Перевод: с английского на все языки

ful|ly

 • 1 -ful

  -ful
  [ful] suf formador de adjetivos e substantivos como cheerful, mournful, forgetful, cupful, useful.

  English-Portuguese dictionary > -ful

 • 2 ful

  -ful
  1> образует прилагательные со значением обладающий (в полной
  мере) таким-то качеством:
  _Ex:
  graceful грациозный
  _Ex:
  hopeful обнадеживающий
  _Ex:
  ireful гневный
  _Ex:
  faithful верный
  2> от существительных, обозначающих емкость, образует
  существительное со значением соответствующего количества
  чего-л:
  _Ex:
  handful горсть
  _Ex:
  thimbleful наперсток чего-л
  _Ex:
  plateful тарелка чего-л

  НБАРС > ful

 • 3 -ful

  English-german dictionary > -ful

 • 4 -ful

  [ful]
  suffix poln (česa)

  English-Slovenian dictionary > -ful

 • 5 -ful

  [-f(ə)l], [-ful]
  суф.
  1) образует существительные со значением количества, соответствующего данной ёмкости

  capful — полная шапка чего-л.

  bucketful — ведро чего-л.

  2) образует прилагательные со значением "обладающий данным качеством"

  blushful — застенчивый, стыдливый

  beautiful — живописный, красивый, прекрасный

  Англо-русский современный словарь > -ful

 • 6 -ful

  образует прилагательные со значением обладающий (в полной мере) таким-то качеством: - graceful грациозный - hopeful обнадеживающий - ireful гневный - faithful верный от существительных, обозначающих емкость, образует существительное со значением соответствующего количества чего-л: - handful горсть - thimbleful наперсток чего-л - plateful тарелка чего-л

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > -ful

 • 7 FUL

  1) Сокращение: Fulah, fulcrum
  2) Физиология: Feed Unit For Lactation
  3) Аэропорты: Fullerton, California USA

  Универсальный англо-русский словарь > FUL

 • 8 -ful

  suff
  а) у прикметниках, утворених від іменних та дієслівних основ
  б) у іменниках, утворених від іменників, що означають кількість, обсяг
  * * *
  I suff
  утворює пpикм. зі значенням який володіє ( повною мірою) такою-то якістю
  II [-fel] suff
  від іменників, що позначають ємність, утворює іменники зі значенням відповідної кількості чого-небудь

  English-Ukrainian dictionary > -ful

 • 9 -ful

  I suff
  утворює пpикм. зі значенням який володіє ( повною мірою) такою-то якістю
  II [-fel] suff
  від іменників, що позначають ємність, утворює іменники зі значенням відповідної кількості чого-небудь

  English-Ukrainian dictionary > -ful

 • 10 -ful

  suff. 1. нэр ба үйл үгийн ард залгагдаж тэмдэг нэр үүсгэдэг: forgetful мартамхай, beautiful үзэсгэлэнтэй, маш гоё. 2. нэр үгийн ард залгагдаж хэмжээ заасан нэр үг үүсгэдэг: handful атга дүүрэн, атга. spoonful халбага дүүрэн, халбага.

  English-Mongolian dictionary > -ful

 • 11 -ful

  I [-f(ə)l] suff
  образует прилагательные со значением обладающий (в полной мере) таким-то качеством:
  II [-fʌl] suff
  от существительных, обозначающих ёмкость, образует существительные со значением соответствующего количества чего-л.:

  thimbleful - напёрсток чего-л.

  plateful - тарелка чего-л.

  НБАРС > -ful

 • 12 ful

  Fulah
  le code pour représentation ( ISO 639-2) de nom de (d'):
  peul

  English-French codes for the representation of names of languages ISO 639-1-2 > ful

 • 13 ful

  Backup Список файлов Microsoft Backup

  Dictionary of file extensions > ful

 • 14 -ful

  I [fəl] suf
  (образует существительные от именных основ со значением) полный; 304
  II [fəl] suf
  (образует прилагательные со значением):
  1) полный того, что указано основой
  2) вызывающий то, что указано основой

  English-Russian combinatory dictionary > -ful

 • 15 ful

  sufj.
  lleno Los nombres que tienen este sufijo forman el plural añadiendo la letra s: cupful, cupfuls.

  Nuevo Diccionario Inglés-Español > ful

 • 16 ful(l)ness

  [fúlnis]
  noun
  polnost; obilica; nasičenost; popolnost; debelost; oteklina
  in the ful(l)ness of time — ko je čas dozorel, na koncu; pravočasno

