Перевод: с английского на албанский

с албанского на английский

gén

 • 1 again

  [ë'gen, ë'gein] adv 1. përsëri, sërish, prap;
  never again kurrë më
  2. veç kësaj;
  again, I must say that you are wrong veç kësaj, duhet të të them se e ke gabim
  3. nga ana tjetër;
  it might rain, and again it might not mund të bjerë shi, por nga ana tjetër mundet që jo
  again and again vazhdimisht
  as much again edhe një here kaq
  now and again rrallë
  time and again shpesh, vazhdimisht
  * * *
  përsëri

  English-Albanian dictionary > again

 • 2 jargon

  ['xha:gën] n 1. zhargon; e folme, gjuhë (e një profesioni etj). 2. të folur pa kuptim, llomotitje; gjuhë e ngatërruar
  * * *
  zhargon

  English-Albanian dictionary > jargon

 • 3 water

  ['wotë:] n.,v. -n 1. ujë; it won't hold water rrjedh, nuk e mban ujët; under the water nën ujë. 2. hapësirë ujore. 3. pl. ujëra territoriale; in Albanian waters në ujërat territoriale të Shqipërisë. 4. pl. ujëra termale; take the waters a) pi ujë mineral; b) bëj banja termale. 5. baticë; zbaticë; high/low water baticë; zbaticë. 6. lëng, ujë; rose water ujë trëndafili. 7. ujë e hollë, urinë; make/pass water bëj ujët 8. mjek. ujëra (të gruas që lind); her waters broke i plasën ujërat. 9. mjek. ujë; water on the knee/on the brain ujë në gju; ujë në kokë, hidrocefali. 10. ujëra, kthjelltësi (e gurit të çmuar). 11. fin. aksione (të reja) të pambuluara.
  back water a) i jap mbrapsht (varkës); b) fig. tërhiqem; by water me rrugë ujore, me anije; hold water / fig. qëndron (argumenti etj); keep one's head above water fig. dal mbi ujë, shpëtoj nga belaja; like water ujë, lumë, përrua (derdhet); make water a) bëj ujët, urinoj, shurroj; b) det. fut ujë (anija); of the first water a) i cilësisë/i shkallës më të lartë, i përkryer; b) i mbaruar, me vulë; throw/pour cold water on frenoj, dekurajoj; tread water bëj not qeni.
  - v 1. loton (syri). 2. shkon goja lëng: it made my mouth water më bëri të më shkonte goja lëng. 3. ujis. 4. i jap të pijë (kafshës). 5. holloj me ujë (qumështin, verën etj). 6. tekst. ndris, i krijoj tallaze; watered silk mëndafsh me tallaze. 7. lag (lumi një territor etj). 8. det. furnizohet me ujë (anija). 9. pi ujë (kafsha). 10. fin. shtoj numrin e aksioneve artificialisht. [ Chemical formula Formula kimike: H2O]
  water down ['wotë: daun] a) holloj me ujë (qumështin etj); b) fig. sheqeros, zbukuroj (një histori); c) fig. zbus, dobësoj (efektin)
  water bucket ['wotë: 'bakit] kovë uji
  water bailiff ['wotë: ‘beilif] n. rojtar ujërash (kundër peshkimit të paligjshëm)
  water bed ['wotë: bed] n. dyshek me ujë
  water bird ['wotë: bë:d] n. zog uji
  water biscuit ['wotë: 'biskit] n. biskotë me qumësht
  water blister ['wotë: 'blistë:] n. mjek. flluskë, fshikë
  waterborne ['wotë:bo:n] adj 1. notues, pluskues. 2. i transportuar me rrugë ujore. 3. me prejardhje nga ujët (sëmundje) ( also. water-borne)
  water bottle ['wotë:'botël] n 1. shishe plastike. 2. pagure. 3. calik uji
  water butt ['wotë: bat] n. sternë (për ujët e shiut)
  Water Carrier ['wotë: 'kærië:] n. astr. Ujori, Shtëmbari (yllësi)
  water carrier ['wotë: 'kærië:] n 1. ujëmbartës. 2. bidon uji
  water cart ['wotë: ka:t] n 1. makinë uji, rnakinë për larjen e rrugeve. 2. makinë e shitësit të ujit
  water chestnut ['wotë: 'çestnat, 'çestnët] n. gështenjë uji
  water clock ['wotë: klok] n. orë me ujë
  water closet ['wotë: 'klozit] n 1. banjë, nevojtore, WC. 2. vaskë WC-je
  water colo ( u) r ['wotë: kalë:] n 1. bojë uji. 2. pikturë me bojëra uji, akuarel
  water-colo ( u) r ['wotë:kalë:] adj. me bojëra uji
  water-cooled ['wotë:ku:ld] adj. me ftohje me ujë (motor etj)
  water cure ['wotë: kjuë:] hidroterapi
  water craft ['wotë: kraft] n 1. art i vozitjes. 2. lundër; anije ( also watercraft)
  water-drop ['wotë: drop] n. lot; një pikë uji
  waterage ['wo:t(ë)rixh] transportim i mallrave mbi ujë (from WATER noun + - AGE.)
  watercourse ['wotë:ko:s] n 1. rrjedhë; vijë uji; përrua; lumë. 2. shtrat (lumi); kanal
  watercraft ['wotë:kraft] n 1. art i vozitjes. 2. lundër; anije ( also water craft)
  watercress ['wotërkres] n. bot. lakërishtë
  water dog ['wotër dog] n 1. zagar për kënetë. 2. gj.fol. njeri i rrahur me detin, detar i vjetër; notar
  watered ['woti:d] adj 1. i holluar me ujë (qumësht etj). 2. me tallaze (mëndafsh). 3. e ngopur me ujë (kafsha para peshimit). 4. fin. aksione të fryra, aksione të pambuluara
  waterfall ['wotë:fo:l] n. ujëvarë
