, czymś — опаса́ться (боя́ться) кого́-л., чего́-л.

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > obawa

 • 153 ogarnąć

  глаг.
  • обнять
  • обуять
  * * *
  ogarn|ąć
  \ogarnąćięty сов. 1. охватить;

  \ogarnąć ramionami обнять, заключить в объятия; \ogarnąć spojrzeniem, wzrokiem охватить взглядом, взором; pożar \ogarnąćął budynek огонь охватил здание;

  2. понять, уяснить себе;

  \ogarnąć myślą постичь умом; \ogarnąć całą grozę sytuacji понять весь ужас положения;

  3. kogo охватить, обуять кого, овладеть кем;

  \ogarnąćął go lęk его охватил страх; \ogarnąćęła go radość его охватила (обуяла) радость;

  4. охватить, окружить;

  \ogarnąćęły ich ciemności их охватила темнота;

  5. разг. прибрать, привести в порядок, навести порядок;

  \ogarnąć pokój прибрать комнату (в комнате);

  6. разг. одеть, приодеть
  +

  1. objąć 2. zrozumieć, pojąć 3. owładnąć kim 4. otoczyć 5. uprzątnąć 6. odziać, ubrać

  * * *
  ogarnięty сов.
  1) охвати́ть

  ogarnąć ramionami — обня́ть, заключи́ть в объя́тия

  ogarnąć spojrzeniem, wzrokiem — охвати́ть взгля́дом, взо́ром

  pożar ogarnął budynek — ого́нь охвати́л зда́ние

  2) поня́ть, уясни́ть себе́

  ogarnąć myślą — пости́чь умо́м

  ogarnąć całą grozę sytuacji — поня́ть весь у́жас положе́ния

  3) kogo охвати́ть, обуя́ть кого, овладе́ть кем

  ogarnął go lęk — его́ охвати́л страх

  ogarnęła go radość — его́ охвати́ла (обуя́ла) ра́дость

  4) охвати́ть, окружи́ть

  ogarnęły ich ciemności — их охвати́ла темнота́

  5) разг. прибра́ть, привести́ в поря́док, навести́ поря́док

  ogarnąć pokój — прибра́ть ко́мнату (в ко́мнате)

  6) разг. оде́ть, приоде́ть
  Syn:
  objąć 1), zrozumieć, pojąć, owładnąć kim 2), otoczyć 3), uprzątnąć 5), odziać, ubrać 6)

  Słownik polsko-rosyjski > ogarnąć

 • 154 przestrzeń

  сущ.
  • диапазон
  • зона
  • интервал
  • космос
  • место
  • область
  • площадка
  • площадь
  • поверхность
  • помещение
  • промежуток
  • простор
  • пространство
  • раздолье
  • район
  • расстояние
  • сфера
  * * *
  ж
  1) простра́нство n

  otwarta przestrzeń — откры́тое простра́нство

  2) расстоя́ние n; промежу́ток m
  - lęk przestrzeni
  - na przestrzeni kilku kilometrów
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > przestrzeń

 • 155 schwycić

  глаг.
  • захватывать
  • конфисковать
  • схватить
  • схватывать
  • ухватить
  • ухватиться
  • хватать
  * * *
  schwyc|ić
  \schwycićę, \schwycićony сов. схватить;

  \schwycićiły go dreszcze у него начался озноб, его стало знобить; \schwycićił go lęk его охватила (обуяла) тревога, его охватил страх;

  ● \schwycić w lot coś схватить (поймать) на лету что-л.
  * * *
  schwycę, schwycony сов.
  схвати́ть

  schwyciły go dreszcze — у него́ начался́ озно́б, его́ ста́ло зноби́ть

  schwycił go lęk — его́ охвати́ла (обуя́ла) трево́га, его́ охвати́л страх

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > schwycić

 • 156 strach

  сущ.
  • боязнь
  • жупел
  • испуг
  • опасение
  • опаска
  • перепуг
  • пугало
  • страх
  • страшилище
  • террор
  • ужас
  • чучело
  * * *
  ♂, Р. \strachu 1. страх;

  najeść się \strachu натерпеться страха, сильно испугаться; \strachem podszyty трусоватый, трусливый; przejąć \strachem внушить страх;

  2. в знач. сказ, страшно, страх;

  \strach pomyśleć страшно подумать; ● (że) aż \strach просто ужас; \strach na wróble огородное чучело, пугало;

  \strach ma wielkie oczy погов. у страха глаза велики
  +

  1. bojaźń, lęk, trwoga 2. strasznie

  * * *
  м, P strachu

  najeść się strachu — натерпе́ться стра́ха, си́льно испуга́ться

  strachem podszyty — трусова́тый, трусли́вый

  przejąć strachem — внуши́ть страх

  2) в знач. сказ. стра́шно, страх

  strach pomyśleć — стра́шно поду́мать

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > strach

 • 157 środek wymiotny

  = lek wymiotny рво́тное n

  Słownik polsko-rosyjski > środek wymiotny

 • 158 trwoga

  сущ.
  • беспокойство
  • боязнь
  • волнение
  • забота
  • испуг
  • озабоченность
  • опасение
  • опаска
  • переполох
  • перепуг
  • страх
  • тревога
  • тревожность
  • ужас
  * * *
  trwog|a
  тревога, беспокойство ň;

  ogarnięty (zdjęty) \trwogaą встревоженный; ● bić na \trwogaę бить тревогу; jak \trwoga, to do Boga погов. (пока) гром не грянет, мужик не перекрестится

  + bojaźń, lęk, strach, przerażenie

  * * *
  ж
  трево́га, беспоко́йство n

  ogarnięty (zdjęty) trwogą — встрево́женный

  - jak trwoga
  - to do Boga
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > trwoga

 • 159 wymiotny

  прил.
  • рвотный
  * * *
  - lek wymiotny

  Słownik polsko-rosyjski > wymiotny

 • 160 żuć

  глаг.
  • жевать
  • пережевывать
  • прожевать
  • разжевывать
  * * *
  жевать
  lęk, przerażenie, strach, zgroza разг. жуть
  aż strach!, coś okropnego!, coś strasznego! разг. жуть!
  * * *
  żuty несов. жевать \żuć gumę жевать резинку (жевательную)
  * * *
  żuty несов.
  жева́ть żuć gumę жева́ть рези́нку ( жевательную)

  Słownik polsko-rosyjski > żuć


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»