  English-Slovenian dictionary > ful(l)ness

 • 17 ful(l)ness

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > ful(l)ness

 • 18 full

  {ful}
  I. 1. пълен, изпълнен, напълнен (of), цял, цялостен, прен. съвършен, истински
  FULL to the brim, FULL to overflowing пълен до върха, препълнен
  FULL up съвършено пълен, пълен догоре, препълнен
  weight/measure точно тегло/мярка
  FULL day ден с много ангажименти, претрупан ден
  FULL fare цял билет
  FULL session пленарно заседание
  to have one's mouth FULLпълна ми e устата
  in FULL blast/swing в пълен разгар
  (at) FULL blast/volume с всичка сила (за звук-при пускане на радио)
  in FULL vigour в разцвета на силите
  2. обилен, (из) обилен, богат
  FULL life пълен/пълноценен/богат живот
  3. разг. сит, нахранен, напоен
  to eat till one is FULL (разг. up) ям до насита
  4. погълнат, зает, говоря/мисля самоза новината
  to be FULL of oneself говоря за/занимавам се само със себе си
  5. широк, свободен
  набран, плисиран (зa дрехи)
  6. пълен, закръглен, едър, надут
  7. издут (за платно)
  8. звучен, плътен (за глас), наситен (за цвят), силен, ярък (за светлина)
  9. заподсилване цял
  a dress FULL three inches below the knee рокля цели три инча под коляното
  FULL brother/sister роден брат/сестра
  to the FULLest of my power доколкото ми e по силите, всичко каквото мога
  II. 1. точно, (на) право
  to hit someone FULL in the face удрям някого право в лицето
  2. ост. много, напълно
  FULL well много добре
  III. n най-висока степен/размер, прен. връх
  in FULL изцяло, напълно
  to the FULL в пълен размер, напълно, съвсем
  the FULL of the moon пълнолуние
  the season is past the FULL сезонът е напреднал
  IV. 1. стигам до/съм в пълна фаза (за луната)
  2. разширявам, набирам (дреха)
  V. v текст. тепам, валям (плат)
  * * *
  {ful} а 1. пълен, изпълнен, напълнен (of); цял, цялостен; прен. (2) {ful} adv 1. точно, (на)право; to hit s.o. full in the face удр{3} {ful} n най-висока степен/размер; прен. връх; in full изцяло, н{4} {ful} v 1. стигам до/съм в пълна фаза (за луната); 2.разширя{5} {ful} v текст. тепам, валям (плат).
  * * *
  цялостен; цял; тепам; сит; обилен; пълен; закръглен; изпълнен; надут; напълнен;
  * * *
  1. (at) full blast/volume с всичка сила (за звук-при пускане на радио) 2. a dress full three inches below the knee рокля цели три инча под коляното 3. full brother/sister роден брат/сестра 4. full day ден с много ангажименти, претрупан ден 5. full fare цял билет 6. full life пълен/пълноценен/богат живот 7. full session пленарно заседание 8. full to the brim, full to overflowing пълен до върха, препълнен 9. full up съвършено пълен, пълен догоре, препълнен 10. full well много добре 11. i. пълен, изпълнен, напълнен (of), цял, цялостен, прен. съвършен, истински 12. ii. точно, (на) право 13. iii. n най-висока степен/размер, прен. връх 14. in full blast/swing в пълен разгар 15. in full vigour в разцвета на силите 16. in full изцяло, напълно 17. iv. стигам до/съм в пълна фаза (за луната) 18. the full of the moon пълнолуние 19. the season is past the full сезонът е напреднал 20. to be full of oneself говоря за/занимавам се само със себе си 21. to eat till one is full (разг. up) ям до насита 22. to have one's mouth fullпълна ми e устата 23. to hit someone full in the face удрям някого право в лицето 24. to the full в пълен размер, напълно, съвсем 25. to the fullest of my power доколкото ми e по силите, всичко каквото мога 26. v. v текст. тепам, валям (плат) 27. weight/measure точно тегло/мярка 28. заподсилване цял 29. звучен, плътен (за глас), наситен (за цвят), силен, ярък (за светлина) 30. издут (за платно) 31. набран, плисиран (зa дрехи) 32. обилен, (из) обилен, богат 33. ост. много, напълно 34. погълнат, зает, говоря/мисля самоза новината 35. пълен, закръглен, едър, надут 36. разг. сит, нахранен, напоен 37. разширявам, набирам (дреха) 38. широк, свободен
  * * *
  full [ful] I. adj 1. пълен, изпълнен, напълнен; цял, цялостен; прен. съвършен, истински; \full to the brim ( to overflowing) пълен до върха (до преливане), препълнен; in \full daylight посред бял ден; \full up съвършено пълен; a \full member пълноправен член; \full colonel полковник; \full house театр. всички билети продадени, всички места заети; \full professor титулярен (редовен) професор; \full weight ( measure) точно тегло (мярка); \full session пленарно заседание (сесия); at \full length с пълни подробности, надълго и нашироко, изчерпателно, подробно; of \full age пълнолетен; in (at) \full blast ( swing, play) с пълна пара, в разгара си; at \full pelt ( tilt) с пълна пара; със светкавична бързина; at \full stretch с всички сили; трескаво; 2. обилен, изобилен, богат; a very \full harvest богата реколта; 3. сит, нахранен; напоен; пиян; are you \full? нахранихте ли се? \full as a boot ( bull, fiddler, pig' s ear, egg) sl пиян-залян, пиян до козирката; 4. погълнат; зает; \full of o.s. самовлюбен, надут, възгордял се; 5. широк, свободен; рехав; набран (за дреха и пр.); 6. пълен, едър, надут; 7. надут (за платно); \full brother ( sister) роден брат (сестра); \full stop точка; in \full cry по следите (за куче следотърсач); II. adv 1. напълно, съвършено; много; \full well много добре; 2. точно, (на)право; \full in the face право в лицето; III. n: in \full цялостно, напълно; to the \full в пълен размер, напълно, окончателно; to the \fullest of my capacity което ми е по силите; всичко, каквото мога; IV. v 1. набирам, правя набор на; отпускам; 2. рядко (за дреха) широк (свободен, набран) е. V. v текст. тепам, валям (плат).