  waterfowl ['wotë:foul] n. zog uji; pl. shpendë uji
  waterfree ['wotë:fri:] adj. kim. pa ujë, anhidër
  waterfront ['wotë:frant] n 1. skelë. 2. buzë e ujit
  Watergate ['wotë:geit] n. portë, shluzë
  water glass ['wotë:gla:s] n 1. kupë, gotë qelqi. 1. silikat natriumi/ kaliumi
  water hole ['wotë:hëul] n. grope me ujë; pellg
  watering ['wotëring] ['wotëring] n. vaditje, lotim, hollim me ujë; - adj. Vaditës
  watering can ['wotëring cæn] n. ujitëse
  watering place ['wotëring pleis] n 1. vend ku pinë ujë kafshët. 2. gj.fol. pijetore, tavernë. 3. Br. llixha, vend me ujëra termale. 4. Br. vend pushimi buzë detit
  watering pot ['wotëring pot] n. ujitëse
  water heater ['wotë: ‘hi:të:(r] n. ujëngrohës
  water ice ['wotë: pla:ntl] n. akullore me fruta
  water jacket ['wotë: 'xhækit] n. aut. këmishë uji
  water jump ['wotë: xhamp] n. përrua; lumë
  waterless ['wotë:lis] adj 1. i thatë, pa ujë. 2. që nuk përdor ujë
  water level ['wotë: 'levël] n 1. sipërfaqe ujore. 2. aut. nivel i ujit (në radiator). 3. thellësi e tokës së ngopur me ujë, nivel i mbledhjes së ujit
  water lily ['wotë: lili] n. zambak uji
  waterline ['wotë:lain] n. det. 1. vijë lundrimi (e anijes). 2. vijë e nivelit maksimal të ujit (të lumit, baticës) ( also water line)
  waterlogged ['wotë:logd] adj 1. i nginjur me ujë (dru). 2. e mbushur me ujë (këpucë, varkë). 3. i mbytur në ujë, i përmbytur (vend, tokë)
  water main ['wotë: mein] n. qyngj kryesor
  waterman ['wotë:.men] n 1. varkar; qiradhënës varkash. 2. rremtar
  watermark ['wotë:ma:k] n 1. ujëra, vizatim i padukshëm (në kartëmonedha etj). 2. vijë e nivelit maksimal të ujit (të lumit, baticës)
  watermelon ['wotë:melën] n. shalqi
  water meter ['wotë: 'mi:të:(r)] n. sahat uji, kontator uji
  water mill ['wotë: mil] n. mulli me ujë
  water nymph ['wotë: nimf] n. mit. floçkë, najadë, nuse e ujërave
  water parting ['wotë: 'pa:ting] n. kurriz ujëndarës
  water pipe ['wotë: 'paip] n 1. tub uji. 2. nargjile
  water pistol ['wotë: 'pistël] n. revole me ujë (lodër)
  water plant ['wotë: pla:ntl] n. algë leshterik
  water point ['wotë: pointl] n. qendër e furnizimit me ujë
  water polo ['wotë: 'pëulëu] n. sport. vaterpol
  water power ['wotë: 'pauë:(r)] n 1. energji hidraulike. 2. ujëvarë
  water puddle ['wotë: 'padl] n. Llogaçe
  waterproof ['wotë:pru:f] adj.,n.,v. -adj. kundër ujit, i papërshkueshëm nga uji; hermetik /-n 1. material i papërshkueshëm nga uji. 2. Br. mushama, pardesy /-vt. bëj të papërshkueshëm nga uji
  water rat ['wotë: ræt] n 1. mi uji. 2. zhrg. hajdut porti
  water rate ['wotë: reit] n. Br. taksë uji
  water-repellent ['wotë: ri'pelënt] adj. i qëndrueshëm ndaj ujit
  water-resistant ['wotë: rizistënt] adj. i qëndrueshëm ndaj ujit
  waterlog ['wotë:log] v. mbush me ujë, përmbyt
  waterscape ['wotërskeip] n. pamje deti
  watershed ['wotë:shed] n 1. gjeog. kurriz ujëndarës. 2. fig. çast vendimtar, pikë kthese
  waterside ['wotë:said] n., adj. -n. buzë uji; breg liqeni; breg lumi; bregdet /-adj. buzë ujit (park); bregujëse (bimë)
  water service ['wotë: 'së:vis] n. furnizim me ujë
  water-ski ['wotë:ski:] vi. bëj ski mbi ujë
  water-skiing ['wotë:skiing] n. sport. ski mbi ujë
  water snake ['wotë: sneik] n. gjarpër uji
  water softener ['wotë: 'softë:(r):] zbutës uji
  water-soluble ['wotë: 'saljëbl / 'soljubël] adj. që shkrihet në ujë
  waterspout ['wotë:spaut] n 1. ulluk çatie. 2. meteo. vorbull uji
  water supply ['wotë: së'plai] n 1. furnizim me ujë. 2. rezervë uji (për udhëtim)
  water system ['wotë: 'sistëm] n. lumë dhe mëngët; furnizim me ujë
  water tap ['wotë: tæp] n. rubinet
  water table ['wotë: 'teibël] n. thellësi e ujit nëntokësor
  water tank ['wotë: tænk] cisternë, rezervuar uji
  water the flowers ['wotë: dhë ‘flauë:(r] v. lag lulet, ujis lulet
  watertight ['wotë:tait] i papërshkueshëm nga uji. 2. fig. i plotë, i përkryer, i patëmetë
  water tower ['wotë: 'tauë:(r)] n. kullë uji
  water vole ['wotë: vëul] mi uji
  water wag(g)on ['wotë: 'wægën] n. autocisternë
  waterway ['wotë:wei] lumë/kanal i lundrueshëm
  waterwheel ['wotë:wi:l] n. rrotë hidraulike
  waterworks ['wotë:wë:ks] n 1. sistem fumizimi me ujë. 2. stacion pompimi. 3. zhrg. shpërthim lotësh; turn on the waterworks më plasin lotët; have something wrong with one's waterworks kam probleme me fshikëzën e urines
  watery ['wotëri] adj 1. i ujshëm, me ujë. 2. i qullët. 3. i përlotur (sy). 4. i hollë, i holluar (me ujë). 5. fig. i zbetë, i dobët
  * * *
  ujë

  English-Albanian dictionary > water

 • 4 bandwagon

  ['bændwægën] n. fitimtar ( amer.), veturë për orkestër
  climb/jump on / aboard the bandwagon futem në një ndërmarrje të suksesshme

  English-Albanian dictionary > bandwagon

 • 5 on the wagon

  on (or off) the wagon [on/off' dhë wægën] abstenoj, përmbahem, heq dorë nga (ose nuk abstenoj) nga pirja e alkoolit ose duhanit
  be off the wagon (again) filloj prap të pi
  go/be on the wagon heq dorë nga pija
  abstain from smoking heq dorë nga duhani

  English-Albanian dictionary > on the wagon

 • 6 recess

  [ri:'ses /ri'ses] n.,v -n 1. pushim, ndërprerje e punëve/e punimeve (në Parlament etj.). 2. amer., drejt. ndërprerje e seancës. 3. pushim i madh (në shkollë). 4. pjesë e futur (në mur etj.); kamare; mazgallë. 5. fig. strehë e qetë, skutë, thellësi (e shpirtit).
  - v 1. ndërpritet (mbledhja etj). 2. ndërpres; shtyj (seancën, punimet); bëj pushim. 3. hap një kamare/mazgallë.
  recession I [ri'seshën] n 1. prapsje, zbythje; tërheqje. 2. ek. rënie (ekonomike), depresion
  recession II [ri'seshën] n. adm. rikthim pronarit të mëparshëm
  recessional [ri'seshënël] n., adj. -n. fet. himn në mbarim të shërbesës./- adj 1. ek. rënieje, depresioni. 2. i daljes, i largimit (të priftërinjve pas shërbesës)
  recessionary [ri'seshënëri] adj.,ek. i rënies, i depresionit (faktor etj)
  recessive [ri'sesiv] adj 1. prapavajtës. 2. biol. i fjetur, recesiv (gen)