  English-Bulgarian dictionary > full

 • 19 full

  [ful] 1. adjective
  1) (holding or containing as much as possible: My basket is full.) poln
  2) (complete: a full year; a full account of what happened.) cel; izčrpen
  3) ((of clothes) containing a large amount of material: a full skirt.) nabran
  2. adverb
  1) (completely: Fill the petrol tank full.) popolnoma
  2) (exactly; directly: She hit him full in the face.) naravnost
  - full-length
  - full moon
  - full-scale
  - full stop
  - full-time
  - fully-fledged
  - full of
  - in full
  - to the full
  * * *
  I [ful]
  adjective ( fully adverb)
  poln, napolnjen, natlačen, natovorjen; popoln, ves; obilen, debelušen; sit; bogat česa; čist, pravi, močen, intenziven (svetloba); temen (barva)
  full of beans ( —ali guts) — poln vneme, podjeten
  in full fig ( —ali feather) — v svečani obleki, v najboljšem stanju
  full force ( —ali tilt) — na vso moč; s polno paro, z največjo hitrostjo
  full stop ( —ali point)pika
  full hand — karta, ki dobiva
  full face — od spredaj, naravnost v obraz
  II [ful]
  noun
  polnost; skrajnost; sitost
  at full — v celoti, popolnoma
  the full of the moon — polna luna, ščip
  III [ful]
  adverb archaic poetically popolnoma, zelo
  full nigh — skorajda; natanko
  IV [ful]
  transitive verb & intransitive verb
  (na)polniti (se); nabirati (blago)
  V [ful]
  transitive verb
  beliti blago; valjati sukno

  English-Slovenian dictionary > full

 • 20 fulfil

  {ful'fil}
  1. изпълнявам, извършвам, осъществявам, реализирам, оправдавам (надежди)
  2. задоволявам, отговарям на (изисквания и пр.), съобразявам се с (условия и пр.)
  3. reft изявявам се
  * * *
  {ful'fil} v (-ll-) 1. изпълнявам, извършвам; осьществявам, реа
  * * *
  осъществявам;
  * * *
  1. reft изявявам се 2. задоволявам, отговарям на (изисквания и пр.), съобразявам се с (условия и пр.) 3. изпълнявам, извършвам, осъществявам, реализирам, оправдавам (надежди)
  * * *
  fulfil(l) ment[ful´filmənt] n 1. изпълняване, извършване, осъществяване; изпълнение; 2. удовлетворение; реализация.
  ————————
  fulfil(l) [ful´fil] v (- ll-) 1. изпълнявам, извършвам; осъществявам, реализирам; 2. задоволявам.

  English-Bulgarian dictionary > fulfil

См. также в других словарях:

 • ful — FUL, fuluri, s.n. Figură la jocul de pocher, formată dintr un brelan şi o pereche. – Din fr., engl. full. Trimis de zaraza joe, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 ful s. n., pl. fúluri Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic FUL …   Dicționar Român

 • ful — adjetivo 1. Uso/registro: coloquial. Que es falso o de mala calidad: No me gusta su propuesta, es un poco ful. Es un técnico ful. 2. Uso/registro: coloquial. Origen: Colombia. Que está lleno o completo …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Ful — can refer to*the Fula people *Ful medames, the fava bean dish of Sudan and Egypt *fūl, a brand of bagsFUL is a three letter acronym which can represent *the NYSE stock ticker symbol of H.B. Fuller Corporation *the IATA airport code of Fullerton… …   Wikipedia

 • ful — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} dużo, pełno czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ful roboty, gości, gorzały. <ang.>{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}na ful {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • -ful — [See {Full}, a.] A suffix signifying full of, abounding with; as, boastful, harmful, woeful …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Ful — ist eine Niger Kongo Sprache, siehe Fulfulde ein arabisches Bohnengericht, siehe Ful (Gericht) Siehe auch: Fulbe Foul Diese Seite ist eine Begriffsklär …   Deutsch Wikipedia

 • -ful — O.E. full, ful, from suffix use of FULL (Cf. full) (adj.) …   Etymology dictionary

 • ful — s. m. 1.  [Brasil] Coisa falsa. 2. um ful: um que finge de polícia …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • ful|ly — «FUL ee», adverb. 1. completely; entirely: »Was he fully satisfied? The soldiers were fully armed. ... a fully automatic office copying machine (New Yorker). 2. abundantly; plentifully: »The gymnasium was fully equipped with ropes and rings …   Useful english dictionary

 • ful — Mot Monosíl·lab Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

 • ful — • ful, oskön, frånstötande, repulsiv, motbjudande …   Svensk synonymlexikon

Книги