  English-Albanian dictionary > recess

 • 7 recessive

  [ri'sesiv] adj 1. prapavajtës. 2. biol. i fjetur, recesiv (gen)

  English-Albanian dictionary > recessive

 • 8 the rain is on again

  [dhë rein iz on ë'gen, ë'gein] nisi prap shiu

  English-Albanian dictionary > the rain is on again

 • 9 waggon

  waggon, amer. wagon ['wægën] n 1. qerre; karro. 2. kamion. 3. Br. hek. vagon mallrash. 4. gj.fol. makinë, veturë. 5. amer. (edhe station waggon) kamionçinë. 6. tryezë me rrota. 7. amer. gj.fol. makinë policie.
  be off the wagon (again) filloj prap të pi; go/be on the wagon heq dorë nga pija; hitch one's wagon to a star e vras lart, kam shpresa të mëdha

  English-Albanian dictionary > waggon

 • 10 water waggon

  water wag ( g) on ['wotë: 'wægën] n. autocisternë

  English-Albanian dictionary > water waggon

См. также в других словарях:

 • -gen — gen·ic; …   English syllables

 • Gen — Gen …   Deutsch Wörterbuch

 • gen — gen·darme; gen·dar·mer·ie; gen·ecologic; gen·ecologist; gen·ecology; gen·emo·tor; gen·er·a·ble; gen·er·al·cy; gen·er·a·lia; gen·er·a·lis·si·mo; gen·er·al·ist; gen·er·al·i·ty; gen·er·al·iz·able; gen·er·al·iza·tion; gen·er·al·ize; gen·er·al·iz·er;… …   English syllables

 • Gen 12 — is the name of a comic book series from Wildstorm by Brandon Choi with art by Michael Ryan. It was a 5 issue mini series published in 1998. It featured characters from the series Team 7. It is also the codename for the subjects of a scientific… …   Wikipedia

 • Gen — Gên, das zusammen gezogene Vorwort gegen, welches im Oberdeutschen in allen Bedeutungen dieses Vorwortes sehr häufig ist, und daselbst so wie dieses mit der dritten Endung verbunden wird. Nun mag ein iud das recht wol suchen gen einem eristen,… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • gen — m. genét. Unidad funcional del material genético que corresponde a un fragmento de DNA formado por un número variable de bases nitrogenadas (1 000 pares, aproximadamente) que poseen la información sobre un determinado carácter. Cada gen ocupa una …   Diccionario médico

 • gen — GEN, genuri, s.n. 1. Fel, soi, tip (pe care le reprezintă un obiect, o fiinţă, un fenomen etc.). ♦ Fel de a fi al cuiva. 2. Diviziune obţinută prin clasificarea creaţiilor artistice după formă, stil, temă. ♢ Pictură de gen = pictură care… …   Dicționar Român

 • Gen — Sn Träger eines Erbfaktors erw. fach. (20. Jh.) Kunstbildung. Eingeführt von dem dänischen Vererbungsforscher W. Johannsen 1909 in einer deutsch geschriebenen Schrift. Rückbildung aus den Possessiv Komposita mit gr. génos ( gen).    Ebenso nndl.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • GEN — ist die Abkürzung für: Gewestelijk ExpresNet, die „S Bahn Brüssel“ Global Ecolabelling Network, weltweiter Interessenverband von Umweltzeichen Organisationen Generation (Glasgröße), eine nichtstandartisierte Größe von optischen Gläsern, z. B …   Deutsch Wikipedia

 • GEN H-4 — Tipo Helicóptero unipersonal Fabricante GEN Corporation Diseñado por Gennai Yanagisaw …   Wikipedia Español

 • gen Mx — gen humano que ayuda al cuerpo a resistir las infecciones virales. Cuando se expone al interferón el gen MX inhibe la producción de las proteínas y ácidos nucleicos virales necesarios para la proliferación de nuevas partículas virales.… …   Diccionario médico


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»